Eerste Blad Siormuerzeheping? Dit nuiBinr beslaat uil 2 Maden TRIUMPH NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET Y BERKHOUT's TABAK 'N TRIOMF VAN SMAAK Een groot Nederlander ten grave gedaald 42e Jaargang Zaterdag 11 Febmari 1939 No. 6 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS cent raüco per post. - Ad verten Liën Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per kwartaal, franco per post. - Ad tn te zenden vóór Donderdagavond 10 uur Uitgever II. Oosterink - Midden-Beernster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote 'letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. Binnenlandsch Overzicht De kamer aan het werk -- De werkzaamheden in het parlement zijn weer hervat, Voor do eerste' maal na het Kerst reces kwam de Tweede Kamer bijeen .het' eersle onderwerp, waarmede zij zich bezig hield, was de wijziging van de Motorrijtuigenbelastingwet, die beoogt aan do bevoorreechte posilie van mo torrijtuigen. aangedreven door Dieselmotoren, een dnde gestook terwijl namelijk trim: zffini ghtsting. belast. daslirigopbrengst derft de steal hierdoor reeds een kwart millicm I>er jaar. De oplossing is nu gezocht Illel in v-n belasting op ruwe olie glit is om technische redenen nagelaten -- maar in' verdubbeling van de motor- rijluigenbelastiag voor wagens, voortbewogen door andere, motorbrandstoffen dan benzine. De op brengst hiervan is op acht ion per jaar becijferd. Door daarnaast de omzetbelasting op benzine te verlagen, zal een vermindering v;m den algeheelca druk op het autoverkeer met ruim oen. half milli- <>en worden verkregen. Voor de bedrijnen, si ie Diesel-auto's gebruiken, is dit natuurlijk een ernstige tegenslag Ten einde ,d©ze bedrijven den nieuwen lijst zoo geleidelijk mogelijk op te loggen stemde de Kamer toe in een amendement-Van pidth de Jende, dat bepaalt, dat tie verhooging over vier jaar verdeeld zat wor den, met dien verstande, dal elk jaar oen vierde deel van de totale heffing, opgelegd zal worden. ECa amendement-Drccs, dat beoogde ontheffing van de verdubbeling te verkrijgen voor autobussen van openbare lichamen en semi-ogenbare ondernemin gen, werd niet groote meerderheid verworpen, daar het niet paslc in het systeem der wet. Daarna kwam het wetsontwerp lot regeling van de paardenfokkerij ia behandeling. De heer Duij- maer van -Twist, A.-R., bepleitte vooral de be langm van de weermacht Er moet voor gezorgd worden, dat bij den overigens maferieclon achter stand niet ook nog con tekort aan paarden komt en tevens moet het ras zoo goed mogelijk ge maakt worden. De heer libels, V.-I)., bepleitte een andere vordceling van de subsidies aan de stambockwieenigfcigeu. net ontwerp, dat. volgens Minister Steenberglie, beoogt den stamboekverouaigingen ren grooter au tonomie te geven, werd zonder hoofdelijke, stem ming aangenomen. T< nis lol te word .nog behandeld hel ontwerp wijzi ging m aanvulling van de Belemmeringenwet Pri vaatrecht, dal eveneens zonder hoofdelijke stem ming werd aangenomen. 'Hierdoor is de mogelijk heid geopend belemmeringen op te heffen, welke den staat of andoie publiekrechtelijke lichamen in den weg kinnen staan bij een in het openbaar belang gevorderds bestemming van hun onroerende goederen. Ongawenschta radlopropaganda in zijzi .Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer heeft .Minister Welter maatregelen aangekon digd om de verspreiding van radioberichten uit het biiiPnkod. dit' een ongowensehle tendentieus© strekking hebben <>l ongeweuschte propaganda in- liouden, in Indië tegen te gaan. Verder beoogt de' regeering uitbreiding ie geven aan de radiobvnachtgeving tusschen moederland en koloniën, daar zij liierin ecu uitstekend middel ziet om sic culluiecp- en politieke toenadering! tusschen beid© geleed s-deden te bevorderen. Da spelling wordt geregeld! Ook een ander bewindsman deed in een Me morie van Antwoord, ditmaal aan de Eerste Ka mer een belangrijke mededeeling. Minister Slot-:, maker de Bruine kondigde in genoemd staatsstuk een wotsoüitwöru aan mét betrekking lot de schrijf- Buitenlandsch Overzicht De Sppansche kwestie - De Spaansche kwestie staal thans in liet brandpunt van de politieke belangstelling. De jong ste overwinningen van generaal Franco hebben de weegschaal vrijwel in zijn voordeel doen door slaan, zoodatvrijwel niemand meer gelooft aan risch eiland zou besluiten. liet uitblijven var een formuleering der Iinliaan- sehe eischen in -Mussolini's rede heeft aanleiding gegeven tot allerlei combinaties. De meest gangbare .-cl de volgendeItalië era Duitschland zouden ler.i laatsten tijd hebben' gewerkt aan de op stelling van een gezamenlijk Afrikaansch. plan. De imcnwcrking zou echter niet erg hebben gevlot, mecn'cig;, verschillen zouden zich hebben voorge daan. tot overeenstemming zou men nog niet zijn Koffie en Thee is veel beter! gekoute dijkte m Fr erhalvv Mussolini iu d' ebben, rei thn z l| n ïkrijk te omschrijven. Als bewijs van tusschen Rom staande nr .eningsvvr.schiiten mei no i wijzen op het feit. dat C.ian lijn, die aan het einde van de zou plaats vinden, gren doorgang ven uiteindelijke overwinning van do republikei nen, Dal Frankrijk 1" elfder ure nog te hulp zou komen, is oei illusie gebleken. Intusschen hoeft de Spaansche oorlog door de i loóp der din gen. do politieke verhoudingen duidelijker geaccen tueerd. Nadat herlijn het zioodig had geoordeeld ongevraagd te. verklaréii, dat het aan de zijde van I-Mme zou slaan, ingeval van ernstige, mceniilgs- verschilRm, heeft beraden nog eens "onderstreept, dal Frankrijk's vitale belangen niet straffeloos zul len kunnen wonden aangerand. De politieke verhoudingen zijn tegelijk verward en toch ook duidelijker dan fa voren. Want door iie verklaringen, die in een ongewone, hoeveelheid in de laatste dagen van hal politiek firmament, zijn gercg»'iitl, heeft nic:'i ©enigszins kunnen vaststel len, aan wclkp zijd-a dit nf dat land zal staan hij een Mvxntuool ernstig conllict. dat meer dan ooit onvermijdelijk schijnt, ondanks de verklaring van eigenlijk alle vooraanstaande politici en staats hoofden. dat zij niets liever wenschen dan den vrede te bevorderen. Men heeft tevergeefs gewacht op een formulae- ring van de, Italiaansche eischen, die zicli voor namelijk, tenminste wal uit de perscommentaren bleek, bepalen tot Tunis. Wel beeft men in Italië verklaard, dat de Italiaansche vrijwilligers niet eer der uit Spanje teruggeroepen worden, dan dal de zege van Franco definitief zal zijn. Daarop is het antwoord gekomen van Chamberlain's verkla ring, dat Engeland niet zal gedoogem dat Frank rijk in zijn vitale belangen wordt aangetast en dat het in een dergelijk geval kan rekenen op de Kngelsche strijdkrachten. Dat Italië vcr.rast zou zijn door deze verklaring van Chamberlain, wordt ton stelligste tegengespro ken. Forel Perth, de Dritsrhe gezant te Romè, heeft een onderhoud mei Ciano gehad, waarin do- laatste verklaarde, dat de stellingen, die Gayda geponeerd had betreffende de Italiaansche vrijwilligers in Spanje. - geheel voor dietds- eigen -rekening- waren.- Hoewel men'«ie beweringen van Gayda niet op één lijn moet stellen met het standpunt der Italiaan sche regjeering, zullen er toch wel zeer veel pun ten van overeenkomst bestaan. Derhalve is het niet van belang ontbloot even te relevncren, wat Gayvla dezer dagen schreef. „In de eerste plaats'' aldus Gayda, vluchten, thans groote afdeelingcn van het leger der roode troepen over de Franschc grens. Deze zullen zoo spoedig mogelijk gedemobiliseerd moeien wor den. Ia de tweedejdaats ziet Signor Gayda een gevaar in de aanwezigheid van de leden der vroe gere roode negeering in Frankrijk. Hun verblijf in ilat land is verdacht. Tenslotte wordt de oisch ge steld, dat de kunstschatten, schilderijen, edelge,-- KORT NIEUWS Nationale fokveedag 1940 In .de districtsvergadering Groningen van het Ncd. IlundvfeslambViek is medegedeeld, dat het voornomen bestaal. in September 19 10 een groo- gcest van d.ea in llhló te. Utrecht geliouden. Reeds zijn de voorbereidende werh/aamlieden begonnen. Echter is nog green beslissing genomen omtrent de plaats, waarde Fokup» dag zal worden gehouden. Gasmaskers fn Engeland zijn thans aan de. burgerbevolking in totaal veertig millicen gasmaskers uitgcieikt. sou- dat nagenoeg de geh-vte' bevolking van' dit artikel voorzien is. Ze kostten f2. - per stuk. lil Amster dam vraagt men 15,-- voor zoo'n ding Fn hei is er Uier ook wel h-ed ver vandaan, dat <le ge horde bevolking ..voorzierr' zou zijn. Zweden en rad-ra lov.-iisL'ehoef- tïood niet van etc lijk le zijn Ons land bndivigen, doch wc r, prijs uil- ver- wijze der Ne Uil wetsontwerp is thans gereed en zal, aange zien lret ook voor het Rijk over z<X geldt, wor den toegezonden aan de daartoe aangewezen in stanties in Nederlandsch OosDIiulië, Suriname en Curacao. Nederland en de Volkensbondsgedachte Feu derde Memorie van Antwoord,eveneens aan de Eerste Kamer, verscheen, en wel van de hand vaü minisler Pa tij n. iliorin wordt onze bui- tenlawdsche politiek besproken, met nante onze verhouding tot den Volkenbond. Minister T'ntij i spreekt daarin de conclusie uit, dat het «ogenblik voor verwezenlijking der Volken- boiwlsgcdachte nog niet is aangebroken en dal het dwaasheid zou zijn, indien de kleine landen zich nog steeds door tie Volkmbondsbeemselen lieten Kiden, terwijl dc groote mogendheden dit in het algemeen niet doen. Met vlo werkelijkheid voor oogen, heeft ook da Nederkadsche regeering zich genoodzaakt gezim. haar politiek aan de feilen aan te passera. Ten aanzien van onze betrekkingen tot Duitsch-' land, zegt Minister Patijn. in vleze Memorie, dat onze zakelijke positie in de. wereld zoowel waar borg als beweegreden zal zij ra voor bpt streven naar een goede verstandhouding tot Duitschland. evenals tot Were mogendheden. Met voldoening hoeft de ncgeering geconstateerd, dut dit streven ook aan Duitsche zijde bestaat, waarvan dc jong ste jtxiie van dm Rijkskanselier nog een bevestiging Dat "er tusschen oils land en België militaire afspraken zouden bestaan, oi dat hieraan gre.tachl zou worden, ontkent de minister ten stelligste. Ook met jciit land teven wij in de beste verstand- houding, maar dat betcckmt nog heelemaal niet, dat er sprake van militaire samenwerking tusschen beide landen zou zijn. De kwesties, die er nog tusschen beidie landen bestaan, zullen, naar atle verwachting, in een sfeer van vriendschap opge lost kunnen wonden. Welverzorgde handen! Met Purol blijven ze zacht en mooi Doos 30 en 60 ct. RENOVATUM AMSTERDAM SPUISTRAAT 219-21, Correspondenten J. KLIJZING, Purmerend, Koemarkt 29 G. N, KLIJZING, Purmerend, Nieuwstr. 93 J. VAN TOL, De Rijp, Tuingracht stccntei c. d., die i'eeds naar Frankrijk zijn gebracht, torüggjegeven worden. PalestIJnsche Conferentie )|W1 rliandehnc rhiecie e tot komen van dit zeer moeilijke vraag stuk, niet ia vervulling zal gaan. Maar de. confe rentie is nog niet afgesloten, terwijl de. verschil lende partijen ren voor een aan Chamberlain ver klaard hebben, dat zij niets liever willen, dan dat een spoedige oplossing gevonden mag wonden. Gevaarlijke combinatie in zijn redevoering. die Mussolini in den G rob ten Faseistiseheia üaad Insert gehouden, is mei geeu woord van de Italiaansche aanspraken tegen over Frankrijk gerept. Nog steeds verkeert mm dus in het onzekere, wat de Italianen nu eigenlijk van liet Fatijnsehe zustervolk wenschen. Het oenige belangrijke ia de redevoering van den Ducre was. dat de Italiaansche strijdkrachten Spanje niet zul len vertalen, voor dat de oorlog is geëindigd met een volledige overwinning van Franco. Nu, nie mand had ook verwacht, dat Mussolini eerder tot een terugtrekking zijner strijdkrachten van liet Ibe- Ons 'lijkt het geloof aan ecu dergelijke combinatie voorloopig met juist. Rome ra Berlijn hebben her haaldelijk en nadrukkelijk op hun solid air i lei t ge wezen tra zonder deugdelijker bewijzen dan dé bo ven genoemde, moet het gevaarlijk worden genoonu op mee-niiugsverschiilen tusschen de beide spilpart- ners te si*culeer©T). In de afgeloopen jaren is men daarbij immers zoo vaak bedrogen uitgekomen. ■Waarschijnlijker is de lezing, dat Mussolini tocli eerst de 'volledige overwinning van Franco in Span. je wjl afwachten, wijl hij meent, dat zijn posilie dan het sterkste zal zijn. Overigens wordt het uitblijven van een den toe stand verscherpende noot in de redevoering van Ü,én Dure als ©en gunstig toeken voor, den vrede opgevat. I.aat ons hopen, dat men zich daarin niet 'vernist. ui id© funeste gevolgen van mond- en klauw en dc vorstschade, die onzen tuinbouw trof lten nog wel weinig reserv©-voorraden be- zitU Konlnkli|k bezoek Volgens F'-lgische mededeelingeil verwacht men het officieel© contra-bezoek van onze Koningin aan. Koning Leopold van li'dgië aldaar van 21 23 Mei. Dr. Henry W. A. Deterding weldoener van twee volken Iie| zijn niet alleen vorsten, slaatslicdc mten, -die den roep van reen land lot c grunzci imengen e« wier namen era zijn scheepvaart en induslrie, die. in -den waren zin thus woortls een vereldreputatie geiielell en wij .over drijven r er zeker allerminst, wanneer wij zeggen,, dat het bericht van hel heengaan van een man als J)r. .Deterding ©tel siddering van medegevoel door de vijf werekld-releii heeft docra gaan. Indien er- één Nederlander is geweest, wiens naam de laatste tientallen jaiVn met er-re. en ontzag is ge noemd, dan is liet wed die van Dr. Henry \V A Deterding. Daarvoor zijn lal van oorzaken De ncemen, maar d<' voornaamste daarvan is wel, dat hij niet slechts :ot sin: ma goed, edel mensch. Daaron geheels' wereld, doch voor; dors, hlijven voortlewra als grootste figuren va tieke lüone.el. lol lemn", zooals hij werd genoemd. Nederlander van geboorte tot sterfdag Ncfleidaiiiler was hij <a .vaderlander is hij ge bleven l.it zijn dood, welke allen, vin' hot groote voorrecht hadden hem te kennen, in -,iiijwen rouw lieeft gedompeld. Eén der grootste, cm der ener giekste mannen van zijn tijd is heengegaan, om groote' leegte achterlatend, rei le-glc, welke wij niet ku uren hopen, ooit le zien aangevuld, want mannen van zijn lei li lie u zijn opvattingen, zijn alles om vatten de i blik en daarbij zoo nobel zulke mannen zijn zeer, zeer zeldzaam in -do we reld. en ons land is -ra- trotsch op, de bakermat te gij" gewenst, waar eenmaal de wieg stond van den man, die. de „Koninklijke'' heelt gemaakt tot het machtige wereldconcern, hetwelk zij thans is' De groei, de bloei, dc aan eon sprobe herinne rend© ophouw era uitbreiding van dit, alle wcrcld- d cc ie n oinvattziide bedrijf is liet werk van zgn geest en zija energie, en hij de ontelbare krachten, rechtstreeks <d zijdelings verhonden aan deze reus achtige onderneming, zal zijn nagedachtenis in ze genrijke herinnering blijven voortleven, Dok zij heb ben ontzaggelijk veel te danken aan den grooten doode, zou,als zoo overtuigend is g-'bleken bij de Weldaad, bewezen aan twee volkep Hoiulerdduizmden anderen nog zullen zijn naam met innige dankbaarheid uitspreken. Is het nog noodig, hier te herinneren aan de ongelooflijk schij nend© en toch 'ware- gebeurtenis, dat één man, één enkele man. Or. Deterding, uil eigen middelen lien niidioera gulden afstond en daardoor een wel daad Ixiwcch aan twee volken'.' Immers, voor Ne derland werkten zijn aanknopen op reusachtige schaal prijsrcgclcnd, zoodal de toestand van do markt hier te lande aanzienlijk verbeterde, terwijl do uitvoer van de enorme hoeveelheden levensmid delen naar Duitschland daar voorzag in de, be staande tekorten. Is het wonder, dal hem daarvoor, zoowel van Nederlaradsche als van Duitsche zijde, stapels dankhetuighfjen toevloeiden, hoewel hij zijn persoon zeer bescheid,ra op den achtergrond hield? Wal Dr. Deterding de.e-.l, deed hij niet ten halve. Zijn g'duvk' lev,ai is daar. om dit te bewijzen. Zijn stoutmoedigheid in zaken was grenzeloos om dat zijn scherpzinnigheid hem den juist™ weg wees. Dat de Koninklijke" de plaats is gaan beklem den, welke zij thans inneemt, is hel levenswerk van d©zm man. een der eersten, dje voorzag, dat in (ten eerstvolgenden oorlog jielroleum de kolen zou vervangen en dimisovereonkomslig zijn maat regelen aam Daarom getuigde de Engelsclie admi raal Fisher dan ook vara hem, dat Dr. Deterding een man was, „N'apoteontiseh in zijn durf en (uwmweliiaaiiscli iiu zijn doorlast©n:lheld". Twee mannen van staal Nooit verloochende zich zijn ynnlerlhndsche hart. Hij was de man, die het beroemde „Straatje van Vermeer, dal voor ons land verloren dreigde te gaan. voor rara millioen gulden kocht. Aan zijn e.l'clmoedig gebaar hebben wij het danken, dat dg kostbare stua 1 van Ncilcrlorailsche kunst niet over gi no ools diglK'd-en vormt van i et Rijksmuseum te Amsterdam. Dr. Deterding en John I). Rockefeller •- de twee grootste figuren uit de pgtrol©umworeld, de twee grootste tegenstanders levens! Rockefeller was in zijn tijd de onbetwiste petroleumkonimg, die al zijn concurrenten over de gchcete wereld wist p- verslaan -- tot hij Deterding tegenover zich kreeg. Hard en> vinnig was dc strijd, zooals men kon ver wachten van twee. mannen van staal. Doch de Ame rikaan zag zich lenslolle genoodzaakt, de vlag le strijken voor den Nederlander, die 'van gc-en wijken of huigen wist. Naast ulichten- zakelijkheid bezat Dr Deterding een nobel, hoogstaand karakter, dal zijn gchcete leven in zijn dralen lot uiting is gekomen. Het tends, door hem geslicht, hetwelk ieder jaar e.ra aantal jongelieden in staal stelt'om door eigen aan schouwing Iran kennis te verrijken van ons uit gestrekt Indisch koloniaal gebied, werpt rijke vruch ten al. i-te h©t geheim van hel vele goeds.' dat hij in stille heeft verricht, nam die groote doode met zich mede. Een klein land eert zijn grooten doode in de.'i Engelschen adelstand verheven door Ko ning George Y, sprak Dr. Deterding dc historisch geworden woorden- „Als Nederlander Iran ik ge boren en als Nederlander zal ik sterven". Misschien meer nog dan op jets anders kunnen wij Ingtsch zijn op dit fiere rei toch eenvoudige woord 'van reizen landgenoot Zijn wensch is ver vuld. als Nederlander is hij gestorven, cn ner gens ter wereld zal dit bericht ecra ontstellender en divraver weerklank hebben gewekt dan in zijn hij ai zijn 'macht cn waardig- oit Doch, zooals I)r. Deterding nooit zijn vaderland vergal, zoo zal ook zijn yaderlaad nooit- één der grootste zonen vergelen, die bet ooit heeft opgele verd. |)c golf van weemoed, dic bij het verschelden door hot ganscb© land isgegaan, de standvasfte- 9©id. waarmede zijn nagedachtenis zal worden gc- «■rd en de dankbaarheid, die zal blijven voortteven m de. harteji der talloozcn, wier zorgen hij heeft heijKTi verlichten, vormen het schoonste monu ment voor den grooten doode. Met de 3 üainpo productei! bestrijdt II alle verkoudheden Dampo-verkoudheids-balsem, Pot 50. Doos 30 ct. Dampo-hoestbonbons, Doos 25 ct. Dampo-neusdruppels, Flacon met druppelspuitje 60 ct.

DDM | 1939 | | pagina 1