DE DRIE MEREN Eerste Blad NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Oil nummer Bestaat uit 2 bladen ||RÏÜM|g EXPORT-ZORGEN 'N TRIOMF VAN SMAAK GEMEENTERAAD BEEMSTER ■WB 42e Jaargang Zaterdag 25 Maart 1939 No. 12 VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiën ui te zenden vóór Donderdagavond 10 uur c PRIJS DER ADVERTENTIËN: 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratia geplaatst in Schermer's Nieuwsbode Uitgever; H. Oosterink - Midden-Beemster Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 •Opgave abonnementen eii advertentiën aan onze bijkantoren en bij de verschillende agenten Binnenlandsch Overzicht t Prinselijk Paar weer thuis - Nadat II. M. de Koningin reeds ecu kleine k tevoren van Haar vacnntiercis in de Rcsiden- wüs teruggekeerd, zijn thans ook Prins a. l'rjns tïprnhard opge Beatrix bru lig? ZwUs-ersche bergen,, te Soestdijk leruggc. en. Van het korte oponthoud te Nijmegen ion vele-inwoners dezer stad gebruik gemankt den vorstê'lijken reizigers een welkom in hei loc tc roepen. Talloozcn had-den zich op perron verzameld en juichten het Prinselijk - en vooral du kleine Prinses Beatrix, die men oo train heen en weer zag wandelen, hartelijk Aan liet uur van aankomst te Soesldijlt geen bekendheid gegeven, zoodat aldaar cm- belangstellende getuigen waren van dcil te- telijke. personal, Nederland en de toestand In Midden-Europa De elkaar snel opvolgertdo gebeurtenissen - in Midden-Europa hebben in de omringende landen r uitgelokt, dat der maatregelen niet dragen. Tuinders en volkstuintjes Herds meermalen hebben kekj^ b heA in ons schikt 'iT l'sla; mrmind- let daarom tot voldoening stem men, dat de Neder]andsche pers, over het ge heel gerionlon, ten aanzien van die ze gebuurte- nissen i.ru opmerkelijk rustige en zakelijke hou ding heeft aangenomen, een houding, die niet heeft nagelaten te Herlijn, waar uiteraard de buit- Iandsclie persl/eschouwiragcn met opmerkzaamheid worden gevolgd, sterk de,, aandacht te trekken. Ver. scheiden Duitsehe bladen spreken er voldoening over uit, dat Nederland zich in dit opzicht in gunstig»-! zin van vele andere land«n onderscheidt, door metterdaad zijn zelfstandiglieidspoliliek te hand haven c-ri ten aanzien van de politieke ontwikk ling in het buitenland een strikte neutraliteit acht te nemen. Hoe men ook persoonlijk over den toestand mag ootvloelen, het Jijdt geen twijfel, dat dit vooreen klein land als liet onze. grenzend aan een mach tigen nabuur als Duitschland, met wien liet in economise]! opzicht ton nauwste verbonden is, in derdaad do, cenig juiste houding is, In dit verband herinnert die Duitsehe pers ook aan liet bezoek vara minister Steenberghe aan de Ijeipziger Mes se en zijn besprekingen met de Duitsehe autoriteiten. .Met betrekking tot do han delsbesprekingen. welke momenteel tusschen beidt landen worden gevoerd, wordt met voldoening op gemerkt. dat de nieuwe Nodcrlarcdsche invoerrecii- ten Duitschland minder zullen Jaenadeeion dan aan vankelijk gevreesd werd. Dc chemische, elecctro- technische. fotografische ca optische industrie zul- len door do tariofsverboogiing alvast niet worden ge troffen era juist deze zijn Duitschland s voornaam- ste texporteerende industrieën. Zoo zullen de nieu we tarieven aara tie Nederlandsch—Duitsehe hun- delsbetrckkingen geenszins afbreuk Mioevcn te 'doen. Voor dra DuitsV.he volksauto hóópt men zelfs in ons land en zijn koloniën een niet' onbe- Tingrijk afzetgebied te vinden en als tegenprestatie Uarvoór stelt men de mogelijkheid ra uitzicht, p.t Duitschland meer lara<i- en tuinbouwproducten fïi Indische mijnbonw-productcn zat afneme jehelme zender ontmaskerd Na weken vara zoeken en speuren he,-»ft de politie eindelijk ecra geheimen zender weten tc ont maskeren. die. zich gedurende een maand iedere Zaterdag- en Woensdagnacht tusschen twaalf'ui en. kwart over twaalf liet hoorei op een go] lengte vara 311 meter. Iedcnon nacht beluisterde de radio-controle ad ierast deze geheime zend-instal- latie en trachtte haar met man en macht op het spoor te komen. In den nacht van. Zaterdag op Zondag j.l. is dit thans eindelijk gelukt: in een schuur van' bolleokwoek.erste Lisse werd het clan destiene zoradbedrijf in. volle werking aangetroffen en dg nachtelijke spreker kon midden in een poli tieks; rede worden gestoord. De strekking der uitzendingen in aanmerking ge nomen. meende men aanvankelijk met propaganda iccner politieke partij te doen te hebben. ID. Dj evenwel niet hel geval te zijn. In ieder geval is door dezen inval der politie aan een onwettig Lendbedrijf weer het zwijgen opgelegd. Zware slag voor de burger luchtvaart Opnieuw heeft de Nedcrlaradsche burgerlucht vaart een gevoelig verlies paleden. K. L. M. en Rijksluchtvaartdienst zagen zich beiden hun bc- kwaamsfen technicus ontrukt door het tragische ongeluk met hol nieuwe type Boeing, dat opeen proefvlucht in Amerika in een ravijn stortte, waar bij alle tien inzittenden om het leven kwamen, Beide. N'ederlandsclie deskundigen, ir. A, G. von taumhauer voor den Rijksluchtvaartdienst en d< eer P. Guilonarel. onder-directeur van de K. L i., maakten deze vlucht mee. om de kwaliteiten an dit nieuw» Amcrikaanschê vliegtuig-typt o Xederlaiidsche luchtlijnen te bustudeurun De K. L. M. verliest in Guilonard den steunpilaar m zijn technischen diedst, die een internatio- ale vermaardheid geniet, oen man in de kracht van zijn. leven, van wien men nog groote ver. vachtingcra had. Voor den Rijksluchtvaartdienst is de slag niet minder groot, want in' ir. Von Baumhau-er bezat Jezó dienst cera onder-directeur van groote enschappelijke on praktische onderlegdheid, Hiblicatics in buitoralandschc luchtvaartkringen sterk 'e aandacht trokken. andbouw an crisismaatregelen In o-ara dezer dagen te Goes gehouden redering van het dagelijksch bestuur 'der Zeeuwsche andbouwmaatschappij is ira den broede gesproken '■■•ver hot Regeeringsrapport hetreffora.de overneming er crisismaatregelen door de Laradbouworganisa- 'es. Het dagelijksch bestuur van de Zeeuwsche ndbouwmaatschappij is van oordeel, dat de aniseorde landbouw zich niet aan de verantwoor. ra ijkhxeid van de uitvoering der maatregelen - trekken en medewerking dient tc verleunen en D t dit alleen mogelijk, wanneer de regeering standpunt inneemt, dat het bedrijf t zijn rei niet. dat het bedrijf door de InV'b-n uilcdihil-rad in stan 1 meet woi reen bezwaar togen ze.-r nauwe economische ban den mei tiet buiirchc Ri.il: nn-go-ii bc-bb :n. vromen, dat daarbij ook hun politieke onafhankelijkheid in het gedrang mod komen, Berlijn ge?ft wel is waar Ie kennen, dat het daarop geenszins uit is, maar daartegenover staat, dat inderdaad economische af hankelijkheid maar al te dikwijls automatisch ia politieke ontaard. Bovendien heeft Engeland Re be schikking os er groote firaancieelc middelen, waar door liet op hel zoo arme Zuid-Oosten een groote aantrekkingskracht meet uitoefenen. Het zal interessant ziih, de strijd, -die tusschen Duitschland era Tingelend op liet oogenblik ia Zuid- Oostdpiropa wordt gevoerd, vop-Jcr U- volgen. IJ-.-1 resultant daarvan zal vod' 'Eurbpa vdr-flé "tffbff&lè .stuip.' tuintje. zit. tn, maar liet komt voor, dat met behulp vra familieleden e:i beleenden aan e-n onkel persoon feitelijke beheer over verschillende tuintjes ge il wordt, waaruit do0r dezen een winstgevend de rij Ij-e kan worden gedreven, terwijl do' bona- luinbouw gebonden is door hef 'stelsel van te e 11 ver g ii nra i n gc n- Tegen dit euvel wil de vei- lingsxerreuiging Den Helder nn omstreken den strijd aanbinden ran wel door het indienen van rain voorstel op de e.v. algemeen- vergadering van :1e Nwlerlandsehe veilingen. Daarin wordt als doel- tnettend bestrijdingsmiddel aangegeven het instel len van ecu heffing per are op alten grond,. die voor volkstuinera wordt gebruikt. Buitenlandsch Overzicht L'hlstoire se repète de geschiedenis herhaalt zich Voor 191-1- een zich op alle gelei-eden machtig .utplooiend Duitschland, waartegen de andej-e, ang- tig geworden groote mogendheden, Engeland. ■Tankrijk era Rusland, hun omsingelingspoliliek be dreven. Het resultaat daarvan was dc wereldoorlog 'Dn dezen verschrikkelijker volkcre.nslrijd zwoer len de zoo gevaarlijk gebleken politiek der oor- igsalliantje's af rara besloot men tot dc op hel VoUoenboradsstatuut gebaseerde z.g. collectieve vei ligheidspolitiek. Van hoeveel luunaner inzicliL dit systeem ook getuigde dan dc voOr-oorlógsche poli tiek, h-et moest tenslotte mislukken, wijl de status- quo, die topt te handhaven had een onrechtvaardige as, ii.l. de tc Versailles era andere kleine you: raken van Parijs geschapen toestand. Duitschland kora zich opnieuw ontplooien, in kon het Snargebiod, Oostenrijk, het Sudeten land hij zicli voegen, liet kou zicli op groote schaal her bewapenen en dit alles zonder reel verzet van 'e oreerwinnaars van 1918, wijl dcze lot een hor dijk verzet den moreelora grondslag mis(en. En al- js is het Duitsehe Rijk weer geworden tot dat. at het voor 1914 was: een land, welks groeh idc macht de overige groote mogendheden be. ïgstigt. Era de verdediging, die men daartegen toe past, is al niet anders dan voor den wereldoorlog: lorlogsalliantic. De alge hoe te ommezwaai in de politiek van de groote dramocratiën, die zich onder leiding van mden hoeft voltrokken, is wel van zeer verras- udrara aard. Nog onmiddellijk na het gebeurd»: Tsjecho-Slowakij-e, verklaarde Chamberlain in hel igerhuis, dat de verzoeningspolitiek nog geens. as dood behoefde te zijn en dat Engeland niejt in plan. was verdere verplichtingen, die een nieu- e collectieve veiligheidspolitiek met zich z0u toren- :n, op zich tra nemen. Maar reeds vier en twini- uur later was liet Engclsche kabiuctï als een toiad van oen boom omgeslagen. Ih't Foreign 0ffitre ontplooide een ongekende activiteit, de ambassa deurs en gezanten "van Frankrijk, Rusland, Polen Roemenië, enz., enz., gingen in en uit. felle pro testen vail Londen, Parijs eil Washington werden te Berlijn overhandigd en op het oogenblik bereidt men eon gczamcnlijken stap van Engeland, Frank rijk, Polen tra Rusland voor, waarbij- men de ver- contenting vara de Duitsehe aanvalspolitiek zal uit- spreken 'era bovendien zal waarschuwen, dat een voortzetting vara deze politiek ganvwnscliappeljjken weerstand 'zal ontmoeten. Men hoopt, dat later andere landen men denk! natuurlijk aara de staten van Zuid-Oost-Europa - zich daarbij zullen aansluiten en dat dan aar deze coalitie praktische beteekenis zal kunnen wor den gegeven door overleg tusschen de verschillend'. Leden om treint de militaire, politiek» en economi sche maatregelen, welke zij ira staat en bereid zijn ira geval van verdere Duitsehe daden agressie te nemcra. Met andere woorden. Londen is er op uit, oen militaire alliantie teren Duitsch land ira het I-even te roepen en wil daartoe zelfs bepaalde verplichtingera op zich nemen, iets, wat het sinds 1918 steeds angstvallig trachtte te ver mijden. De Duitsch-Roemeensche handels betrekkingen afgebroken Men beeft getracht, een verklaring voor het te no mem. dat deze plotselinge koersverandering van Londen ongetwijfeld is, te vindon. Men is daarbij tot de slotsom gekomen, dat hel het gebeurde in Tsjccho—Slowakije raket kan zijn Engeland heeft daar geen vitale belangen te verde digen m reeds te. München had men Tsjecho- Slowakije zond-er verzet ira de Duitsehe invloeds sfeer gebracht. Men mw.it derhalve, dat het du; de Duitsehe bedoelingera ten aanzien van Zuid. Oost-Europa moeten, zijn, die Londen tol een zot scherps houding tegen hel Derde Rijk hebben ge il--opt. Al is er dan aan Ro-ramcnic geen Duilsch ultimatum overhandigd, vast staat toch het wor-lt immers door Berlijn niet ontkend dat Duitsch land gaarne een economisch blok zou willen men vara de Oostzee tot de Zwarte Zee, blok, dat volkomen autark zou zijn, geziei machtige DuitscJae industrie era de rijke graan- en petroleurnvoorradaa van het Zuid-Oosten. En hier wringt tan de schoen. Engeland is nog steeds tiet machtigste land vara de wereld, wijl liet de zeeën behcerscht, wijl het met hulp vara bond genootera als Frankrijk, Rusland en eventueel d< Zuid-Oost-Europixesche 'landen n0g steeds in staat i Duitschland zoodanig te onisingölen. dat de honge het tot overgave zou -dwingen. Tegenover cci Duitschland, dat volkomera autark is, z0u dit machts middel natuurlijk konim te vervallen. Het komt nu Ba ge huid bij de verdediging van zijn overheerscheride jwsitie te stade, dat de lan- ipig schijnt Engeland in Roe non tc hebben. Dc Duilsch- ivcrcerakomst voorloopig - dit neemt rqet weg, da sch-3 handel De aansluiting van het Memelland - De. aansluiting vair tiet Memel gebied bij he itschv Rijk kan onder do huidige ornstandiglu ge-'-a sonsati.' moor booten. |.)e2e Word fra-i g voorl-ereid on op het oogenblik was hetijzo <2 aanslititjrag ook voel minder bezwaren aar ren dan logen dc annexatie van Tsjechië. I Memelland wonen Duits hura e adert nd ioh onde .voordige oinslaradighedon moeilijk tegen die. wensche.n kon verzetten, Behoeft geen g en al evenmin zullen dc ontlerteckenaars iet Memel,statuut, waaronder naast Frankrijk geland, bijv. ook Italië <-n Japan behop- ets ira dezen ondernemen. 'v eerschen eigenaardige opvattingen in .de we- pvattingera, waarover men zicli de oogen uitwrijft, omdat er geen schijn van logica in valt ontdekken, Zoo hoort men vaak de zonder- memiing verkondigen, dat dc prijzen van de bouwproducten niet verder omhoog kunnen, omdat deze pro-ducten de éérst raoodige lc\nnsbe- oeften vormen. - Dat zal niemand tegenspreken, doch hoeveel an- ene dingen zijn er niet, dje eveneens tot dc oo'ligsle levensbehoeften hehooi-cn! Of belmoren aartce niet kleedirag, schoenen, lionderden huis- oudelijke artikelen, enz.? Juist bij deze artikelen rau willen wij ö-jii oogen- Iik stilstaan, era wel met betrekking tot de. kor telings verhoogde invoerrechten op jnduslrie-arlike- rdoor het maximum, behpuderas weinige uit- gen. thans vrijwel 18 pCtbedraagt. Dal - de prijzen vara tallooze eerste levensbc- huifera de landbouwproducten niet -nlijk zullen stijgen, is op zichzelf reeds irerad genoeg. Dat deze verhoogde prijzen zulten rider minde 1de trci svolg dez-e politiek, Doch het ergste gevolg van dit alles is mis schien nog wel, dat daardopr aan onze exportmo gelijkheden opnieuw een gevoelige slag wordt toe gebracht. Wij wezen onlangs reeds op liet groote belang, dat Nederland heeft hij een zoo hoog gelijk uitvoerrijfer. Daarbij legden wij er den druk op, dat Duitschland in dat opzicht voor onzen handel oen zeer bijzondere plaats inneemt. Als buurstaat, met voortreffelijke verbindingswe gen -era oen sterjc 1 ontwikkelde industrie, voerl Duitschland bij ons een groot aantal artikelen in, welke wij binnen onze grenzen niet of in niet voldoende hoeveelheid fabrjoeer-era en die Duitsch land gcedkooper levert dan zijn buitenlandsche con- Het voor do hand liggende gevolg van de verhoo N" :ig der invoerrechten is natuurlijk, dat Duitsclil.ijv.' lardoor in st.erkor mate wordt getroffen dan an- iirae iandera en dit heeft iwr tot gevolg, dat Duitschland, de grootte afnemer van Ncdertandsche goederen era niet in de laatste plaats,v^n agrari sche producten dm invoer nog verder zal gaan beperken. Immers, zooals wij reeds uiteenzetten: er bestaat een zekere verhouding tusschen den in voer en den uitvoer van een land, men tracht zooveel mogelijk een soort evenwicht te bewaren. De//.: verhouding nu, zal aan Duitsehe zijde na- deelig worden beïnvloed door dc verhoogde invoer rechten aara onze grens, want de Nederlan-dscl)n kooper zal, vooral den eerstm tijd, moeite liebben om zicli aan te passera aan de hoogerc prijzen, hetgeen nemmród zal we riten op de aankoopen bij,«ten Duitschera leverancier. Dit is zuiver een kwestie vara wisselwerking. Het onaangename gevolg zal zijn wij wezen er weeds op dat de NederlandsrfiB landbouwer zijn -debiet over de Oostgrens weder zal zien dajen, terwijl bovpndkra de ruilverhoudingen tusschen de producenten van agrarische Artikelen, dus de lio»e- ren era tuinders, en het möcrendcel der anderó groepen, eveneens producenten van levensbehoef ten, raag ongunstiger zulten worden voor du eerst- genoemdetra. Onder „index-cijfer" toch verstaat men de koste» van ievicrasonderhoud, dit wil zeggen, van wat de verbruiker te betalen heeft voor alle geleverde goederen era veenoten diensten. In Amsterdam nu staat dit index-cijfer op 140, terwijl hei zich voor de agrarische producten beweegt orfi -te- 90. Moet liet nog slechter woixlera? Wij heriiirateren hier ri1-.^ de woorc^en van d^,-' lieer Graadt van Roggcra. geïpP^W^re^aTnkëW van de op 14 dezer geopende Jaarbeurs" mreebt: „Vooral de export ziet bezorVd du toe I^-Gst te gemoet. Het is te hopen. daD.de vborgeEuids be moeilijking vara den import zich'- niet op enten ex port wreken zal; verhooging van kosten pelt kan de uitvoer niet meer dragcra. Naast steun aah dc inheemsehe nijverheid op de eigen markt, zullen maatregelen ter bevordering van den uitvoer nffit ontbeerd kunnen worden". - Wij kunraen nirat anders dan die bezorgdheid (Letten. Mei de 3 iiani|i#|ir«<liieieii be§lrlj(li L alle ve» koudheden Dam po-verkond heids-balserii, Pot 'Dam po-hoest bon bons, Dampo-neusdruppels, Flacoi druppelspuiije] 60 ct Vergadering v;t\d?n Raad op Donderdag 23 Maart j.l., des namiddffg's twee. uur Voorzitter: de Edelachtbare Heer P. Kikkert. Burgemeester. Loco-Secretaris- de heer R, Middelburg. Aanwezig alie leden. ïededeelingen. uittreksel uit het nuari ''39, no. 2-1, houdende g raadsbesluit van 22 Üecemte- :n brief, geleidende een .liik besluit van 31 ,Ia- tot-lkcurine van het r '38, tot vaslslel- Je. hefiing' vara op- tnlim op de Pcrsoueete belasting. 1).. van Geel Staten goedkeuring op toet raad: 'sluit van 22 December '38 tot oraderhandscli *rhuring van het fruilbcdrijf en tuingrond aan 19; ,xin liet Centraal bureau voor verificatie en Kile adviezen der Ver. van N'ed. G-rmccmcn •verbaal van opneming van kas en boeken era gem.-ontvanger op 6 Maart '39. ara n-etzclfde bureau processen-verbaal van van liet Grondbedrijf Mm '39. f. van hetzelfde bureau proces-verbaal vara o iteming van boeken on kas van hot Eledricitei bedrijf' op 27 Februari '39. omen. astuur afd. ..Volksonderwijs'' verslagen van dc gehouden cur sussen voor volwassenen, Betreffende het ingekomen stuk onder g. wil de lieer Groot zijn dank betuigen aan het onderwij zend personeel Dit heelt zich Uit Helde aan-leze taak gegeven era spr. uitte de hoop, dat zicli voor den komenden cursus meerdere jongens en meisjes zich zulten «aanmelden. h. van ,1. ,1. Jo.dk, alhier, verzoek om vera seeding vara dra kosten van onderwijs, als bedoeld in art' 13, eerste lid der 1,. O.-wet 192J3, voor .zijn leerplichtige kinderen.. i. van de Oudercommissie der O. L, school tc Midden-Brem.ster verzoek om aara de school een bezoldigd kweckeling met akte aan te stellen. Mededeel in gein a. dat door «Jen Commissaris der Koningin aan den vcldwachler dezer gemeente G. J. Zeggclink, het bereiken den 55-jarigen b. dat de datum, -waarop cie stemming ter kiezing vara de leden van den Raad zal plaats hebben, boor B. era VV. is bepaald op 21 Juni bedrijf en de tuingronden in Z.-0.-Deemster wor n verhuurd voor resp. drie era één jaar. De stukken a. tot era met c. worden- voor ken- ge v ira g réi a ng-e name n d. dat li. en W. een onderzoek hebben doen „Lellen naar de, loonen in de land- en tuinbouw bedrijven, doch gezien de resultaten van dat on- ge-cn vrijheid hebben kunnen vinden, voor stellen le, doera lol verhooging van het uurloon in r Muntje werf f waagt, waarom gerei on- verd aangevraagd hij den Ciir. Tuinders- 'lC.ll- instellirag i één der v hier gemeente wordt; gevoeld. Slechts aara.de udért ad- oratvu r.B. ramigs g die trnctloo-ra-overeenkomst is nagekomen. )e Voorz. zegt, dat dit niet met opzet n, doch dit is men onwillckc toekomst zulten wij hiervan gaarne gebruik muiten. h-eur Groot mec-pt. dat e»a verbooging van 2 cent wel mogelijk is, gezien de werktijden I«r dag en hoogte levensstandaard. Voorhreen waren loonora in liet vrije bedrijf toch hooger. De li--er Poel mcrkt op, dat met een paar we ll («ra collectief arbeidscontract met de Holt Mij van Landbouw, C.hr. Tumdersbond -en U.K. Tumrtersbond wordt afgesloten en worden de too. nera hierin vastgelegd. De Voorz.' kan de mw raing" van d volkon ien onderschrijven - en willen 1 1 De -j-darag aaïihou-Jen. h-eer Muntjcwcrff e dradt hier werkv-t laag, daar hom t- och vel -cera hooger De Voorz, m-erkt op, di it dit zeer is. We it ander rei doren, k urmen wij aanpas :sera. Wij betalen hiei nog stood: Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen Gemeentelijke bijdrage R.K. Jongenspatronaat 3. Aanvrage van het bestuur vara het U.K. J- genspatronaai ,,St. Aloysius" te Beemstcr, om de gemeentelijke bijdrage." bedoeld in de Lager Ora- icrwijswet 1020, ten behoeve van d,?ra door dat bestuur gehouden cursus voor vervolgonderwijs, het dienstjaar 1938. De uitgaven voor het openbaar vervolgonderwijs bedroegen over '38 f552.01 voor gemiddeld 29 2/5 teerlingen, ulzoo per leerling f18.10. Het gemiddeld aantal teorhragen' van den door het bestuur van het R.K. Jongenspatronaat gehouden cursus was Dit bestuur heeft dus recht op een vergoeding van 15 maal f18.10 is f271.50. Z. h. st. aangenomen. Geen Ouderraad 4. Adres van den Ne-derlaraiilsche.n Ouderraad hij het openbaar lager onderwijs N.O.R.O.L.O. om te besluiten tot het instellen van een Ouder, raad voor deze gemednte. Dit ad nes werd in de vorige vergadering in han den gesteld van B. en \Y, om prae-advies. Uil een door hun college ingesteld onderzoek is niet kunnen blijken, dat de belioefte aan een dergelijke t het instellora van een Oudei te gaan. Daarom mag de verwachting worden uitge sproten. dat bel aara voldoende samenwerking zal ontbreken, om een Ouderraad in stand tc houden en hem aara zijn doel te do an beantwoorden. Dc destijds bestaan hebbende c-entralu omlcrcommissie leed aan ditzelfde euvel. Orerigens zijra B, en kV,, van oordeel, dat voor een dergelijk instituut in onze gemeente een te-er geringe taak zal zijra weggelegd. Zij geven den Raad n overweging, het verzoek af le wijzen. Z. h. st, aangenomen. 5. Verzoek van de Oudercommissie der O. L. school te Zutd-Oost-Beenisler, om de aanstelling ram de tijd-eli.jk benoemde kweekcling aan die school voorloopig niet ren jaar te verlengen. De oudercommissie vestigt de aandacht er op, Jat liet aantal leerlingen der school stijgende is. Voor het volgende schooljaar wordt een aantal van '27 verwacht. - Op de begrooting voor liet dienstjaar '39 zijn elden voor de tx-.looning van een kweekeling uit- itrokken, «oodat U. era kV. den Raad advisccmn leneenkomslig het verzoek te besluiten. Aldus wondt bestolen. Tijdens ziekte, 2 A 3 dagen, geen ultkeerlngen C. Adres van de besturen der afdeeliragcn Beem- :-r van de drie Laixdarbcidersbo-raden "i-e be. palen, dat aan bij de werkverschaftiragem-iJölTprk ;t-el(le arbeiders, in gcyal van. ziekte, overèicr-.^ e wachtdag-en, die zij ingevolge de Ziektewet :eten doormaken. eon uitktering uit de gemeentc- wordt verstrekt gelijk aan liet ziekengeld. De wachttijd van 2 a 3 dagera is in artikel der Ziektewet opgenomen, eenerzijds als mid- om nïisbruik tra voorkomen, anderzijds om tijd te laten voor een behoorlijk onderzoek. B.. en W. zijn van oordeel, dat aan dezei^ tlelijken maatregel ge»ra afbreuk dient je wor. a gedaan. Zij zijn van meening, dat do loonen is toeslagen e. d. ira de wcrkverschaftinge.il vrij- 1 gelijk zijn aara do loonen in liet vrije be drijf in den winter. Mitsdgm wordt het schcpiren van gunstiger voorwaard-en in geval van ziekte voor dc arbeiders in werkverschaffing niet ge rechtvaardigd geacht. In gevallen van hijzonderen nood kan een beroep worden gedaan op dc plaatselijke instellingen van weldadigheid. Zij adviseereir daarom het verzoek af le wijzen. De heer Groot vindt hierin geen aanleiding, dat de gemeente zich onttrekt gedurende twee a drie dagen g»resn uitkeering tc verstrekken. De gemeente mag zich hierpi niet afzijdig houden. Voor zoover deze gevallen zicli voordoen, vergt dit toch een klejra bedrag van du gemeente' en moet m-en de moaschen niet naar de instellingen van weldadigheid verwijzen. Dfc liebben toch al voldoende te doen. De heer Muntjcwcrff maakt ook aanmerkingen in deze richting era meent, dat de gemeente als werk geefster moreel verplicht is, zeult voor haar arbei ders te zorgen. Spr. wil dera Raad voorstellen, d« tewerkgestelde wrkloozKU vara gemeentewege 80 pCt. van het dagloo-ra uit 10 koeren. De Voorz. B. cn W, hebben deze aangelegenheid serieus beteken on spr. gelooft, dat men deze materie niet zuiver ziet. wij zijra altijd loyaal en rovaal tegenover oraze menschen. Hi>?r betreft het zuiver werkverschaffing, mei ziet hier te veel do

DDM | 1939 | | pagina 1