m D Groole Pinhslerreclame f 1.98 98 ct. Eerste Blad me mi H. BAKKER D. MULDER RECLAME Dames zomerpaiollels uoor 59 ct. Dit nummer bestaat uit 2 bladen GLAS- EN OVERGORDIJN INDANTHREN PRIJSVRAAG DAMES de allernieuwste zomeroiodelleo NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Waterschap „DE BEEMSTEB' KENNISGEVING KENNISGEVING Binnenlandsch Overzicht Buitenlandsch Overzicht ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN in nel scnoenenmagaziln Je Concurrent F 1.98 39 CENT 42e Jaargang Zaterdag 13 Mei 1939 No '9 E DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentien in to zoodon vóór Donderdagavond 10 uur. Dijkgraaf on Heemraden van het Waterschap „Dc Roemster" geven hiermede kennis aan dc Ingelan den, dat overeenkomstig Art. 10 dor Politic-veror dening van het Waterschap „De Bcemsler", de SCHOUW over liet zuiver houden van dc wegen van Doornen, Distcien, Pijpkruid of zoogenaamde Toeters of ander onkruid of wildgewas zal gehou den wonden op DONDERDAG 25 MEI 1931). Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „Dc Deemster". D. NOBEL Jz., Dijkgraaf. J. ZIJP Kz., Secretaris. Dijkgraaf en Heemraden van liet Waterschap „De Beeinster" geven hiermede kennis, dat overeenkom stig Art. 1 der Pachlconditiëu- van de dijken en .wegen van het Waterschap ..De Bcemsler", de SCHOUW over het zuiver hóuden van de gehuurde perceoien van Doornen. Distcien, Pijpkruid of zoo genaamde Toeters en ander onkruid of wildgewas zal gehouden wonden op'DONDERDAG 25 MEI '39. Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „De Deemster' J. ZIJP Kz., Secretaris. llandalsaccoord mat Frankrijk Na de vmrloopige regeling der handelsbetrek kingen niet IVIgie. e. li,.nis k lilt frankrijk een handelsovereenkomst lot stand gekomen en wel voor den lijd van zeven en een halve maand, n.1. tol ultimo December van dit jaar. Het nieuw verdrag komt in do plants van do por 31 Maart j.l. afgjeloopi-n wedrrzijdsche regeling van 32 Juli 1933 en van do eveneens verstreken overeen - komsl met betrekking tot Xederlan-lscli—Indiê van (i April 1937. Het eerste gev|ee|tc van de overéénkomst, tlié na het verstrijken van den geldigheidsduur voor den tijd van een jaar kan worden verlengd, re- geld de Nedrfrlandscli—I'ransche handelsb;'trekkin gen on L'iOvat bepalingen omtrekt liet wederzijdsche contingenteeringsmginie. Hel tweede gedeelte bevat regelingen omtrent de haïidelsbctixikkinjscn met de Nederlandsche over zeesche gobiedsrteelen ,»n de Fransche koloniën. In hoofdzaak' is dit gedeelte van de nieuwe over eenkomst gelijk aan rtc voor djen geldende, waarbij met name tiet bestaande eolüingent voor dan af ziet i.v au Indische koffie in frankrijk gehandhaafd wtird. Nieuw is een bepaling volgens welke de afzetmogelijkheden van Surinaamsehe rijst in de Fransche Antillen geregeld worden. Natuurschoon wordt gered Voor de liefhebbers van natuurschoon en wie zijn dat eigenlijk niet? is er een heuglijke tijding te melden: de bekende bosschcn van Wolf- hieze. toebehoorende aan de N'.V. Exploitatie-Mij. „De Bildcrberg en Wolflieze" waarvan in den loop der jawin door bebouwing reeds menig stukje is verloren gegaan, doch waarvan de aloude kern met dc vermaarde Wodan.xcjken nog steeds onge schonden bestaat, zullen, dank zij de Verecnigmg tot behoud van natuurmonumenten bewaard kun nen blijven. l)e tegenwoordige eigenaars hebben deze eeniging namelijk in de gelegenheid gesteld, de hos seinen, die door verkaveling werden bedreigd, voor 'Xin lagen prijs óver le nemen. In totaal is hier voor leen bedrag van fGO.OOO.— noodig. Om hierin te voorzien, doet de vcr-uniging thans een beroep op alle natuurminnaars in ons huid, teneiaide ge zamenlijk 'dc koopsom in giften en rentclooz- voorschotten bijeen te brengen. Het is te hopen, dat men er ill zal slagen het veneisclitc bedrag bijeen te brengen, oi>dat dit kos lelijk stuk natuurschoon het lie treft een com plex van 11II.A. .dat dichters en schilder, reeds bij herhaling heeft geïnspireerd, voor on: land behouden kan blijven. Het bezoek van H. M. de Koningin aan België De datum, waarop li. M. de Koningin vfior Haar driiedaagsch bezoek naar België zal vertrek ken, begint thans te naderen. Reeds is.het om- cieele programma bckeml gemaakt. Den eersten tiag zal H. Al., na aan de grens te Esschon niet militaire, eer te zijn ontvangen, oai 16.30 uur te Brussel-Noord aankomen, waar aan het station eveneens militaire eerbewijzen zullen worden ge bracht. De Koninklijke stoet rijdt dan naar het Paleis, waar oen eerewacht van luerlingen. «der Ko- ninklijkie militaire school, beslaande uit vier deta chementen, met vaandel, den vorstelijken jrerso- 'ten bij hun aankomst eerbewijzen zal brengen. Dien twoeden dag zal H. M. teil Stadhuize van Brussel ontvangen worden, terwijl des avonds ter ©ere van do. hooge' bezoekster eeji gala-voorstelling in tien Kon. Muntschouwburg zal worden gegeven, Dc derde en laatste dag tenslotte is bestemd voor een bezoek aan Luik. waar ,de Koningin dc grooL-c Wa Ier ten too ns tell i ri g zal bezichtigen. Op Vrijdag 26 Mei, des morgens om elf uur vertrekt H. M. weer naar ons land, waarbij flatu weer inet militaire eer uitgeleide zal worden ge daan. Uitgever II. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'8 NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels GO cent, elke regel meer-12 cent; grooto letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Steun voor de werkloozen - Ieder jaar, nu reeds voor de vijfde maal, worxll ie.cn beroep jjcxlaan op de milddadigheid van het uvrkeiKh' f.1 cel dur ixvyolkimj ten behoeve van het nog altijd benauwend grooic deel, dat onder 'den last der werkloosheid gebukt gaat. Als inzet voor dc vijfde collecte-actie van de centrale voor wcrkloozeiiz.org, die gesticht werd op initiatief van den Baad van Nederlandsche Kerken voorpraclisch Christendom, wekten Maandagavond C'-en drietal autoriteiten 'de bevolking op oin den belangrijken arbeid van -lil lichaam te steunen. Itel waren de minister-president dr. H. Colijn, dc t.ommissaris der Koningm in de prov.neïe. Zuïdhol- lmid, jlir. mr. dr. H. A. van Karnehrek cn Am- sterdam's burgemeester, dr. W. dc Vlugt, die door de radio ieders hulp inriepen, om deze. collecte, actie zoo goed mogelijk te doen slagen en lot slot sprak de heer Hemmes, voorzitter der Centrale, nog een enkel woord orer het werk der Centrale, dat van zoo onschatbare waarde is om het bekla genswaardige lot der werkloozen '-'enigermate 1c verzachten. Uezondheidsmatrasson, 2-pers. TT y.oü 3-deeIIg Matrassenstel, 2-pers. met peluw, 2 kussens f 14.00 Hnarvelours Karpetten 3x4 f19.50 Bouclé Loopers, 60 breed, per el f O.o9 Voor leder raam een PASSEND, MODERN Volle met Ruche 24 ct. per el. Velours vanaf 79 ct. per el. Handweefstof, vanaf 29 ct. per el. DOET MEE AAN DE Het in-dezen lijd van latente /spanning F 2000.- AAN PRIJZEN I Materiaal voor deelname gratis beschikbaar. verheugend, dal tenminste één instantie, uni verseel en boven alle partijen staande, een positieve poging onderneemt om in Europa den sterk bedreigden vrede tc redden. I Tegen Ilóosevelt mocht men als bemiddelaar L_ in Berlijn ep- Rome bezwaren hebben: Tiij Ij]|J is de vertegenwoordiger van een groole mo- gendlwid. niet eigen eenzijdige belangen mi orgt. Hij luistert naar den naam dus kan eenig wantrouwen tegen Rem <'Pjept den geheelen dag: REGINA zijn plaats zijn. Dit bezwaar kan echter niet,m en hitte Op het hoofd I geldend worden gemaakt tegen het Valkaan; igj Mei va„ f 5<00 thans F 3.50 z.ju Ixdang.'ii liggen ni-er op gvslchjk, dan mgt automatische afk0eling. Niet op politiek gebuid, andaar ook, dat van alle zijden het initiatief van den II. Stoel wordt loc gejuicht, ook al is men er niet van overtuigd, ■lal .-.a, CMtawll. tollen Engaland. frank- |_DEN PBrnMBtUf met automatische afkoeling, len omtrek. Beitel vroegtijdig s.v.p. rijk. Duitschlaiid. Ilal blik goede resultaten n Polen op. 1 ooge kunnen opleveren. enbli' PURMEREND Wal men lot oj: ligt waarlijk niet in d lijn van 's Pausen seinen. Beide partijen in Kurojia gaan voort iiun posities zooveel mogelijk te versterken en dit niet zooveel haast, of zij verwachten, dat de. licslissing sjxaedig zal komen Zoo hebben Duitschlrmd en Italië eindelijk hun militair nccoord gesloten.- Wel is waar brengt dit I QP v.- :mi verandering u. ten b-mand-n lo-siaa.l kj t véHte Kruis" maakt békend, dat maar als demonstratie. van de onherroepelijkheid f van de Duilsch Hatiaansche samenwerking, is hel ïoedercurss zal gehouden worden m mi'" r U. I- "-School. De lossen „-or- no- sb-.".Is op •.•••nig1.' v.-rkoaiing ia de vriendschapoensdag- en Vrijdagavond te begin- van de snilparlivzrs hoop!-, maakt het c-n "inde. Aanvniv 7 uur Desondanks is nun in Wen-Europa weinig on-5" Aanvang uur* der -ii indruk van b-l sluiten van dit bojvlg—iven blJ Zuster Groot nootschap, want, zona's al e, agd. er wondt-wei nig door veranderd. In Londen en Parijs is men Iet Bestuur van „Het Witte Kruis", zelfs tot op zekere hoogte verheugd: Japan, dal Berlijn en Hom-a graag in hun militair bondgenoot schaj) hadden opgenomen, heeft in elk'geval'voor- loopig voor dc. oer bedankt. Nog steeds bezit de ge-O I I I M 1/ I" I matigde richting in Japan een grooten. invloed, en I. f™| I 1^ r" I zij voelt er weinig voor hef bij tic groole demo- cratieën geheel ie' verbruien. A PURMEREND l..XaA'f;;',kiSs7SS ■is Na zigh bij bet anti-Komimern-pact ie hebben aart- J 4 uur doorloopende voorstelling gesloten, is Spanje thans ook, onmiddellijk voor P rp(M riim 3e zitting, dié Maandag begint, uit. den Volkenbond ir rnn, getreden. En oj> het unblik, dat deze regels in druk verschijnen, heeft hel zich wellicht ook reeds' aangesloten bij de Duilsch—Halinansche militaire alliantie. Dal zal dan het werk van Goering zijn, die zoo juist em ltezook aan Valencia hoeft - gebracht. Eu weinig goeds voorspelt het, dat de Duilsclie bladen reeds thans de Tan.gerkwe.stie aan de orde stellen. Dal toch is een punt, waarover London le Parijs te kennen hebben gegeven, dat zij tot geen toegevendheid bereid zijn. llier ligt nieuwe stof voor een conflict, dat langen tijd- slcepeudo kan worden gehouden. Da neutralen Als verweer tegen de nieuwe jKilitiek van En geland heeft Berlijn twee maatregelen genomen: in .de eerste plaats heeft het het zoo juist besproken militaire accoowl gesloten, in de tweede plaats echter tracht liet zich te verzekeren van de neu traliteit' van bepaalde staten. Hei heeft daartoe aan geboden wüderkccrige non-agressie-pacten te slui ten met de Scandinavische landen, de cenige sta len. die daarvoor met do Baltisclie op het oogon- bük in aanmerking komen. Aan België en Zwitserland immers had het reals oen garantie verstrekt en een. voorste! in dien zin aan Nederland gedaan, is indertijd <loor onze regeering na een grondige -hestudeeriug van de lnum gewezen, wijl zij meende, dat onze neu traliteit het best gemarkeerd zou worden, wanneer wij gegn enkele overeenkomst van die soort oolc 'indien hul slecht» een garantie betrof zou den hebben. Op ditzelfde standpunt hebben zich thans de Scandinavische staten gesteld. Hun mi nisters van builvnJandsehe zaken, tc Stockholm con- feireercnd. hebben verklaard, dat de Noordsche lan den onveranderd vasthouden aan de verklaring van Oslo, volgens welke deze landen zich buiten de machtsgro'cpeeringen in Europa wenschen le houden en dat zij in geval van oorlog alles zullen deen om neutraal tc blijven. De onderhandelingen met Rusland en Turkije Aan du anderezijde worden de onderhande lingen tusschen Londen, Moskou'en Ankara voort, gezet en men mag thans aannemen, dat deze spoedig resultaten zullen afwerpen. Gebleken is.' dat liet heengaan van Litwinoff geen verande ring van de bujlenlandschc politiek van dc Sovjet unie heeft gebracht. Litwinoff schijnt een fout tc Dehtoi gemaakt en di" is hein noodlottig geworden. Moskou hcefl geen bezwaren tegen een bepaalde .samenwerking met de Westersche democratieën, maar - het wantrouwt hun regeeringen, van wie tiet gelooft, dat zij'Rusland en Duitsehland gaarne zouden zien vechten en daarbij zelf buiten schot blij wij. Litwinoff moet nu oen oogenblik dit wan- RIE WILSON, EDDIE GRAVEN i on spannende film. de oerkomische spannende film n den Vuurtoren, Hugh Herbert en Allen Jenkins De Directie N. H. SCHINKEL H ARTE MO DELLEN DDERNE TINTEN ERWELDIGENDE KEUZE KKUNDIGE BEDIENING ilMA KWALITEITEN LLIJKE PRIJZEN AAT 72 CHSTRAAT vanaf Maandag a.s. 15 Mei, is in onze zaak werkzaam de Heer 0. B IJ 'T V U U R, welke op de laatste kapwëdst'rijd in Hoorn en Amsterdam, 2 eerste en een vijfde prijs heeft gewonnen. Do nieuwste kapsels wor den U gepresenteerd. Bespreekt Uvooral spoedig DAMESKAPSALON Hoogstraat 17 Telefoon 188 Purmerend Dinsdag a.8. den geheelen dag geopend NIEUWSTRAAT 11 PURMEREND Wij brengen U de allernieuwste kleuren en Modellen in DAMES SCHOENEN reeds vanaf Voor de LIEEREN Week-end de groote mode Jongens en Meisjes SCHOOLSCHOENEN Reeds vanaf CREP-SANDALEN Vanaf per paar DOKT UW OOB»IILl Winkels te ALKMAAR, WORMERVEER en SCHAGEN Boekhoudbureau JAX. QENIS .Nier trouwen hebben laten varen en daardoor dc po sitie van Moskou bij do onderhandelingen ietwat hébben verzwakt. Daarom dwong, Slalin hem tot aftreden. Dé onderhandelingen met Turkije zijn inlusschcn afgesloten, doch met een communiqué' moet men nog wachten op liet resultaatvan de besprekingen met Rusland. Vast staat evenwel al, dat Ankara m het Oosten van de Middellundsche Zes een be paalde taak zal vervullen. wnrrrnelit ftfb. .Piirmp.rp.nd Telefoon 90 'Itenslotte kan nog wonden gemeld, dat men in brieode kringen in Envchurd cn Frankrijk twijfelt aan de wnawle van de Sovjct.inedewerking. Juist in Frailsclio officierskringen, die ietwat nader met de Sovjet-unie hebben kennis gemaakt, geeft men uiting aan de vnces, dat deze samenwerking slechts in een korten oorlog van bcteckcnis zou kunnen zijn. De gedesorganiseerde Sovjet-industrie zou niet in staat zijn, tijdig luet in edn oorlog vernieldo materiaal tc vervangen.

DDM | 1939 | | pagina 1