Eerste Blad Slormuerzekerinn? TRIUMPH UITVOER DOOR INVOER NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y 1 nummer Mil nil 2 Mn Waterschap „DE BEEMSTER' Afsnijden van Riet, 'N TRIOMF VAN SMAAK EERE DE HUISVROUW 42e Jaargang Zaterdag 18 Februari 1939 No. 7 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS Abonnementsprijs bij ..vooruitbetaling 60 cent per kwartaal, franco per post. - Ad verten tién in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever II. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. SCHOUW op het staande om den Beemster-Rlngdi]k Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „De Roemster"' garen bij deze kennis: dal de Huurders van Dijkparketri gehouden zijn het Rietgewas aan de buitenbermlc van den Ringdijk, in den grond tot op de hoogte van de Scho?iingcn af le snijden, en van alle oudie stoppelen, ruigten en vuiligheid te zuiveren, waarover Schouw zal wonden gehouden op DONDERDAG 2 MAART 11)39, op verbeurte van het Riet en iterate boete van vier dulden. Namens Dijkgraaf en Heemraden t. h. Waterschap „De Beemster", J. ZIJP Kzn., Secretaris. Binnenlandsch Overzicht Uit het parlement S t a ler.i-Gener a a 1.' her - dinsdagmiddag j.l. op doodle, om wien de kuis rouwt. De voor- mr. \V. L. baron De Reide Kamers van de dachten in Juin zitting van plechtige wijze den grootea gehcele Katholieke wereld t. zitter van de Eerste Kamer. Vos van Stcgnwijk, bracht hulde aan die nagedach tenis vajn Paus Pius XI, in wien een mail van hooge eruditie, ven Veelzijdig geleerde ta scherp zinnig staatsman is heengegaan. De voorzitter van de Tweede Kamer, inr. Van Schaik. eerde in den heengeganen Kerkvorst vooral den prediker, den groo ten voorganger in hel Chris telijk geloot. De Eerste Kamer maakte vervolgens een aan vang met de. begroeting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor '39, terwijl men zich aan de overzijde van liet Binnenhof bezig hield mei de behandelijug van liet wetsontwerp Lot herziening van liet recht van veneeiiiging e.n vergadering, dal niet 50 tegen 38 stemmen werd aangenomen. Hieruit blijkt, dat liet wetsontwerp heel wat verzet ondervond, hetgeen niet te verwonderen is, daar hel ingrijpende veranderingen inhoudt. Het is hoofdzakelijk bedoeld om politieke agitatie van vreemdelingen in ons land tegen bt gaan. Daartoe geeft het <k* politie hofrecht, besloten vergadem- gen vaa meer dan tien personen, allen ot voor een deed vreemdelingen, bij te wonen. Verder steil de gewijzigde wal strafbaar, dat een vreemdeling in wen vergadering, ook een niet-opea- bare. „waarin uitsluitend of mede de Xederlandschc staatkunde in algenieenen zin wordt behandeld", het woord voert. H.M. de Koningin Inspecteert de Huzaren 13 Februari was het voor hel 3e Regiment Huzaren, gelegen in do nieuwe Alexatider-kazcriic te Hen Haag, een gewichtige dag. Dien dag was het 125 jaar geiezl-ten, dal liet regiülv.at wcrel opge richt, welk feit natuurlijk niet do noodige Feeste lijkheid werd herdacht. Daar kwant nog bij, dat II. M de Koningin van Haar Iredaugstelling' voor dit jubileum door een persoonlijk bezoek aan du kazerne steed blijken, waar Zit alle gebouwen be zichtigde cu de jubileeren.de eskadrons op het voorplein (ter kazerne inspecteerde.. Een fcestinarseh door de stad na afloop van het bezoek der Koningin, (l-e-ed ook de burgerij der Re sidentie deckia in de feestvreugde. Nederland en Spanje van Franco Nu de ontwikke Spanje 1 den burgeroorlog in en beslissende- wending ten gunste van geaeraai Franco heeft genomen en de groote mogendheden als om strijd da vriendschap van den overwinnaar trachten ta verwerven, dringt zich de vraag op, welk standpunt ons land tegenover de repoering van Franco zal innemen. Zeer drinpaod is dc kwestie owarigens niet, om dat ons land, zoohls bekend, reeds een agent le Burgos heeft benoemd, maar op dc-n duur zal na tuurlijk ook Nederland 'de icgecrlap van Franco, wanneer deze eenmaal de algeheels- héérschappij in Spanje zal hebben, de jure moeten erkennen. Voor liet oogenblik is de toestand itog zoo, dat alleen het nepublikoinsche Spanje oen normale di plomatieke vertegenwoordiging bij ons hof heelt, terwijl van hal nechtschö Spanje hier slechts een agent gevestigd is. Limburg krijgt zijn vliegveld Het is thans definitief k'süst. dat Lintburg zijn eigen vliegveld krijgt. In de Maandag j.l. te Maastricht gehouden vergadering van de. commis sie van bijstand van het economisch t-cclmologisch instituut in Limburg, is medegedeeld, dal de keuze van het Zuid-1 .imburgsche viiegveld tnu vaststaat. Het nieuwe vliegveld komt b?j Beek—Geverik, en kele. kilometers ten Zuiden van Sittard en een kilometer of tien tm Noorden van Maastricht. Het ligt dicht bij den autoweg MaastrichtSittard ea bij den ruog aan te leggen nieuwen autoweg Ileer- lïn—GeLocin—Eindhoven, zoodat het mijncentrum Heerlen, dat op nog een vijftien kilometer afstand ligt, een behoorlijke verbinding met het vliegveld zal hebben. Niet alleen de Limburgsche, industrie, die hier door een snelle verbinding met bet centrum van het land zal krijgen, steunt dit vliegveld plan, maar ook in industrjeeie kringen buiten Limburg en voor al ook bij de K.L.M., bestaat groote belangstelling voor dit toekomstige gewestelijke luchtvaart-cen trum. Veje Limburgesche gemeenten hebbenn heals hun steun toegezegd, zoodat de uitvoering van het plan wel piet le lang zich wachtc Steun voor den tarwebouw De strenge, vorstperiode lweft de Nederlaiud- sche landbouwers voor ennstig-e problemen gesteld. Zooals do tuinbouwers hun wintergroente en de uitzaai voor de jonge voorjaarsgréoalèn verloren za gen gaan, zoo leden de hoeren onherstelbare schade aim de wintertarwe. Nu blijkt, van w-elk een om vang deze schade is, is ook d:e vraag gorezm o liet niet op den weg der regeering ligt, hier hul] te bieden. Het Tweede Kamerlid Drossen maakte zich tot tolk van de belanghebbenden, door den Minister van Economische Zaken een aantal vragen te stegen, waaria op d.e wenschdijkheid wondt ge wezen, de mislukte tarwe zooveel mogelijk te ver- 1 CENT VIRGINIA vangen idoor zomer tarwe -en niet door gerst, aard appelen on andere gewassen, waarvan de afzet toch reeds groote motnlijkheöen mtmóet. Om deze veryangiiug mogelijk le maken, stelt de heer Droe- seu voor, dea tarvreprijs voor het jaar '39 te verhoogen m met hel oog op den aanstaanden zaai tijd, dringt hij bij den minister op eau spoedige be slissing ia deze kwestie aan. Buitenlandsch Overzicht Nog steeds dreiging - Lr is in je afgcloopen weck hard, zeer hard pewrkt door de ministers va i bmtenlairdsclie zaken en hun departementen in de West-Europcesche hoofdsteden. Terwijl de Spaaasche kwestie reeds de gctuoele aandacht vroeg, zorgden (le Japanners op het eiland Hainan, het Minorca van het Verre deze kwestie mncst natuurlijk ewi onderwerp bespreking uitmaken. Bovendien kon men dan nog bij geruchte vernemen. dat er besprekingen zijn ge. voord tusschen vooraanstaande Duilsche ,cn Fran, schc persoonlijkheden en het is vanzelfsprekend, dat T-'arijs ook over <lat onderwerp in nauw con tact met Londen is geweest. Deze nauwe samenwerking' van Londen en Ra- rijs schijnt in de Spastisch" kwestie niet zonder ernig succes te zij i gebleven. Franco bleek gcens zins onhandelbaar te zijn, zooats velen verwacht lindctcn. Naar mm hoort, 'heeft hij herhaalde ver zekeringen gegeven met betrekking tot het ver trek [der buitenlmdsclu- strijdkrachten, welkte be vredigend blijken te worden geacht. OOK de bijzondere, besprekingen van (teil Fran- schcn afgezant met Franco hebben een gunstig re sultaat op,geleverd. Franco is te "'tei alslare: te doen van Ir'L oorlogsmateriaal, dal door do republikeinen naar Frankrijk is gebracht eil zal levens d-' kosten van de verpleging der vluchtelingen betalen. Fit het feit, dat beidt' partijen er in hebben toege stemd, dat hot oorlogsmateriaal als betaling zal dienen en -een eventueel tekort zal worden gedekt uit Spuansrh goud. dat bij de Bank van Frankrijk gedeponeerd is, kan men de conclusie' trekken, dat gedireld. Parijs en Loeiden hebben zich nu mot po,lesten tot Tokio gericht, maar (leze zullen daar natuurlijk don weg naar don prullcmand vinden, int voor papieren protesten zijn de Japanners 'rkelijk niet bang. De Belgische kabinetscrisis De zaak Marlens de vroegere Vlaamsche tivist. die wegens zija groote verdiensten op we- ïSchapjK.-lijk gebied benoemd is tot lid van de nieuwe Vlaamsche Academic van Geneeskunde, ulks tol veronlwaarelig iug van de Waalschc oud- trijders -- houdt de gemoederen iel België wel zeer bezig Dat deze kwestie van lijk ondergeschikt belang km leider; hardnekkig" kabinetscrisis, is al veel» vwr de huidige verscherping van schen Vlamingen en Walen liet is in het kader van dit mog"lijk, nader op dezen strijd, die relt' andere', aspCcte* - ook builenL -- heelt, in le gaan. Wij. als N-c-derlt slechts d" lo op uitsnrek'.-n. dat aan in hun strijd voor de Nederlandsch tuur. dc grootst mogelijke voldocnln. ccschonkm. toch betrekke- i tot ren zeer leggend genoeg ten strijd tus- overzicht niet natuurlijk nog undsch-politieko mders, kunnen dc Vlamingen e taal en cul- g mag wonden u-ben staat heeft liet met Dititschlanid moei meer Ion, welke ook in ons de F tuk go ud njnei dit mi '.hikking is vdor al eens orken- De [tegemoetkomend;: houding van Londc-i en I'arijs aanieidjng geweest op dc fcjten vooruit ft; loop-'-'i en t nii'.ig van Franco over te gaan, hoewel nog niet alle buitenlürrlschw vrijwilligers verlrokken zijn "ii bovendien de negcerhig van Madrid te kennen lie 'ft gegeven, dat zij den strijd tegen Franco zal voort zetten. Dit voornemen van Madrid wordt echter ook in Londen en Parijs beschouwd ate een laatste poging om van Franco zoo gunstig mógelijke vre desvoorwaarden af te dwingen, lu bet bijzonder Lou-ten schijnt hierbij wel bemiddelaar te willen sjx'len. Dat de Lngelsch—Fra'usche plannen ten aanzien van Spanje verlig;; kans van slagen hebben, blijkt misschien wel let bt'st uit de ontstemming van RENOVATUM AMSTERDAM SPUISTRAAT 219-21 Correspondenten J. KLIJZING, Purmerend, Koemarkt 29 G. N. KLIJZING, Purmerend, Nieuwstr. 93 J, VAN TOL, De Rijp, Tuingracht rs. Vooral do eerste •aiico's vrienden van gt haar teleurstelling üaliaansclte eischen niet ingewil- o pin de Italiaanschc trekt heftig, van !re;r K het laatste oogenblik" -tl acliter (ten vgrsclierpii: i'u (tea dreigen niet oorlog, indie li,gul zouden worden. 'Ib't wachten is thans ill d de stappen, die Mussolfai zal on; tiij deze dingen op zijn beloop geen kind gelooven, Hij heelt immers geen Ilali- aansch goed va hloufd opgeofferd in Spanje, om En gehuld m F'rankfijk daar de vruchten van te laten- plukken. De bezetting van Hainan Is men iia Londen en Parijs blijkbaar lliet' on tevreden over het verloop van de Spaansche kwes tie <>wr deu toestand in het Verre Oosten is- men heel wat minder optimistisch gestemd. Me,a vreest niet ten onrechte, dat Japan, nadat liet hel stra tegisch zoo belangrijke eilaod Hainan eenmaal heeft bezet, nlol meer bereid zul zijn dit te ontruimen. En (le door Tsjiiog Kai-sjek uitgesproken vrees dat Japan thans een liegin tracht te maken met de owrliksersching van den Stillen Oreaan, worxlt in de West-Europocschc hoofdstedm maar al te lande eeerd weinig of in terwijl hét i het trekt. waaraan het zelf* 1 Dun rtoe behooren Will produ eten etu andcz gi-oote rijk niet Lu void" breng' t, om te kur men ijl tientallen milli tekort voorziet het .der in te voe' Wij ^oo. r teé; nog v -erschiUmufe m dei iand op'A0'jmarkl te R al ka nstatmj kome Rijk. Nu berusten uit voer doel op wcdierzijilscli 1 sterk ontwikkelde zi' artik zrpen - Polen, voor de hand, dat liet daarvoor i den blik laat vallen op nabuurpu uitvoer wordt vergemakkelijkt do hindingswegen, zoowel t-e land beteekenis rking plants wat hier L ■dt geprodu- ant er zijn ie trachten in Duitsch- Groote Export mogelijkheden voor onze Zuivelproducten en Eieren iok al. omdat transport- ('ia (Mikken ieder va schlarl'l ■n Node ringskospm daar- zendingen, hooge mate het Vimi IKTwtsclil; and een - der hm d, zal daarvan dat lu et des te' meer ge goud-eren t- e koojren al te groot pnij- (verschil i dcrgeli |ke Iransiu •Li-es word Itevor-, lerd en d e hand, handel sgebied v-e rhjr.di, na Aan den andei ren kant schap, dat men gebruik schap, dat in kelen, om wijze zijn voorek rel to doe. portee ren. Wij denken hi* er bijv. aa geliied in Ne. sclie gevolg zijn, il zijn, op zijn rlan-L'mits geen w-eg staat. Door ede nabuurschap ucidc landen op ngehaald. Ilel is goed koopman- ebjed. behoefte beslaat daarmede op gepaste door daarheen te ex- vieren Nederland kan ander laad meten. Het zien. dat Duitschland met l'W niet een nog: uit I Iet ligf ;n van dit artikel be landen, welke reputa- le onze. medaille, ttezien wij gen eenvoudige, kern and zegt: ,,\oor wat et grooteie naburige rijk te M. a. w,waar wijliun- Knetvn streven, om Duitsch- mllasleit van zijn overpro- o.ns land ook op begunsti- kunnen rekenen, ift tiet van Duitsche gezag. verkondigen Duitschland [Jortvz.'i-eii. Laat Nederland oren knoopan. Hot betreft 'wou-:: handelstermen uit le nl! Willen wij Duitschland n, dan moet liet ook aan ebben DoSpreuken- j dichter prijst de deugdelijkehuiavrouw We lezen in liet Spreukenboek Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden Want haar waarde is beter dan 'robijnen. Hei hart haars hceren vertrouwt op haar, zoodat hem geen goed zal ont breken. Zij beschouwt de gangen van haar huisen het brood der luiheid eet zij niet. Haar kinderen staan op en roe men haar welgelukzalig; ook haar man; en hij prijst haar, zeggende: „Vele doch ters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat allen te boven. De bevalligheid is bedrog en de schoonheid ijdelheid, maar een vrouw, die den Heere vreest, die zal geprezen worden". In dvvi loop der vouwen zijn er milliodiien woest, die, bekend of niet bekend met het Spr. kenbovk, in eigen taal hebben Lewdigil. wal dc Israels wijzen Koning Salomo is g-boekslaafd. V het volksleven van d-ez" tij Jen gadeslaat, kan c uu nog iederen dag de bevestiging van (Fe waart Jeu, door den Spreukendichter uitgesproken, zi- En dat niet alken positief en h ook ne appen 1 n eiland dl veter gézuis le.w-n gedrukt en daardoor Ru ren op'bedu id-e-a-!.- wijze ges(diaad. Het s 1 moge in on s volksleven nog ia hooger d an elders, si nis' IvRil - worden geuonsta- •t valt met te o-alkenn-'ii. ■lal er svinp- i h die wijzen ."en zej-'c Jjcdui'leiide en er.iredi.go bed ellk-'lijke inzinking ge- manie v;ri eelitseheid i llgeu loont aan. e-R gezinnen le huwelijks- en huiselijke! eenheid ontbreekt. Do crilll heeft haar oorzalteU ev-eac uitgaand -gozigislcven, Jlue. gezolliglioid. gepaard met cm tb re km maar al to dikw waarom onze tijd roept, i 1< dij kli". ■uinigle er do deugdelijke huisvrouw. In dozva wreekt zich een emancipatie zucht, die onder schooien sccbiju jn liet vrouwen- leren is iage.drongju en nu in tiet zinkend gezins leven de vruchten toont. De goè-dte huisvrouw wordt niet geboren, diia moet wórden gevormd. De «echte, gezoete huisvrouw komt ter wciteld niet cen lichamelijke'! en geeste. en mie tijk at vang.'n, di - eet zijn voi beid, die in g(teil enkel Of waarde li-.'ljl lijkt' beroep •li worde, i vaa Men begri J|.l dikwijls -ge iseht vi dat, wordt aaiiv: arel zonder vo( dors dan op teleurstelling de van den kring, waarin -1 Huishouden d gedacht. Fe' n kookboek. -- hutshuu Jboe k, .'n ine-i m. Venturis ee i huisluuulen r ervaart L«z k aat die schronu. schikt doet zija voor moe- wvl. de geschonken eigen- n ontwikkeld. Die ontwik- men worden geleid. Intel- 't dc jonge vrouw de op- ir voorb:ere;dt en straks ge- taak, die haar als huis recht hij vele. Jonge v'rou- jaren opleiding en ar- zicl'.t, ook niet indirect, ui se lijk werk De huise- niet opzet vermeden. tdat indien .■oor- enstaak bereiding, dil niet an- m uilkjopeai, tol seha- 1 levenstaak moet wor- t kan ieder, zoo wordt pati'onenbctek, oen lit, dat met einzen in- ig worden opgezet en van men sell alt i; ■lijk leren kan •latuur Hl) ha iris schoonste in liet moet zijn, wordt 'hl, maar die izin, nog haar govol- i niets ft van plicht sa tijken, dl het huw opleiding daartoe; lioo kenis virt ltet gczinslm huisvrouw. o\erduide!i,jk aan, dat ge- 'g liet grootst procent werk- arbeidsplicht en huwelijks- dit herhaaldelijk tot prak- ebbei. dut de lasten(V) van ra gedragen. In ons volks- verkecrvl. Daartoe behoo- lul van gezinnen, waar de voorbereid voor de gezias- t combnuenrea, wat nu (iel gecombineerd kan wor- wat gecombineerd wordt sympathiu, belaugstellina en ar huishoudelijk werk mi de ■r-e erlpaning van do betee- 'n; cfiro voor de deugdelijko

DDM | 1939 | | pagina 1