Eerste Blad on nummer Destaai uu 2 hiaden V' TRIUMPH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y OVER GEHEEL NEDERLAND STIJGT DE VERKOOP- NA VIJF EN TWINTIG JAAR DE BESTE 19 SIGARET 42e Jaargang Zaterdag 5 Augustas 1939 No. 31 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling GO cent per kwartaal, franco per post. - Advertcntiëa in to zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever II. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus Alle adverteutiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Binnenlandsch Overzicht Voorbereiding te Soestdijk Veer. evenals ruim anderhalf jaar geleden, leeft heel het land in afwachting van de blijde gebeurtenis, die in hel Prinselijk Gezin voor de deur staal. Te Soestdijk zijn vAVr <le noodig" voor bereidingen getroffen voor eau snelle verspreiding nie; in het hoiei logenovcr uei wvixkUl telefooncellen geplaatst i, Inebben er :ll haar posl helrolde oogvnblik daar, dat een prins of lil nis van Oranje hef levenslicht non enkele seconden hrel NetVad Ook dó Ddiandelende gonaesli rins Waarin hij uitvocWg den gang vam zaCcn in April 1571 schelste. iNapde onthulling van let mftnumenl, dat ver vaardigd is dooi- den Hpumonsehen beeldhouw Maris, vond een défilé der troejjon plaats Buitenlandsch Overzicht ChamlxnTaiii heeft in pel buis een overzicht gegevOn v sche politieke situatie. Men k getuigen, nlat zij sober was e mei bete. Engelsehe Lager- in de buifenland- ui van deze rede n waardig, maar dit .zij niet. De 1JF en twintig jaar scheiden ons van den rampzaligen dag, waarop in Europa de oorlogsfakkel ontbrandde en een strijd ontketend werd; die steeds verder om zich heen* greep, zoodat geen enkel volk ter wereld van de gevolgen verschoond bleef. Hoeveel millioenen gezinnen heeft de afschuwe lijke moord, begaan door een fanatieken jongen Serajewo, in rouw en ellende gedompeld En hoeveel honderdtallen millioenen lijden niet nog heden onder de gevolgen van zijn laag- zónding van militaire missies naar Moskou was immers reeds aangekondigd. Chamberlain's re. dn.' was hef antwoord op bepaalde vragen van i n 1 ï- nam zija introk in tiet badhotel ie Buarm waar bij [ot einde Auuustns zal verblijven. En allerwegen wordt reeds druk gewerkt aan liet aanbrengen van versieringen. die de Rus te. lijkt' stemming zullen moeten oiiderstreejH-n, wflkv ongetwijfeld weer heel het land door liccrsclwn zal. als voor dó tweede maal jong leven op het Paleis Soestdijk zijn intrede zal hebben gedaan. □e Kabinetscrisis 1X1 tweede Kabinetscrisis geeft don pniitieken kopstukken van ons land en ook onze Landsvrouwe zelf de lijmden vol werk. Alle do Tweede Kamer werden ae.li 11. M. de Koningin op den Ruk Na di'. Dockers, den voorzitter dar der dhr. Hist. ITactie. mr. .1 merfractie, waren, dit nog jhr. fier der Vrijz. Democraten, ir SociuaUleniocratcn en dr. Riwiin actne-iuüegs van v..nvolgens door hoek ontvangen an de 11 K. La kes, de aanvocr- ie Geer, de KT- Albardu van de de leider der Eveneens heerschip, mede naar aanleiding dc kabinetscrisis, in hef kamp der Katholieken groote bedrijvigheid. De 11.K. fractie van de Eersle Kamer kwam in spoedvergadering bijeen. om er zich van te vergewissen, ot' het standpunt van de fractie-Deckers inzake de kabinetsformatie door dó geestverwanten deeid. De minister.' Waarin,"' de Kamer gen zich tot werk met de omstandig! konden de gewone den. Noodweer over het land lil dó natuur ging het deze. windig loc. niet gevolgen cvrmv n de( Eerste Kamer wordt gó daarentegen van liet kabinet zulke korte metten maakte, za losheid gedoemd. In verkam 'id, ui at, zij demissionnair zija audiënties gó-en voortgang vin <lc zijde der oppositie g( oppositie hel de Londen: makkelijk. Vooral bij do. Rusland heeft zij steeds verder toegeven, waareb hun vasthoudendheid sti van de eigen registering Nu aki ring nuerhandelmgeJi aangedrongen op or zij de Russen m l'dc en Rot standpunt >ndórmijnde. Overigens krijgt men, ondanks de zending de militaire missics naar <le Sovjct-hoofslad, steeds niet den indruk, dat <>aü Eugelsch— Eransch - Russisch aecocml nu zoo heel spoedig tot stand zal komen. Chatnlfrlain immers luk.ft erkend, dat dó ontlerhandcpuidc partijen hal nog steeds niet •eens zijn kuimen worden over de vraag, wat on dier indirecte agressie nn.et .worden verslaan. Ja hij kon zelfs nog geenszins de zekerheid geven, da' er "P de politieke punten inderdaad overeenstem nnng zal kunnen worden bcivpkl. Men koestert nu dó hoop. dal door dc militaire missie ook de po litieke standpunten dichter bij elkaar zullen komen •J.w dat dó zending van ecu dergelijke missie hot Russischh wantrouwen wegnmint en Moskou alsnog beweegt hel Engelsehe standpunt tc aan vaarden. Men moet zich dan ook afvragen of d' pending niet te beschouwen is als teen soort noodsprong. Om uit de impasse te komen. Weinig woorden over Dantzlg ma onwjO'lers, die ia genoom gen in'et een cycloon. Vyllenhov»; en W'oenwl, vendun To Wocnscl werden at ven |«crsor zij 'midden in den nacht door h< schrikt, naar buiten vlogen. Zwar ontworteld of knapten al' en meiers ver weggeslingerd. Van t wenden d<' daken tier huizen aft hól dal; van cR' kerk (e Woelise van dim wind wml weggedragen Ook oj) andere plaatsen in li noodweer danig luns1 In d1' omg" in M'ósl-NooixlLrabant sloeg de bouv/sehuur, wil vorig jaar was boerderij ernstige 'andde a veil liet Riant, wc provincie kei." plu; ■kW'. ird gin- zooals te is berd. st, toen j-r opgó- noodw boo me erden tientallen m goh,gele straat ■rukt. terwijl, ook op de vleugelen d 1: uid hield liet van Tcrlucldc au niet miji- groote la li-1- ig'sl van hot rhade oplie zrlorcn ging Itossum af. terwijl op Walcheren uO vlammen omkwam. De vliegvelden voor de militaire luchtvaart amwn dei zring, lie on ce zijn an. in langs in <fc Tweede Kamer nog Ier sprake z gebracht, begint thans K'ekeni.ng Ie komen, de Kamer deelde de minister van Defensie ïvi mi.do, dal >en militair vliegveld Ie N'órhoven, Brola, zal worden gevestigd, waar ook de upl ding tot. vlieger aan zal worden verbonden. Lénige jaren gctwion werd abants n opg- id- leze lilaa arlement VI ié uitdrukkelijk! over mogelijk overeenstemming gekomen O' vliegveld aan hel Rijk. Rij den verkoop zal eehk bwling worden gemaakt, dal, hól vliegveld ook voor <h' burg den opengesteld, I.)e N.V. Vliegveld Nerhoven wordt dan omgezet in een cxploitalie-niaatschappij Het monument voor de graven van Nassau Té Ifeumen, bij Monk, heeft <lezc week een eenvoudige, maar treffend'-' plechtigheid plaats ge- Lonoen: Re onlhullijig van een monument Ier ïia plachten is ;i:ui graven Lodowijk en Huil- Rri'k van .Nassau, die op 14 April 1571 sneuvel den in den slag óp de Mookerlie-ido. Dil monument is aangeboden door het tc Ileu- mvn. bij Mook, geleemde bataljon greustrogdn en het word dan ook onthuld door dch commandant Van Klit bataljon, die er in zijn rede op wiws, dat bodewijk eil Hendrjk vail Nassau voor cmzc grenstroepen het lichtende voorbracht zijn vanjiei- ltgu verontwaardiging over onderdrukking, van strijdlust voor dó vrijheid en van opoffering van liét leven voor een verheven doe!. H. M. de Koningin luid een vertegenwoordiger naar deze plechtigheid gezonden aan hét monument ]n'cn[lc veldprediker. Ds. Ross, telt een kram ïerd m.in.-.ii'-' A' hield. dil keer weinig wool daarbij was wel dal zicii onlliióld van al belangwekkend was moord ingen gehoude oen Iktoói) <kt>d op i Danzig heeD Ctiambe n gewijd, liet opmerkelijke Brilsche minister-president ci'iti<'k op Duitschland zijn smeene be 'giftigl e, uitlating als tew die iilad. rklaring, waarin hij rslel van vertrouwen. Op lolwixuxK'n over'ge le,n-oOrlog, \vo]ke de stem ankt zou' moeten worzim. e zich evenzeer tegen the bnilenlaindsclie pers. Voor s dit natuurlijk onntidRel zijzen, dat uittor z.icii reeds oa gc bre idetde persyrij ht id Belangrijk ill dóileoiing. da rechtvaardig" Hiel ill Ellin; Engeland en het Verre Oosten Rij Kle bespreking van den toestand in het Verre Oosten heeft Chamberlain niiT kunnen na laten een hits antwoord h' geren aan de critici, die. naar zijn overtuiging, de üritsche politiek ver dacht maken. I.ecst men. de wtc, soms scherpe, uitlatingen legen Eagetand's houding 'n China, dan is zijn geïrriteerdheid ook wel ie begrijpen. Chamberlain's verklaring was de me- t. ondanks de \cle incidenten. t«n en billijlae oplossing van lift eo-n- Engetajjd's doel tdijll. Deze woorden «ar vaag, maar er blijkt toch uit, dat een of andere, wijz.ó bemiddeling ngwokkend is het, dat Engeland uiting en wenseh op een oogenblik. dat de met Tokio verre van gemakkelijk mberkun wees zie Japanschc eischesi in ld niet geheel en al af, maar hij vfcr- UBpwwn»tji?in!to<i •flP: lout f«z t«;p .viauuii-t zoudicn moeien worden besproken. Van 'rén opzegging -van liet Engelscti— Japanschc handólsrerdrag naar Amerikaanscli voorlweld zal voorloopig nog niets komen, maar wellicht, dat En geland daartoe in de toekomst, wanneer zie om- 'slamliglióden het noodig maken, toch nog zal owrgaan. Wat Chamberlain noodig acht Beschouwt men ChamlK hartige daad Meer dan eens in de vijf en twintig jaar, die achter ons liggen, hebben de oorlogswolken zich opnieuw dreigend boven ons hoofd samengepakt, liepen er geruchten over mobilisatie en ultimatums. Op het oogenblik, waarop wij dit schrijven, ligt zelfs een groot aantal onzer militairen aan de grenzen, om op alles voorbereid te zijn. Denkt men er dan in ernst aan, tie rampen van 1914 te herhalen, en dan nog wel op een schaal, waarbij de voorgaande oorlog in het niet verzinkt? Wij kunnen niet anders dan hopen, dat wijs staatsbeleid er in zal slagen, alle hangende kwes-. ties langs den weg van overleg te beslechten. Geen aardsch bezit is zoo kostbaar, dat het de moeite waard is, met menschenbloed te worden gekocht. Dat heeft ons ook de oorlog van 1914/18 geleerd, die èn overwinnaars èn overwonnenen een slag heeft toegebracht, welks gevolgen zij nog niet te boven hebben kunnen komen. Thans weten wij nog beter dan in 1914, wat een groote oorlog beteekent. Wij staan er geheel anders tegenover dan zij, die eind Juli 1914 meenden, dat de strijd in enkele weken, enkele maanden hoogstens, volstreden zou zijn. De uit komst heeft hun geleerd, hoe ijdel hun voor spellingen waren. Had men toen kunnen voorzien, welk een ge weldige nasleep het ultimatum aan Servië zou hebben, dan zou men zeer zeker niet zoo star op het eenmaal ingenomen standpunt zijn blijven staan. Had men zich een duidelijk beeld gevormd van de machten, die zich tegenover elkander geplaatst zouden zien, dan zon men geweifeld hebben. rhandelin.c zijn. -piv ■voordon, die tócén de E eren liet bul omdat hij vo km vrede, e k ooyst 11 ijz ó'M, door z Jain's mie in haar I aan den indruk, ictenl 'eenigszins ye- oto. verbittering uit Kverigens Ln do eerste oppositie en niét zoo richtte, [s Chamberlain (naven naar het behoud Hit eigen land zooveel lit keer weer het goede h geheel van critiek op liet rmonstreerde d tc onthouden. Daarmee hij noodzakelijk acht, indien dc. poginrei; tie lot succes willen leiden buil', hij. - tot behoud van den ultsche critiek Ondanks den gematigden inhoud, is Chamber lain's J\'de ill Diulsehland Locli Ln weinig goede a a a Ie gevallen. He groote Duilsehe bladen inec- ii'ón uit <k' zending der militaire missies te moe.- Lcn concludeeren, dat [gugeland zich in liet belang van <le oni.singelings])olitiek zijn weg door Tie Sov jets laat voorschrijven, hoewel de Engelsclie be- 7,waren tegi'ii do politiokc formule, welke,, Moskou vischt. op zichzelf b.rel sterk zija. Gok zegt men, niet begrijpen, welke bijdrage CliamK'rlain's red"' hci-fl gegeven voor cvm vriond- scluippclijke oplossing van de besta.ande vraagstuk ken. D" rege mag gewagen van de overtuiging, dat tkz.e vraagstukken op vreedzame wijze kunnen worden opgelost, zij is nog altijd niet doordrongen van de vku'I lwlaiigrijker g>'dachte, dal deze vraag stukken opgelost moeten worden. In zooverre is de toestand van tegenwoordig scherper omlijnd. Elk land weet met aan zeker heid grenzende waarschijnlijkheid, wie zijn voor- en- wie zijn...tegenstanders zullen zijn; en die zekerheid is ons een soort waarborg, dat men niet naar den oorlog zal grijpen als middel om geschillen te beslechten. Men zal geen legerkorpsen zich met donderend geweld op elkaar zien werpen om elkaar te ver delgen. Wij zijn er van overtuigd, dat de sirenes niet noodig zullen hebben, haar luguber gehuil te doen weerklinken om weerlooze burgers, man nen, vrouwen en kinderen, de waarschuwing toe te brullen: „Zoekt dekking! De vliegmachines zijn in aantocht 1" Wij mogen de hoop, de verwachting koesteren, dat de menschheid in die vijf en twintig jaar heeft leeren inzien, dat een oorlog alleen ver schrikking, dood en ellende vermag te brengen, doch geen winst, geen roem, geen eer. De wereld oorlog moet de oogen hebben geopend van allen, die den krijg nog uit een ander oogpunt beschouwden. Er waren menschen, die den oorlog beschouw den als „het groote avontuur", die spraken van „De poëzie der oorlog". Zij kunnen niet anders dan bekeerd zijn, als zij de verschrikkingen der oorlog hebben aanschouwd en zelfs als zij die uitsluitend hebben leeren kennen door kranten verslagen en boeken. Men sprak van idealen. Doch men heeft moeten erkennen, dat de oorlog niets anders is dan een uiting van bruut geweld, leidend tot mateloos bloedvergieten, tot knechting van volken, tot in het verderf storten van onsqhuldigen, tot enorme kapitaalverspilling. Neen, met dit droeve beejd voor oogen weigeren wij te gelooven, dat een herhaling van het drama, dat voor vijf en twintig jaar aanving, mogelijk zou zijn. Wij brengen oprechte hulde aan de mannen, die ons voor een nieuwen oorlog heb ben weten te behoeden, toen het gevaar het dreigendst was en wij hopen met ons gansche hart, met onze geheele ziel, dat het menschdom bewaard zal blijven voor een catastrophe, zooals die, welke de moord te Serajewo na zich sleepte Grensincidenten ditmaal in Europa Grens-iiu'kléiUóji schijnen teüBnivoordig waar lijk nfct slechts mevr in Manlsjockwo, maar ook vóél Richter bij luiis, n.l. in hel 'oude Europa zelf, mogelijk te zijn. Dat dc betrekkingen tussclren Hon garije en Roemenië sinds lang verre van goed zijn, weet men. Dok hier is ren minderhedenvraag stuk dó oorzaak d-ar moeilijkheden, die zich natuur lijk ook op ander gebied doen gevoelen. 7.on was na de bezetting van Roetlienië door de Hongaren, het scheepvaartverkeer op het Roemjeensehe. deét van de rivier Rhciss voorloopig voor d<" Ilongaar.sche schepen gesloten. Kerst thans is men over oen her opening van dit verkeer begonnen te onderhande len, maar hoewel er roa.ds op verschillende pun ten overecnslennning was bereikt, zijn <lv Hon garen klaarblijkelijk wat ongeduldig geworden. In iodor geval hébben zij hun schepen d'- Rhciss opgestuurd "'li daarbij is het tot een gvvelit tu.s- sclnen de RoemrensHió- en Honpaarsche grens wachten gekomen, dat wie uren geduurd heeft Dó onderhandelingen zijn thans door Iioekare'st afgebroken, maar daarmede Zal de rust in 'lit gebied, waar liet sinds lang gist. nog gewiszins her steld zijn. Zooals men ziet, Danzig is waarlijk niet het eenige smtmlende vuurt je in Europa. Gemeenteraad Beets Voorzitter: Burgemeester D. Stam. Secretaris: de heer C. A. Steketee. De Voorz. opent deze vergadering ine lijk welkom lot de aanwezigen. Dó, szing, aldus vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. van Gok Slahui ren uillrekuel van hut Kon. biesluil «l.d. J7 Julli, dat |<jl burgcmresler. is licr- Itónoem'! de lieer D. Stam. b. van II. M. de Koningin een schrijven, dat op -advies van den Minister van Binn. Zaken is hcr- ltólireind als burgemeester da lieer 1). Stam. A1 gé mee ne Ié 1 ic i t a t ió c. van Gód. Staten giK'dgeknurd terug ontvangen /Ie suppl. Ix'grooting l'.k'iS. d. van Gód. Staten goedgekeurd Icrug ontvangen het rapport van het Centraal stembureau inzake Ió j 1. gehouden gemeenteraadsverkiezing. k'. van hel genieeniK'besiuur van Afdam ee'u .é'i'slug van alen Keuringsdienst. Voor kvssisgóving aangenomen. I'. van du insjKCclh- Prov. Waterleidingbedrijf een '.laat van nivl-aimgesloUhi'-n bij het waterlaidin^- «fcidrijf in deze g»'m«Mit''. mei wrzc-'k de niet- langésloteiKui aan te muilen hiraue pw'eeeien aan sluiten. Zal gevolg aan woixk'n gegevcm, g. aangeboden wordt het kohier straatbelasting hik mót een bedrag van 1(191). 15. i liet gemeentebestuur van Zuidwoldz eren un adiuiesje te betuigen aan ren adres, all de Ministers van Defensie en Biffrii in verhooging van vergw-ding aan kost- in mililuire.n dienst voor kusl- en greiis- Klhll betuigen. idólijk"' v 'IlieenlK' tola van f2 De k bé'si o Uu ubsidió door dc Commissie orliriiting ten platlejandc. :ijll r.jóds eursusse.u gegeven, vuur én licht gratis bescliik- ■sb'ld <'ii gezien de financiën der go- ruim zijn, stelten B, en W. voor, op afwijzend te Ireschikken. .11 z. h. st. b.'slolen. '1 tol aankoop van materiaal voor ïeriilillg. dat eren bedrag lus wordt 'lis hierover moet ie. gaan. 5. Onderzoek g Na onderzoek orde is bevonden mode de. Raad aci (i. Aanbieden i Deze rekening f21..878.11, uitg.' f in gów. dienst f 1870. -, uitg. f TG De algcnieene r De rekening va op f5 UT.20. mot in gew. dienst ei en uitg. van 11877 ■loofsbrie egt de 1 '11 advist ■e kening woixil 20.127.8 ■n tde dienstjaar 1938. mgebodeii in ontv. op is gelijk gebleven, liet G.E.B. in ontv. m uitg. en nad'-vhig saldo van f567.30 kapikialdiójisl, niet een ontv. ieiHK'men commissie tot hel i Vervolg zie Tweede- blad.

DDM | 1939 | | pagina 1