DE DRIE MEREN Eerste Blad ik AKKERTJES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HEJ Y Dit nummer Destaat uil 2 maden D.£>nDJ. De taak van het nieuwe kabinet 42e Jaargang Zaterdag 29 Juli 1939 No. 30 VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiên in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'8 NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Binnenlandsch Overzicht De Kabinetscrisis opgelost IXW week Ik-vII hol ein<U*. vail de Kabinets crisis gvbrnc.bl Dr Colijn slaagde in zijn tweede paging, gen nieuwe regrering samen ta stellen Zooals na idj beide, voorafgaande mislukkingen niet niwfcrs verwacht Word. is liet een politiek kleur loos Kabinet geworden. ecn Kabinet van bekwame mannen. <)l deze nieuwe regcering een lang leven be schoren zal zijn. moei worden afgewacht. De pers commentaren in de verschillende partijbladen doen wal dit betreft, niet wel goeds verwachten; alge meen wordt betwijield, ol de regevring in deze samenstelling wel voldoenden steun in de Ka mer zal kunnen vinden. Van led oude Kabinet zijn vier ministers in het nieuwe overgegaan, namelijk de ministers Co- lijn. Van Di|k, 'Palijn it'll Van Boegen, allen in hun z.elidi' tunclies I)e beide, vooral in dezen lij I van internationale spanning zoo belangrijke poiioT.*utiles van Defensie en liuilnnlandsche Za- lcc n zijn dus ill dezelfde hailikvn gebleven, lmlgcen niet anders dan een voordeel voor ons land kan worden geiiomud. Als nk'uwv figuren doelen hun intrede in tie it'geenng ir M 11 Damme, directeur-generaal der Posterijen Sociale Zaken}, jhr ir C, A. van I Au 11 Jende, oud-minister van Waterstaat, fan tweed" male als zoodanig optredend, prof. ir 1. 1' de Vooys, voorzitter van den Econoimsehen Raad ''Economisch? Zaken,.', C. \V. liodenhansen oud-direeU'tir van financiën in S'dd.-liadic, (Ei. nanziên), G van dra Bussche, die in indië de zelfde functie als minister Itodenhaust'n heeft be- klréxl( Koloniën), mv. J. A. de Visser, procureur- gëneraal bij hel gerechtshof tc Arnliem (Justitie) en prof. dr R J. 0. Schricke. oud-directeur van het departement vail Onderwijs en ERDjdiejisl in indië (Onderwijs). Het regeerlngsprogramma 'Als eerste regeeringsduad hie^ft hal nieuwe Kabinet bij monde' van zijn voorzitter, dr. Colijii in de Tweede. Kamerzitting van Dinsdagnnddi- oai verklaring afgelegd betreffende het voorge nomen regeringsbeleid. Vier punten stelde minister Colijn daarbij voor op, namelijk het financieel beleid van het Rijk, de daarmede samenhangende saroeerimg van de gemeente-fiiianeiën en horslel van de gemeente, lijke zelfstandigheid, <ie bestrijding der werkloos- beid en de versterking der 'maritieme defensie van Ntjdcrlantlseh—Indi6 Wat liet eerste punt betreft, stelt de regeering zicli voor „met grooten ernst te streven naar ©en zoo dicht mogelijke benadering van het budgetaire evenwicht bij den gewonen dienst en naar ma. lijfing bij de kapitaalsuitgaven, waarvan de druk uiteindelijk weer up den gewonen dienst terug valt. Van groot belang is verder vooral dc nieuwe richtlijn, die voor Sociale Zake-ll vvCrd uitgestippeld. Do. bestrijding der werkloosheid wordt als de kar dinale laak van den beheerder van dit departe ment beschouwd en teneinde jninister Damme gelegenheid te geven, zijn volle aandacht aan dit «raagstuk te schenken, wordt de afdoe ling Volks gezondheid van hot departement van Sociale Za ken overgebracht naar dat van Binaieplandsche Za ten. Bij de maatregelen lot werkloosheidsbestrijding zal gestreeld worden naar vermijding van aan zienlijke administratieve uilgaven en van kapi- taalsinvestaties van oneconomischen aard, terwijl uitgegaan wordt van de gedachte, dat de werk loosheid niet blijvend is, ni a. w., dat de vverk- toozxm gelejdeljjik weer in het bedrijfsleven moe ten wonden ingeschakeld. Tegen uitwassen bij de steunregeling, die remmend werken op de be- bcgeerle tot arbeid, zal scherp worden gewaakt en waar zulke uitwassen reeds bestaan, zullen ze dienen te verdwijnen. Omtrent liet vierde punt van liet regeeringspro- gramma. dc maritieme defensie van onze koloniën, werden nog geen bijzonderheden medegedeeld De regeering wil hiermede wachten, totdat een tech nische commissie hierover rapport zal hebben uit gebracht. Deze vier waagstukken vooropstellend, zal de regeering zich voeler bezig houden iifet dc kwestie van verbetering der leerlingenschaal en mot dc mogelijkheid van uitbreiding van de zorg voor ouden van dagen. De Wereldconferentie der Christelijke Jeugd Niet minder dan 1600 jonge Christenen, man nen en vrouwen, uit 70 landen der wereld, zijn U; Amsterdam bijeen gekomen voor dc eerste w> reldconferontie van de Christelijke, jeugd. Bij de. ojxmrng.szitting in het Concertgebouw, had 11. Al. do Koningin zich doen vertegenwoor digen door Z. K. li. Prins Bernhard, 'die een boodschap van dc Koningin voorlas, waarin H. M de hoop uitsprak, dat het de jeugd van de geheeld wereld gegeven zal zijn, door gemeenschappelijk overleg en g«zamenlijken arbeid te. streven aaar de oplossing van de problemen, die de gehccie mensch.heid in dezen tijd bezig houden. Vervolgens richtte Prins Bernhard, mede na mens Prinses Juliana, een woord van welkom lot de afgevaardigden. Na een inleiding van dftn voorzitter der confe rentie. dr. \V. A Visser 't Hooft, sprak daarom minister Slotemaker d<' Bruine (ie openingsrede uil Na de openingsplechtigheid begon de conferen tie haar werkzaamheden," die, behalve bijbelstudie, verschillende, «vraagstukken omvatten betreffend^ kerk. volk, staat gezin, volkerengemeenschap, eco nomische orde en opvoeding. Als uiting van den ernstigen wil tot internationale samenwerking is deze conferentie, vooral in onzen tijd van ver warring en tweespalt, ongetwijfeld van de groot ste bê teekenis. De vlerdaagsche afstandsmarschen Onder wel zeer ongunstige weersomstandig heden begonnen dH jaar de viérdaagsche afstajids- niarsclien te Nijmegen. De regen viel in stroomtoi uit don hemel, maar dit kon het enthousiasme van do deelnemers niet doen verflauwen en in kteme M00 wandelaars begonnen den eersten langen mar.sell. Hot aantal ingeschrevenen bedroeg dit jaar .'gen de 1000, tegen vorig jaar ruim T500. Aan- pzicim er toon editor een veel grooterc mili taire deejneming was, namelijk ongeveer duizend nieer dan thans, kan men zeggon, dat de belang- telling voor de Yierdaagsche toch nog weer ge- ticgen is. Want dat er dit jaar zooveel minder militairen meeliepen dan anders, wil niet zoggen, 'lal dn wandelsport bij onze soldaten in dis- cTKxliet raakt, integendeel. Het was echter order van hongorhanri, dat sleclits tien man van ell; Svapen aan hel Nijmeegsche sportfestijn konden deelnemen. De veiligheid van het land maakte hot ongewenscht, oen grooler aantal aan de grens bewaking tc onttrekken en zoo werden dti jaar te Nijmegen do groOte ploegen kranig marchce- rende mililairen noodc gemist, hoewel 'het na hot aanvankelijk verbod nog meeviel, dal zij tenminste nCL geheel op liet appèl ontbraken. MAAft pjfP bederft hat beste humeurl Maar de zwaarste hoofdpijn verdwijnt binnen een kwar tier met 'n "AKKERTJE", dat de nieuwste menging bevat tegen hoofd- en zenuwpijn Vlugge, zekere werking bij alle pijnen, daf is 't geheim der "AKKERTJES", die door geen enkele imitatie wor den geëvenaard, nóch in hun bijzondere samenstel- ling, nóch in hun gemakke- lijk in te nemen ronden vorm. Op elk "AKKERTJE" staat 't "AKKER"-merk: Uw garantie! tegenpijnen, nare dagen, koorts, kou. Duos ia stuks -12 stuivers2 stuks - 2 stuivers. Buitenlandsch Overzicht Groot rumoer wcrei eenige dagen geleden ontketend in verband met em vermeend lee- ningsaaribod van Engeland aan Duitschland Thans echter is tiet reeds vvner verstomd en de geboete Jcwestie is daarmede teruggebracht tot tiaar ware proporties. En in deze pro porties school er pi de zaak, naar men heeft kunnen vaststellen, niets bijzonders en zeker niets, dal zooveel rumoer en achterdocht wet tigde. Wat was er nu precies gebeurd? Tijdens zijn be zoek aan Londen, in verband met andere kwesties. Vhad Wohltat, de Duitsche gedelegeerde, de ver schillende besprekingen gehad met Hudson, den EngGlschen minister van Handel en Sir Wilson, oen vertrouwde van Chamberlain. Nu is het geens zins abnormaal, dat. als een leidende figuur uil het Duitsche. economische leren ban bezoek aan Londen brengt, zijn Eogclsche collega's met hem contact zoeken. En in 'het onderhavige geval was dit nog lo begrijpelijker, wijl de z.g. industrieels onderhandelingen tusschdi Engelan en Duitsch land, die in het begin van dit jaar met zooveel kans op ecn. goed resultaat waren begonnen, in- tussclien onder druk van den politieken toestand beëindigd moesten worden. Dit heeft toen zoo- wed in Engelsche als in Duitsche industriewie. krin gen teleurstelling verwekt bil het is dcrhalvë na tuurlijk, dat men W.ohlat's bezoek nog eens aan greep, om andermaal van gedachten te wisselen, vanzelfsprekend is daarbij het vraagstuk van de Duitsche valuta-moeilijkheden besproken en het kan geen verbazing wekken, dat men daarbij on der hel oog heeft gezien, hoe men in dit opzicht zou "kunnen samenwerken, indien er voldoende internationaal vertrouwen bestaat Dat cp" onder deze omstandigheden geenszins kan worcfen gesproken van een nieuw vredesoffensief, en concrete plannen, behoeft wel geen betoog: Dc zaak is dus sterk overdreven en omringd niet ongegronde verdachtmakingen, zulks overigens niet slechts in Imnden, maar ook in Parijs en Berlijn Aten zou de kwestie hiermede gevoegelijk als afgedaan kunnen beschouwen, ware het niet. dat bet wellicht goed is nog eenige aandacht aan deze merkwaardige reactie, die men ,.en hoogst bedenkelijk verschijnsel moet noemen, tc wijden. Men heeft Chamberlain in het Lagerhuis onder vraagd als een man, die een ernstige misdaad op zijn geweten had en er ging een zucht van verlich ting op, toen bleek, dat hij werkelijk' met liet onderhoud tusschen Hudson on Wohltat -niets uit te staan had. Maar gesteld nu eens, dat Chamber lain wel zou hebben getracht Duitschland, door bet aanbieden van een leenmg van bepaalde plan nen af te tiouden. Zou deze poging, om den vrede te bewaren, dan werkelijk zoo tc laken zijn geweest? L)e mentaliteit van breede kringen schijnt zich op het oogenblik in een wel zeer ongunstige richting te ontwikkelen. Vroeger was men blij, wanneer een conflict kooi worden ver meden. Thans echter toonen vele buitimlandsche bladen zich verheugd, dat dit „vredes-offensief" is mislukt. Inderdaad, dat is een bedenkelijk ver schijnsel. Engeland haalt bakzeil In den diplomatteken strijd tusschen Enge land en Japan, die in naam om het incident te Tientsin, maar in werkelijkheid toch nog om meer gaat, heeft Engeland ongetwijfeld ecn nederlaag t^etede;n. Chamberlain moge ontkennen, dat in Engeland's houding tegenover China geen wijzi ging is gebracht, dit is echter goensz.ns in ovcr- pen-stemming te brengen met LoudojTs erken ning van Japan's feitelijke, positie in {.Etna. Iets anders is natuurlijk, dat men er treinden geetn ver wijt van behoeft te maken, dat bet een modus vi- Mr. J, A. de Visser Min. r. Justitie Eon politiek kleurloos program-kabinet-Colijn, al dus moei men tiet nieuwe Ministerie betitelen. Deze lie li teling houdt Overigens geenszins een ver- oordecliilg in. Dc mannen, die nu aan het hoofd van onré verschillende departementen zijn ge steld, zijn, sluk voor stuk, uiterst liekvvame des kundigen, die zich ongetwijfeld op dc best moge lijke wijze van de hun gegeven taak zullen trachten U', kwijten. Gemakkelijk zullen zij hot daarbij ech ter niej hebben, want het werkloosheidsvraagstuk, dat tot de Kabinetscrisis leidde, blijft het groote struikelblok. - - Niets tocli wijst er op, dat de Katholieken in dit opzicht hun houding hebben herzien. Er zit ook overigens in deze kwestie iets eigenaardigs. De S.D.A.R heeft langen tijd beweerd, dat er tegen de werkloosheid zoo goed als niets gedaan werd en dat tiet vorige kabinet dc kracht miste, om liet vraagstuk „frisch en moedig'' aan te pakken. Nu echter scharen zij zich achter de Katholieken, die op hun lw.'url beweren, dat de vorige regeëring op <lit gebied inderdaad zegenrijk werk beeft ver richt tot op het «ogenblik, dat, volgens de Katho lieken, de premier en zijn medestanders plotseling het roer omgooiden. Nu schijnt dus de S D A.P. terug tc verlangen naar de vReschpotten van ecn wterkloosheidspolitiek, die zij eerst als armzalig en bekrompen veroordeelde, naar jhr. De Geer dezer dagen opmerkte. Het blijft intusschen de vraag, of de heer Colijn en zijn medestanders inderdaad een prinpipieele wending hebben gemaakt en de werkloosheidsbe strijding werkelijk minder forsch wilden voeren dan te voren. Zij hebben dit altijd ontkend en verklaard, dat er van een ombuigen van de alge- meene lijn der werkloosheidsbestrijding geen spra ke is geweest en nog voel minder van eea opoffe ring van do werkloosheidsbestrijding aan de de fensie. Ifet is duidelijk, dat ieder kabinet op dit oogenblik'zijn primordiale taak vindt in die vraag stukken de dcl' iise. ,1" wvrklooshepl mi -.Ie finan ciën. En ré-en '..ui de/te drie iT.iazstukk'-.i mag .on c*'D ander vwvrden opgeofferd. Dit was dc over tuiging run liet vorig-kabinet en hel is ongetwij feld ook (l;.- van de nieuwe rage.-ring. d. Bus?che r. Koloniën Wat de premier wil) is bekend. Hij wil be ulde uitwassen in de werkloosheidsbestrijding af- mijden, Het mede wil het geld tjeter plaatsen hel tieren van die uitwassen mogelijk de meening van den premier en zijn srs, dat het ontwerp inzake de jeugd- d mank ging aan de fout, dat veel geld aan den strijkstok bleef hangen, d. vv. z. verloren ging aan administratie en organisatie. I)ït had intusschen ook de. Kamer reeds ingezien en het ontwerp zou in dezen vorm zeker ook geen meer derheid gevonden hebben, liet is nu te hopen, dat het nieuwe kabinet een ontwerp zal uitwer ken, dat op den steun van breede kringen zal kunnen rekenen, want de werkloosheid is een ernstig kwaad, dat een doelbewuste bestrijding vereischt, Te hopen is vendor, dat het de goede ontwerpen van liet vorige kabinet te denken is o.a. aan het cchtscheidings-ontwerp handhaaft. En tenslotte willen wij de hoop uitspreken, dat dc partijen zullen overwegen, dat,, gezien de tijds omstandigheden, haar steun thans meer moodig is dan ooit, al zal dit natuurlijk nog niet de bestrijding van minder goeile ontwerpen, die wellicht ge handhaafd zulten worden, behoeven uit te sluiten. Zoo had het kunnen zijn wanneer de motie-Deckers (R. K.), onderschreven door S.D.A.P., Vrijzinnig Democra ten, Communisten en Crist- Democraten, niet aanvaard ■was. Nu hangt het nieuwe Kabinet aan een zijden draadje en zuilen de Heeren Ministers, die kwamen, wel spoedig weer heengaan. Dr. Ir. M, H. Damme Min. v. Soc. Zaken Prof. Ir. I. P. de Vooys Min. v. Econ. Zaken Min. B. J. C. Schrieke v....Onderwijs K. en W. vfindi met Japan lot stand bracht. Engeland heeft op het - oogenblik zijn belangrijkste zorgen in Eu ropa en daarbij vallen zelfs die in het Verre Dosten ill het niet. Nog opgemerkt (ljent te worden, dat 'de verkla ring vrij vaag is Zij kan alles en niets bete?kenen Dit brengt echter het gevaar met zich mede, dat Heide partijen spoedig opnieuw met elkaar i in botsing kunnen komen Wat bijv, indien Japan cr een Engeische belofte van passieve medewerking bij don oorlog tegen China in wil. lezen? Kan Lon den dan indcntafid nog, zooals liet te kramen heeft gegeven, crodieten aan China verlosnén Zooals men ziet, blijven er nog genoeg moeilijk heden tot conflicten over en ongetwijfeld zal oog- in de toekomst niet alles koek en ei tusschen de beide mogelijkheden zijn. Overigens is er echter Weer tijd gewonnen en wie zal zeggen, of dit tenslotte ook niet het eenige doel van tie Engel- sclten is geweest. Tn ieder geval hebben zij er Tokio voorloopig van afgehouden, zich nóg nauwer aan Duitschland en Italië te bindetu. Spanje's blnnenlandscho strijd liet einde van den burgeroorlog blijkt nog geenszins liet einde van den binnenlandsche politie- Iten strijd in Spanje te zijn geweest. Nu eerst be ginnen de meeningsrersciiillen, die van T begin aT in I-ranco's kamp bestonden, maar onder den druk van den oorlog veel van hun scherpte, verlo ren, Mwr duidelijk aan het daglicht te treden. Generaal Quiepo de Llano en generaal Yaque heb ben hun ontslag gekregen en andere beroemde mannen uit den burgeroorlog zulten ongetwijfeld volgen. Deze. mensehen kunnen worden gerekend tot de conservatieve groep uit Franco's kamp en dit wijst er op, dat liet de radicale Rhalangisten, die veel overeenstemming vertoonen met de Duit sche nationaal-socialisten en de Italiaansche fas cisten, zijn, dje voorloopig in ieder geval de meeste rnactit aan zich getrokken hebben.Maar de mo narchisten en conservatieve katholieken beginnen zich te concentrceren, zoodat het machtsvraagstuk in Spanje nog geenszins is opgelost.

DDM | 1939 | | pagina 1