y DE DRIE MEREN j SCHOONMAAK ARTIKELEN Eerste Blad TRIUMPH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Dli nummer beslaat uit 2 matten ROOK Waterschap „DE BEEMSTER Ik heb gestemd...] Goeouoope Drooisierii Fa. J. schipper 1 CENT VIRGINIA EIGEN HEER IN EIGEN LAND te laatste tel en zal i pols toe leliouden. en blous- limte aan et en bij n fcis ge- even ver- zeer. Als re Engel- Is aange- algemeen of harige n ge we ven kleur nre man- meer dik- geeft de- schenken middelste die bijr dames en ifkieeden- de sehoi;- e van de an shaal- taiUelijn nden van >p zal het ien pique, esgarnee- Je mantel 'ing van opgestikte Rechts n plooien ekomstige n soepele aan den ;n, het alge- alhoewel aari, dat kiest dat irden ver- ootere en s en ruit- leedcn ot de wijze, envoudige gewisseld ■bindings-" meer fan- ggen, hoe ovenaan). geven is e vormen houding gestipte ed, armen "uite hoek een vlin- gewerkt. moeders, lappen- zijn door vindt om or kinder- 42e Jaargang Zaterdag $2 April 1939 No. 16 VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling CO cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiëii [a te zenden vóór Dond--J -- donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus c Alle advertentie») in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMERS NIEUWSBODE Bekendmaking Het, Dagelijksch Bestuur van het Waterschap „Dc Beemster''' brengt ter openbare kennis, dat door Gedeputeerde Staten van deze provincie bij hun besluitva-i 12 April '39, no. 122, voor zooveel noodig. is goedgekeurd het besluit van Hoofdinge landen van 10 Maart '39, tot uitgifte van grond in erfpacht aan tv. Visser Jbzn. fe Beenixter. Genoemde besluiten liggen gedurende dertig da gen na lieden voor belanghebbenden ter inzage ter Secretarie van het Waterschap, Hoogstraat nr. 3, Purmcrend,. van des voornuddags 10 uur tot des namiddags 1 uur Aan aRe belanghebbenden staal van, vorenge noemd besluit van Gedeputeerde Staten beroep op de Koningin open tot aan het einde van bovenge- noemden termijn van dertig dagen, Het beroepschrift wordt gericht aan de Koningin, doch gezonden aan den Commissaris der Koningin iti deze provincie. uenan-d, den 20en 193!». Het College van Dagelijksch Bcstuüi voornoemd, D, NOBEL Jz., Dijkgraaf, J. ZlJP Kz., Secretaris, Binnenlandsch Overzicht De wijziging van do Dienstplichtwet De voorzieningen tot verhooging van de weer baarheid van ons tand volgen elkaar thans in snel tempo op. Nauwelijks aangekondigd, is het wets ontwerp tot wijziging van de. Dienstplichtwet reeds bij de Tweede Kamer ingediend. Zooals verwacht werd, beoogl het in hoofdzaak veriiooging van de vnedcssterkte van het leger en wel door verlenging den eersten oeRmingstijd tot hoogstens twee jaar. Wordt door de voorgestelde wijziging dus de bevoegdheid geschapen, de cersle oefening tot twee jaar te verlengen. dan lx: lee keilt dit nog niet. dat hiervan steeds tol liet volle maximum gebruik ge maald zal worden. Zelfs bestaat de mogelijkheid, dat de verlenging, wannéér de omstandigheden dit toelaten, geheel achterwege zal blijven dt tót ee» deel van de weermacht beperkt wordt. De verdere wijzigingen, die het wetsontwerp in houdt. betreffen de kustwacht, voor welke de eer ste oefentijd eveneens5 wordt verlengd, teneinde de manschappen van dit onderdeel der marine be- lioorlijk voor hun taak berekend te maken: den duur der herhalingsoefeningen, die van hoogstens 40 op hoogstens 35 dagen zal worden gebracht en tenslotte het aantal reserve-officieren bij de zee macht, dat belangrijk z.al worden uitgebreid. Andere maatregplen Veisl zal thans voor de belangen van' de weer macht moeien wijken. Zoo wordt het publick er aan herinnerd, dat men zich bij liet voeren van tele foongesprekken. -zoowel wat hot aantal als wat den duur der gesprekken betreft, zóóveel mogelijk dig atte beperken. Mocht dezc aanmaning niet voldoende blijken, dan zal natuurlijk tot verbods bepalingen moeten worden overgegaan. Een aantal zoo juist afgekondigde Koninklijke besluiten ver leest den Chef van den Genenden Staf daartoe bevoegdheden betreffende het telegrafisch cn te lefonisch verkeer. Deze bevoegdheden betreffen 't afbreken van telefoongesprekken, het uitsluiten van abocmé's len het voorrang vcrloeaien aan dienst» telcgrammein. .Voorloopig blijft de normale ver- boersafwikkcljng ten aanzien van telegraaf- en. tc- lefporagespnekken echter gehandhaafd. Wat Ier roods aan grens- en kuslversterkingsmaat- regtelra tot stamt is gebracht, heeft de Minister van. fte fens ie. Dr. J. J. C. van Dijk. do be;de eerste dage!-der week in oog!•«schouw genomen. Maan dag Jx'gaf de Minister zich achtereenvolgens naar Roek van Holland en IJinuiden ter inspectie van de kustvtendedigingsmaatregeicn, den >dag daarop liezocht hij "het doste» en Zuiden van het land. om zich op de hoogte te stelten van -de jn het grensgebied genomen maatregelen. Niet over.al schikt me.i zich even gewillig m de Verhoogde eischcm. die de weermacht in deze dagen steil. Te Oldenbroek wenschte Defensie ter- rei» mui te koopen voor uitbreiding van het ar- tiHterie-schietkainp, hetgeen in déze gemeente zeer veel verzet uitlokte, daar öm groote strook grond, die rijk is am natuurschoon cn die bebouwd is met villms en buitenhuisjes, daardoor ontoeganke lijk ,zal wonden. Alle protesten zijn echter ver- goefseh gebleken, de uitbreiding was noodig en zoo moeste» hier genteentel^laiigen voor landsbe langen vvijken* De gemeenteraad van Dldenbroek gaf da» «jok tiaar verzet op en keurde met alge meen*; stemmen het voorste] van B. cn. W. goed. waarbij 34 II,A. grogid. gelegen ten Zuiden van de spoorlij» Zwolle—Utrecht, aan hol rijk worden ver kocht. I Nederland verwerft twee aethergolven Op de'internationale Radio-conferentie te Mon- trteux lieeft cms land <?en belangrijk succes weten teboeken. Op deze conferentie zijn aan .de ver schillende Europeesche staten de frequenties voor hun oniroepstafions toegekend en ons land zag zich daarbij, dank zij het werk der Nederlandsche delegatie, twee \Tije. dwz. m;et gedupliceerde gol ven toegewezen, namelijk die van 413 en 350 meter, hetgeen, volgens de deskundigen, voor de J»ch<K;tto;a van den Nciderhindschcn omroep alles zins bevredigend is. l'ractisch blijft hierdoor de golf va» 'Jaarsveld onveranderd, terwijl do gg'olf van Hilversum er wier op is {Tcwonkiji, Op rlezc conferentie heeft de Nederlandsche de- Ix-'pUi'C' to veris Jx\sp7'olcu)gep vo-erd tor vorkrij- ging van ecu nieuwe indeeling van de kuststations ri de voor ligt mobiel verkeer beschikbare golf ban den. keu nieuwe regeling werd getroffen voor den Atlantischcn Oceaan ch de Noordkust van Afrika voor de Noordzee en liet Kanaal, voor de Middel- GUUS BETLEM Jr Nadruk verboden Ik heb rn'n stemplicht weer vervuld, Ik stond weer in een liokjfe, Door steilo wanden nauw omhuld Be-stipte ik m'n blokje. Ik hob eerst links en rechts geloerd, Of niemand op mij lette, Alvorens ik dan licht ontroerd M'n roodo stipje zette. Want elke stem is., (ook van mij!) Een schakel in den keten.. Zoo las ik steeds zij hoort erbij Dat moest ra'n vrouw eens weten Die vindt, dat ik., nou ja, aflijn, Wat doet dat ook ter zake? Ik zal de eenige niet zijn, En 't heeft hier niks te maken! Maar wat ik enkel zeggen wou: Zoo'n stemming in je leven, Dat is toch wel iets prachtigs nou Je voelt je maar niet even! Wanneer je denkt, dat juist misschien Jouw vlekje kan heslissen.. Om dan je candidaat te zien, w En niet je te vergissenM Vandaar dat ik ook lang niet dom Er., twee heb aangewezen, Die doen dan si\am maar om- en-orn Dan heb ik niets te vreezen. Want als je dan ook helpen'moet Het Staatsbeleid te stutten, En niet je., vrouw dit voor je doet, Dan moet je 't ook benutten! Die enk'fe maal, dat ook mijn stem Eens aandacht is beschoren, Dan., sapristi 'k herhaal 't met klem Dan laat ik 'ra ook hoorenl P.S. 'k Verneem zoo juist, en net te laat, Wat spijt me dat geweldig! 'k Had pocht op maar ddn candidaat.. M'n stern, die is,, ongeldig! Nog steeds onrust laudsche Zee en voor do Oostzee, Aan de Nederlandsche administratie werd verder de taak opgedragen, op fe treden als centrafisee- re.i-Ja administratie voor in de toekomst gewensehle wijzigingen, alsmede voor hel geval, dat nieuwe kuststalioos inbeten worden opgericht. Relsfaciliteitan voor werkloozen -- De Spoorwegen doen wat zij'kunnen om het rei/g-ri per trein aantrekkelijker (e maken. Thans komen zij met een attentie voor de vterkloozetl. Deren zullen namelijk, indjen zij moeten reizen, «ren belangrijke korting kunnen krijgen. Daarbij is Roosevelt's boodschap aan Hitler en MussO- Ihi heeft niet hel resultaat gehad, dat eenige. na- ieven wellicht er van verwacht hadden. Weer ecus- is gebleken? dat in deze tijden van redevoering oen en .boodschappen, ook wanneer zij van de Hoogste persooeilijknotleti afkomstig zijn. geen al te groote waarde meer mag worde» gehecht. Op liet 'oogenblik immers kan rcl-ds worden vastgesteld, dat •osewdt's actie Riicts meer is dan co.'n vergcef- hc poging, in Europa toestanden., die nu eenmaal liet verleden behooren, te herstellen. Houdt mei rekening met de fejtcn, dan kan men dl daar ook moeilijk over verbaren. Er lig- i in ons werelddeel immers bepaalde landen, a zich vero»gelijkt achten door het Verdrag van mailles Zij wcnschcn koloniën, grondstoffen, enz z,, Kortom, wat zij mat oen nieuw woord „lc- asruimic" noemen, een begrip, dat inhisschcn vooral gedacht aam bat maken van reizen bij liet zoeken naar werk en liet reiz.en voor dringend familie-aangelegenheden, enz. De werrkloo/.en zul le» in zulke gevallen voor den halven enkcle-rcis- prijs kunnen reizen, doch om daarop aanspraak ie kunnen makten, in het bezit moeten zijn van e/t.i legitimatie-bewijs, dat hun door de steun- erlceningsorganisgtie zal worden verstrekt. Dc vakcentrale» hebben reeds hun instemming mei dezen maatregel betuigd en medewerking der ver schillende ge.moeiübbesturcn is door de Spoorwe gen ingeroepen. Een groote tooneelflguur heengegaan Dinsdagmorgen, op den dag van haar 89stcn verjaardag, kwam het bericht, dat i» b ree de krin gen in ons land, vooral onder de oudere genera tie. ontroering zal hebben gowekt: Mevrouw Alann— Bouwmeester is overleden. Eten der grootste tragediennes van het Neder landsche toonecl. een markante figuur als mensch n als actrioe, is met deze telg uit het beroemde OOTOklspclersgeslacbt der Bouwmeesters heenge gaan. Onvergetelijke herinneringen zullen da oudere» onder ons bewaren aan haar indrukwek kende creaties Ln tal van ltekende en veel gesi.eel- de drama's, als Lady Macbeth, .Madame Sa»s-Gèuc, Raddoch uit dc» Gijsbrecht van Aemstel en zoo vele andere grootsche vertolkingen, die in dien glans tijd van het Nederlandsche toonecl het publiek tel kens opnieuw in vervoering brachten. En al trad zij zelf niet meer op, tot in qlle vezelen van haar warm belangstellend hart bleef de grijze ac trice niet het wei «a wee van liet Nederlandsche loccecl "meeKwcn. waarvan zij liet laatst nog ge- tuujde bij de herdenking van het 300-jarig bestaan va» den Ainsbendamschen schouwburg in het vo rig [najaar. Buitenlandsch Overzicht zeer rekbaar blijkt te zijn. Ilebbcn zij zich niet ter bereiking van dit dool zelfs aan onafhankelijkheid vgn andere volken ver grepen.' Nu kan men de wrenschen van deze slaton al da» niet gerechtvaardigd achten, maar noch hel ten noch het ander verandert iels aan e-'n beslaan de» stamt van zaken. En deze ziel cc aldus uit; bedoelde staten, die zich militair zes» sterk voelen, zullen blijven aan sturen op dc verwezenlijking hunner wcnschcn. Dat zij dit liet liefst door onderhandelingen en zon eier gebruik va/i de wapens te maken, bereiken, behoeft geen beloog. Maar zij schijnen in eik ge val het laatste middel niet'to schuwen, indien hei eerst ratel zou mogen balen. Daarbij willen zij duin witoscheu «ti korten termijn in vervulling zier gaan en staan zij uitermate; wantrouwend tegenover de aadere mogendhedeu. die hun. naar hun mee, iijjng, jn bet vcrloxlen m<j tekort hebben ge daan. En derhaire; kon <x»k de reactie op de bood. schap vara Roosevelt aan Hitler en Mussolini, di< als prijs voor de opgave va» wat Duitschland er Italië hu» ,.dj-namismc" noemen, in vage termen economische voordcelen aanbood, geen andere zijn •da» zij in '.tere landen is. De wcnschcn van Berlijn e» Home gaan veel vorder en niets wijst er op, dat me» deze hoofdsteden van hun verlangens zal 'kunnen afbrengen. Wat zal Hitler antwoorden? Nog ia oen ander opzicht zal Roosevclts bood ALLE MOGELIJKE GOED EN GOEKOOP Drogist Apotheker-Ads. h. BULT- en N1EUWSTRAAT, Purmerend Telef. 121 Opgericht 1882 schap waarschijnlijk het. effect missen, dat oplinii: tiseh aa/agelegih' lieden er van verwachten. De; PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—regels 60 cent, elke regel meir 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. mensrhen hopen, dat de afwijzing van Roosevelt's voorstel door Duitschland en Italië alle andere mogendheden tegenover deze beide landen zal Ver-, ecnigon. Hoewel Engejand tot nog toe met zijn o Duwt, anti-agrcssie-poliliek reeds bepaalde suc- ressv/i hoeft kunnen litteken, blijft het toch naïef dit »a» te nemen. Vrèml Hitler, wiens vijftigsten verjaardag mei in hel Duitsche Rijk juist niet zoo- re».'l luister viert, zal ia zijn Rijksdagrede van den 2Den zonder twijfel putten uit de rijke bron van vergissingen en geschokt vertrouwen in Versailles. Ruiten Duitschland cn jtalie z.ijtl er andere. lan de», die zich nis slachtoffer daarvan of andere historische gebeurtenissen beschouwen en derhalve behoeft let eindresultaat van Roosevelt's boodschap geenszins een. verschuiving in de openbare opinie van bepaalde landen le zijn. Wat Hitler initusschen in de komende Kijksdagzit- tirag zal verklaren, blijft natuurlijk voorloopig nog gelvcim. Maar algcmcc» verwacht men, dal hij in ieder geval aa» z.iju koloniale cisclien z.al blijven vasthouden, terwijl bij zal blijven weigeren, de on. afiiarakelijklioal van staten ie garaivlecrcn, die zich hebben aangesloten lui een tegen de spil gericii/ blok. Dal er ouder dc/.c omstandigheden van eenige wiisjKUining in de algemeene situatie nog geen sprak»: ka:n zijn, behoeft geen betoog. Wat doet Spanje? Tot dé Stak», 'he zich liet slachtoffer van be paalde historische gidteurloraisscn achlen, behoort ongel wijle id het Spanje vap Franco. Het roU-inas- siet va.a Gibraltar l>/.;vindt"zich reeds twee eeuwen in Britscii bezit, het in Spaansch—Marokko ge.egzn 'banger hredl men een soort internationaal statuut opgedrongen. Zal het nationalislische Spanje, dat onder leiding van do fascistische lteilangistcn sLeeds meer i t Duitsch en Italuiiinsch vaarwater wordt g\tdi\'vera. zich daarbij np den duur willen necr- icggc» en ziet Home den uitgang van de Middel landse he Ere niet liever jn luimden van een bevriend Spanje dan van Engeland? I» de «laatste dagen zijn vele berichten binncn- gekom if® )vcr S p a an s c he troepeuvorschuivingen •naar Marokko, ook verluidt uit Engolsche en Fran se],*'; bw.av.-ir. dat de Italianen nog na de inname vara Madrid versterkingen naar Spanje hebben ge zonden en de Duilsche oorlogsschepen gaan in de watere» van 'hanger ouioning-'ü houden. Zeker, Rome h-cfl beloofd, dat na de groote parade te Ma drid de vrijwilligers zulle» worden teruggeroepen, maar de 'datum van dc/.c parade is opnieuw ver. schoven. Zal bij Tangar dc volgende slag vallen? 1» Londen cn Darijs maakt men er zich ongerust Balglë's minlstrleële klucht -- Hel wordt bij do vele gebeurtenissen, die zich tegenwoordig in een kort tijdsbestek afspelen, welhaast nailing -lijk aan aRe de «nodige aandact le sch1,-aken. maar wij kunnen ons overzicht toch niet besluiten zonder eenige woorden aan de Bel gische mi'Uisterjeele. klucht le wijden. Misschien is hel woord wal hard. maar anders' kan men da handelwijze van de Belgische socialis tische partij toch moeilijk raoemen. Het kabinet toch was nauwelijks ondrer de-meest actieve mede werking van Koning Leopold gevormd, of reeds dienden dc socialistische ministers, daartoe genood, zaakt door ee» partijhesluit. hun ontslag weer in. tioudl me i er <Iaarbij rekening méde dat dit besluit werkelijk »ict door mlcncn van landsbelang is ingegeven, dan levert de gehe'de verlooning wel het trieste bewijs vara de ontaarvling vpn* hel Bel gische politieke leve», waarop Koning deopold reeds ■jyJci icht v Per «ui J c). 12 iluki 50 ct. Bi| Apothskon «n Droghltiri gcluo- uat de oorlogsgod netels op pad was i i Europa, zoekende wwi'hij zou verslinden. En daarbij zou zijn oog da» onder nicer gevallen zijn op Nederland Wij behojve-j slechts, te herinneren aart dc radio- red'/; va» Minister Colijü. om te .weten, dat er geen direct gevaar dreigt voor o»s land. Da! wij ons voor- heitiidtvi op mogelijke gebeurtenissen, is zeer ttc- grijjtelijk. Welk Ia»d doet dit niet, in dc huidige omstandigheden? Dat zijn wij verplicht aan ons zelf - ic» CK)k aan anderen. Wij willeri tot eiken pr.gs onze onzijdigheid hand haven. I>c hangende conflicten tusscheu vcrschil- lerade, volken Ixitreffen ons niet rechtstreeks-; en daarom hebbéra wij ons le houden aan den wijzen regel, om ons niet te Lr mee jen met and'.'riit.in's aangeleacp hes/ten Daarbij behocvou. wij er ons niets van aan te trek- He». wat tte't buitenhuid over ons land zegt ol denkt of schrijft. Aan den. oenen kant zien wij ten cleele verachtelijke, te» d0clc belachelijke siliatie's Aan den an.der<?n kant zien wij een bezorgdheid voor het welzij» van iNodcrlaiul, die ons wel veils wat zonderling cn overdreven aandoet. Wij zijn er o»s niet van bewust, dat-wr ro/len bestaat voor Aie overdrevera bezorgdheid, Mo» schijnt ons te verstaan le willen geven, dal wij op bescherming kunnen rekenen. Met alle vvaanloerkig voor de goede bedoelingen der „bc- sclgra-incrs". wille» wij opmerken, dat wij geen aan leiding ftwi voor protectie. Wij staan nog altijd op eigen l>wkm en vwnschen ook op eigen Ltee- cien Ie nujven .staan. Vriendschappelijke gevoelens vveto» wij te vvaaixteercji, doch voor opgedrongen crieadscliap zijn wij wat huiverig. Er zij» van die. vrienden, die er eigenaardige 0p- vaitiagen op nahouden iHitreffende vriendschap. Zij zij» meg/r bemoeial dan vriend. Zij schijnen het zich tot plicht te rekenen, om hun meeningen cn zienswijzen aan hun „vrienden" op te drin gen Dit heeft een wijs man dan ook de verzuch ting in den mond gei-agd „Behoed mij voor mijn w.eiilcn -- met mijn vijanden zal ik het zelf wel klaar spel/n". Die overdreven vriendelijkheid van MiTscliilI.ndc zijden werkt evnigs/.ins ltenauwentl. Wij, Ne:l'/-rla»ders. zeggen het den Luxembur gers na „Wij willen blijven, die we, zijn", d.w.z e a vrij en onafhankelijk volk, dat vriendschappe lijke betrekkingen wenscht te onderhouden niet de gclieele wereld, doch dat zich dc keuze va» zijn vrienden zelf wil voorbehouden. Nederland acht zich nog altijd in staat, om zelf die maatregelen te treffen, welke het noodig en nuttig acht, zonde» zich door. buitenstaanders in een bepaalde rich ting ie laten stuwen, waardoor andere landen den indruk zouden kunnen krijgen, alsof wij partij te gen hen kozen, Daarom houden wij ons ook buiten bondgenoot- schapjen, waardoor wij zouden kunnen worden mod ego'slept in verwikkelingen, waarbij wij niet rea'hlsireek.s zip*betrokken en waarbij wij ook niet ltetrokko» wcnschcn ie worden. Wat wij willejl, is hevr meester te tilijren in eigen tarnt en el (stand ig, zomler vreemde inmenging, van welke zijde ook, alf/' maatregelen te nemen, w/dke ons gcedduraken. Op die wijze kunnen wij de schou ders ophak» over het in enkele buiteillandscho pcrsorga-icn opdnikeade verwijt, dat wij ons van deze of gene-zijde laten beïnvloeden. Er is ia ons land geren sprake van vreemde in vloeden. Wat wij doen en wat wij laten, doen en late» wij uit éigen beweging. Wij zenden troepen'" aaar onze grenzen cn naar onze kust, niet om»! daardoor te kennen te geven, dat wij de bedoelin ge» van dezen of genen nahuurslaat niet vertrou wen, doch etenvoudig omdat wij (lit in liet belang va» ons oigari land achten. En laat liet buitenland ook niet uit liet oog verliezen, dat wij, door de onschendbaarheid van tiet Nederlandsche grond ge bied te verzekerd».ook het algemeen belang van Europa dienen.

DDM | 1939 | | pagina 1