Eerste Blad TRIUMPH NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Olt nummer bestaat uit 2 bladen ROOK Gemeente Beemster Binnenlandsch Overzicht Houdt Uw Taal in Eerel HINDERWET DIENSTPLICHT DE BESTE 1 CENT SIGARET Buitenlandsch Overzicht 42e Jaargang Zaterdag *10 Juni 1939 No. 23 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling r»er kwartaal franco per oost - Ad - rent kwartaal, franco per post - Advertentiên te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever II. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Alle advertentiên, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMEB'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels GO cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratia. De Nachtegaal verongelukt Benoeming lid van den Gemeenteraad pe Voorzitter van het Centraal Stembureau vooi ik' verkiezing van,- de leden van don Raad -lei gemeente BEEMSTER, brengt Ier openbare ken nis, dat ter gemeente-secretarie ler inzage is lie- el er gelegd zijn besluit dal heden, waarhij in de opengevallen plaats van h'. M -I. Bisschop, geb Woltjer, lol Rd van den Gemeenteraad is benonnu ,1. TON. unster, d«n dien Juni Voorzitter, P. KIKKERT. Burgemeester en Wethouders van BEF.MST ER brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie de zer gemeente, van des voormiddags 9 tot des na middags 3 uur. ter inzage ligt het van de ver- ei schte bijlagen voorziene adres van: PIETER SCHMIDT, wonend: te Amsterdam, waarbij vergunning wor<U géxraagd tot uitbreiding der bestaande -inrichting, dooi' liet daarbij doen plantsie.n van den automobicHnonlageloods, op per ceel Sectie K., no. 221. Op Vrijdag. 23 Juni 19311 des voorin.. Ie 11 ure uur,, zal in. pén cjor lokalan van tie Gemeente-secre- tarfc, ten overstaan van één of meer leden van tiet Gemeentebestuur aan den verzoeker en aan hen, die bezwaren tegen het oprichten der voor melde inrichting mochten verlangen 'in te brengen, gelegenheid worden gegeven, die bezwaren monde ling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker:, als zij, die bezwaren in brengen, kunnen gedurende drie dagen voor bedoeld tijdstip, op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Aan belanghebbenden wordt aangeraden,, op meer gemeld1 tijdstip ler secretarie tc komen tot toelich ting hunner frezwareg, daar zij bij gebreke hiervan gevaar loo]>en, dat op deze niet wordt gelet, terwijl volgens de bestaande jurisprudentie niet tot ueroep gerechtigd zijn zjj, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor -het gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Beonister, den 9 Juni 1939. Burgemeester en Wethouders 1 voornoemd, P. KIKKERT, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris Wenschen met betrekking tot de inlijving De Burgemeester der gemeente BEEMSTER bnengt ter kennis van belanghebbenden: 1. Zij, die hun wensch omtrent de inhjvin_ iri geval van bestemming tol gewoon dienstplichtig', niet needs bij de keuring of bij een ander© ge- tegenheid hebben opgegeven of die mts anders zouden wenschen, dan zij te voren hebben me degedeeld, kunnen vóór 10 Juli a.s. hun verlangen Jicfst schriftelijk, opgeven -nan den commandant van het indectingsdistrict Haarlem te Haarlem. 2. Nadere wenschen. ats hierboven bedoeld kunnen worden te kennen gegeven zoowel betrek fcittde indeeling bij de zeemacht of bij ren bepaald korps en garnizoen als betreffende tijd van komst opleiding tot officier of .onderofficier, enz 3. Indien voor sommige gevallen bij de keuring bijzondere aanwijzingen mochten zijn verstrekt 'bent de Wijze van aanmelding, moeten déze aan wijzingen stipl woixlón opgevolgd, ook al wijken "zij af van hetgeen hierboven is to kennen gege- Wen, Deze aanwijzingen hebben voornamelijk be- tiftkkbig op vervroegde inlijving, indeelixig bij de schoolcompagnie van den motordiénst en opleiding tot ifcsiérve-officier-vlieger of -waarncmembij de u ch t vaar t- a fdiOL' 1 in g ■l. Belanghebbenden hehooren er rekening me de to houden, tint niet aan ieders wenschen zal kunnen w'orefcn voldaan. Beêmslcr, 3 Juni 1939. De Burgemeester voornoemd, fll'; _j P. KIKKERT. De luchtvaart hoeft weer een ongeluk tc bore- A'had. dat betrekkelijk nog goed is afgcloopen, as luidden, naar don aard der omstandigheden, c vol gen veei ernstiger kunnen zijn. Het k. -vLegtuig Ph.-A. K N.. de Nachtegaal, dat nachts gebruikt wordt op den naehtyracht- t naar Londen en ov'erdag in gebruik is a)v Ar tuig voer de h-.-rling-viicgcrs drr K. L. Mi1, >ren lesvlucht, waarbij o.a. liei vliegen op één r vre'I-d geoefend, afgegleden r-n tegen eeJi houten loods gevlogen, jXree werd door de militai- fchtdöci-artillerie als schuilhut gé bruikt en op het /JOgenbUk van het ongeluk tic. ch z.es soldaten in. Eén van hen werd ijl drie werden gewond, van wie één Van de inzittenden van het vliegtuig t* boven wonder, niemand verwond. rd., woud Verbetering der leerllngenschaal rhatidvt ïr.sle taal, die ieder leert on die hij bét lks moede eerste «ogenblik af, waarop bezoeken, wordt er de uitors dat wij het Noderlandsch zi eii' schrijvien. iZcj'.t natuurlijk, zal iedereen tuurlijl vinden wij, Nedcrla' agenten. dal er later ook c< bh All gr red nut moedertaal. Dit «ante Y2 nuttig ook op zich: nooit aanleiding zijn. an het -d vreemde voor nils ran inis- '.Dit woord ..misbruik'' zal men;geen ongetwij feld vreemd in de ooren klinken. Toch bedoelen wij lip Lwg-rke lijk zoo. Men kan van een vregmde taal du tc' referru hooge. lecrlmgenschaal d. w. de e klassen onder de hóede van één is, zooals bekend, sinds jaren dc lil ons onderwijs. Herhaaldelijk is ei tegen geprotesteerd ©n tal van malen zijn pogin gen aangewend, om cr verbetering in te. bren gen, doch steeds zonder resultaat en vooal ir den laulsien tijd was de kans, dat er iels aar gedaan zou worden, kleiner dan ooit, omdat an dere, nog dringender belangen reeds zulke zware financieel© otters vergen, dat er voor verbetering van dit toch zeer ernstige euvel o-anvoudi,, field beschikbaar is. DU althans is tic bij herha ling <lowr dcii Minister van Ouderwijs verdedigde opvatting. ,|l 1 AiwJojxm evenwel zijn van mecsüag, Kat deze misstand zoo ernstig is, dat een verhooging van de begroeting van onderwijs er (en volle door ge rechtvaardigd wordt. Tot hen behoort ook de heer Van IIoule.il. die thans een voorstel van wet hccfl ingediend tol wijziging van de artikelen 28.en 91 der Lager Onderwijswet van '29. Do voorgestelde wijzigingen houden in, dal voor Lot Lager Onderwijs het maximum aantal leerlingen per klasse op 35 wor.ll bepaald en voor elk© 15 teerlingen boven de 1 11 een cud rwijzcr .nicer Ver- eischl wordt dit ter voorkoming van de mogelijk heid om z.g. Jcweekelingen mét acte" als zelf standige leerkracht m de scholen te gebruiken. Wat het Uitgebreid Lager Onderwijs betreft, wordt Del maximum aantal leerlingen per onderwijzer vastgesteld op 28. Volgens de loclichting bedoelt '1 het pae-dagogische belang der als de sociale, gerechtigheid Ie ide motieven worden voldoende geacht, oin een meerder© uitgave van ongeveer rees millioen te rechtvaardigen. Ontwerp Landbouwbedri|fs- regellngwet Bij de Staten-Generaal is een wetsontwerp in gediend houdende regeling belrefien-Je liet alge meen verbindend en onverbindend verklaren van bedrijfsregelingen in, den .landbouw. Blijkens de Memorie van Toelichting was aan leiding lot het jndienen van tr't ontwerp het feit, dat in den landbouw het inzicht baan breekt, dal- de omstandigheden, waaronder hel bedrijf in den landixmw moet worden gevoerd, ingrijpend7" zijn gewijzigd en dat. wil Rot bedrijf zich aan dezti om- standigkeden kunnen aanpassen, nieuwe vormen van economische samenwerking noodzakelijk zijn. Hel vinden van deze vormen acht de regccrmg echter reen taak van het bedrijfsleven zeil en niet van de overheid. Jlef ontwerp is nu uitgegaan van de overweging, dat alle regelingen hiervoor in aan merking komen welke geacht kunnen worden van blijvende waarde voor de economische ontwikkeling van den landbouw le zijn. Dit bete© kent, dat het niet de' bedoeling is, dat „crisismaatregelen" op dc basis van dit wetsontwerp tot stand worden ge bracht. Ten aanzien van de vraag, welken vorm deze nieuwe, economische samenwerking in den land bouw dier.dk te verkrijgen, heeft da regeermg zich orf hiet standpunt gesteld, dat hiervoor een nieuwe wettelijke vorm noodzakelijk is, die aan drie voor waarden mokt voldoen, n.te de regelingen moeten uit bet bedrijfsleven zelf voortkomen en dus- niet door de rkge.ering worden opgelegd: de bemoeiing van de overheid moet zich tot leiding en toezicht bepalen; overReorsching van den landbouw over daaraan verwante takken van handel ©n nijver- lie id moet worden voorkomen. Voor den wette' lijken vorm is aansluiting gezocht bij de wet tot bRt algemeen verbindend en onverbindend ver klaren van ond-ernemcrs-overcénkomslen, echter niet dit verschil. dat slechts verbindend verklaard kunnen worden bedrijfsregelingen, welke door reen door ondernemers in het lrewen geroepen Argaan zijn vastgesteld. De gang van zaken is hferbij aldus gedacht, dat hetzij iaën of meer organisaties, een belangrijk© groep van ondernemers, welke van mtrening zijn, dat voor hun bedrijf ven economische bedrijfsrege ling geboden is, een rechtspersoonlijkheid bcziben.l lichaam in hel K-ren roept, dat dan de gewenscht.- regeling ontwerpt ©n voor haar leden Of aangeslo. tenen vaststelt. Door dit orgaan kan-dan algemeen .xu'bind verklaring voor het geheel© land of een gedeelte des lands; aan den Minister van Economi sche Zaken worden verzocht, welk verzoek kan wot lien ingewilligd. indien, regnigo voorwaarden zijn re rvuld. Als voorwaarde ten aanzien van de algemeen rei'hindkndverklaring is voorts gesteld, dat liet eco nomise! c b drijfsbe ang verbindendverklaring vor- Jcrl en dat de verbindrerklartng niet is in strijk met het algomeen belang. misbru voorke Opzicht naam njet zich O zou ki het. oi hun oo xestigir wo o ix I volgen r vete gre vallen zelfs geren fla uw begrip waaruit zi j eren willel hjv. als o pscbrift vot (.eer na ie f inoefen in een kapperszaak het Fran; sch zou ku ligen bn a .relruit m«: Hij sch ixlsthrappei rent te. mc ijnt té mere ironr.' Da t weet hij remand tc dien dw )Gh praag c a zon inval, Ie monschen. die de spreek- n Ne der la-ndsch. Velen zeg gen bijv. 'tegenwoordig Sorry'', als ze iemand op ile teenen trappen.. Als dit 'de pijn a de beiree- digde ekstcroogen verzachtte, zou men'er desnoods vre-ho mee kunnen hebben, maar van een der ge lijken veld adi gen invloed is nooit iets geb lek. m Weer anderen" sthijnen liet woordje ..Alsjeblieft" le hebben verleerd; zc zegg<:n timer Please!" of „S'ü vous plait!" dat dik tussclien twee haakjes, po.-n grove fout is, weten zc met eens, of zelfs „Bitte"' gelukkig zonder dat hieraan een poli- ttieke beteckenis schijnt te moeten worden tóe- geschreven. Wordt het niet hoog tijd. dat wij aan deze dwaas heid in schrijf- en spreektaal ©en ©inde maken1/ Hel is toch werkelijk al te gek. dat de Nederlan der in eigen land in de winkelstraten op uithang borden en winkelruiten hoofdzakelijk Fransche ©u Éugel.sch© opschriften aantreft! Wij hebben nog voldoende vertrouwen in hel gezond versland van onze landgenooten, om niet te willen aandringen op1 wettelijke voorschrift n op dal gebied, zooals de;,e bijv. in Italië bestaan, waar de handelaar of winkelier een afzonderlijke belasting moet betalen, als hij zijn zaak onder ijnlijk wat m Zij do .schijnt id is dit chapen. oen buitonlandschcn titel wil aandienen. Wij spre ken de hoop uil. dijt dit hier njet noodig zal blijken en dat men uit eigen beweging zal terugkeeren tot 'le schoon*: taal onzer vaderen- Hot zou niet ondienstig zijn. wanneer wij Ook in ons land reen man hadden als de heer Gram- lillen s. do voorvechter voor het gebruik van d© Xedorlanrfsche taal in het Vlaa'msche landt Moe ten wij ons laten beschamen door onz© Nederland schic broeders aan géne zijde van d© grens?'Zij voe ren met succes een krachligen strijd, om de twee taligheid in Vlaanderen uit te roeien en uitslui tend één taal, hunne ©n onze taal. hetf Neder- landsch, te zien en te hooix-n gebruiken. Zouden wij dim hier <1© zaak omkwren en twee en meertaligheid bevorderen' Laten wij onszelf toch voor die'"dwaasheid behoeden, onder de leuze: ,,ln Nederland Nvtlerlandschl" 4e spanning, ©enige jaren welhaast waarin de wereld nu onafgebroken gebukt gaat. heeft vele landen het slachtoffer do-en wpvden van e©n eigenaardige ziekte* de paclo- manie. Nimmer nog in de wereldgeschiedenis, zelfs niet voor 191-1, hel hloci-tijdpcrl; van de gtehé-imc diplomnlie. zijn er zooveel pacten ge sloten als in dezen tijd, Men sluit een-, twee- pacleji van bijstand, pacten ssic. pacten, wplke zich tegen een reldbescbouwing, richten, enz. brengt met zich, dat een ieder pacten als hel probate middel tot van den vrede aanprijst, dc over ran den atnder echter als een voor den oorlog brandmerkt. Wij, Nc- ctinncn daarbij .slechts de hoop lat het eerste juist, liet tweede zijn en dienen oss verder, als - krachtig mogelijk tegen chijnse] te immuniseeren. reu meer-zijdig van .noiragires: bepaalde wem Deze ziekte 1 'slechts zijn p het behoud v; loon komsten v; bereiding lo drerland-irs. ullspredoen. onjuist llioi zuiper nioulralcn, het nieuwe ziekte Het is waarlijk niet slechts Londen, dat van de pnetómank' bt*zel©n is, In Berlijn lijdt men er niet min dor onder. Daar biedt men links ren reclns den neutralen staten van Europa pacten van n*>n- agressk: aan. Sommige der kleine staten, zooals Zweden, Noorwegen ren Finland, hebben zich op hel Nvdcrlnndsch© standpunt gesteld, dat eert zui ver neutrale houding met in overeenstemming tc bnengcn'is met het sluiten van welk pact dan (Kik. Andere landen daarentegen hebben nit slan-i- punt niet galie-'l kunnen onderschrijven en zijn op hret DuitsclK* aanbod ingegaan. Aldus zijn zip juist non-agics-.i.--paden lusschcn Duitsclil.ind©ener zijds en Denemarken. Letland on Estland ander, zijds ge stoten. Prins Paul te Berlijn ook tussclien Duitschland on Zuid-Sla- ander pact worden gesloten, vraagt men M'-OsDEuroix-esch© hootdslredcil af',' Pr,ns Paul. de regent van Zuid-Slavië. heeft op zijn Uo- meinscbe visile dje aan Berlijn laten volgen. DC demonstratie alleen schijnt eren overtuigende taal tre spreken. Minstens schijnt zij aan te too rnen. dat dc Zuid-Slavische politiek er bij blijft, haar heil voorloopig moer hij deze dan bij de andere machtsgroep te zoeken. Onder deze om standigheden schijnt het, om zoo te zeggen?*nor maal tre zijn, dat Zuid-Slavië ©en van dè weinige landen is. dire tot nou toe geen garantie van de Wrestersche mogendheden heeft gekregen. Verrassenderwijs heelt nu dc Zu-d-Stavische ge.- zic-h in zant. spreker bij geheel and offie welhaast xerwi. kunnen nalat.- van ernst, besc Het hoofdsti gv; complicalies ning afwachtei leiden. gelegen lire4 t gelaten. ïli.i ke. Zuid-Slavié zich liet zou zich ii iigc-n En hij voeg in aan toe .,Hoe zich op rde zich Liet meer -Sla >p den duur De onderhandelingen tusschen Londen en Moskou De Russen hebben bun gntwoopd op d" laatste. Britschc voorstellen aan iTpdan doen. toe komen jen, naar men verneemt, ''i.s^dit geheel op gesteld in den geest van do- onlangs door Molotow gehoudon rcdcv(K*ring Mren.bljft vasthouden aan garanties voor Fin- bnid, Estland cn Uitland, terwijl men als nieuwen eisch heeft gesteld, dat er geen zonderlijloe wa penstilstand of vrede zal worden gesloten. Deze laatste wensch stuit niet op bezwaren van Londen ren Parijs, maar over de garanties 'aan de genoemd© staten kan men het nog moeilijk ©ons worden. Da minister-president van Finland hecH zoo juist opnieuw op da duidelijkst mogelijke wijze uiting gegeven aan dc Finsch© afk-cc'righeid van «sen eenzijdig-.: garantie. Estland en Letland dere- Iren dst'ze afkeerigheill, maar toch hoopt men aan Brilsche zijde nog, dat een weg zal kunnen wor- <te;n gevonden om de Russische bezorgdheid .weg - le nomen, zonder gerechtvaardigde vrees tre Wek ken in die randstaten, Dc komende dagen zullen loeren of men er inderdaad in zal slagen hier de kool en de geit te sparen. Zuld-Afrlka's positie Er toekent zich in Zuid-Afrika een krachtig veclangNn naar neiftruliteit af. De leuze.- Houdt Zuid-Afrika neutraal, komt voor boven op een op- tj«?p, welke zoo .juist ;n het land is ver-prcid on der hot patronaat van ©enige hoogleeraren. Deze groep v.wnscht een krachtige bewapening voor het tand. hetgeen in <1© praktijk ook geschiedt. Maar tegelijkertijd wordt gecischt, dat dc linie reeds nu zul xrerklarren. dat zij neutraal zal blijven, (Riten de wamnis op zal nemen, indien dc on. .fhanl-jelijkbeiu en de vrijheid van het eigen ge bied in gevaar komen. De regeering heeft zich tot nog toe. niet anders dan uiterst vaag over déze aangelegenheid uitgela ten. Zij moet ook rekening houden met de" fel tegenover elkaar staande politieke partijen in liet binnenland ren ook met buitenlandsche consequ enties, Zoo verdédigen nationalisien ondi lang dc stelling, wikkelingrcn van beschuldigen de v tc kwreekei). dat eren oorlog legen Engeland ook wel ieder gc staan. Zooal pig stil. de steeds krachtiger wordende r leiding van Dr. Malan reeds dat Zuid-Afrika buiten de ver liet imperium moet blijven. Zij ire gearing z©!fs een stemming aan het land rijn moet maken voor n Duitscblann, aan de zijde van tégenover staaf dan de ineening an de Vcrecnigde Partii, waarvan chcn lid zijn, dat Zuid-Afrika in de zijd© van Engeland zal nloeten geoogd, houdt de regeering zich voorldo- Zij xierbérgt zicli achter vage formules, welke aan de partijen ©enige hoop'kunnen ge wen. Zoo denkt zij e©nerzijds bimienlandsche moei- lijkheden. anderzijds eren openlijk conflict met En gel add te kunnen vermijden Maar bet is nog de vraag, of zij op den duur een beslissing uit den weg zal kunnen gaan. Kantongerecht te Alkmaar (Van onzen Rechtbank-verslaggever). Zitting van Vrijdag 2 Juni j.L Een urologische overtreding door een Beemsterllng P. uit de Beremster had zich in den nacht van den Twrecden Paaschdag ge no-ge ijk bezig ge- houden m oren der cafeetjes 'op de baat te'Alk maar ren natuurlijk menig' pilsje, achter zijn kic ren geklokt, zoodat de natuurlijke gevolgen niet uitbleven ren hij. uit het café gekomen, na nog gauw met zijn Dulcinea een automalixche versnape ring te hebben gebruikt, den nood liobg \orelde sdj- g«n. Hij meende exenwel op Scticrmerhornpr ma nier, niét naar eren passéjpLre openbar© gelegenheid ie moéteu zoeken, rechter met het noodlottig gexolg, dat G. werd géattrapeerd en lirern een bonnetje betreffen de overtireding art. 202 der Alg. Politie- verordo.nitig werd uifgeri'ild. LX'. Kantonrrechtter xoltooide met betrekking tot de **iersclienen 'Gi, wat de politie begonnen en de Ambtenaar had voortgezet en tfea'OrdecUié het noncluilante jon/rmeijsch tot drie gulrmn bo.te subs, drie dagen, door hem duidelijk tê mnLni. dat liet m de zindelijke en onrbar© -10 plus-rcsidcntie niet 1c pus komt, zich op een dergelijke onoirbare wij zo be absenteeren,

DDM | 1939 | | pagina 1