Eerste Blad Dll nummer Desiaal uil 2 bladen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Waterschap „DE BEEMSTER' De laatste Raadszitting van den Edelachtbare Heer Burgemeester P. Kikkert als Burgemeester van Beemster 42e Jaargang Zaterdag 1 Juli 1939 No. 26 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiën in to zoodon vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beeinster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent: groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Gemeente Beemster HINDERWET Burgemeester en Wethouders van BEEMSTER brengen (er openbare kennis- dal door hen aan PI ET ER SCHMIDT K/.n. ie Amsterdam tui zijne re ehtverkrij geilden vergun ning is verleemt tol het uitbreiden van de Re. staande cijrröswtefabrh'k, door hel bijbouwen vun iv.ui autoniol)ie]niontagelo«is op het perceel, gele- ijui te 'Beemster, Mkklenbormstrr no. 31, ka dastraal kekend igcmwnio Roemster. Secti" K, Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. KIKKERT, Burgemeester. W. MOLENAAR. Secretaris Candidaatstelling Het College van Dagelijkseh Bestuur van het Waterschap „De. Beemster" brengt ter openbare kennis,- dat op DONDERDAG 27 JULI 193!), zal plaats hebben de Candidaatstelling ter verkiezing van drie Hoofdingelanden ter voorziening in de vacatures D. Hoyeloorji Kzil.. A. N'oonic en Jl». Nehuijtemaker. Op dien dag, van des voormiddags tien uur tot des namiddags één uur kunnen bij den Voorzitter vail liet College van Dagelijkscli Bestuur, die daartoe zitting zal houden in de Secretarie van het Water schap. Hoogstraat 3, te Purmeropd, schriftelijke op gaven van candidatc-n worden ingeleverd. Elke opgave van candidaten mag geen grooter aantal namen van candidaten bevatten, dan plaat sen te vervullen zijn. Vorenbedoelde opgave moet onderteekend zijn door tenminste 10 stemgerechtigde ingelanden, dooi een der onderteekenaars jiersoonlijk wonden ingele verd en overigens voldoen aan de eiscbea in artikel 4 5 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noordholland gesteld. j Bij de opgave wordt overgelegd de schriftelijke verklaring van eiken candidaat, dat hij in zijne candidaatstelling bewilligt. Deze verklaring kan ook telegrafisch wonden gedaan. Opgaven van candidaten, welke aan de voorge schreven eischen niet voldoen, worden door den Voorzitter geweigerd. De noodige formulieren zijn, tot het tijdstip der candidaatstelling, kosteloos verkrijgbaar bij den Se cretaris van bovengenoemd Waterschap. F urinerend. 26 Juni 1939. Het College van Dagelijkseh Bestuui voornoemd, D. NOBEL Jz., Dijkgraar. J. ZIJP Kzn., Secretaris. Binnenlandsch Overzicht Meer geld voor Defensie - Rij de Tweede Kamer wend een wetsont werp ingediend lot wijziging en verhooging van de ljegrooting van Defensie. De aangevraagde gelden zijn, volgens de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp, in twee groepen te verde-Nen. Dm eerste groep betreft uitgaven voor de. ma ritieme wal-itiriclUingen, voor magazijnen van de landmacht en voor kazerneering. De tweede groep omvat .uitgaven voor verschil lende voorzieningen, die, in verband met de tijds. omstandigheden.' met spoed ter hand genomen dienen te worden, hoewel zij, volgens den aan- vanlaelijken opzet, eerst in den loop van een aan- lal jaren zouden zijn uitgevoerd. Het gaat hier om aanschaffingen van geschut en munitie voor zee- en landmacht, alsmede van voorraden intendance-goederen. Voor de marine vliegkampen is in totaal noodig: vóór de Kooij f-1 C7.ÖO0.voor de Mok f2Hk0O0.— en verder voor terrein-uitbreiding van de Kooij nog een be drag van 150.000.—-. Voor aanbouw, aankoop, bewaj>ening en uilrus ling van scliepgn en vliegtuigen wondt bijna an derhalf jtiilliwu meer aangevraagd, waarvan een bedrag Aan fSü-hbOO.— voor verdubbeling van de luchtafweer!*?wapening van de „Tromp". Dit is noodzakelijk geworden, omdat sedert de plannen voor dit schip geruimen tijd geleden werden ont worpen, de afweer tegen luchtaanvallen op sche pen aanzienlijk is uitgebreid, speciaal wat de auto niatische wapens betreft. In verband hiermede werd de tweede flottieljeleider dan ook ontworpen met oen luchtafweerbewapening vail de dubbele sterkte van de ,,'ITomp" en de „Tromp" moet nu ook op dit peil worden gebracht. Verder zijn geiden aangevraagd, voor 19 vlieg- Vijf en twintig jaar Serajewo Nadruk verboden Vijf en twintig jaar geleden... Vijf en 'twintig jaar terug.. Ging in vergelijk tot heden, Eens de tijd soms minder vlug? Leken vroeger zooveel jaren Niet een poosje stil te staan Dat wij nog het beeld bewaren Dat zoo lang al is vergaan. Maar dut scherp en onuitwiechbaar in ons denken Btaat gegrift, Als moraal -- misschien onmisbaar? Van den menschelijien drift? Sgrajewo dat de aarde Schier in vlammen tieeft gezet, Dat geen land, geen volk meer spaarde, Dat de wereld beeft besmet! Dat een oorlog heeft ontketend, Als een gruwelijken hel, Waardoor duizenden, onwetend, Zijn gesneuveld, op bevel t Serajewo dat de reden Tot een waanzin is geweest, En waaraan gedacht wordt heden, Duor een elk, die kranten leest. Neen, de jaren gaan niet sneller Dan ze vroeger zijn gegaan, Maar we leven enkel feller In ons rusteloos bestaan. En die oorlog was zoo vrees'lijk, Dat welk jaar of men ook schrijft, Als een kwaal, en ongeneeslijk, Uie aan ons verbonden blijft. Daarom, laat ons wel gedenken Dezen monsterlijken tijd, Thans, nu onruststokers wenken Tot een nieuwe, wreeden strijd. Vijf en twintig jaar geleden... Men vergeet, helaas, zoo vlug Wilt gij, volkeren van heden, Serajcbvoheusch terug?? Buitenlandsch Overzicht luigtorpedü's, bestemd voor <K' torpedo welke in aanbouw .zijn en eerder gereed zuilen ko men dan Auinvunkelijk werd voorzien. Dar vraagt het .materieel der artillerie dringend om uitbreiding. Noodig is pantser-aftveergescnul cn houwitsers van To.a c.M., waarover zoo spoedig mogelijk moet kunnen ,worelcn beschikt, vooral o mi la L het voornemen bestaat, de opleiding van het bedienend g> erxoneej- 1 October a.s. te doen be ginnen. Het pantser-afweergeschut zal voor een doel In liet binnenland wonlcn verviutrdigd. In totaal zat de begrooting van Defensie door al deze uitgaven met ruim 3.1 inilliocn worden verhoogd. De clearing met Duitschiand Hol bestuur van den Ned.. Tuinbouwrnad "Secft een brief geschreven aan den Minister vaa Econo mische. Zaken, waarin gewezen wordt op de on gunstige verhoudingen, welke zich thans voordoen bij <le verdeeiing van de beschikbare middelen in de clearing mot" Duitsehland. z.g. „diensten-re kening'' sleeg van 1935 tot ?38 van 23 tot ruim 82 milliccn gulden. Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat voor den Nederlandse-hen .export in 1938 minder [er beschikking kon wor den gesteld dan in 1937, terwijl voor de diensten'. 15 inülioen meer moest worden uitgetrokken. Rij de beschouwing dezer cijfers Ontkomt men in sommige gevallen niet aan den indruk, dat in den loop der jaren verschillende betalingen ten aaréen vail vrachten en diensten, die vroeger op andere- wijze zijn geschied, thans in de clearing worden opgenomen, zulks ten nadeelc van het goe derenverkeer. dat zoo noode versterking zijner po sitie kan missen. De toestand is nu zoo geworden, dat aan een deel van het economische verkeer met Duitschiand geen Inperkingen worden op gelegd in tegenstelling met hetgeen geschiedt hij 'het goederenverkeer. De -Nedcrkindsehe Tuinbouw rnad verzoekt den Minister dan Ook te willen be vorderen, dal ten behoeve der verschillende tuin bouwproducten aan dezen ongunstigen toestand een einde wordt gemaakt. De „Oranje" vaart proef Met ruim 500 gasten aan boord is de nieuwste aanwinst van de Nederlandsche koopvaardijvloot, h«'l 20,000 ton metende m.s. „Oranje" van de Stoomvaart-Mij. „Nederland" het zeegat uitgevaren voor een technischen proeftocht op de Noordzee. Hel schip biedt plaats aan 717 passagiers, verdeeld over vier klassen en heeft con laadruimte van 280.000 kubieke, voet. Op i; .September a.s. zal het zijn eerste reis naar Indic aanvangen en het zal daar vier tot vijf dagen korter over doen dan de thans op Indié va newie mailbooten, de „Johan van Oldenbamevelt" en de „Marnix van St. Aldegonde" -die nog 20—21 dagen voor den overtocht van Genua naar Tand jong briok noodig hebben. De technische proeven bestonden voornamelijk uit ankerprocven, waairbij de beide ankers om beurten werden gevierd en gelijktijdig werden in gehaald, en verder uit stuurproeven, proeven met de motoren en tenslotte hel mogen van de hoe veelheid tucht, welke voor het aanzetten van de molovcn worelt gebruikt. De Kinderbijslagwet aangenomen Met groote meerderheid heeft de Two,.-dé Ka mer nagenoeg ongewijzigd de Kinderbijslagwet van Minister Romnie aangenomen. De gehtxiie RTv fractie steunde het ontwerp en slechts de Libe ralen. de Vrijz. Democraten, de N.S.B. cn do Staatk. Gereformeerden alsmede enkele- ),Men der Soc.-Democratische, Anti-Rev.. en Chr. Ilist. fractie Hemden tegen. Van alje ingediende amendonuai- ten wist er slechts één het leven af te brengen en deze betrof nog slechts een wijziging in het systeem der uitvoeringsorganen. Juist vijf cn twintig jaar geleden is het. dat Gabriel Itrincip, Gen bleeke erp fanatieke student, in do Bosnische hoofdstad Serajewo zijifTianslag pleegde-op aartshertog Frans Fer dinand. Princip en zijn vrienden dachten met hun revolvers en bommen hun vaderland te bevrijden, In werkelijkheid ontketenden zij de grootste tragedie jn de geschiedenis van de meuschtieid. En nu, jets meer dan twee de cennia later, vraagt men zich i£ angst en vnoeze af. Is liet de laatste geweest? Inderdaad verkeert de wereld pp 't oogenblik in evn spanning, welke „geenszins minder ster!; is dan die van da JuniJa^jti van 191-1. Zoo moge lijk nog wantrouwend ar dan toen staan de stalen tegenover elkaar, het militaire apparaat, waarvan ■te groote mogendheden zicli voorzien hebben. L ongetwijfeld enorm veel sterker dan dat van voor den wereldoorlog en in het Verre Dosten wordt een oorlog gevoerd, die zijn locale karakter meer KOT nmvr verljesl cn waarlijk niet slechts tegen China is gericht. Na Swnlou {koeren de Japanners zich tegen Wens jou en Foclsjou, twee Verdere; verdragkha- vens. wélke de Westerlingen ais hun domein in China konden beschouwen. En in Tientsin heb ben de Brillen vernederingen moeten ondergaan, die mei geen pen te beschrijven zijn. Wel hebben tic. Engelse-hen 'daarop krachtige, woorden doen hoonen en Tokio zoover gekregen, dat hel lenslolte Iwoe voorstellen heeft gedaan, die als basis voor onderhandelingen lussdien (le beide mogendheden zullen motten dienen. Ten minste één van deze voorstellen is voor de Engelschen Onaanvaardbaar desondanks zullen zü lot onderhandelingen over gaan, al is hel alleen maar daarom, dat zij op "hel oogenblik toch niet <le machtsmiddelen bezit ten om Japan op andere, wijze tot betere inzichten le dwingen. Slechts voor één groote mogendheid hoeft Japan vrees, dat is Amerika. In tegenstelling nie[ Engeland, zijn de Yemenigdc Stalen i-a staat, «sen groot deel van hun slagvloot naar hol Verre Oosten te zenden. Wellicht is liét ook n;et toevallig, dat Tokio wat inschik! dijker bleek, onmiddellijk'nadat een voor- aanslaand Amerikaansch - blad, dat nauwe rela ties met het Witte Huis onderhoudt, te kennen gaT, dat de Amü-rikaansche regeering ernstig het plan osei-woog, de vloot naar de Oost-Aziatische walcnon t« zenden, „ten einde de agressieve neigin gen aldaar in te toornen". Maar zal Amerika, waanneer het puntje bij paal tje kymt, werkelijk bereid zijn, in oosDAziü van zijn militafie macht gebruik to. maken? De Ameri- kaïniscle economische belangen jtt China zijn be trekkelijk gering, veel geringer .da* die van Enge land. (lat daar aanzienlijk mrer dan 1 milliard jfouddollnr geïim-steerel liceft. Grijpt Amerika dus in, dan meet dit zijn lor wille van het internatio nale aspect vanode kwvslie, dat overigens wellicht nog belangrijker is dan het locale. Maar daartoe vertoont hel Amerika.-insche volk nog weinig nei ging- Goebbels In actie Ilcte groot die spanning ook is in liet Verre Oosten, in Europa is zij sterker, wijl het hemd nu re-nmanl nader is dan de rok. Noch door de Engel- schc jxilitjek van bondgenootschappen, noch door vriendelijke woorden, die Chamberlain cn Halifax nog trens oen enkele maai laten hDoren, laat Duitschiand zich afbrengen van zijn doelstellingen, die hel rechtvaardig acht. Het zal handelen, heeft Gcebbels dezer dagen verklaard, de problemen (lier biiitenlandsclie politiek moeien zOo spoedig mogelijk wonden opgelost, binnenlundschc vraag stukken moeten daarbij len achter worden ge steld (jn wachten. En sindsdien herhaalt hij deze woorden in - allerlei variaties iederen dag opnieuw in redevoeringen en hoofdartikelen in den „Völ- kisekên Eeobacthei"'. Daarbij waarschuwt hij or de Duilsehers voor, geen geloot te slaan aan de woor den van h'et buitenland. Daar zou men beweren, dat men niet met het nationaal-socialisiisch regime wil samenwerken. Maar indertijd heeft men dit ook van het keizerlijke regime gezegd en desondanks, toen dit serdv.enen was, het Duitsche volk toch slecht behandeld. Hetzelfde "zou nu gebeuren, al dus Gcebbels, waarin hij overigens wel geen on gelijk zal hebben. Goebbois' folie actie dje zich vooral ook tegen Engeland k'.erl, toont, naar men uit verschillende ïactonen kan opmaken, dat Duitschiand de zaak met Dolen zoo snel mogelijk wit liq.üideeren. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Engelsche „vlootmanoeuvres" in Augustus - Wanneer Duitschiand precies met de uit vet-ring van .stijn programma een aanvang zal maken, is natuurlijk niet bekend. Hitier zelf heeft eens verklaard, dat nog in den loop van dit jaar de kwestie van Danzig en den Corridor zou moe ien zijn opgelost en liet orgaan van Goering, de „Es sen er National Zeitang", noemde «enigen tijd geleden in dit verband de maand September. Is het nu toevallig, dat in Engeland alle verloven bij de marine zijn vervroegd om de vloot in staat te stellen ill Augustus haar manoeuvres le hou den? De keuze van de maand Augustus voor ma noeuvres is in elk geval wel zeer opvallend. Uit hondenselw? berichten kan men opmaken, dAt zich daar de indruk- verstevigd heeft, dat Augustus kri- tiel-?? oogeublikken zal brengen. In dit" licht be zien, boeit het besluit, de Vloot klaar te maken voor manoeuvres, natuurlijk een veel diepere be- Db onderhandelingen met Moskou 1 iTitussclien blijven etc onderhandelingen met Rusland sievpen. Moskou blijft op zijn stuk slaan en wcnscht alleen te bepalen, wanraoeg garan ties voor ck- Oostzec-state-n in werking zulten moe ten trezlen. Londen heeft thans weer nieuwe, voor stellen aan Strang gezonde», die deze aan de Russische regoering heeft overhandigd. Over den inhoud daarvan is niets bekend, maar, mag men uil 1 'arijs komende berichteku'gelooven, dan zou daarin op er-gaande wijze aaitzTlc Russische ver langens zijn tegemoet gekomen. De komende da. gen zullen loeren, wat daarvan waar' is. Vergadering van den Raad op Woensdag 28'Juni j-1des namiddags twee uur. Voorzitter, de Edelachtbare Heer P. Kikkert Burgemeester. Loco-Secretaris; de hem- R. Middelburg. Aanwezig alle Raadsleden, behalve de\ vacante plaatsen van Mevr, Bisschop—Wiiltjer en wijten den lieer li. Wagemaker. De Yoorz. opent de vergadering - met een- har- lelijk woord van welkom. Slaande.- de vergadering herdenkt 'le Yoorz.. in sympathieke bewoordingen wijlen den lieer H. Wagveniaker. [,id van den Baad vanaf 1920. 2u Juni j.l. ln-bbL-n wij hem grafwaarts «edra- gen. Wij herinneren ons iiiog devorige Raadsver gadering, waarin hij als nuslor van den Raad zijn Oj)gewek(e toespraak hieiu. Aan zijn groeve, aldus spr.. heb ik namens Jen Raad 1 woord gevoerd. Ik meen dan ook. dat ik namens IJ den dank uit spreek. voor wal de overledene voor onze gemeente heell gedaan. Wij hebben hein gekend als iemand die sleeds voor alle belangen, de Beemster be treffende. een open oog heeft gehad, in het bij zonder immer nuT krnght de 'i'uinbouwbelangen bereft voorgestaan. Moge hij rusten in vrede.. 1. Dc notulen der vorige vergadering. Deze worden onveranderd vastgesteld 2. Ingekomen stukken en niedcdeelingen. a. van 11. de Boer bêrichl. dut hij zijn benoe ming tot ondersvijrer aan de schooi voor U.L.Ö httell aangenomen.. in. van JSlooUm bericht van aanneming zij. Jw-r benoeming lot lid van liet Burgerlijk Arm- best uur. c. van R. Iteitenberg danktvctuiging voor de hem bij raadsbesluit van 22 December '38 toe gekende jaarwedde-verhooging. df van het bestuur van het Destructordistricl PurmeiXOTd. balans, per 1 Januari '39. winst- en verliesrekening, rekening van haten en lastW en het erslf e. van God. Staten brief, geleidende het goed gekeurde raadsbesluit van 23 Maart '39 tot wij. ziging van de rerordening op de heffing der be lasting op de honden. f. van God. Staten brief', geleidende liet goeiige. beurde raadsbesluit van 23 Maart '39 tot wijziging der ba groot ing van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1938 3e wijziging. g. van Ced. Slatell besluit, waarbij 't quotiënt, btcdoetd iJi het 2e lid van artikel 16 van het Fi nancieels vejihoudingsbesluil vcwr deze gemeente voor JijeL rekeningsjaar 1!)36 voorloopig is vastge steld. f h. van het (tentraai bureau voor verificatie cn financ'eole adviezen proccs-rerbaal van opneming van kas en boeken van den gom.-ontvanger en ir van het Grondbedrijf, 'op 31 i. van H. en W. proces-verbaal van 'de opne ming van kas en boeken van den secretaris-pcn- ningmbester van 'bet Burgerlijk Armbestuur op 27 Juni '39. j. van Mevr. F. M. J, Bisschop—Woltjcr mede- deeling van haar bedanken als lid van den Raad. k, van den Voorzitter van het Centraal Stem bureau afschrift van zijn besluit van 5 Juni j.l. waarbij in de opengevallen jSlaal-s van F. M. J. BisschopWoltjer tot lid van den Raad is be noemd JU Ton, a 1. van J. Ton bericht van niet-aanneming zij ner benoeming tot lid van den gemeenteraad. in, van den Voorzitter van liet Centraal Stem bureau afschrift van zijn besluit van 15 Juni '39, waarbij in de opengevallen plaats van F. M. J. Bisschop—Woltjer lot lid van den gemeenteraad is benoeyid IC. Ilogetoorn. n. van den Voorzitter van liet Centraal Stem bureau afschrift van zijn besluit d.d. 19 Juni jl, waarhij in de door hat overlijden van H. Wage- maker opengevallen plaats tot lid van den ge meenteraad'is benoemd Ps. Stolp. o. van den Voorzitter van het Hoofdstem-bu reau afschrift van de proccssen-wrbaal betreïenf- de de op 21 Juni j.l. gehouden stemming ter verkiezing van léden van den gemeenteraad. p. van den Voorzitter van liet Centraal Stem bureau: le. afschrift van het bestuit van het stem bureau tot het vaststellen van den uitslag der ge. houden verkiezing' van leden van den gemeente raad. 2e. afschrift van het proces-verbaal van de zit ting van dat stembureau tot het bekend maken van den uitslag dier verkiezing. De stukken a. tot en niet p. worden voor ken nisgeving a angü norao n q. van liet bestuur van de Onderlinge begra- ltenisvereeniging oen adres, om over te. gaan tot stichting van Gen z.g. aula. Dit adres wordt in handen van R. en W. ge stekt voor prae-advios. - - r. van den Commissaris der Koningin in de pro vincie X.-Holland mtdedeelinfi, dat bij Kon. be sluit van 12 Juni '39, no. 17, aan P. Kikkert eervol ontslag is verleend als burgemeester dezer gemJocnte, met ingang van 1 Juli '39, in ver-

DDM | 1939 | | pagina 1