Eerste Blad stormverzeKering? TRIUMPH oil nummer maai uil 2 bladen DER 1 CENT SIGARETTEN! NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HËT Y DE WONDER-AUTO Kardinaal Pacelli tot Paus gekozen JRIUMPHATOR' 42e Jaargang Zaterdag 4 Maart 1939 No. 9 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 60 oent per kwartaal, franco per post. - Advcrtentiên in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterihk - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Alle advertentiën, in dit blad vocfrkomende, worden gbatis geplaatst in SCHERMEÏt'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—regels GO cent, elke regel meer 12 cent; groolo letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens, tarief. Bewijsnummer gratis. Binnenlandsch Overzicht Voor Brussel naar Amsterdam li plaat Rij dc ksc.he lvj/oek, -Int 11. M. de Koniu- "dslnd des lands pleegt te brengen, mar verluidt, aanmerkelijk eerder 'au u-r! n jaar. Hel schijnt n.l van II M. te liggen, alvorens de te aanvaarden voor hol brCngen paoinen officicele bezoek aan Ko- inslcrdam le bezoeken. 'ing van d: r"st:uir.ilir-werkzaamhc- den aan l.el Koninklijk Paleis op den Dam wondt hiermede rekening g-> houden. Rel programma van de,.© w érk/aaini-.v'-l--;': i> zoodanig opa'-stc;d. dat pas na het val H. M. in M'. a'.s. de restau ra lie in vollen omvang zal wonK-a aangeval. De werkzaamheden zuilen dan, naar verwacht wordt, nog volle anderhalf jaar ill beslag nemen en eerst in het najaar van 10 10 zijn voltooid. Minister Steenberghe naar Dultschland -- De. Minister van Economische Zaken, rnr. M. P. L. Steenberghe, heeft van liet bestuur van dc Leijiziper Mes so een uitaoodiging ontvangen, om deze 1)uitschei jaarbeurs le lx.,weken. Dc Minister heeft déze uiluoodiging aanvaard en zal van deze gelegenheid, dal hij in Duitschland vertoeft, tevens gebruik maken om een bezoek le brengen aan zijn Duitschen ambtgenoot, Dr. Funk, te Berlijn. Het is te hojien, dal deze ontmoeting tusschen do Ministers van Economische Zaken van twee lan den, die elkander op zoo menigerlei wijzeia econo misch opzicht kunnen aanvullen, vrucchtbare resul taten zal afwierp, zi en een krachtige ontwikkeling der handelsbetrekkingen tus.scheal bóide landen ten gevolge zal hebben. Emigratie naar Argentinië Ouder de wrsehil lende mctlioden, die ons lan-l in den strijd tegen de werkloosheid toepast, neemt de emigratie ais. moest afdoende oog altijd een voor name plaats iia, ook at zijn de mogelijkheden daar toe legenwoondig zeer beperkt, doordat de meeste hinde:-,i hun grenzen voor immigranten geheel of grootondeels gesloten houden. 'tol de. weinige lan den. waarheen emigratie, mei name van Nederland se hc b' eren. zog nioge'.ijk is, behoort o.in. Argen tinië, ia welt: land i\i.:ds ecu vrij belangrijke Ne- derlaiulsche kolonie is gevestigd, die een eigen maandblad nitn- eft. in dit maandblad ...Vedjtrlnnd" wordt nu gemold, dut do stichting Lmidverhuizing lK'slotea heeft, een \aston vfcrlcgeeiwoordiger in Argentina; aan to stol len, leaeinde haar voor te lichten over kolonisatie- en iininigratle-mogalijldiédoa. IDl kantoor van de zen viertegcawoordiger is ondergebracht bij de Coöp Rural 1/la, Excelsior, I.avalle 552, Tres Arroyos en staal ou«!er leiding vun de hoeren J. Vcrkuijl en Gerardo Kraan, va:i wie eerstgenoemde onlangs een bezoek aan Ne-lerlubid heeft gebracht, waarbij be sprekingen over emigratie van Nedindaadsclie boe ïvn naar Arre.nlLniê warden gevoerd. AF ai h' oj.l-Ie r deze v.nbe verleg,.-iwoondiging d- Nederlniklsch.- emigratie naar Argentinië sterk te kunpjen hjvord ren. Niet alt en belast icli de dienst niet voorlichting vaal t!e Kedcrlandsclie autoi'iU'ilei over de immigratie-mogelijkheden mi Argentinië maar dcz.e zal col; eiken nieuw nangokotiiyw met - raad en daad terzijde staan om "ril ge.schi of ven pass/aden werkkring Ie vinden oinyiie met •liilft bctlnif R((e-.ls kon- den cnibele' [amific's en boerenknechts in da om geving van Tres Arroyos worden geplaatst. Mlllloenonwerk te IJmulden Groolo publieke werken ia oils land houden in den regel verband niet hel water, of het nu gaat om bruggen over kz.:u>n cl .stroomen, o:n tun nets «vader rivieren, oill aanleg van sluizen of inpol dering van plassen ol maren Zoo houdt ooi; nu weer een uiterst belangrijk project, dat in tallooz.e gezinnen werk zal brengen, ten nauwste verband met den strijd legen onzen oudsten erfvijand, hei water. liet brlivtt liet houwen vari een spui., sluis te IJllluiden, walk omvangrijk werk zoo juist door den Rijkswaterstaat Haarlem is aaiulicstecd I)e. laagste, inschrijfster was de Ilolla. ï-dsciie Beton Mij. te Amsterdam, dié op zicli néenit, tiet werk voor fl.751.i:0(i- uit te vo?P.n. zoodat het hoogst waarschijnlijk a i. vieze, maatscliappij zal worden gegund. De nieuwe sluis k-ainl ten Noorden van de Noordersluis te IJmuidén Hel kanaal, dat er voor .noodig is. is reeds gedeeltelijk gegravoa. Met dan bouw van de sluis zal zoo spoedig mogelijk worden begonnen. RENOVATUM AMSTERDAM SPUISTRAAT 219-21 Correspondenten J. KLIJZING, Purmerend, Koemarkt 29 G. N. KLIJZING, Purmerend, Nieuwstr. 93 J. VAN TOL, De Rijp, Tuingracht door GUUS BETLEM Jr Nadruk verboden De Duitsche uitvinder Rana Trippol hooft een auto geconstrueerd,, welke trappen beklimt en weer afdaalt, en die tevens op het water kan varen 1 Volmaakter wordt de wereld steeds, Dank zij die vindingrijïe breinen Die over onze aarde reeds Hun lichten eerder deden schijnen. Wij hebben ons al vaak verbaasd Wat die zoo weten uit te vinden.,. De race-auto, die ronkend raast i En kilometers kan verslinden. - De teliviaie-auto Enfin, die talloos' wond're dingen. Die lui als U en mij, en zoo, 4- Tot eerbied en bewond'ring dwingen. En weer is zoo'n vernuftig brein At peizend tot iets nieuws gekomen, Volmaakter nog op zijn terrein, Met ongekende toekomstdroomen. Een auto, die... langs trappen rijdt, En rustig weer omlaag komt dalen, Die daarna in het water glijdt... Dat is het nieuwst' in de analan Van al wat ons de wereld bracht, Aan wonderbaarlijke ideeën... Straks maakt ons komend nageslacht Per auto, tochten over zeeën. Zij rijden eerst van hier naar 't strand, En steken over zoo, naar Londen,. Daar klimt de wagen weer aan land. En rijdt dan vorder, ongeschonden. Wo ronken trappen af en op... De liften worden overbodig, En ja dat is dan wel 'n strop! Maar booten ook "zijn niet meer noodig! Een stapje verder nog en kijk, We zullen 't heuscli nog eens beleven: Een ding, voor alles tegelijk! Wanneer we 'm nog twee vleugels geven! Een" combinatie voor verkeer Door lucht, op land en over water... Missciiien beleven wij 't niet meer, Maar komen doet het zeker, later,.. Voorloopig geen luchtdianst De K.L.M. hoeft besloten dezen zomer geen vijegdn-nst Amsterdam—Twente opcneci. Dit loc- Muit kou'lt verband me! de teleurstellende be- (irüfsivj,uitat>jii. welk-- do lij-a Twente—Amsterdam de huitsle juivn heeïl 'opo-deverd ei mot 'Jo om standigheid, dal Lepvrkiag van het biancnlandschc lucht\erk>.-..'r noodzakelijk'was. Hel besluit is getno men h oierlvg niet <le N'.V. Luchtvaartterrein Twen t«- en .••.vi :,|>cci;i;il voor deze gelegenheid inge stelde l'w 111 sell'- commisde. I)e innaDy-Wl zal ech ter sic. ids van tijdelijkcn aard zijn. Zoodra het nio- gelijk is, /al hel luchtverkeer op deze Inn wee-r worden hervat. Wam-schij-dijk zul «lil. Dot gevat zijn. wannier de nieuwe vlj.'gluigeu vuil liet type DC. 5 g koinem. Buitenlandsch Overzicht Erkenning van Franco De afyeloopon dagen hebben eindelijk de cr kenning van. de regvering van Franco door Enge land va [•'rutilcrijk gebracht, terwijl de meeste klei nere stak/a daartoe ai eerder waren overgegaan. Slechts de Veiwnigde stalen van Noond-Anierika maken in dit op/ichl nog weinig liaast enWvillen voorloopig verst eens alwachte i. hoe de toestand ia Europa zich verder ontwikkeld en vooral hoe FYanco zirli tegenover zijn publieke gevangenen gedraagt. D een dergelijke afwachtende houding voor dc U.S.A. die leas lot fg door co; groeten Ocerian van Europa gesclieid.-n zijn. b-grijiWijk. cu'n juist i' tiet. dal l.ondea en Parijs onder (Je huidige om standigheden met deze erkenning niet langer meer geaarzeld hebben. liet is duidelijk, dat Franco bin nen nfzienbami tijd de moester van geheel Spanje zul zijn en niet dit Spanje zullen Engeland en Frankrijk, hoe dan ook, moeten .samenwerken, even als zij let met Duitschland va Italic moeten doen. Odk al stond 'oïgelwijfoid de sympathie van dc ni-.vixi-.Tlieid der bevolking v.ri Engolagul en Frank rijk aan do zijde der repubiikeiTcti. men ziet in, dat de reg--cringed niet' anders hebben kunne:: handelen en deriiaDc is de oppositie zoowel ia hel Rfigeisctie Lagerhuis alsook ia <1-: F'ransche Kantor belrekkidijk klein geweest'. Zullen de vrijwilliger» teruggetrokken worden? Zooals wij al meier dan ems in onze over zichten hebben uiteengezet, gaat liet er voor Lon den tem Darijs in de "eerste plaats om, dat hel nieuwe Spanje van Franco een volkomen onaf hankelijk Spanje, vrij van welke buitemlandsche in- vloeden ook, zal zijn. Spanje is, strategisch gezien, een van de belangrijkste landen van Europa. Van Spanjo uit kunnen do belangrijkste verbindingen van Engeland en Frankrijk ien hua overzeesclic ge A1 zeer spoedig is na-den aanvang van het Conclave, de nieuwe Paus gekozen. Donderdagmiddag 5 uur 25 (Ned. tijd) werd 'door kardinaal Caccio Dominioni bekend gemaakt: „Wij hebben tot Paus den zeer eerbiedwaardige Kardinaal Pacelli, die den naam van Pius XII heeft aangenomen". Paus Pius XII bereikte juist dien dag zijn 63stg levensjaar. westen bedreigd wor'ier.i 15lijveii Haii now he en Duitscli-..' strijdkrachten zich nestelen »|i bepaalde Spaanscli'a pallen. d;-.:i i!io.:l dit voor Engeland en Erfinkrijk «.o 1 or.duidbaar :vit genoemd worden. I-rpnco scluj-it de Files:i en Fninsciien i:i dit opzicht celiter gerust gesteld te hebbm. Met Ren i-'r;nscl.en WrlvgOnwoor.liger Rcrard is een Spaanse!»- F'r.,usclie o'.cr.-enkomst oaderieekend. d o voorloopig nog gelieiin gelunnbri wórdt, maar die voor l'ra'nkrijk ei dus ,u)k v.m.i- Engeland, Tiovr.s digen.de bepalRigvn sclnjat in le hou-len. Frank rijk heeft zich daartegenover verplicht, het Spaur.i- sclie goud en dé Spaa ïscln- wapens, dié liet ia zijn bezit lies.-fl. terug te gevol. li.de het spook van d- cn .id ia o-ik nog met geb.x-i van Europa weggwaagi». mo -t dit mnJer aan na gzvo'.g van waal:ouwen teg-'no^ec Franco, dan wei 'teg nowr II.dié en ia mindere mat- ook Duitschland worden toog selirmon. N'iet geheel tea oui-echle blijtl d.- vi-ces best.ma, dat, IIu de Il.'üi- de re'lK-ljcs dei -' slide rakier toe en .-ïlgvinczii ver kb aard. d; 1:- :-!«.'llilo .-t worden niet te vér wad ilea. Voor Poten i liet /ij; de twee groots om "zVI maar ,|e vreiu lschapp •!-.:; b- ma zegt vast le hou is tiét .den a a iju b"t:ekki;,g zi 'ïiiijk i.e ii :n mei «TlK-i.-r Re 1 vrp'ild'schap IV-rik-' aausche eisclK-ri tegenv- ten worvfei vastgesteld «-iscli-.-u van Miissoli lokken, zouden op den watervliiegtuigen raog alt Ix-lnugrijljc Majorca zij-a. duikiiooten jn de liawns 'éi '.'e Mi<l-Jé!|:iIl(L;-|-,. 'ochc artilLeristen aan d-- (niirartar. -want L:i Rdei <icr Spaansciio bases e« in het sr«el w'r.i de >pili> zekerheid, da! het t.■■:•■.!•-: net daaromtiKint gerust teeken. de toekomst me zien. Nu wij de/X' zeke zitten, zal ntevi de tuoki hart tegcnuvet inogen zi tcnliinidsclie vrijwilliger ii ïkrijk spoedii> zul- :i;end Ell ill g 'val crisis zouden ont- ag dc Italiaansche iel strategisch zoo nsehe en Duitsclic t Allaiitischen Oce- aliamiscFe <'ii Dull van dc straat vaa is het vasthouden -,t krachtige troel .le F-- en het Farijsrhe in 1, dan "konden ook wij, c''l vertrouw.n t.egcnioct ■id echter aog niet lui st eerst met een gums, zoodra de laatste bui- Spanje vertrokken is Clano's bezoek aan Warschau Velier oogéii zija dezer dagen op.. Polca ge richt g-.-we/sl. 'l'wee welaan-! tegenstrijdige ding -tl vg-Vn daar op L' nvvri-a-i T.-rwijl graaf Ciano. <-e Italiaansclié minister van luiil'-nlandsche zaken, een vriendschappelijk bezoek aa i zijn Poolsclien colle ga Reek bracht, vondoa in wie Poolsclie steden anti-Duitschee nelletjes plaats. Meri kan daar veel of weinig achter zodkea. Men zal echter wel hel -:1 komen, i idi-.:n men beide jog aanslaat Zoowel de Duit- ge Fonische pers kennen aan •nte'i geen al te ernstig ka. et bezoek van Ciano wordt at liet resultaat daarvan lie- i genoemd. Anders was ook a gevaarlijke ligging tusschen geiulli.-leci van Europa, gaat :li nergens te sterk le binden, lelijke' betrekki.-.i:,cn met allo oo vi-iendscbappclijl; mogelijk mogelijk, dat Polen, hetwelk .'tl 11-1 tr.e: Frani.rijk, de Sovj 'l-uuje onlang; aan- cel met Duitschland een s:e i.eeft, iiiaas ook met Ita- De Belgische kabinetscrisis Aan liet kabinet Pierlot is wel een zeer Dort slondig level beschoren geweest. Nauwelnks aan til l.êwuul. moést lu'l zij i ontslag j-eeds weer ne men. wijl de socialist. -1 ni-e-cihbpj. iiun medewerking niet rnw -r Ic l.u men voortzetten Wat was er gc- bcurdMet tiet oog op de moeilijke economisch.. ":i t. iancjo -ie oms!aa ügi.ed'm. w sarin België ver ia -.•rt. mvendo Mmi-t.-r van i-'Ciauoi-.-a Guti. da( «mi salarisv-rrïagi'Jg van lijf pr-iccat voor hel rijks- t 'looviz iliekj!; /.m z;:n Daarmede raakte hij •tP'.'-e aan ëéei v::n h-iiigc huisjes van de vialistéfi tri n:.'iii.i'H min ier -Jan oud-niiuister- resident Spaak vor/elle zich in de Kamer tegen niaalrégel. Daarilledo was liet doodvonnis der epoogd. een compromis le de En alius heeft België voor d<e tweede maal in luttele wvken tij:ls zijn kabinetscrisis ei «lil. terwijl de omstandigheden dringend e-.an krachtig bi-wuid vcreisclien. Op hel oogenblik «lal déze regels gcsclirevcn woixlvii. is «!«e vociaIl Sou«Ja'i 1;Mast met d-e vor ming Vai «cn kabinet. Hij k-eefl vorkhuirJ, te stre wn uiare -n 1 i 1 r a 1 -o -i:ii--1i>t-ii-i;altioliok-o regcr- ring, maar hoe hij -ie ïnédewx-rkiug der lihcratcn wil wrkrijgen. is nog i-m raadsel, wijl deze voor alles iu «Je zaak-Marir. i-, hun zin v-id-n deorlrijvon. zulks tegen dé werischen van alle Vlamingen ïn.

DDM | 1939 | | pagina 1