Eerste Blad TRfUMPH OU nummer lisliil on 2 Mn Gemeenteraad z.- en n.-scliermer NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y DAGELIJKS GROEIT DE POPULARITEIT VAN DE BESTE 19 SIGARET ORANJE BOVEN! 42e Jaargang Zaterdag 12 Augustus 1939 No. 32 VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertenticn Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus R Alle ndvertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1 5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Binnenlandsch Overzicht De blijde viering - JiintkT uilbundig dan baurlenis in bel Prinselijk olijke van d sten din L /ijn. minsten uit hal Hu gevierd. Mocht de. rwsrcr 'lialw 11 a s 1 w i."a k sp.dlm aeslgangers waren :a '■sleliji ijii" alom ■tan <5-'rs- trachten om thuis ikk-a argaiu non lijk egd oi nt 't lichtjes' h ansa. sleden betreft, m mn.ssc gaat. met onbetuigd aal ionalen tV-esUUi op nadal ses bek» on W. chad gai ■2x1 mei i aakt. '''10 sUnmien beDul»')) oai sliaial. die weinig oud* Man dé kleine Irene, iumir .Ie jonge ftranj- nuvmm. Het nieuvm imiainhorei was al van voren geschilderd, en zoo kon hel in Icgrmv. Uighvid van een groote menigte oi in had bijzijn van hel voltallige genwcnlKlirslum*. door dén bur genieester plechtig ontlui ld worden. Mal d-'z* t-ersle Priiist'.s p-ene-slra.al zal Pr-a.sk'ens wel he ïx'eoret bonden! De Kabinetscrisis Onverstoord te midden van al het feestgo rucld heelt de Rahinelsionnateur jhr. De Gee zijn U'sgirekingrui m«'l de verseliilhmde leidend, pobtie.ke figuren voortgezet. Dat bet resultaat del toestand klaarder h<-«-il gemaald, kan helmis niet ge/Cad worden. (ie anli-rereohiUonanireil, die door den heer l)e o.eer warden gepolst, de. ombiniiua- Iers Van Dijk en Terpstra. hebben geweigerd in een kabinet van de ontworpen samenstelling zitting te nemen, terwijl later ook de liberaal jhr. \nn Lidlh <le .lende, den formateur zijn niedevrkinf onthield. Xiellegenslaand'- dit is jhr. De Geer geslaagc mot een samenslellmg cgi zal het Kabinet er M: .volgt uitzien' Financiën en Voorzitter van den Raad var Ministers en Algcmeene Zakenjhr. mr. IJ. K d< l.-li. Bintienl. Xak< Econ. Zaken. Koloniën: Gh. Waterspuit: ir H. van Booijen, G.-ll. ir M 1'. b. Sloonbcrghc, R. I. M. Welter, U.K. I. W. A1 bard aSJJ.AP. Ir. J. v. d.. Tempel, S.D.A.P, •n W.: G. BoUwsLein, V.-D. A.-r. lenl. Zaken; mr. lef tea 1HU II. Dijxhóorn, iraal, ls nfet spulten strafbaar? 4 feen voor vele landbouwers belangrijke m zaak loert de v.u'ige week voor het Kantongerecht vijftig asrdapp Pi-b. vcspoten. éantorirev ICllien va- ha ion. ■et'L lic/J 1 den -u ode. he dolde de kan tol .dat hij e •ing van 1 onlangs i an met tijdig at hadden iel us ie kwam de ■rst kennis wild it an-est van de Ion, tv gil later Pit voi do maand September pas vallcji'. Do Ambtenaar van het O. M. wees er op, dat bel bier gaat om he| belang van heel Nederland. Of do boèrvn in Limburg liet spuiten zelf moeten betalen, is z.i een kwestie, die niet in bet geding kan wonden gebracht, want het gaat er om, dat van 'rt'geeringswege bevolen is te spuiten en dat dit bevel moet worden opgevolgd. Gezien hef algemeen belang, gaat het niet aam, dat een een ling wegens geldgebrek niet spuit. De kosten voor D'spuiting zijn ongeveer [12.—18 per ll.A. Rij de strafmaat moeten 'die kosten ia de boete verre kend zijn, anders voelt mem bet niet als Straf aan. Aldus het oordeel van den officier van justitie. - Hel zal nu van K-'lung zijn, hoe mettertijd de uitspraak van den kantonrechter zal luiden. Een bekende parlementaire figuur heengegaan De perste Kamer heeft haar oudste lid, jhr. A. lb O. van Basse van IJssell door den (lood verlo ren. En zou kon het gebeuren, dat in wil en de zelfde zitting liet ontluiken van jong leven in tiet Prinselijk gezin en hei heengaan van een grijzen staatsman werd herdacht. In de Kamer was de overledene één der mee geziene figuren, die als oudste lid don voorzitter herhaaldelijk verving. Aan zijn zittingsperiode ii het parlement ging een loopbaan bij de rechter lijtoe macht vooraf, waarbij jhr. van Sas.se van IK soit vooral als president van h«U Bossche gerecht? f zich' wil grooto populariteit verwierf. 'Juk '"r ;:ijn wetemschappciij!; werk, waaraan hij zich i zijn aftreden als presidenl van hal Hol in bb'i vrijwel uitsluitend wijdde hivpff bij zich we d tam gemaaid. Zijl. publicaties ever de historie I) Rrabanf en voorat urer Ilrabantsclif hoofd ei gdluep'n een -welverdiende reputatie. l)c aats van den lieer Save van [Keelt iu de Ear, 1 Kamer zal nu worden bezet door den heer .1. A. M van de Mortel te Tilburg. Buitenlandsch Overzicht igstolling. i men Ki,% Senaat van Danzi enigs wilde beperken. Dit is dep Senaat, toegenomen Isehe ambtenaren zouden ideie dingen bezig houden ail douane-kwesties. Deze l d.' achten. In de tweed teven vorm mtrekkii setrerp ude; ren in-xledef'tiaig van gris in Duazig. door hu as te .and tot nog toe orgcsL-ald, udoriteiteil va n*fj;uiz.ig Beweren n uctil over hef ontslag van Poptsche d •urs onjuist is en rial het belacht; dut d Polen op grond van gerucht1 ,api>en nemen. Zij Lebbe: de zaak van de conipeten- un-wiinliteimivi) ie pralen en dit zal dan deden Uil is eelt zeur belangrijk iets, ai ia de kwestm Danzig •hrrpe woolxk'ii nog weer scherper woorden c tegenpartij mede. Lm zooals al gezegd, oulsclw nota was zarer scherp. Hadden dus mnzigxTs dé zaak op den spits wilbni dnj uil hadden zij daartoe thans ee.a schoons', g .genb-eid gehad. Danzig deed dit echter niet en juist, dui bel naliet, den scherpen Poolsche.n slap met nog scherper maatregelen te. beantwoorden of t.'ll minsle propagandistisch uit Ie builea. is ten Kul van de grootste betcekenis. Door voor liet eersl ml een geschil geen argument voor nieuwe inaal- iX'gelen le putten len zelfs voor te stellen, nog mms over de kwestie le pralen, geeft de Senaat, waarachter uit ,jen aard van de zaak. de Duilschc negeering staat, pi kennen, dat, op zijn minst g'no men, de lijd llog lliej rijp -«".Hil ivówlt "Om hel geschil in mm stadium (e lm gevaren tul dramatische gn drijven. JNii mag men uit dit bul i maken, dal in de toekomst (hans alt usscben Duiiscbors en Loten zal zijn. Berlijn z all zijl! wé'll scb, dat Duazig tenslotte bit h lijk terug keert, natuurlijk niet afzien. Lil dit o ■lil is er niets veranderd en dus ook de spanning •t W'igeimmou. Maar wel wijst dil voorval er daldo imilseh" o'gearing op het oogcnblik t conflict lliel upg,dreven vreaselil le zi'-'ll lol 11 Iniogb'. die teil oorlog welhaast onvermijdelijk ii maken In dü verband zij er ami herinnerd, t men meermalen uit Duilschhmd heeft kunnen rm1 men, ,ial hm Rijk wel is waar Danzig wil rug hebben, maar daarvoor geen ge-wapend rua- el woiisehl te i'iskeerem gn' dal is voor Europa toch hel belangrijkst-'. Manoeuvres Dat tri.' toestand in Europa overigens nog •st gevaarlijk geacht wordt, moge blijken tui ivpeiumu ■10 dremg iclit v-n 1 t rijd krach I - n zijll of {■ging gezat. Natuurlijk pel. 'maar uil dit sj-j kan men lorh vebia! ojmialem. ia wcllre i-ichting 1 1:n'nt zijn ihheasiet e ol' offensieve be'- lifeTlen nVH'lli le liK.ek'ii zien Zoo heeft Italic llano;- in 1. VaslsKillwig van do notulen (J«t vorige Klering. M-ei.ledeelingen, ingelahmm slukk-'in 2. (md-erzuek geUxhsbriewn Bandsleden, li. Erudiet voor enkele twsli'lijkheck-n b ■ei ing van dig te verwachten reboerte van Koninklijken Prins Ol van eau K ■1. Err-diij 1 .uehlbesclwrining. 1 v- au r' mi n g ler'rl. rachton ■mier-,vijs. Jw Yoorz. wiv.ockl Me\r Sloolen—Smil cn "de a-r-'n ,1. Stekelbos T. Yaatburg zich hiermede willen belasten. w"all.e de afweer vuil em van over de W-adrjij Alien - ITankrijk - kom 'mimi aanval lot ond' werp luidden. Eng hand houdt juist op }iol oogenblil: groo luvhlinaiio-aivivN. waaraan niet min-ler dan 1M0O vliegtuigen deC'Inénien Iiii- gaat het er om. lw land f' v'TdodiüCti tegen d n luchtaanval van eer denkbeeldig, eigens op ,1e Noordzee geteg.n Oost land. Ooi; in Duilsehlniid worden groote tcgi-r-o 'le nimfen gchoudr,,. waaneer rehiler led groo[.sK stil/.wiigan vvor'U bewaard. En tenslotte zét ook Turkije op Europeesel geleed nj. in de proymcie Tbracié. drie [ogw i, dat mogelijk (E zou kunnem op te moeten cone'ludoeren, dal lgat. .Ankara' is. Ill "'aval van ernst, onmiddellijk Bulgr bezetten, om zoo Gi-e landverbinding lussche kij w;i Ihemmiio lol stand le breng n. Van sclu: zijd" geeft men redder te kenn.m. da bevreesd is rem- en Italiannschen aaav: Albanië uil door EulgarijU op ih' zee.cilgiei „Zenuwenoorlog" - 'Al déze manoeuvres passen gelwl in h< larl-er van den ..zeinlwca-ooriog", znoals d" hu i.tige strijd om de loste positie, -ens door de Dui scire propagandi-dmi is genoemd. Tor dezen cigm aanlig.-n oorlog behouren verder de perscampag nes dm- vo-iswliilhuuL' landen, de 01) Erhandclin- gen om een hepaakl land aan zijn zijde le krij- n bijv d" Hnggiseh -Russisi-h«; midurluradelm- n waarin thans \vd rear schot schijnt le lillen - ,-n niet lil de laatste plaats ook de ver luis van geruchten, rehl-a' Ion doel hebben Bij punt 11 stelde de. heer .1 I leinis V Ctd voor feesten beschikbaar le stalban. I!- en \V. sletden voor. <k,n bedrag s luit S'Il ■kke paniek.sK'immng Hot has'fl er den schijn van, dat er juist d" komende weken seb- van dergelijke g.ruchD li-al gebh reiken D.' \d, van Ilea .-en "en ander reg.jen Shi o tenSmit, dat in ecu us d-a onze, >?r ï'.-itélijk op 'si-lienuing niets is te be was het daar gelKvd niet mee cèns Spr. gal' - <-ti opsomming van tiet reeds (taag.ekochtc materiaal voor dezen dienst. Nu stemming wordt nwt 4 tegen 3 st. besloten, hél erudiet, groot ffdll-, toe té slaan. Mevr. Stdoten-Smit zou willen, dat het Rijk ER is op dit oogcnblik in Nederland slechts een gedachte, die ons aller harten vervult de Blijde Gebeurtenis, de geboorte van een Prinses in liet Huis van Oranje; en wij zijn allen gelukkig te weten, dat de Hooge Moeder en de nieuwe vorstelijke telg liet goed maken. Een Prinses geboren Een nieuwe loot, ontloken aan den alouden Oranje-stam Groote vreugde vervult het geheele land, van Noord tot Zuid, van Oost tot West. Het is vooral bij blijde ge legenheden zooals deze, dat de hechte band welke volk en Vorstenhuis bindt, voor de bui tenwereld zichtbaar wordt. Een zee van vlaggen, oranje of rood-wit-blauw op ieders borst zijn de symbolen van wat er leeft in die honderdduizend den, die millioenen Nederlandsche harten over de geheele wereld in onze elf provincies, in Oost- en West-lndië, aan de Kaap, in Vlaan deren, in Amerika tot in het fel geteisterde China. Ja, dank en blijdschap vervult onze harten en wij willen het weten, wij willen het uitroepen en aan de heele wereld verkondigen deze kleine burgeres van Nederland, deze tweede dochter van Prinses juliana en van Prins Bernhard is welkom in ons midden. Zij is een kind, niet alleen van haar hooge Ouders, maar van geheel een volk. Wij leven mede met het Huis van Oranje, in lief en leeden in spanning hebben wij het oogenblik verbeid, waarop ons het eeuwige mysterie zou worden onthuld een Prins of een Prinses? Het geschut heeft gedaverd, de radio heeft het ons reeds in den vroegen morgen toe geroepen, zwierige herauten op vurige rossen hebben het allom in den lande met luider stemme verkondigd Het Huis van Oranje is heden ver blijd met de geboorte van een Prinses En in onze vreugde betrekken wij het geheele Koninklijke Gezin r de gelukkige Ouders en de niet minder gelukkige Grootmoeders, want een groot en innig geluk is hun beschoren geworden op dezen geboortedag vaq de kleine Prinses. Eendrachtig staat het Hooge Gezin geschaard om de wieg waarin de kleine wereldburgeres sluimert, die op dien gedenkwaardiger! vijfden Augustus vpor het eerst het licht dezer wereld aanschouwde in het Paleis te Soestdijk, En wan neer Koningin Wllhelmina de oogen laat rusten op Haar geliefde Dochter, op Prins Bernhard, op de kleine Beatrix en op de jong geborene, dan moet haar hart vervuld worden van een stil, onzegbaar innig geluk en dan zal van Haar lippen een dankbede opstijgen, dat deze Blijde Gebeurtenis, deze vermeerdering van liet Prin selijk Gezin, zoo voorspoedig is verloopen voor Moeder en Kind. Naast ons medeleven met Prinses Juliana en Prins Bernhard is daar dan ook ons medeleven met onze geëerbiedigde Vorstinne, Koningin Wilhelmina. Wij trachten, in onze gedachten, ons te verplaatsen in haar geluk, dat immers ook het onze is; en uit ons midden rijst de stille wensch, dat het Haar, nog lange, lange jaren gegeven moge zijn, in ongestoorde levensvreugde getuige te zijn van den groei en de ontwikkeling van Haar Kleinkinderen. Het feestgedruisch verstomt en het dagelijksche leven met zijn beslommeringen eischt ons weer op. Vlaggen zijn binnengehaald, versieringen verdwenen. Maar binnenin ons laten zich nog de naklanken vernemen van deze onvergetelijke dagen, waarin een Volk en een Vorstenhuis de wereld weder het opwekkende schouwspel heb-, ben geboden van een onverbrekelijke Eenheid, een liefde en een harmonie, welke geen twijfel laten aan de band, die het volk van Nederland aan zijn Koningshuis bindt.

DDM | 1939 | | pagina 1