I Eerste Blad Slormuerzeherino? oil nummer Destaai uil 2 Diaden TRIUMPH NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y U w\ ym Waterschap „DE BEEMSTER" DE MAN VAN SMAAK ROOKT. 'N TRIOMF VAN SMAAK Zuivelexport naar Amerika 42e Jaargang Zaterdag 11 Maart 1939 No. 10 DE DRIE MEREN japonnen ■allen, niet ook voor de deux- arneering. de kleur jan zwart boven de .ndelcroen pas, ter-: :iits zeer; VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Advertentiën in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever PI. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMEK'S NIEUWSBODE Postbus 3 Vergadering Hoofd ingelanden De Voorzitter van liet College van Da ge-lij kscli Bestuur van het Waterschap ,,De Deemster' maakt lickend. dat een Openbare Vergadering van Hoofd ingelanden is belegd togen Donderdag 16 Maart 1930, des namiddags drie. uur, tor Secretarie van het Waterschap te Purmerend. Purrneiond, 6 Maart 1939. De Voorzitter voornoemd. D. NOBEL Jz. Binnenlandsch Overzicht Wilde bussen In het nauw Toen op l Februari j.l. hot nj-cuwc Regie ment Autovervoer IVrsonen hel z.g. R.A.P. - in working trad. was hel de vraag, ot' de politw nu onmiddellijk den strijd tegen de exploitanten van wilde, autolnisdiensten zou heropenen «vi den on derren:.'rs de uitoefening van hm bedrijf onmogelij, het de ministe genoot vaii het departement van Economische Za- H. At. liirschfeld en dr. F. L. Rutgert luatsvervaiigoiid voorzitter van de commissie tact voor economische aangelegenheden aan rartement van Koloniën. Vermoedelijk' zal Slcenbcrghc. liehaRe zija Duitschen. ambt- Jr. Funk. ook nog den Duitsc.hèn. Minister 1 CENT VIRGINIA van Landbouw. Darré. bezoeken. Mogen (le be sprckingien met beide Duitsclie bewindslieden to vruchtbare resultaten voor de Nederlandse!»—Duit sche haudelshclivkkingen leiden! Ministers naar de weraldtentoonslelllng Zoowel de mini der-president, dr. 1 mister Van Economisch.' Zaken, in rem berg he. zullen op i Mei a.s. a: de opening van het Nedcrla.ndsohc wereldtentoonstelling tc. New-Vork. De openingsdatum was aanvankelijl steld, doch tie ministers zouden dan et hun werkzaamheden le laat in hc n. Om deze reden is de opening Spaanscln Cell einde die liet volk eensgezind is in liet verlangen om maken! aan de. verschrikkelijke tragedie, liler-rlnnd nu i-evds twee e:i een lialf jaar gevangen houdt. Wel is waar zijn de heide 'kampen nog veideekl oivr de \ruig van het toe komstige regime, doch dit behoeft aan bh staken der vijandelijkheden niet in den \\*>g le staan. Meu zal immers nog gelegenheid genoeg krijgen om uit te mnloeti, welk regime zal komen. De troepenversterklngen ld Noord-Afrtka Schijnt de ontwikkeling van den strijd in Spanje voor Europa aldus een gunstige wending le nemen, het op hol oogvnblik ongetwijfeld groeien.de oplimis- zou mak zich toe verbaal op te r wrstc autobusc te wirimtwoord' bepalingen van dienst haddien dnornsclv zaken te< Haag wa Zij heeft dit joiiaan, docli onderneming proces- aken'. Als gevolg hiervan hebben de nkwncmer-, zich voor <ie:i rechter :i gehad, -daar zij L:i slrijd met do liet nieuwe it. A. P. om autobus, ulertiouden. Zoowel voor don Haag- voor «Jeu Ams'lerdamsclien en den Apel- i Kantonrechter heblxvi de eerste, strat- u tegen ,<te wild»: liuslh'drijve.Ti gediend. In Den g was ulo- eisch duizend gulden boete subs, zes maanden hechtenis, de uitspraak volgt 16 dezer. in Amsterdam zagen do twee wjidc busonclerne- lllers zich tot f300.— boete veroordeeld, terwijl de Apt'ldoonisclie Kantonrechter Voor dezelfde over be ding ft00.-- oplegde. De Haagsche Kantonrechter wees er nog op, dat de tijd, (dal deae zaken als principicole nioetcsi wor den lucschouwal. nu voorbij is Hij was daarom van oordcel, dal voorlaan hoogt' boeten moeten worden opgelegd, teneinde »lc exploitanten te dwingen, de onwettige uitoefening van hun bedrijven le staken. Prof. Qoudriaan over het werkloos heids-vraagstuk Voor het departement Breda van de Nederl Maatschappij voor .Nijver hl acid en Handel, heeft de president-directeur der Nederlandsche Spoorwegen, prof. dr. ir. J. Goudriaan, oen voordracht gehouden over het vraagstuk," dat de leidende geesten i;i ons land nog altijd bezig houdt: de bestrijding en zoo mogelijk opheffing van de werkloosheid. Voor de oplossing van liet werkloosheidsvraagstuk moet. volgens prof. Goudriaan, aan drie voorwaar den voldaan, Ie weten 1. het geloof in de mo gelijkheid van oplossing van het vraagstuk en het besef, dat daarvoor iets gedaan moet worden; 2. doelmatige bevordering van de stabiliteit van het prijsniveau en 3. een doelmatige mvcsteeringspoli- liok van de overheid. Wat hel eerste puilt betreft, wees prof. Goudri aan er op, dut de werkloosheid de tendenz. hoeft, zichzelf le versterken, aangezien een i ustnim-.'nl. om deze \v.-rk'.oo>l;ei:l biiiuea bepaald,» gi-ens te re- gularisseer.'ii. ontbreekt. Het moet echter mogelijk zijn oen «tergciijk instrument te vinden en daarop dient aller streven gericht te zija. Aan de twco.-lc voorwaarde. ecu stabiel prijsniveau, dient te worden voldaan, wil men 'net handelsverkeer op peil kna llen houden, dat in ons land tvn voorname factor is in de Bedrijvigheid der iievolking. Geleidelijke afneming vaa d-e werkloosheid kan. aldus prof. Goudriaan. alken bereikt worden dour geleidelijke opdrijving van liet prijsniveau, totdat eca zekere limiet is bereikt. Ten aanzien van liet derde ■puilt, <le noodzakelijkheid vaa een doelmatige i ï- vesleernigs|H)lili,-k der overheid. betoogde prof. Goudriaan, dat door le weel sparen in ons tand groote kajiila'.en aan de consumptie worden onttrok ken, waardoor de productie daalt en de werkloos heid stijg!. Drol'. Goudriaan zjel hier maar één uitweg: de overheid moei gelegenheid geven, -;B.' gespaarde ka pitalen in Maats!*' -aijigv i te in ver. tv asm. Fr is mo menteel in ons land 1200 million gulden braak iig. eend kapitaal. De Staat moet dit geld opnemen ca het liestodeu mor .nuttige olijecien ter bestrijding van werkloosheid, waardoor een geheel nieuwe activiteit kan worden geschapen, die ook het hc. drijfsleven weer behooft'e aan kapitaal zal doen lo-ij- gen. Men zou op deze wijze een zelfwerkende re- gularisatie krijgen, die de werkloosheid geleidelijlt zou doen verdwijnen. Eon nieuwe tak van Industrie Hcl particuliere bedrijfsleven van ons land zal binnenkort een nieuwe tak van industrie rijker worden. Feil firma te Tilbiirg, die aldaar een handel in wapens, ammunitie en jaclUartikekn. drijft, gaat z.elf rik- fabricage van iachtaimnunitie ter hand nc Hlc zal ci'ii fabriek worde» alle afdeclinge.il daarva o 1 a i gri j ke werkgelegen Iiei'. men! Wanneer deze afdoe- raclil werken, deukt me aai werk le kunnen verschaffen miscli laboratorium zal aan d. I. Coliin, ir. M.1'. inwezig zijn paviljoen op c op 11 Mei in verband ■t land terug e< i week groot aantal andere autoriteiten zullen de beide ministers dr wis naar de nieuw-.' wereld met hel s.s. „Nieuw. Ainslerdani" maken. - - Minister SlconlRWglte zal d-r opciiingspiechliglicid van liet Nederl.uidsche l'.ivil- joon verrichten. Grens en kustversterkingen rhand met liet voornemen dor regeering, om ui liet gehtjele grensgebied van ons land. het Oosie.ii mn Zuiden zoowel als langs de k i-a belangrijke -tvks greasverslorkiagoa le dv>en Uilw.-Wil. wa;.r:i:ü: ov-rat „-.'iijkli.dm zal vmte-n g-- w*Tkt. D 'mi buivaii Ste'.lingbouw ujig< richt, dat to! taak heeft, dj sloor -.1" genu: ontworpen grens- ei i:ii,l vr.sh-r'niig -n uit te voeren. Het bureau ros or- teert orio'ijr den inspecteur '.Ier genie, kolonel F. A. Vaillnut on staat ouder Lading vaa don icp'n- sioiuuvixl g a-Taai-majoor I, A. v. <1 Kasteel*:. oud-iiis|)"ciour der genie liij het Kon. Nvt. In(l. I.ege.r. iy.nigr ingenieurs en middelbare technici z.ijn iscsls in dienst van liet bureau getreden, dat <x:i. gewer een jaar zal fuiieli<">iu'Creii. De genie lieef| de handen zoo vol, o.a met liet bouwen van ka zernes. dal een alzonderlijk bureau voor deze werk- zaambeden noodig w'jr l geacht. Oji het oogenblik werkt de genie reeds niet ongeveer a(KJ tijdelijke krachten uit hel burgerlijke leven. Aankoop van varkens - In overeenstemming met de einde Januari vcr- M-h"i;«'ti Ki im.iigi'ig. heeft de: Ned^rlatHbeli'.' Vc liottdorij-Cenlrak' inmiddels een aanvang gemaakt mei i.et afnemen va:i zware varkens. Reeds 12500 varkens weiden uit markt genomen. Met dc v-irleeiiiiig vaa dozen Merel aan -te markt wordt nog voortgegaan en wol in die mate. dal de eientink: per wéék ongeveer 10(H) zware varkens aankoopt voor slachting en hivriezpig Hovx'iidien wonden ook varkens ia hot bacongewicht nog gere geld in groote tiooveelheden door de centrale aan gekocht, bo\en hel aantal, <lat voor uitvoer als ba con bestormt is. Van deze soort varkens zijn thans in totaal pl.m. 80.000 stuks opgekocht. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. d da L'Uvk- men. In vprbj gebouwd, dn- w: in werking zija, voor Tilburg zul 1 liiigen op volle 1 ongeveer 300 ma F.cn chemisch l 't fabriek annex zijn. Min. Steenberghe naar Dultschland Dinsdagavond wrtrok *le. Minister van Econo mische Zaken, Mr. iM. P. L. Steenberglie, met <len nachttrein naar Duitschland voor zijn bezoek aan de Voorjaarsbeurs te Leipzig en aan Berlijn. In het gezelschap van den Minister bevonden zich de direcbeur-generaal vim Handel en Nijverheid RENOVATUM AMSTERDAM SPUISTRAAT 219 -21 Correspondenten J. KLIJZING, Purmerend, Koemarkt 29 G. N. KLIJZING, Purmerend, Nieuwstr. 93 J. VAN TOL, De Rijp, Tuingracht Buitenlandsch Overzicht Geen strijd meer? I:; Spallj«' za'. na dertig maand VT.ioriog waarschiiaiijk niet meer g Daarmede komt .-an einde aan cv c.isclr' gebeurt', nis-cr. ia Europa oorlog. Ho-a l:ot tol dit dram: wel]»: factoren de verwoesting hloedigen bur gos trede iTworden en der meest tra- sind s den wereld- komen kon, door het eens zoo erwoestmg van sclioone land zoo lang kon worden voortgezet, op welk».: wijze deze burgeroorlog meermalen in een al- gemeenon strijd dreigde te ontaarden liet is reeds honderd maal uitgesproken, zoodat er geen nieuw woord meer over 'te zeggen is. De geschiede nis zal tiaar oordeel willen e:i men kan genoegen nemen met de vaslslelling, dat liet tenminste een verlichting is. hel gruwrjlijke ding, dat niet-inmcin- ging genoemd werd, in de toekomst niet meer te zullen ontmoeten. In Madrid dan heeft een staatsgreep plaats gehad, die een verder strijden voor Ernnco overbodig maakt Negrin en z.ijn rt'geering, alsmc*lc de cominutnistcn, zijn WTjaagtJ of ge.im'steenl, aan het hoofd vaa liet republikein sche Spanje is ecu defensieraad getre den met generaal Cnkndo aan liet hoofd en meer op uien achtergrond liesteiro, een van dc meest ge matigde socialisten, die gedurende tien geheclen bur geroorlog in Madrid lieert vertoefd cm daarmede tiet vertrouwen van de Madriloncn heeft gewonnen. tiet politielte programma van dezen defensieraad gelijkt zoozeer op dal van Burgos men eischI een vrij, onafhankelijk en sterk Spanje, dat liet aan generaal Franco niet moeilijk zal vallen, zich edelmoiedig te gedragen tegenover zijn vrocgei'e tegenstanders, die geheel gen-red zijn zijn medéstan- ders te worden, Dc.opeiiing van xTe.desonderhande- lingen zal te gemakkelijker gaan, nu het geheele me ten aaiizion van de toekomst va a ons werelddeel, wordt jetwat geremd door de militaire voorberei dingen, die de groote mogendheden i i Nooril-Afrika treflen. Wan.m'er men dc verslage i van onpartijdige waarnemers over dc diicgen. -lp' »'r in tie Fransclie Ualiaansche bezittingen, alsmede in Egypte op militair gebied geschieden, leest, denkl men oogen blikkt-Jijk aan de - overigens :iog niet officieel gesteld/ eisclicn der Italianen tegenover Frank rijk, eischen. dje nog steeds ais een zware last op de Eurot*i:jwiitiek rusten. Men ketel den algemeen'.] '.-..druk, dat dezi ei-ad.en op 1: t oogenbli!;, dal Mus.soliai zulks gunstig acht. <>p lvte tapijt zullen komen en dat dan geens zins d' stek acliw-r d g -icur zal nnllnvlre:]. die. aa: d-z.e eisclicn kracht moet bijzetten. Nog weet d Kvk nigt, hoe tleze slok er uit zal zien. Dat liet slechts dr militaire versterkingen in Lybic zul len zijn, is niet waarschijnlijk. Frankrijk en En- gc'tand liebbju immi'rs hunnerzijds in Tunis en Egypte niet minder krachtige tegenmaatregelen ge- nomen, zoodat Lybiè lussclie.n twee fronton ligt. Vast staat slechts, dal het laatste woord in deze aangelegenheid niet in Rome er.i Parijs, maar in Berlijn en Londen zal worden gesproken. Italic mag op iret oogenblik militair heet wat beter voorbe reid zijn dan tijdens den wereldoorlog, zonder den steun van Duitschland vermag het echter weinig uit to richten. Eu anderzijds is Frankrijk aar.i Engeland gplxmdten, en kan hel zonder instemming van Londen niets ondernemen. Het is dus in de handen van Chamberlain ezi Hitler, dat dc laatste beslissing ligt en aangezien de ücq het „pftaoc for our tiirio**, de ander „wij gaan oen langen tijd van vresle" tegemoet lieeft laten hooren, mag men ondanks <le ongetwijfeld nog vele. verontrustende factoren, de toekomst toch geenszins al te somber innzien. Een Koning beschuldigt Bij onze Zuiderburen is een belangrijke be slissing gevallen. Het parlement is ontbonden en nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden om, naar men hoopt, een bruikbarai grondslag voor de vorming van een nieuwe rept'eriag te verkrijgen. Of deze lioop vervuld zat worden? Men mag er voor- loopig aan twijfelen, want dc inzet van den ver kiezingsstrijd is zeer verward, juist wijl in de par tijen zelf de verschillen zoo groot-.zijn. Zooals beloond, is de lnijdigc crisis een gevolg van dc nationaliteitenstrijd, d. vv. z. vim de z.g. zaak- Martens. :\laar het zou dwaasheid zijn te mecnen. dat deze kwestie pu alles overheerscht. Die pe riode is reeds voorbij. En liet laat zich aanzien, dal men er niet meer op zal terug komen. Wan neer men Martens thans verwijt, dat hij geen ontslag heeft genomen en aldus dc vorming van een re giering met dc liberalen heeft verhinderd, kan men toch de. vraag stellen hoe tang dëz.e regeering zich zou hebben kunnen handhaven. Want nog op ve;e andere gebieden bestonden meenirigsverschil len tusschen da: partijen. PEiTKII LIHJIIlllltl Voor het a.s. seizoen ontvingen w IJ de nieuwste stoffen Billijke Prijzen Moderne Pasvorm Beleefd aanbevelend Dubbele Buurt 6 Purmerend Kleetllug naar Haal Belangrijker nog dan liet liesluit tot ontbinding van de Kamer is jntusschen dc brief, welken Koning Leopold aan zijn ejrstoji minister geschreven heeft. Het is de aanklacht van een vorst tegen dc poli tieke methoden van ee.u deel zijner onderdanen, een schildering van verwording en verkrachting vau het parlementair.', stelsel, waaronder de belan gen eter partijen tK'voorrcehl worden boven die van het algciu«'cu. tiet is een Vorstelijk protest te gen methoden, welke op den duur geen ander resultaat kunnen hebben, dat dat zij liet gehccle re- goeringsstelsel in vie war t>rengicn en de positie van lieL land verzvvakkicii. Als waarnemer van den weinig verheffenden par- iijenstrijd tiecft Koning Leopold moeten vaststellen, dat grondwettelijke beginselen wekten miskend, dat de uitvoerende macht njet meer wordt uitgeoefend overeenkomstig de grondvvettelijke regels, dat de verantwoordelijkheden worden verplaatst cal organen zonder wettelijk mandaat hun invloed uitoefenen op het voortbestaan en dc daden van re gee ringen en dat liet staatshoofd gedwongen wordt zijn goedkeu ring te hechten aan beslissingen, welke buiten hem genomen zijn. Het oorelocl. dat Koning Leopold in zijn. brief over de houding der politieke partijen in en buiten de rejjrering, zoomede die van anderen heeft g»ïgevm. is buitengewoon haixt. Maar het is ongetwijfeld een juistoordeel en harde» woorden zijn, gezjon den toestand in België, meer dan ooit noodzakelijk. Hopen wij, dat zij hun effect niet zullen missen. Gemakkelijk heeft de export het niet, daar weten wij in Nederland ook van tnee te praten. Thans zijn het weer de Vereenigde Staten van Noord- Arnerika, die dreigen een spaak te steken in het wiel van onzen zuivelexport. Zooals men weet, behoort Amerika tot de goede afnemers. Doch aan den anderen kant moet men evenmin over het hoofd zien, dat de V.S. aan Nederland eveneens een goeden klant hebben, daar de waarde van onzen uitvoer daarheen in 1938 slechts 37 millioen gulden bedroeg, terwijl wij daarentegen voor niet minder dan 153 millioen gulden vandaar invoerden, dus ruim vier maal zooveel Nu is Amerika den invoer van onze zuivelproducten gaan belasten met wat men daarginds noemt „countervailing duties", d.w.z. compenseerende invoerrechten. Dit voornemen, dat men er reeds een paar jaar geleden had, is thans treurige wer kelijkheid geworden. Blijkbaar moet de Amerikaansche tariefwet, volgens welke producten in de V.S; ingevoerd met een bijslag, door een extra-heffing worden belast, om op deze wijze het voordeel van dien exportbijslag te niet te doen, nu maar eens tegen ons land worden toegepast. Dat wij nu deze heffing zelf mogen doen op naar dat land uitgevoerde zuivel producten en het bedrag der heffing zelf mogen incasseeren, maakt al bitter weinig uit. Van zuivel export naar de V. S. van ons land uit zal in de toekomst wel niet sprake meer zijn. Naar het schijnt, was van de zijde van belang hebbenden in de V. S. allang op toepassing der betreffende wetsbepaling aangedrongen. Steeds echter hadden onze handelsvertegenwoordigers weten duidelijk te maken, dat men hier niet van eigenlijke exporttoeslagen kan spreken en dat in feite dumping niet plaats had. Blijkbaar is het niet gelukt de Amerikaansche autoriteiten van de juistheid van ons standpunt te overtuigen, het compenseerend invoerrecht, neerkomend op een verdubbeling van het invoer recht, wordt nu ingesteld. Waarom echter wordt ons land in een uitzonde ringspositie geplaatst? Ook in landen als Dene marken, Australië ontvangt de veehouderij toe slagen, omdat zij bij de prijzen op de internationale markt geen sluitende rekening kan krijgen. Toch worden deze landen niet getroffen door extra rechten. Dit zou er op wijzen, dat er nog andere oorzaken zijn. dan de invoer van zuivelproducten met bijslag. De vraag is ook wel gesteld, of wellicht de ge wijzigde steunregeling- voor de boter aan deze verandering van inzicht in de V. S. debet is. Nu willen wij niet beweren, dat door "het heffen van bedoelde extra-rechten op onze zuivelpro ducten het Nederlandsche Zuivelbedrijf en daar door de veehouderij in hun levensbelangen wor den geschaad, want daarvoor is de uitvoer naar de V.S. niet van genoeg belang. Men zou om een oud Nederlandsche zegswijze te gebruiken, kunnen spreken van: „Het gaat om de knikkers niet, maar om 't recht van 't spell" En dan: de kwestie raakt het algemeen belang. Het is een „algemeen belang" dat in het buiten land doordringt, dat aan onze lijdzaamheid op handelspolitiek terrein, waarvan zoo vaak misbruik is gemaakt, een einde moet komen en dat wij de goederen van hen, die niet of onvoldoende van ons afnemen, niet noodig hebben. Dat is eenvoudig een kwestie van wederkeerigheid. Onze wetgeving kent wel is waar een „Retorsie- wet", doelt deze kan in het onderhavige geval niet worden toegepast. Misschien zou de Tarief- machtigingswet kunnen dienen, welke de regee ring de bevoegdheid verleent tot verhooging van invoerrechten op vreemde goederen, over te gaan „indien in dringende gevallen de levensbelangen van de Nederlandsche bedrijven zulks noodzakelijk maken en het algemeen dat vereischt". Zal zij dit geval noodzakelijk achten?

DDM | 1939 | | pagina 1