stormverzeKering? Eerste Blad gil nummer beslaat uil 2 Dliaen TRIUMPH NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y Gemeente Beemster BEKENDMAKING VERKIEZING PROVINCIALE STATEN KIEZERSLIJST 1 CENT VIRGINIA Waterschap „DE BEEMSTER" SCHOUW Afsnijden van Riet, Lijst stemgerechtigden RENOVATUM Binnenlandsch Overzicht Buitenlandsch Overzicht 'N TRIOMF VAN SMAAK ■;?-k GRIEPen KOU DAMPO £2e Jaargang Zaterdag 25 Februari 1939 No. E DRIE MERE VERSCHIJNT DES ZATERDAGS per kwartaal, franco per jiost. - Advertenties in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 1517 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS der advertentien 1—5 regels GO cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. en kou /erdrijft U snel en zeker met Koker 12 stuks 50ct. Proef doosje 2stuks JOct De Burgemeester der gemeente BEEMSTER brengt Ier openbare kennis: 1. «lal.„op Dinsdag H Maart a.s de eaididaal- stelling voor do verkiezing van de leden der Provin ciale Stalen van Noordbolland, in den Kieskring III Hoorn zal plaats hebbea. 2. dal op dien dag van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 uur bij den voorzitter van het lioofdstcmbuneau lo Hoorn ter secretarie der ge meente, lijslen van candidaten kunnen worden in geleverd. 3. dat iedere lijst moet worden oaderlcekend door ten minste vijf en twintig [versonen. die vol gens de kiezerslijsten van 1938—'39 kiezers zijn voor de. Provinciale, Stalen en als zoodanig voorko men op de kiezerslijst van een binnen den kies kring gelegen' gemeente 1. .dat achter den naam van ieder der onder tec leenaars de gemeente moei worden' vcrme!'X op welker kiezerslijst hij voorkomt. l oaderteckcnaar go nun vilt', waar bij de inlevering >..i verklaring f>. dat, indien do naam w niet voorkomt op de kivzersli, het hoofd.sleinbureau is geve der lijst nu.et worden over gel den burgemeester der gcmoer.itie, dat du- voorkomt op de kiezerslijst in die gemeente. G. dat dezelfde kiezer niet meer dan één lijst m ag onderlio-jkenen 7. dat de candidaten met vermelding van hun voorletters en woonplaats op do lijsten moeten Wor den geplaatst Lu .do volgorde, waarin door de on- derteekenaars aan hen de. voorkeur wordt gegeven en, indien do camlLdaat is een gehuwde vrouw of weduwe, met den naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot, onder toevoeging van haar eigen inaam, Voorafgegaan door het woord „gebo ren" of e»cia afkorting van dit woord, terwijl bij dc vermelding van een candidaat dc voorletters geheel of ten deck- door dc voornamen mogen worden 8, dat op dezelfde lijst ten hoogste twintig can didaten mogen worden geplaatst. 9. dat deztelhje candidaat niet mag voorkomen- op meer dan één. van de li.i<fi|tn, ingeleverd" in boven genoemden kieskring. Wh 11). dal bij dc inlevering van een lijst de on- derheekenaars schriftelijk een gemachtigde en diens plaatsvervanger kunnen aanwijzen, bevoegd lot het verbind™ van de lijst overeenkomstig artikel 30 der Kieswet. 11. dat bij de lijst moet worden overgelegd de schriftelijke verklaring van lederen daarop voorko menden candidaat, dat hij bewilligt in zijn didaatstelling op deze lijst,, waarvoor ter secretarie dezer gemeente van 21 Februari a.s. af kosle formulieren, model II, verkrijgbaar worden gesteld. 12. dal, indien de candidaat zich buiten het Rijk in Europa bevindt, de onder 11 bedoelde klaring telegrafisch kan worden gedaan en in dat geval niet aan hel formulier, hierboven bedoeld, gebonden is. 13. dat de inlevering der lijslen geschiedt jier- soonlijk door éctn der onderteekenaars, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing in bovengenoem de n kieskring en dat de candidaten daarbij tegen woordig kunnen zijn, en 11. dat van 21 Februari a.s. af tol invulling bestemde formulier-en voor dc lijsten van candida ten ter secretarie dezer gemeente kosteloos ver krijgbaar worden gesbeld. Beemster. 20 Februari 1939. P. KIKKERT. BEEMSTER op de arlt. 1U en 11 der Kieswet; mgm ter openbare kennis, dat de lijst, aan- nde de inwoners, die tot het kiezen van de van de Tweede Kamer an de Provinciale Staten en van den Gemeentc- aad bevoegd zijn, van den 2asten Februari lot n met dc-n lGen Maart a.s. op de secretarie dezer gemeente voor oen ieder ter inzage is itedcrgelegd en, tegen betaling der kosten, slcmdistrietsgewijzc in uittreksel, verkrijgbaar is gesteld. Tot en met 9 Maart a.s. is een ied-cr bevoegd bij ons college verbetering der lijst te vragen, op grond, dat hij zelf of oen ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, niet be hoorlijk voorkomt of al dan niet voor cenigé ver kiezing aangewezen is als bevoegd bij volmacht te stemmen. Beemster. den 22 Februari 1939. Burgemeester cn Wethouders p. kikkert k. middelburg, foort—De Meern. kwam do wagen van den minister in aanrijding met een uil do richting Utrecht ko mende militaire auto. De oorzaak was gelegen ia de gladheid van den weg. waardoor een der auto's slipte. Minister Dc Wilde l[ep eenige suijwonden aan het voorhoofd op, terwijl later bleek, dat hij tevens eea rib luid ge. broken. Baroa Van I.vnden kroeg eveneens saij- wonden aan het gelaat en heeft bovendien e ca hersenschudding opjgedaan. Beide hec-ren werden, umvankelijk in «n naburige boerderij te zijn ondergebracht, per ziekenhuis naar liet Diacones- venhuis Bronovo te Den Haag vervoerd, waar zij {er verpleging werden opgenomen. Wii vernemen, dat de toestand van beiden gun stig 'is. Eon Tweede Zuld-Afrlka-vlucht Na de zoo .geslaagde Dingaansvlucht van „Do Reiger" Ier gelegenheid van hel Eeuwfeest van den Grootva Trek. zijn thans plannen in voorberei- ding, om in November a.s. voor do tweede maal n k. M.-vlucht naar Zuid-Afrika te doen plaats hebben. Ditmaal zal liet g.-.vi l'e-.-stvlucht. doch <:<-n vie zakcnr.'is zij-n. Üo bedoeling is. dat *%en al l.'-'k-, -v:le /.akjriliedon van ens ll-.r.-J zich lan-.;s n weg naar -.1.- Unie zal begeven, om aldaar tic eliikli-.-'iiMi op ba:ivb:lsg.-b;e i c-tu(.!e ven. en hoopt op dé-' wij/-- lo konwv: Kg \erh Sarln; ••I, uitbreiding van d»- Uatr.te'.sWIrekking te- Ncderlan-.l i /ui 1-AfriUa. 11.- t-egveringen van beide en zullen aan het tot stand komen van deze ld medewerken. Men stelt zich voor, ver op het Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „De Beemster" geven bij deze kennis- dat de Huurders van Dijkparkea gehouden zijn het Riet de buitenbermte van don Ringdijk, in den grond tot op de hoogte-van de Sclioeiingen af te snijden, en van alle oude stoppelen, ruigten en vuiligheid zuiveren, waarover Schouw zal worden gehouden op DONDERDAG 2 MAART 1939, op verbeurte het Riet en oanc boete van. vier .Gulden- Namens Dijkgraaf en Heemraden Waterschap „De J. ZIJP Kz [lel college van dagélijksch bestuur van liet Wa terschap „De Deemster-' maakt bekend, dat de Lijst van stemgerechtigd-én is vastgesteld en van heden tol eci met 11 Maart 1939 voor dc In gelanden Ier inzagj is gelegd in de Secretarie Hoog straat 3 te Purmonend, van des morgens in l0| des namiddags 1 uur. I'urmerend, IS Februari 1939. 1-Iet college van dagelijkscli bestuui D. NOBEL Jz., Voorzitte J. ZIJP Kz., Secretaris. AMSTERDAM SPUISTRAAT 219-21 Correspondenten: J. KLIJZING, I'urmerend, Koemarkt 29 G. N. KLIJZING, Purmerend, Nieuwstr. 93 J. VAN TOL, De Rijp, Tuingracht van de leek zich moeilijk een voorstelling kan maken. Het zijn niet allien de ambassadeurs cn gezanten met hun staven, die voortdurend rapport uitbrengen over don locs land en gebeurtenissen in het land, waar zij geaccrediteerd zijn. Daarnaast beschikt -oen ivgeeri-ng nog over talrijke andere bi oil ncn van inlichtingendagbladcurre.,poud-unlen, koop lieden. reizigers, enz., enz., meestal mensclu-n. die. in een and-ar land verloevcnd. hun rcgccrbig <-en dienst meunen le bewijzen. wanneer zij be paalde feilen, die hu/i zijn opgevallen, bekend ma ken c-u dit volstrekt vrijwillig en zonder daarvoor eenige betaling vragen, doen. Fn tenslotte onderhouden dan de groote mogend heden nog e.-n waar leger van b-.-taatdc agent n. /.xi bijv. 11Ii:i I zijn Seciet Service. Frankrijk zijn Tweede Bureau, Dnitschland zij a Gestapo cn Bus- land ,-ij i Eoobljanka. De <ip deze wijze rijkelijk toevloeiende inliehtin- .:.- ii stellen teen ecg- enng in staal, zich <vn llecld e- voriil-n v;.'i daRell.-. wat zich op hel öogctlblik in -1 e-.paald land afspeelt. Geenszins echter kan een ivgccring altijd u[t het haar [er bescliilckiiic sl.ia liiatcrina! de plall- at-; van d"ti teg-,-11 stander iezen. Zij kan rodence- rea- i:t b il vil :is aanK: lir.g. -.lat hot land X .ie \-f-.tiri;tmi 1 -1 Me haar vo::ib.natie behoeft ii ii juisl zijn is niet nv.-.er dan v :•-!): da'. zeifs Ji 'kwame diplomaten zich in da ia ïclusj'.'. :1 .- zij aan laai rapport ver houdt <1 erlijk vergist n l'r g-'b L' kwest;,- is rial tie wij/--, waarop man licpaaKh- inlichtingen uill. gt, ;if 11 ;uilc-e 1 ijk is van [>er- En zoo kan trek omstreeks zoodal hel mogelijk zal zijr i -.-nu- 11.. -■••]■/■. oiusia u-u--u.i ti--a - i -1 tuurlijk op e n - lerg'pji;-: vlucht roo'.f'I nlt.o't 'worden gepropt .-erLebbe -Je ke plaatsvindi'ig op dezen datum doen vallen. Met eenige plechtigheid is .Maandag, in tegen woordigheid van eri groot aantal b.'lnngslellend--ii, een aanvang gemaakt met de uitvoering van een zeer belangrijk vv ?rkvor.schaffi:igsol)jec t. le welen de indijking van circa 100 II.A. vruchtbaar land, geleden achter l'iclcrbinca. onder <!e gemeente IR-il- rnm. Deze indijking, waarbij niet minder dan 12 a 1300 man uit dc stad Groningen en andere ge meenten uit bét Noorden te. werk gesteld zullen worden, zal binnen den tijd van anderhalf jaar zijn voltooid. Met de/c werken is een bedrag van anderhalf mil lit .<'ii guldens gcnio-id. lat voor tweederden dour bet Rijk en voor de. rest door ingelanden van ln-1 wnieiM-hun. waaronder hel H-trefte ad:- terrein r.-s- sori-éert beschikbaar wordt ges|ekl. Dok gelurcn- ,1e dm winter 1 '.GD.' -1(1 zullen hier nog oiig- -r 3(10 arbeiders werk kuiueii vind-'n. terwijl ill -n dit aantal in het jaar 19-10 tot li a 70(1 hoopt te kunn-.-n opvoeren. Op deze wijze zal hel ge- he-ele werk vermoedelijk in liet najaar van 19 10 gereed kunnen zijn. In laadb'iuwkringen lreerscht •.-•nice one--rust- •id naar aanleiding van (gerucht :ll. -dat de regecrin:! >u overwogen in "1939 niet nicer, g-dijl, in '38 'l geval was, gratis loo landmat en calcium-nr- aar I bestrijding vaa tb-ll Color Sten vreest, dat tbc bestrijding vo.-l minder inten sief zal vvoivbon, waaneer tic landbouwers worden verplicht, zelf de b-rnoOilig-le sproejuiidth-lca n.in te koojten. Daar liet hier r-na voornaam lan-dslielang l/dreft. hooft liet Ktuihaklijk Nederlailtlscli I.an-I- btuiwcomilt'- besloten, de ivg-'eri ig timlrenl haar plannen dicnaangaando te polsen. De steun aan de varkenshouderij ■h' el opgemerkt, zijn Prinses Juliacia cn Prins itenihanl met Prinses Beatrix voor eon vvrblijf van drie weken naar Zwitserland vertrokken Hel lTinvbjk Paar ver trok met de auto van Hot pal-eis SocsKlijk naar hot .stationto Driolx-rgea en zonder dat iemand van het op het jierroa aanwezig publiek erg bad ia do vorstelijk».- reizigers, namen dezen in den in- tornulioaalell Ire-ia naar Bazel jilanls. In liet gezel schap van het Pri-isolijk Paar bevond zich nog jkvr. Feilli, de vvrzorgstor van dc klei ie Prinses II. M. de Konragin vertrekt heden Zaterdag voor oen vacaatio in Zwitserland. Fcn nuto-oageval, dat botrekkclijk goed is afgeloopen overkwam Dinsdagmorgen onzen Minis ter van Financiën, Mr. J. A. de Wilde, toen deze. mot het hoofd van dm Rijksgebouwendienst, de heer J. C. E. bgron van Lynd.cn, oj> wvg was van Den Haag naar Groningen. Op dc brug over deu IJssel, in den vvegMont- geeriiigslx'l-eivl. \'aa w-n prolosKcrd togen liet <1 Ook onder de veehouders, met name de var- k-onsluiiid-ers, 1-mrscbt o-ulovivdcniiei 1 over lc-t ie Vaa verscliillende zij Jen wordt -_e rcge-.-ri.ng gevolgde ,v:,|- t-ni van sleu:iv.-i b'cnaig aan dc varkcnshoiclc- rij. waarbij de varkciisluiuders groot-e. vcriioze-1 lij den. la de te Ulrum gehouden vergadering van het Kon. Nod. Laadhouwconnté is deze kwestie tor sprake gekomen. Me.i was van meaning dat ver an.dori-.ig van h'-'t rcg»N.'ringssy.slci'm noodzakelijk is en wx'l ii <lien zin, dat <tc overhead er zorg voor draagt, dat er zoO min mogelijk zware varkens konten. Daartoe Ijohpjv.v. slechts e.lle aangciicvlen varkens ia lW't bncongewichl te vVorelen owirgciio- ine-.i. Het plai. om i:et aantal biggennierken met 10 pilt. le vermin-Jerevn. la-hit niet ai;l<jc::-ie omdat men dan weer hoog.' biggvllprijzen zal krijgen, waarvan de mester, die zelf niet «I niet vol-Joende fokken kan. de duj*: woislt. De Amerikannsche vloot houdt groote manoeu vres in den. Atlanlischen Oceaan en niomantl min der dan pre.sidmt RoosevclL. woont deze liij. Voor zijn wrtrek aaar deze manoeuvres licctl hij echl-er verklaard, dat hij wellicht s|Xiediger zal moeten terugkeert'li, daa hij eigenlijk van plan is, want dat zijn'informaties h'-'ni red-én gaven in de naaste toekomst ernstige internationale verwikkelingen te gemoet te zien. Dat is ongetwijfeld de sensatie van Een regeer ia g iK-scliikt over inlichtingen, waar ui i:c. ingingen cn opval ling n. En dal op gro-id van IrelzelFlc leiten- tot geheel -lené concli in I 7.rij-, tij;- .1 atv; k ook geneigd IS aa 1 solllbeoe dingen minder aar:b.' IhOclit-éa da de eerste. Mm l> 1 e -It r iïivt aan lo. twijfelen, dat zich osevelt heeft voorsfx'lf.aje informaties I.ouden en ander.; hoofdsteden h.elt n die o'itvan.gen. Sléchts schijnt inca <laar opti mistischer g-skund te zijn e-i derhalve aan dc suinbero feiten mkader waarde te hechten dan aan de. factoren, d.e op eea lieb-re toekomst wijzen. In. tic-schen kam tieisl de l<•■-•komst loeren, ol het de pessimisten da l w.-l <1 optimisten zijn. die gelijk zullen krijgDn. De Spaansche kwestie D() uien achtergrond van dit alles slaat natuur lijk .Je Spaansclie kwestie. Load en en Parijs doen lb:, is de i.e.w veieudc:; niet Franco a alles, wat er gebeurd is. imponeert nst weinig, maar men kan toegeven, b'lwijze op het oogenblik strikt nood- er om, liet van l.on. béV[H",ligende vcr- abeU g.-gcven. Dc groo.e vraag blijft nco's boa Igelioobell zich lllet een ■nliseeriag kunnen vere -nigen. Op ail -i-st b -iaagrijkc pu.U-en, op dc -okko. '-Mz.. belib.-n de soldaten van goai.'stclii en nu la-eft Mussolini t V-ze Iroejiea zull-ea worden torug- I -llijk na lui <-ia lc van ih a oorlog, zij.i bijv. door Gay la <m b•paalde tl' 11 diaanstj.e r'ge-cring r-eds vv»' r V.r.rwaaf.l i v 'riaiil ten. (lat miogelijk is aa i lui woord van den g.-loov-.a. -dut de schérpe puilt vaa al deze gen Frankrijk is gericht, voorspelt aar ook dit schijnt niet in staat te '■ir.f dat 1.0:1 é.'ti en Parijs aan d-e:i Leening van 800 millloen pond voor de Britsche bewapening Ziel men intusjaiien op welk een enorme 1 baal f-;agt-[a:i<l zich op |..-( ntotiivnl b.-wapeiit, -dan vraagt me.a zich loc.li wol at of liet opti- b-t - ooi" d li'-rbevv ap"lliag is slechts met door het Engetsclic Lagerhuis den ving vail Koning Leopold, ehls daden verlangt, di vijf teg-Mslemni- aangirioiir.il. Iiaiiib-rlaia z-'lf lil,est 11 hel daaraan vooraf gaande d' bat t'g.- ve n, dat een cxjufcrentiu ter verinaidcri'ig van d»e bevvap -ningea geen resultaat /on (ijih.-veuii. Deze verklaring getuigt in elk geval van wei-iig hoop op cell gunstiger ontwikkeling, di,- zich dan spoedig zou mo'En aRoekenen. Elndo der Belgische Kabinetscrisis zij d" Illc;' vorst, de voor het land di'iagen 1 aood/akvlijk zijn, live ft Brussel lea-dolt-- - ,r, nieuw kabia.-l 'gckis-gen Had b- Koning iij-'t ia.g»egrep.-n ea Pierlot or toe g-e- lvvoiigt-a ten einde ra.ut dan maar ccn kabinet ,i)!i'i«-r lil).'Vate-a t- vonn,-n. «lan had de crisis nog vv'-k-ee I,-. ar.ea dun.m, want de liberalen heblten ham vavr:-la:: 1 t-eg-eil -Ie benoeming van Dr. Mar tens riiel op willen geven. In België, beschouwt men het kabinet-Pierlot, iaën soort zalo.iukabinel, slechts als eèn voorlbnpige oplossing, wait d ino i 1 ijklie.ton. welke Spaak lieejt oudiT-o Uien. bljjjvcn oiucrmiai lord beslaan, omdat zij huil groeid vinden in pnncipinx'I.' tegenstellin gen. Ei deze kunnen slechts uit den weg won;le.n gegaan door eén sterker uitschakeling van' liet par- b-•inent. Er zij-i b.-paalde dingen, dje er oj> wijzen, dat het in ltelgie in de toekomst in die riclitiii" zal moeten gaan. Dan rug en borst Hink met Dampo inwrijven en Dampo diep inademen. V/onderlijk zooals dat helpt! Tub. *0 Cl. Pot 50 cl.

DDM | 1939 | | pagina 1