Eerste Blad TRIUMPH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y ROOK Grenssoldaten! 1 CENT VIRGINIA WIJ ZIJN BEREID üw Zenuwen en gesterkt en Uw 42e Jaargang Zaterdag 6 Mei 1939 No. 18 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling GO oe»t per kwartaal, franco per post. - Adverlentiën te zonden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster Telefoon 10 - Postrekening 151747 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels GO cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. schrijft do minister van justitie, dal de her- Ie pers-excessen van don laal.stcil tijd, go- nruvrd met con nvks van ontoelaatbare mon- uitingen in 1101 op ■■nhaar. nopen tot i;ot «egea van na.dore voorzieningen tor be-scher- van de openbare oidc. 1 wvlsunl werp lx?IK- 1st e<.u aalllal aanvullingen do beslaande bepalingen bélivfl-'nil bekvcli- gmg van lad openbaar gezag, openbare licliamen o:i i.'ist"'Ilin:g.-lien van gro-epen va a de li volking oi tea "Ijsde lol de bevolking behooronil' groepen personen. terwijl daarnaast do mog dijidieid ge- I v.oi'dl van -jen ivchl-]\ijk \e,dior| van ver- ling van dagbladen ui andeic perin(Roka ge. Ilea, waarmede lnj herhaling ni,s Irijven wor- gepieegd legen de veiliigliepl van -l-.-ii slaat. Binnenlandsch Overzicht De Kamer waakt voor haar rechten In de laatste jaren is liet meer ril meer ge woonte geworden, rial aangevraagde gelden voor do uitvoering van overheidswerken werden be steed. nog voor -lal de Kamer er haar goedkeu- ring aan had gehecht. werkelijk, dringen !v gevalle» v.a-rill t g n er dergelijke iirra-.itd wijze. (I;<\ sirih! geaonieil. ttiet i beugel kan, omdat /ij liét 1)1:-: ol slechts ie boni .-.drvcil! e; :ig k -ni. "„vc a i k lleek tiia htvfl uitgesproken. |)e kuvslje is, da' Kamer op Kurstrec waal-legen zij krachtig o.j T- lleremlier, juist toen (P.- s was gegaa i, ecu suppletoir-.' slaatsbe Irijl der Arlillerie-in- richtiagen werd ingediend, waarin gelden werden aa igovr.t.ug I voor -aV'ii houw vail een ivniraal ad- nnlislratii'pelxniw \oor dezen lak van dienst ui Dei Raag. liet onvcranlwoois(<'ii|ke is nu, da mud dvni Ikiuw een aanvang werd gemaakt, no; voor de Kamer deze b/groo',iug i-.ait goedgekeurd Reeds celiac m.aar.den is men op het l.yc.'Utnpe'in ra Ren Haag bezig mei den aanleg der fuiidamen lei van hel vijl verdiepingen ivw geljuliw. ei: -scliuilkelilijr ouder hel gebouw was al afgedekt, ill zelfs was men al aan den hoveuhouw begon- -nen. Deze voorbarige handelwijze zal bel Ri|k nu -\\i-er «e.a leohjko. fiunncjeid" shop hézorgén, want tie Kanna- bbvk lajel van zins. hel aangevraagde lie. tlrag van f117 OOU.alsnog ten" te staan. Men oordeelde vrij algemeen de beoogde ëonlr.ili- salis: der adiniïislratjeve <|knijgen van dil lu-irijf in één geitouw niet urgent en zoo zij al nnodig -is, <laa acht men hel loeli zeker overdreven, (B -daarvoor e .a nieuw gebouw wor II gazel, terwijl bijv. l.el hoofdgebouw vt.'i de P.T.T. binnenkort vrij kiuiil c.a daarvoor dus dijiisi zou kunnen doen. - Minister Van Dijk, de er mei nadruk op we dal de ojxiruclil tot bouwen ni-cl van hein is i gegaan, doch die er wel do vcruntwoOrilehjkii- voor aanvaardde, trachtte <|e zaak nog te redden «loor Ie li-ari. nieren aan wal dje wejgenllg (l"r g.'l- dc-a onder de gegeven oinslandiglie<l"n l- ll gevut; zal hebben. Immers lau zal liét gebouwde op kosten van het stanlsN'drijf «rer mocie.u wor l,ai aigebroken en de grond weer in den oorspronkehiken si: <fc (zo.niw.ile moeien worden opgc;c\erd. Doch het mocht nikt baten. de Kamer bleef on verbiddelijk <n nam mei -12 togen 35 stemmen het amfc'ideineni-Tiluilus waardoor de post viva f375.00(1.— voor da stichting van een ad ministratiegebouw met bijbehoorende dienstwonin gen. garage, enz., voor de arliUcrie-jnrichtingcn U VGrunonhuge wordt gesciirapt., Nederlandsche arbeiders In Duitschland De Mi lister van Sociale Zaken heeft aan d< V'in-eé'.ilcb'sluivn llleil eg.'b e|<l. dat lliatis wefr h 'verhoogde mate. werkgelegenheid bestaat voor Ne derla'.dsclie landarbeiders i h Rijnland en M'-est falen. kunne i'.laals \vop.1il--i in Hannover, in ele ireek tussc'nen linemen <-n Hldenbiirg. plaats voor oigehuv.dz melkknechten. mei iehalv kers- •kjiechU'ii voor zooals paurdo'ik honwniachi'ies De ervaring Duitschlan-d pi gescliikl -heidersgezijineii en inwonend:')] aller iel I: Tal bouw werkzaamheden, aechlen en knechten, die met land oilmen omgaan. heeft geleerd, dat deze ar he id ir l.el algemeen Daarnaast acht dc Minister jilaats-cn van h. liiede wei- voor de/, tic hl ka. i aan bij in iMiitschlanc. rij'Jing vail el-' werkloosheid !en pl.it!.'- Hl-,ter zal l'.ot daarom op lu.nl il-cn. indien -Ie g-ctti-"u: l-.'duivn hun zuilen willen Overweg n. om aanbod 'erkgelegi'-ibeid le vcrkrijg-ui lioze -:li? ivrs.lo plaats worden aangeboden orgaan der arl)''idslvemiddeling ill genveotnle. ingi'sohrovcn werkzOHAuide landarbei- 'lers. Rij kaa cellier ook woi\Iea aangeboden aan in wonend" zoons vail landarbeiders eil van kleine tionnyva. In vie gn;-fis.s(rekeu zijn de looiK'll voor alle cah gorieCii lan«.l:irh'jiders iels lager.r Irigwoigi'. mol fle Duilsehe regiering gcshdeil owreonkomsl kunnen de loon-ieersdiotien of spari'ig van X'-ivrianlsc!:-' werkn-'mers, d:e Duilseh!:".'1 wonen - tot Sa pCt. via 1 'U N- uei'l.rulscli ui Hiiliseonsiih'ilt voor So ia!e Zaken t- KU'i'iinuv.ia. Rlii-i., naar Nederland worden over geinnakl. -Mimi brs. -lie ia d ru ns-Irdc H wo nen. mogen tot twee derxle van lum hinn-o\g-r.selio! ten na.-lr Nederland overmaken, nud dien ver. siande. dal gehuwde landnrhei Iers maxiniurn 20 U.M. (eigvhuwde melkers 75 HM. per maan' ra Iimlkerstainilies GO II M. per maand voor all tnesiewi-rlcii'i 1 familielid kunnen overmaken. D". Minister geeft voorts te kennen, dat lnj wcJ poring tol tut aanvaard,-n van -dezen arbeid, d i ctrokk. u arbeider^, dje steun ontvangen ol bij cel we.rkuTschafitng zijn gcjéadsl. voer dergelij.ee oMe-héid-zorg voorlóopig nj<d meer in aanmerking d'trs.Mi Ie komen, terwijl tegen uilk-vr iig uit -:en we klooz inkas bczwa r behoort l>' worden gemaakt, Ri.iz.ij di? Minister anders beslist. Voor zoover dg z.g. B.-lwrea beti-etl. geldt het voncastaaivdo uiteen voor iiiwonen-le zoons niet- koshvi iin-rs. Voor d-> B -brKTen zelf of voor -:1e voor lavi ju de plaats tredende geldt wi en ander niet. Persbreldel In de maak Bij de Tweede Kamer is bgedjend oen wets ontwerp houdende nadere voorzieningen ter be scherming van d.c openbare orde. In de toclich- bare orde of hel ojienbaar gezag. led laalsle is van belang. liet doel van U itwerp is njel. dat zij. ije voor il" legen- 1 leiwaaivljg-e excessen aansprakelijk zijn de niraisler iu de kK'tichling - voortaan. /ii zich aan geliiksoiirlige uiling-ai te bui- n: gevangenisstraf zuipm woribm m lum groep -luor d-..'n I verbo I'll, doel) gen lie ook llsiecble|i|ki- \ri|ll"deii l>; opliouweirh'n. allhaas ill e iK-grippen l)"lamrlijk Amsterdams raadhuis Rei nieuwe voordracht van R. en W. vai Anisieiv.lam i i/alc-e .don Raadhuisliouw is verscho men. Daaruit blijkt, dat li. en kV de prijsvraag, clw geen aanvaardbaar plan voor een nieuw raadhuis ineefl opgeleverd, als .geëindigd beschouwen. Zij deen evenwel dén raad hel voorstel, zich niet iw.-e groep/en van inzenders, wier plannen z.ich vloor iiijzoiiviene kwalitojien onderscheid don en waaruil na omwerking misschien een definitie) ontwerp kan worden verkregen, in verbinding le sleden. Deze heide combinaties van architecten zullen nieuwe ontwerpen voor don bouw vail bet raadhuis moeien maken, waaruit dan een keuze voor het definitieve plan kan worden gedaan. zie. dat i vrije -I boobcD? ei atrota d-a C.orri'lor zijn zij ga. )ie| l.nnl voorkom.ui een :g door <lo luo-a j ropii ta.v'i g' T 5(1 ja re ,'oerd. M. sl-'l: het Rijk. evenals indertijd erschili de status van Dan- ind'.'r Volk-enbonds. -- lo.-s: e i.irv.m lii zins. Drmzig ■•C l'oi-'ll een keven-1''laag. '1 uitweg nam- Ooslzce. Ihaasl algemene omsinge- :,re-'!ee ine- 1 :t van En en Rusland.' landen, die gedu ld heerschappij over l'olen li- b- k'-nl nu de Duitscbe. eisdieil: !e- Dauzig naar Imt Rijk en een ■•xterri- w 'g itoor «K-li l'.orridor. De IViidschc irtegori zijn, "/lat concessies in vieze •II lil loile vail zijn e enige ver' zee zouden it'sluiRMi. Duilsclie troepen ■.■-■li i'.xierrdiii'jaie autoweg, waar ..cmotnri-.- -Ti!" troep ui maar a en oprukken, vormen voor Ruien "'ai'scliau meent, z.icli ni<'t lilool ook ai heblx.'n de Duilselicrs ■un Doolsdie tegemoelliomend- m Jivi land voor ib'n lijd garandecren. Do onderhandelingen met Rusland -- I:'itu.s.sc):cn is London nog steeds niet geneed ,'konKn met vorming van z.tjn z.g anti-.igivssic- Twee voorname' scliukel.s ontbreken daar og inRusland en Turkije. Terwijl -!c onilcrhande- •igK'.H mei bel laatstgeiKX'llld l,m-l o.-n liovcdigend erUyip schij-aen te licblsen. vlotten die inct «Jo Sov|e(-uiiC aanzienlijk minder. I gewoislen is. dat Moskou aan Ronden een omvangrijk plan iweft voorgelegd, dut niet slechts i i -een lèngelscli -Fransolv--Russisch boii'l- 'ilscbnp vn'Orzi-et. maar tévens in-eeii garantie alio bi rd'-i (1(10 een der <lrie grunle rao- te i tot naar Du linie: iz Mn; dit j van er 1 ij n Nadruk verboden Ja, ook voor tien een liedje, bier, In deze, zoo benarde tijden, Die ginder— niet voor hun plezier, Een bange toekomst thans verbeiden. Ja, ook voor hen een enkel woord, Die van hun werk, hun stad en dorpen Op zcek'ren dag zijn weggespoord, En in de grensstreek neergeworpen. Daar liggen ze nu ginds, verspreid, Klaar voor de taak, hun opgedragen, Bun plicht, in toch ai zwaren tijd, Die thans ook dit nog weer kwam vragen. Ver van den huiselyken haard. Ver van liet werk, dat daaglijks wachtte, En dat - misschien? - wel wordt., bewaard.. 1 Zooals zij hopen, in gedachten. En 'k vraag me af: zij doen hun taak, En waken over onze grenzen, Is het voor ons dan ook geen zaak. Een steun te zijn, voor al die menseken? Hebt gij den moed, om ooit wanneer Hun werk daarginds is afgelopen, Te zeggen'k heb geen arbeid meer, Hier is een... ander ingeslopen? En gij, die thans die ander zjjt, En zonder werk Uw weg moet banen, Gij vindt dien weg bier... geplaveid, Laat gij u thans niet langer manen! Zij doen hun plicht daar ook voor u, Durft gij dién plicht met tien te ruilen? Uw' eigenschappen toon zo nu, De beste, die er in U schuilen... Gij grenssoldaten houdt uw moed, Wij zijn u dankbaar voor uw streven, Gij grenssoldaten houdt u goed! In dit, voor u zoo ander leven. Door u voelt Nederland zich sterk, Zelfs ata de nooden mochten stijgen Maar laat ons bidden, dat uw werk, Slecht bij... beveiliging" mag blijven! blijft nt' é-.ri zuiver DuiRcli gebied naar hoi vai (ipvatluig Ié zijn. 'lat «.lanuli la ïgen van Puien givnvzins lied (nier -lieve (imslaiuligl,(-lien schi luvseho i -I bej landpunt n ga overbrugbaar te zijm De garanties voor Polen a-e.Yaai'lijkci' cl., l ill feit. Hut. terwijl l'r onder druk gezet n'i.i li.e (c gevMil, lii'lg'én liet nok int bet geluk van den Tsjccho- sliuit ge-laan heelt, aan Warschau garanties zijn gegeven, zoodal igd is aan (ie Duilsehe éisclien Dal is ook. wal neen in l'cr- ervvijl. London echter laat zich ■ii«'! van zijn ni 'uwe poliljek afbrengen. 1 zu-li legen elk" verd-re machtsuitbivi- Duitselilah'! op Teel continent I" moeten al zei )i.-l natuurlijk gaarne alsnog een opl'sssitlg tusxcilen 'DuitsciilalKt' en leze i itnssciicu niet tut stand, dan kan naar de Eng-elsclie regcenng xvcvlcrom ik h-eeft verklaard, op ileti stcmi van En- zijn liondgonoolcn Duilsehe Slow aak? vis bij vourlm l'lilei mimi-ar ge moei le kom aan Londen daardoor ei.-1 Va Het m-'< Buitenlandsch Overzicht 1 !)38 de Ditilscli—T.sj Europa i'i jierman Was hét i,'i li-at j. chisc.tie kwestie, spiéining hield, «lil jaar schijnt zulks ung-e- t wij leid het geval ie zulten zijn met Duilseh--l'ooisc.ke coillict. En wenscht men oók ou eau algemeanen oorlog le1 voort me-,'1. dan zal daartoe een n«g aanzienlijk - iHH'gejv slaalsma-.i.skuiist der verantwoord^ tijke ïvgeeri igen niKKiig zijn dan in hot af geloop; 11 jaar. Want men mag er zich geen illusies out maken de Dooksche aanzienlijk groolerc gevaren ill zich 'dan Je vroegere Tsjeclnsclie. hix-wel zij ia principe wellicht v-eel op elkaar g<elij!i ?stie het ke-molijk niet Ie wonden gedreven en vandaar, dal zij t'ij de ul"rhaiid''lingen. ondanks d>' haast van Engeland, om lot een accooixl ie komen, (te grootste voorzichtigheid betrachten' Nieuwe onrust in Midden-Europa De vvrlegé,:ivv()"ivlig- rs van dc 1 longaarsche 7ijii ie Berlijn op bezoek geweest en Iegelijk is de onrust in Midden-Europa en wel in Slowakije, weer gcsp-s,..-;. Slowakije is 1 u i vuige la.ui. dal hier neg -.-'n snort zelfsluiuliglicid Iu efl i».'h<iu<!-.vi. maar «i-e Hongaren blijven begerige op dit lan-d en schrijven openlijk, sciie ..broedervolk' spoedig tot he via zal tci'ugkes.'1-cu. ilc-dl Herlijn i de Hongaren als loon voor hun spil, waardoor zij zich de vijanii- '."eiivvcnoude vrienden, de Boten, eigen Ie halen. Ixrioofcl? dat na de Uuitsch—Hon- uitgegeven. lilijkl dat niet, >nlt gemeld, dat het Slo- •in angst en vTccze. ver- I" '\bc aarsché Iresjirckingen WAAR gaat <Se wereld heen Dat is de beang stigende vraag, die men zich in welhaast ieder land der aarde stelt. Van eenige opluchting, van eenige opklaring van den politieken hemel is nog geen sprake. Er heerscht stilte, op het oogenblik. Doelt is dit een stilte, waaruit iets goeds belooft voort te komen of is het integendeel de stilte; die aan den storm voorafgaat Wij kunnen de toekomst niet doorgronden. Wij kunnen slechts hopen, dat de groote mogendheden in deze bange dagen zich ten volle bewust zullen zijn van de groote verantwoordelijkheid, die op hen rust. Velen, ook in ons land, zuilen bijvoor beeld met groote bezorgdheid hebben gezien, dat Engeland zich van de medewerking tracht tc ver zekeren van de Sovjetrepubliek om den vrede te handhaven. Het lijkt een bedenkelijk procédé. Indien de vrede inderdaad gehandhaafd kan worden, heeft een eventueele overeenkomst tusschen beide mogendheden niet veel om het lijf. Wij zijn er den laatsten tijd, meer dan ooit in de geschiedenis het geval is geweest, aan gewoon geraakt om overeenkomsten tusschen staten te beschouwen als dingen, waarmede geen rekening wordt gehouden, als dit niet strookt met het belang van een der onderteekenaars. Van het in de lucht hangende verdrag tusschen een der eerste democratische staten en het bol sjewistische Rusland kan men slechts hopen, dat het niet van woorden tot daden zal komen en het bolsjewisme geen gelegenheid zal krijgen om, in geval van conflicten, te trachten vasten voet te krijgen in het overigens hermetisch voor Russische invloeden gesloten gehouden Europa. Wij weten nu eenmaal, dat in troebel water visschen een van de meest geliefde middelen is, waarvan de volgelingen van Lenin zich plegen te bedienen. Is het.van Engelsche zijde wel de juiste taktiek, om tegenover een eventueele dreiging van andere zijde de dreiging van liet bolsjewisme te stellen Dit laatste zou een' bedreiging vormen, niet tegen een of twee landen in het bijzonder, doelt van de beschaving van geheel Europa, van de geheele wereld zelfs Dit voelt b. v. ook Polen zoo goed, dat het zich er tegen verzet, de roode troepen eventueel door zijn gebied te laten trekken, in dachtig aan het „J'y suis, j'y reste Zoo staat ook Nederland tegenover de situatie. Wij zijn waakzaam naar alle kanten. Wij ge voelen ons niet speciaal van een of andere zijde bedreigd, doch wij hebben onze maatregelen ge nomen om ons althans niet als een weerloos volk te laten overrompelen. Wij hebben, helaas, te veel leerzame voorbeelden,gezien, om niet op onze hoede te zijn. Wij gevoelen ons gerust door de zekerheid, dat door de autoriteiten alles is gedaan, wat slechts gedaan kon worden, om het hoofd te bieden aan het gevaar, onverschillig van welke zijde dil ook moge komen. \Vij zijn bereid! Wij, Nederlanders, zijn geen militairistisch volk. Chauvinisme is hij ons ver te zoeken. Wij laten iedereen met rust en wenschen piet iedereen in vrede te leven doch wij wenschen wederkeerig met rust en vrede te worden gelaten. Dit wil echter geenszins zeggen, dat wij weerloos zijn. Wij zijn gereed en bereid onze vrijheid te verdedigenen wanneer wij zien hoe onze jongens aan de grenzen en de kust waken, hoe zij een eventueeien indringer zouden ontvangen, dan mo gen wij gerust zeggen: Wij zijn bereid. Met dat al hebben wij slechts één wensch, één gedachte, die al het andere overheerscht: moge het gevaar van oorlog aan dc gansche wereld voorbij gaan, en vooralmoge het niet noodig blijken, dat er één droppel bloed wordt gestort van on ze soldaten, die zonder aarzelen gehoor hebben gegeven aan de roepstem van het vader land. Wanneer zij daar staan, met de wapenen in de hand, is het niet om aan te vallen, doch om te verdedigen. Er wordt slechts van hen ge vraagd, er toe bij te dragen, dat onze neutraliteit wordt geëerbiedigd. Daartoe zijn wij bereid. De spreeuwenplaag 1 me «Je (Drill: déi' vereenijiilfvin Tuinbonwwre 'iiiginj' vinster' ■jiiging", Welvaart", gehouden op 27 Ja- Dr. KI ii ij ver uil Wagen in gen dé in do boomgaarden heeft bcspro- fl «Ie Rlanlenziektcnkundigén Dienst dc he in tiet belang van de fruitteelt, ernstig in overweging de spreouwoiwesten, die zich op wo ningen ren andere gebouwen lie vinden, in do eerste helft van Mei en ook in-Juni .uit te halen. si.» kei. gee wo'ier.x. De ;ta'Klacht wordt er op gevestigd, dat de Vc elwcL het verstoren dezer nestnn toestaat aai e gebruikers «ler,gebouwen <>ri aan hun lasthebber: Men bedenke voorts, dat uithalen van nt'sle: xri werk voor kinderen is en ieder wordt daaroï erzocht lvet versloixv.1 der nesten zelf tor hand t em-en of dit door zijn personeel te talen doen. slaap wordt weer rustig door het gebruik van Mi|nhardt's Zenuwtabletten GlazenBuisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten

DDM | 1939 | | pagina 1