Eerste Blad m nuirnner tesiaal uit 2iiaden GemeeRieraad z.- en n.-sctiermer NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Kantongerecht te Alkmaar 42e Jaargang Zaterdag 17 Jnni 1939 No 24 E DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertenties E te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midrlen-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMEU'S NIEUWSBODE Binnenlandsch Overzicht De nieuwe vredesorganisatie van het leger IK; nieuwe vredesorganisatie, van de Land macht heeft thans haar Iwslag gekregen. Bij het Koninklijk besluit van 10 Mei j.l is do samen stelling van het leger in vredestijd gewijzigd. De wijziging houdt in hoofdzaak in. dat de huidige divisies legerkorpsen worden. De brigade's wér kten divisie's en de lichte brigade wordt lichte divisie. De ar liberie-brigade's worden opgeheven en do beide regimenten van elke brigade worden pvrr de divisie's verdeeld, zoodat er bij elke nieuwe divisie een komt. Deze hervorming maakt een nauwere samenwer king tusschen ole verschillende wapens mogelijk, niet nanui' tilsschen de artillerie «n (lc infanterie waarvan een verhooging van de slagvaardigheid van liet leger worz.lt verwacht. De gewijzigde organisatie maakte ujteraarcl ook veranderingen in de hoogere bevelvoering* van hel leger noodzakelijk. Zoo werden de tegenwoordige divisie- en brigade-commandanten resp. benoemd tot legerkorps- en divisie-commandanten. Deze legerherzio.ning en de. nieuwe benoemingen gaan niet 1 Juli a.s. in. Weer vluchtelingen toegelaten Op \crzoek van het Comité voor bijzondere Joodsclue belangen. heeft de Minister van Justitie toestemming verleend tot het naar Nederland doen r.migneorai van ttOO ffoodseho vluchtelingen, die zich thans aan boord bevinden van het Duitsche s.s. ..Saint-Louis", van de. Hamburg—Amerika-Lijn, waarmee zij naar Cuba hadden willen gaan. Daar werd hun echter de toegang geweigerd en thans zulten zij in Nederland kunnen blijven, totdat zij gelegenheid hebben, zich elders te matigen. Frank rijk en België zullen waarschijnlijk de overige 700 vluchtelingen aan trooixl van genoemd schip onder dezelfde "voorwaarden opnemen. -- De nog jonge Vestigingswet Kleinbedrijf zal verbeteringen ondergaan. hen wetsontwerp, daar toe strekkende, werd dezer dagen ingediend. Op grond van deze wel, wélke dateert' van 1037, zijn thans needs voor een actitta) bedrijfstakken uisligingseisclien afgekondigd, terwijl voor vijf an dere. een tijdelijk vcsliginRsverb<xl is ingesteld De in den korten tijd van haar bestaan met deze wet opgedane ervaring heeft verschillende punten aan hel licht gebracht, die verbetering behoeven De thans voorgestelde wijzigingen in de wet ba. treffen hoofdzakelijk de tinancieelc gevolgen van de toepassing der wet. Zoo zal de vcreischte ver goeding voor elke ingediende aanvrage tot vesti ging wonden verlaagd van f 10. lot fü,—Verder wordt de z g. ministerieel*.' verklaring, cl. i. een verklaring van den Minister- van Economische Za ken. dat een aanvrager, hoewel deze niet over de voorgeschreven diploma's beschikt,, toch op grond van zijn leeftijd en ervaring "'geacht kan worden te voldoen aan de gestelde eischen van lumiiedsken- nis of vakbekwaamheid. ]n de wel vastgelegd. Ook hiervoor wordt een "vergoeding van f5:— Uitspraak der Kar >mmlssle De Kamercommissie ingeste]d op 1 Februari j.l. en bestaande uit de. heeren Schouten, Tilanus. Droes. Wendolaar en Swecns, in wier handen de nota van minister Geseling ln/treffende d<" zaak- 'Oss was gesteld, heeft haar verslag aan de Twee de Kamer uitgebracht. IX' meerderheid der commissie stelt aan de Kamer voor. uit te spreken, dat de feiten en om standigheden.'welke den Minister van Jiistpt.ee heb ben geleid tot het nemen van den maatregel van 1 April 1938 (en aanzien van de brigade (Jss der Koninklijke. Munecluuissóc. dien maatregel niet rechtvaardigen, terwijl aan hetgeen nadien is ge bleken. .in elk geval geen moüveering voor dim maatregel kan worden verleend. - Ia de tweede plaats stelt dc meerderheid eter commissie voor; dn nota valt den Minister voor kennisgeving aan te neinen. Een lid van de com missie kan zich alleen met dA tweede conclusie- De commissie acht gegn ferme n aaa- orn ren enquête in te stellen. - Opnieuw hoeft het luchtvaartvcrkee.r slacht offers geèischt.' Een Koolhoventoestel van de K E- M., als luchttaxi en als lostoestel voorde op leiding van verkeersvliegers in gebruik, vloog op gering;' hoogte hoven het Vlisslngsehe badslrand tui is bij hot maken van een bocht afgegleden ep neergestort. De drie -inzittenden, twee leerling-vlie gers en een emploite van hel vliegveld Haam stede, kwamen jammerlijk in de vlammen om, want liet toestel vloog onmiddellijk, t0en hel mei «Jeu grond in aanraking' kwam, in brand. Dat er bij dit ongeluk nog niet veel meer mcnschcnlcwn» le betreuren zijn, mag een wonder ht-eten, want het toestel kwam vlak naast het voor zonnebaden bestemde gedeelte van het strand terecht, waar het op dat oogenblik zeer druk was, Buitenlandsch Overzicht Londen heeft opnieuw een bittere pil moeten slikken. Het heeft zich genocxlzaakt gezien, een van zijn meest op den voorgrond tredende ambtenaren van het Foreign Office, Mr. Wil liam Strang, die Chamberlain indertijd reeds naar Eerchtesgadcn en München vergezelde, naar Moskou le zenden, om daar te trachten, de Sovjet tot wat meer inschikkelijkheid te bewegen. Niet rechtstreeks overigens heeft men Dein naar bet Narkomindel gezonden. "Waar verklaard wml, moest hT 'in Moskou den Britsctaen ambassadeur voorlichten. Londen wenschte niet liet risico te loopen, dat de Sov jets Strang op het matje tieten spaan. In dat opzicht immers heeft men te Genève, waar geen Molotow of Poteinkin verscheen, reeds le onaangename ervaringen opgedaan. Het is nu de groote vraag, of dc besprekingen, die Strang in de hoofdstad der Sovjets heeft gehad, inderdaad tol het door Londen gewenschte result at zullen leiden. Tenslotte is hdt nog niet zoo zeer regen een directe of indirecte garantee. van drj :.g. Randstaten, Finland. Estland cn Letland, dat le Britten lsczwaar hebben, maar wel tegen het eg. automatisme, dat den Bussen in het' Oostcj» ,'oikomen de vrije hand. dus de beslissing over lorlog of vredo, [rial hebben. I)at is don Engel- ichen en m mindere mate ook den Franschen wat al te riskant, In den eersten tijd van de Engel sch— Russische onderhandelingen is er veel gesproken o\er -ren zeker wantrouwen, dat Moskou ten aanzien van de Krilsebe plannen zou koestoren. Men zou daar niet geloofd hebben, dat liet den Engepchen ernst was met hun nieuwe politiek. Nu. tot nog toe./is Londen aan welhaast alle Russische wenschen. te gemoet gekomen, het heeft zich in Oost-Europa met zijn garanties zoo zeer verstrikt, dat hel moet ij k nog terug kan, kortom, het lwvfl alles gedaan, om le b.'wijzen, dht het de nieuwe politiek ernstig opvatte Op wantrouwen kunnen dc Kussen zich dan ook nog moeilijk beroepen. Speelt inderdaad Moskou slechts "*'"1 *"/-« 1 ..w~i..~ tigt het zich waar hel werd oord op de tijd kan gjevcn. Londen verzekert zich In dit licht zal men ook dc beide verklarin gen vap I.oixl Halifax owr de Britsc.he politiek moeten bezic-n. Vooral de eerste redevoering heeft heel wat beroering gewekt, vooral ook in het bui tenland Men vroeg zich af, wat zijn vriendelijke woorden tot Duitschland dn Italic te beicekenen hadden cn ondanks de Engelschc verklaringen, dat er niets was veranderd, voelt men toch wel aan, dat bijzondere factoren achter dc uitlatingen van dien Engolsehen minister van buitenlandsche zaken waren verborgen. Indien men den hier bo ven geschetsten achtergrond van de Britsch—Rus tisch.e onderhandelingen kcnl, dan beseft men. dat de rede kon worden uitgelogd als een slap terug in ile richting van de oude politiek en als een uitnoodiging aan Duitscliland en Italic, om toch vooral nog o?ns te komen praten. Daartoe genoopt door de oppositie, heeft Halifax «enige dagen luier nog eens gesproken. Hij wr- klaaixk'. dat achter zijn -woorden- geenszins eon verandering van de Brjtsclu» politiek moet worden gezocht. Zij zouden slechts oen verduidelijking vai (tea: politiek lie toeken d hebben. ..Dual policy'' noemt' nu de Times de rede va: Halifax, Zij zou niets nieuws jnhouden Weerstaan tegen agressie en bereidheid tot onderhandeier lat zou steeds de jKditiek van Ghainberlain zijn 'mes moge over ..dual policy" - London en vcrlu, do zoete wraak op München, 'rgeten Wellicht, dat men het vraag binnen niet ai te langen li,ge omstaandigbeden in mindere mate cm her verzekering, voor het geval de onderhandelingen met Moskou zouden mislukken, zijn. Spanje en de spil Uit Spanje zijn alle buitenlandscb wil liters vertrokken m hoog* Spanjaarden 'heb ben ui dc afgeloopen dagen bezoeken aan Berlijr en Rome gebracht. Hot lijdt geen twijfel, dat bi deze gelegenheid belangrijke besprekingen zijn ce houden, welke natuurlijk zijn gegaan m de rich ting van een versterking van de banden tussche Spanje en do. spit. En in dit opzicht ziet het e naar uil, dat Duitsrhland on Italië successen zul ten breken. Zal niet C'.iano dezer dagen naar M drid vertrekken? pre ministers van buitenlandsche zaken gaan meestal'niet op reis om een mede naar lniis te nemen. Een mear intie.n menwerking lusschen Spanje. Italië en Duitscli land mag worden verwacht! Of deze zal worden gegoten in den vorm van een nieuw bondgenoot schap, dient echter nog te worden afgewacht. De toestand in Tsjechië Tsjechië is sinds de invoering van hel pre lectoraat niet tot rust gekomen. Steeds nog wa er wrijving tusschen Duitschers cn Tsjechen c: lusschen''Berlijn en Praag wcrxlen eJ' onderhande lingen gevoerd, om eindelijk eens vast tc stelle wat nu precies de voorrechten en verplichtingen zouden zijn vail dé ver-strekkende autonomie, wel ke aan de Tsjechische bevolking -was beloofd. Op het hoogtepunt van dé- spanning viel er H Kladno een tweetal schoten, die een emtLe maakten aan liet leren van een Duitsch politieman. Ze streng.? maatregelen tegen dc bewoners van Kladno wanen daarvan het gevolg. Reeds meende men, dat het met liet protectoraat Tsjechië zou zijn afge loopen en dc Tsjechen van Berlijn uit centraal geregeerd zouden worden, maar plotseling- gi;od lterhjii hol over een anderen boeg. Van vorder scherpe maatregelen tegen Kladno werd afgezien en tegen de daders van den moord op oen Tsjuchi- schen politieman. die door Duitsche kogels viel werden scheri* straften in liet vooruitzicht gesteld Wellicht mag men dammit concludeeren. dat lie oïiilerzcx-k te Kladno heeft uitgewezen, dat 'bij eten moord aldaar green politieke factoren in lxh spot waren. Anderzijds echter bewijst de houding van Berlijn ook, dat men tot overeenstemming met de Tsjechen wil komen. n den Raad, gehouden des morgens half e" Voorzitter- Burgemeester Kolf). fcjpenban: vergadering UP Woensdag 1 t Juni j.l, Aunwegig alle leden. EK' Voorz. opent met een hartelijk woord.van welkom de vergadering en feliciteert alsnog, na mens den Raad, den heer J. Posch en Mevrouw Slooten—Smit met hun veertigjarig huwelijksfeest, resp op 13 April en 21 Mei j.l. 1. Vaststelling notulen vorige vergadering. Deze worden, na lezing, aldus vastgesteld. IK* Voorz. deelt mede. dat Zaterdag 17 Juni a.s, ttes middags 12 uur. do officieele openjng van het Raadhuis zal plaats hebban, welke plechtigheid EINDEXAMEN! Nadruk verboden Het is zoover, de gruweltijd is weer gekomen, Dat Holland's jeugd zich op z'n kamer opgesloten heeft, van den ochtend tot den avond zit te stoomen, En in een roes, van louter zenuwoverspanning leeft. Het is zoover - Heeft hen gegrepen in z'n Terwijl het zonlicht tartend juicht door open ramen.. sch, zij arjr.en, zien er echter niets of weinig van! Ky zitten diep gehogen over dikke boeken. De vingers radeloos in beide ooren weggestopt, Do uitkomst van een som - een Engelech woord te zoeken En al de hoofden zijn compact met kf/Ünis volgepropt. Zij'weten over niets dan 't „schriftelijk" te praten, En hoe ze denken, dat het „mondeling' wel is gegaan, Want dat vertoonde hier en daar nogal hiaten, En graag had ieder het na afloop nog ce»s weer gedaan! is zoover - de tijd van enerveerend wachten Of -soms de post, 't rampzalige bericht straks brengen zal, En dal ze zien, als een verschrikking, in gedachten, Met groote bange oogen, in gezichten, bleek en smal.. Was heusch het antwoord op die Instate vraag voldoende 1 leek de tijd, die daarvoor stond niet veel en veel 'in 't Huitscli non Uhr of1 ketStunde ken" wordt En was e Totdat hij., enkel zeker weet, dat het wel „bakl En dan., wanneer de uren lijken omgekropen, En er nog altijd geen bericht Ja dan, hegint hij En wordt het [z'n gees, miet trekt op - en met een juichkreet gaat hij ho is geslaagd! 't is niet te g'looven, maar hij is er ééne woord, dat als muziek klinkt in z'n ooren; oerat maar., waar of niet? hij blokt' er leed is gauw vergeten, Nou, alsjeblieft, maar Jat. Een heele zomer wacht, met louter pretjes en y Waarmee ik. eindig.^enkel, dit moet hij nog we Proficiat! en 't ia van harte je gegund, scholierl PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Zomersproeten 5ppTÖL De voorgestelde leeningen in verband met de financiering van den bouw der ambtenaars- en dienstwoning en Raadhuisbouw. De lieer Schot vraagt specificatie van de bouw- Dc Voorz. deelt mede, dat de kosten van dc restauratie van tiet Raadhuis f9192.94 bedragen, waarvan door liet Rijk wordt betaald pl.m. f 1800 Dc kosten der ambtenaarswoning cn dienslge bóuw bodragen ft 1.777. Met den verbouvV van het Raadhuis is de gc- n uren te tegen een zt'o.r billijken prijs in het bezit gekomen van een prachtig gebouw. De kosten voor nieuwbouw zouden zeker vee. hooger geweest' zijn. Hierover ontslaat een breedvoerige discussie met den lieer Heijnis. Met alg. st. wordt besloten op het voorstel van B. en NV, in te gaan. 1Q Verzoek verlaging aanslag vergunningsrecht jevoige do Drankwet, van 'den heer J. Kaaij. De Voorz. stelt voor. den aanslag van f-15.te ringen op f40.—. Aldus wordt besloten. zal geschieden door den Commissaris der Koningin in <te provincie Noordholland, Mr. Dr. A. Baron Iioëll. - Onder de ingekomen stukken zijn o.m.; -Proces-verbaal kas - Burgerlijk Armbestuur. Goedkeuring door tred Staten van de raadsbe sluiten fwtrcfUuidc kasgeldlecning en leening. Goedkeuring van Geo Staten lot handhaving van de o. 1. school te Driehuizen. Jaarverslag van .de' Oudercommissie te Grool- Scherm-ér en Agent der Arbeidsbemidddeling. Rekening Burgerlijk Armbestuur. Proces-verbaal van den voorzitter Van het stem de j.l. gehouden geineenteraadsvcrkie- s leden van den. Raad zijn gekozen- D. van der Laan. Jn. Kieft Hz., Jb. Hci- Mevr, SIOOten---Smit, J. Schot en T. n ij i sge v i ng aange no men 2. Cnodict voor verleenjng extra hulp aan werk- loozien, steun B. De Voorz. deelt merle, dat het gemiddelde wierk- loozeucijfér 13 lxxlraagt. Iter jyérsoon w'oixit uitgekeerd fa.78, waarvan door <ie gemeente f2.— en de rest door het Rijk wordt gedragen.. De heer Heijnis vraagt 'hierover enkele inlicli tiugen. De Voorz. deelt mede. dat deze uitkeering alteen peldt voor vvérkloozen.- (lie hiervoor jn aanmerking komen. Z. h. st. wondt aldus besloten. 3. Wijziging verordening veldwachters. '"liet wijziging, ■1. Toetreding lid Commissie voor- en na-zorg gxresteszieken in Nooixlholland.. Deze commissie heeft tot doei een consultatie, bureau te' vestigen in Alkmaar, mei daaraan ver. bonden ren wijkzuster. De kosten hiervan bedragen voor onze gemeente pl.m f25 Gezien hel groote nul van deze in stelling, stellen en W. voor, np lid toe te treden Mevr. Slooten—Smit is vein meening, dal het zeer gewenscht is. De hrer- Schot informeert, of door het lidmaat schap roii risico's genomen worden. De Voorz. Jicht oen en ander nader toe, waarna met alg. st. ■wordt besloten als lid toe te treden. 5. Toekenning bijdrage in het exploitatie-tekort van liet Centraal Ziekenhuis le Alkmaar. De Voorz. deelt mede, dat de termijn van tien jaar is verstreken betreffende de garantie. Spr. stelt voor. déze termijn mnet tien jaar te verten- gen. De max. bijdrage bedraagt f3200 p-doch wij betaalden over het afgeloopen .jaar f95. 7.'. li. st. wordt besloten, deze toezegging voor tien jaar gestand te doen. 6. Wijziging Gemreiite-bégrooting '39. Op verzoek van Ged. Staten worden enkele on dergeschikte wijzigingen aangebracht. 7. Vaststelling verslag betreffende de wijze, waarop het op dé Gemeeiitebegrooting voor 1938 toegestane bedrag voor voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen is besteed. Z. h. st. aanpenom-én. 8. Benoeming stemgerechtigd* om name nen land's Nooi Hiervoor wordt aang volmacht énoénung siemgeri'cutigue voimacni tens d-é 'gemeente het stemrecht uit te oefé- stemniing Hoogheemraadschap Noordhol. foorderkwartiér. wter Kolb. 9. Voorstel van R. en W. tot het aangaan van ren vaste geldfeening van f 15.750 met de N.V. bank van Ned. Gom*., tegen 3 5/8 pCtmet een jaarlijkselie aflossing van f400.—. Een tijdelijke kasgefdlcening voor hm 2e halfjaar '39 van flO.000.— tegen een rente van 2.25 pCt., m,et de RaiffeisenbunK te Utrecht. Rondvraag. I)e heer Heijnis vraagt den steun van den heer Smit met veertien dagen te verlengen. De Voorz. zygt toe. dat li. en NV, teen en ander in overweging zullen nemen.. De lieer Iteijnis zou gaarne zien, dat aan den Raad rapport werd uitgebracht doord e. Regenten van liet Armbestuur. De- heer Stekelbos vraagt voorziening van den keiweg aan het Zuideinde, Dit is dringend noodlg. De Voorz.. zegt onderzoek en herstel los, De heer Schot is niet tevreden over de toepas-ing van de brandstoffen-bonnen. Dc afwikkeling hier van is met soepel toegepast, Do Voorz. zal een en ander onderzoeken bij het Burgerlijk Armbestuur. Na afloop der Raadsvergadering noodigde bur gemeester Kolb de raadsleden cn de pers uit, zijn nieuwe ambtswoning te bezichtigen. Op hartelijke wijze wejden allen ontvangen door Mevrouw Kolb jn dé nieuwe woning, onder aan bieding van stenige ververscillngen. "Vteth. Posch uitte namens alle aanwezigen den wensch, dat de Burgemeester cn Mevrouw vee ge lukkige jaren jn deze nieuwe womng mogen door brengen. Onder architectuur van Ir, Kol en uitgevoerci- door de plaatselijke annnemers, dc hoeren IJ. Motenaar en F. de Geus, geeft het geheel eón so- liden indruk lén is een mooie aanwinst voor dc gemrentc. (Van onzen Rechtb Zitting van Vrijdag 9 Juni, Vak-onderwijs contra Arbeidswet Vloei wordt in onze dagen gcxlaan ten behoeve van ren degelijk vakonderwijs, dat ten doel heeft, flink onderlegde arbeiders aan dc patroons af te leveren. O.m. is geformeerd een Vereeniging voor vak- ett nijverheids-onderwijs, waarvan de directeur is de architect Saai ie. Alkmaar. De leerlingen van «leze nijverheidsschool woixl-n ok in de school der practijk geoefend cn kunnen hij don baas praclisch woixlen bekwaamd Maar er is ook nog een Arbeidswet, die daarmede Héén rekening houdt cn de jeugdige leorlin en. ind.cn zij zich in verboden arbeidstijd pract.sch oefenen, onder de termen vallen, met gevolg, dat Icgte'n- den patroon en leermeester proocs-sxirbaal woixtt opgemaakt. Dit was ook liet geval te De Rijp en te Graft, waar de bnkkerspatroons J. R. en C„ van T, door de reklwachters De Jong en Van Ivluijver werxlen vcrrbaliscerd. Ltez/é zaken wenjen Vrijdag door den Kanton- nechlcr behandeld en gaf in tie-, eerste zaak. contra bakl cr li., do' architect Saai. directeur van de vak- schooherecniging, de Roeren toelichting omtrent de werking van deze school en haar positie te genoxxr de Arbeidswet, Besloten weixl tegen de dcsbctref.tendo b'k*ers een geringe boete, f3.-en f5.— te iteq unieer en, terwijl over ren week uitspraak zal worden gedaan. Vermoedelijk zal echter deze aangelejjjnheid wei in hooger instantie worden uitgevochten, Bi] de kladden gepakt Niemand zal durven beweren, dat de niéuw- bak'en motorrijder J, P. de K uit Purmerend een jeugdige stucadoor. aanovermaat van bescheiden beid laboreert. Inderdaad is hij ook een brutale snuiter, gdio wcjnjg eerbied betoont \oor dc Motor en Rijwi-élwet en haar voorschriften volkomen né geert. Zooals hij op 19 April onder Oterlcek op duidelijk:-: wijze cfemonstqrerüc. door, zonder voor zien to zijn van nijinjner- of rijbewijs, zich op ren door hem gekochte motor te wagen. Zelfs was fiij met in het bezit van een motornummer, dat hij, als toppunt van roekeloosheid, maar had refiugeerd en mot krijt op een stuk bordpapier had gecalligrafeerd. Een rijvaardigheidsbewijs mis te hij, om dé maat vol te meten.'evenzeer. Het was geen wonder, dat, toen hij op den be wil siert datum in de verte rem paar veldvvach ters op ren motor in de gaten kreeg, hij direct rechtsomkeert maakte en, vol gas gevend, er in razende vaart van door gxrig. Doch de twee rijksveldwachters Waterdrinker e De Jongh, ook gé-en recruten, roken direct lonl en wisten, na een geduchte spurt, den Purmeren- der motorduivel bij de klodden te pakken en te bewerken, dal hij heden in totaal tot f19.50 boete of 13 dagen werd veroordeeld. Hij kwam er nog boel genadig af, want de Amb tenaar, die hem een misdadiger noemde, had zelfs L>0.-- boete of 45 'dagen hechtenis gevorderd, feitelijk ren straf, dje meer jn overeenstemming was met den ernst der'owrtrodingen. Abonneert U op dit blad

DDM | 1939 | | pagina 1