Eerste Blad SMiierziMng? TRIUMPH 011 nummer hestaai uil 2 maden NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NOORD-HÓLLAND BENOORDEN HET Y Waterschap „DE BEEMSTER lUROL geneest zonder Httcehen» 'N TRIOMF VAN SMAAK EEN TAAK VAN DRINGEND ACTUEEL BELANG St^da-Jl iAraSI: 42e Jaargang Zaterdag 21 Januari 1939 No. 3 DE DRIE MEREN VERSCHIJNT DES ZATERDAGS per kwartaal, franco per post. - Advertentiën in to zenden vóór Donderdagavond 10 uur. Uitgever H. Oosterink - Midden-Beemster - Telefoon 10 - Postrekening 151747 - Postbus 3 Alle advertentiën, in dit blad voorkomende, worden gratis geplaatst in SCHERMER'S NIEUWSBODE PRIJS DER ADVERTÊNTIEN 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent; groote letters naar plaatsruimte. Bij contract volgens tarief. Bewijsnummer gratis. VERHURING van GRASGEWAS Dijkgraaf cn Heemraden van het Waterschap „De Heemstee' zijn voornemens in het openbaar aan de meestbiedenden te verhuren: Het Grasgewas yan: 50 parken Bremster Ring dijk en de Eilandjes bij Schermerhom, als mede het Grasgewas van de oppcreindoa der AVegen, voor den tijd van ('én jaar. Het Buiten- en Bfcuicnvischwater voor den tijd van drie jaren. En zulks op zoodanige Conditiën als bij da verhu ring zullen worden kenbaar gemaakt. Die gading heeft kome op Donderdag 2 Februari 1939, des voormiddags ten 10 ure, aan het „Huis i.ler Gemeente" te Deemster, aanhoor© de "Condi tiën en doe zijn voordeel. ZEGT HET VOOR'P. RENOVATUM AMSTERDAM SPUISTRAAT 219-21 Correspondenten: j J. KLIJZING, Purmerend, Koemarkt 29 G. N. KLIJZI^CVEuxmerend^icuwstr. 93 J. VAN TOL,/De Rijp, ïumgrackt Binnenlafidsch Overzicht Tegenslag voor de Tromp" Nauwelijks enkele dagen onderweg voor het maken van een oafenr(;is haar de Middellan.lsche Zee. is Idr. Ms. flotUieljyloMder „Tromp", door te genslag getroffen, dia don Noderiandschnn oorlogs bodem zal noodzaken, het reisprogramma te. on derbreken. I)e „Tromp" lag in de haven van Lissabon, toen het Duitsehc s.s, „Orinoco" bij het verlaten van de haven met den Nederlandschcn bodem in aan raking kwam, die daarbij ter hoogte van do water lijn op twaalf meter van den achtersteven een deuk van eén meter long te opliep. De oorzaak van het ongeval was gelegen in den hevigen storm, die het Duitsc'he schip juist op het oogenblik, toen liet de. „Tromp" passeerde, op zij drukte en tegen dn „Tromp" 'aansloeg De flottielicleidicr werd'met kracht legen het remmings- werk langs de. kade gculrukt, zoodat de schok van de 3350 ton zware „Orinoco" toch werd opgevangen Hoewel de schade minder ernstig blijkt dan zich aanvankelijk liet aanzien, is de „Trontp" toch j.l. Woensdag in het dok te Lissabon opgenomen, waai de herstelwerkzaamheden wi dag ol vijf in beslag Dat het ongeval niet zeer ernstig is geweest, blijkt ook wel hieruit, dal hel noenmaal, aangebo den door den President van Portugal, kon door gaan, Rii deze ontvangst ten paleize van hel l'or- tugcesché regeringshoofd reikte president Carmopu aan den gezagvoerder van den Nederlaiidschen oor logsbodem. kolonel Doorman, de wrsterrelcn v.m de Militaire Orde van St B-jnodjcliis van A viz, uit. De tuinders In moeilijkheden -- De tuinders hebben het op het ooganblik moeilijker dan ooit Wel ontvangen zij regeerings- steun, maar deze wordt niet gegeven tot aan den productie-prijs, maar tot 'en prijs van lü tot 15 pCt. daar beneden, waardoor ecu achterstand is ontstaan, die voortdurend groöter wtirdt Over 1937 is 12 millioen gulden aan steun uit gekoerd en dit cijfer was ook als maximum voor 1938 genoemd, doch liet laat zich aanzien, dat voor laatstgenoemd jaar dit bedrag niet toereikend zal zijn, te meer daar da achter ons liggende vorst periode de vooruitzichten voor de tuinders weer veel slechter heeft gemaakt, 'nog afgezien van de directe schade, daardoor reeds geleden. De veilingsorganisutie's, vorre.mgd in het Centraal Bureau voor de Veilingen in Nederland, in samen werking met de Neutrale. Christelijke eti R.lv. stand- organisatie's, zullen dam ook bij oen minister aan dringen op verhüo'gisig van den Tuinbouwstcun. Richtprijzen voor akkerbouwgewassen De Minister van Economische Zaken heeft de teelt- en steunregelingen voor den oogst 1939 voor a kkerbo uw ge w as sten vast ge s te Ld. Wat de richtprijzen betreft, zullen dezelfde be dragen gelden als" voor den oogst 1938 het geval was. Voor de meeste producten zal ook de wijze van uitvoering der maatregelen geheel of grooten- doels dezelfde zijn, hoewel de omstandigheden na tuurlijk wijzigingen noodzakelijk kunnen maken. Voor tarweoogst '39 zal de richtprijs dus weer f 10.— per 100 k.g. bedragen, voor rogge en gerst 17.25 tot f8.25, voor groeno erwten m yeldboonen 19.25 per 100 k.g., terwijl voor haver en bruins boone: no mei gem b ij zond maat re c regeling voor aardappelen za die voor den oogst 193S, de tooit f50.- per II.A. gehandhaafd. Het oeperkingspiTccntage voor brieksaaru appelen 'is nog i'iict vastge is bepaald op 26.500 H.A., mot die voortaan dc toewijzingen voor :ni. gen niet meer ten laste komen v: v orden ge elt van fa lie l areaal stande, dal ontginnin- cstaand' drijven. Het areaal, noodig voor grinden, welke '39 eerste vrucht zullen dragen, valt dus builen genoemde 20.500 IL.A. Voor suikerbieten blijft de garantieprijs f 10.25 jer 1000 kg. De hoeveelheid is nog niet vastgesteld Dc situatie op dc vlasmarkl is van dien aard, dat ;ok voor den oogst '39 voorloópig geen maalnege- "n zullen behoeven te worden getroffen. Wel znl ie opbrengst van het te velde staand gewas wor- Dc regeling voor cichorei is nog niet vastge. ;leld„ doch dc prijs zal gelijk zijn als cite van De Rijksmiddelen In 1938 Het overzicht van den sluu.l der Rijksmiddelen op het einde des jaars is weer verschenen. Er blijkt uit, dat ultimo December van het dienstjaar 1938 de opbrengst der dir. belastingen f123.274.577 bedroeg tegen f 110.56-1.8-18 over 1937, dus bijna 13 millioen meer. Van alle directe belastingen is de opbrengst, vergeleken bij 1937, geslegen. middelen brachten meer op dan Ireeg dc vooruitgang ruim f3,3 millioen, terwijl de raming over 1938 niet bijna 11 millioen werd overtroffen. Uitbreiding van de K.L.M.-vloot De K. L. M, heeft weer belangrijke plannen tot uitbreiding van haar luchtvloot. Er zullen vliegtuigen van liet typ; Douglas DC 5 worden be steld. die liegen September geleverd zullen pvorden. Met dit type zal de, hoogdekker zijn wederver schijning in onze burgerluchtvaart maken, d. w. z h«t vliegtujg, waarbij de vleugel boven de passa- gicrsverblijven is gelegen. £Cn bijzonderheid van het tocstel is nóg, dat het voorzien is van iieuswiel, dat in den bodem van den bestuimterse.oekpit kan worden ingetrok ken. De DG 5 is uitgerust met twee motoren en biedt plaats aan 12 passagiers met bagage en 280 k.g. vracht. Met een- dergelijke belasting kan een kruissnelheid van 325 kilometer per uur wor den gemaakt en reri afstand van 1287 kilometer zonder landm worden afgelegd. Verder onderhandelt de K. I.. M. nog over den aankoop van eefiige DC -1 toestellen. o aanzienlijk verminderde politieke beteekenis van n Volkenbond, toch op het voortbestaan van ze instelling prijs stcllern, Dit is ook wel hot ©enige el van de reis geweest, want de aan de Raads tafel te behandelen onderwerpen maakten hun oonlijke tegenwoordigheid immers gemszins noodig. Onder de huidige omstandigheden zijn be- "angrijkc beslissingen inzake Spanje en inzake Chi li immers toch onmogelijk. Derhalve is ook Lit- vinoft ditmaal niet te Genève verschenen Het ou hem toch niet mogelijk zijn geweest, dc iegeo_ ingen tot collectieve maatregclea bi liet belang ari hejde genoemde, door den oorlog geteisterde landen te bewegen. Ook dc Kleine Entente is ditmaal niet door een minister van buikralandsche zaten vcrlegenwoor- StOjadinowitsj, wiens land het vorig j sar in plaats van Roemenië tot raadslid werd gekozen, h'ijnt boven con onderhoud met Halifax cn Don 't do voorkeur te geven aan de voorbereiding ui de ontvangst van Graaf Ciano te Belgrado. Brandwonden WÊ^F Snijwonden, Ontvellingen Doos 30 en 60 ct. Bij Apothekers en Drogisten. rt naast Ilonga -Europa zijn inderdaad De bewapening van de Vereenlgde Staten .■kor Wij willen hier met ingaan op dc groote bedragen, welke Komew-lt voor de verschillend© deel'en der w'-rmaclit oisebt Genoog zij te. zeggen, dat in het Congres de wil' tot goedkeuring der plannen in bet ateem-wii aamvazic is Het gaal er thans voor Roo sevelt in (te versta plaats om. het Amerikaansche volk er van te overtuig n. dat e„a acuut gevaar in- derdaa i ook voor dc Vcrecnigilo Staten aanwezig is. De burgeroorlog In Spanje Ite troepen van Franco hebben in de laatste dagen hun ofteosiei aan hst Gatulaansche front nel sur ct's voortgezet cn Tarragona aan dc Mid- dellandsche Zw hereikt, zoo Jat Barcelona thans van twee zijden ernstig wordt bedreigd. Het ofthns.ef van dg republikeinen in Estramu- 1 ni-a heeft daarentegen niet het ge wens ch te resul taat gebracht, n.l. vermindering van den druk op Calali.Huë. Duurte" leeft generaal Miaja au een nieuwe poging ondernomen, door een nieuw of- Hongarije lid van het antl-Komlnternpact Berlijn heeft het bezoek ontvangen van Graai Csiütv. den Hongaarschca minister van buitenland- sche'zaken, wiens land zoo juist te kennen heeft gegeven, dat liet zich aansluit bij het anti-Komin- tern-pact, waaraan, zooals bekmd, reeds deel werd genomen door Italic, Duits chianti cn Japan. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit pact binnen. fensief ten Zuidwesten van Madrid ie ontkelenen. Dc komende dagen /uilen leenen, of hij daarin slaagt. - Buitenlandsch Overzicht Chamberlain In Londen teruggekeerd Minister-president Chamberlain is met zijn ge zelschap in Londen. teruggekeerd cn hoeft Woens dag met Halifax, dje eerst nog dc opening van de Klie zitting van don Volkcnhondsraad heeft bij gewoond, in cm .Ministerraad verslag over rle ill Rome gevoerde besprekingen uitgebracht Na et-u aanvankelijk pessimisme, krijgt de open bare mrening thans langzamerhand een ecnigszms ander inzicht ia datgene, wat zich te Rome heeft de voor het oorspronkelijk opgewekte pessimisme aai sprakelijk zijn te stellen. Men weet. dat in het groot gebouw aan de cane zijde van. do Downing Since vaak geheel andere opvattingen hrorsehon, dan i liet tegenover liggende eenvoudige buksteénen hui: waarin de mimster-preskDmt woont. Chamherlain's bezoek aan Rome ka-n in liet koi als volgt gcwatiTdcBrd worden dc besprekingen Ur schen Chamberlain on, Mussolini zijn zonder grijp baar resultaat beëindigd:' daar concrete onderhall delingsthcma's tusscliien Engeland en Italië niet bt stonden, koödca ook groen concrete result ateln i: het onderhoud worden bereikt. Mei bad slechts t doen met problemen, die derde mogendheden aai: gaan en waari:f derlialMe geen onmiddellijke beslui ten genomen konden worden Rij Chamberlain gin hel er vooral om, bet m Münchtri begonnen wei: se hel ijs: contact met Mussolini le vernieuwen e: In itet algemeen helt men thans over tot de ojr- vatting, dat dit contact tusschm Chambcrlainteen Mussolini en de openhartige uitwisseling van ^iiee- ningen tussehe::1 de Britsctic en Italiaansche mi nisters voor de toekomst van groote practische bXdcek'gnis zal zijn. Wel is waar toont men zich in Engelsche oppo. sitie-kringvn telidurgesteld over last feit, dat Cham berlain de terugtrekking der Italiaansche vrijwilli gers uit Spanje met van Mussolini heeft gedaan ge kregen, maar anderzijds hecht men in' Engeland cu ook daarbuiten groote waarde aan Mussolini's belofte, dat hij zulks onmiddellijk na het einde van den burgeroorlog zal doen en er dall tevens toe zal bijdragen, dat de status quo in de MuMel- landsehe Zee gehandhaafd blijft. In diplomatieke kringen verwacht men thans, dut nu in de komende wekten achter dc schermen de Eingelscliten besprekingen met de Fransehen zul len hébben om dc door Londen zoo dringend ge- wenschte verbetering der Eraasch—Italiaansche be trekkingen on een oplossing der Middcll&ndsche /.»-•- vraagstukken voor te bereiden. De besprekingen tus- schen Halifax en Romtel, die Maandag teztrmen naar Geneve gijn gereisd, vormen daarvan een begin. De 104e zitting van den Volkenbondsraad Het feit, dat Halifax en Bonnet naar Geneve •2-ijh gereisd, om daar «te opening van dé 101e zit ting van de.a Volkcnhondsraad bij te wonen, is slechts in zooverre belangrijk, wijl dit aantoont, dat de Engelsehie en Fransche regeering, ondanks de Het Algemeen Zuivel- cn Melkhygifniscli Week blad brengt in zijn nummers 51 cn 52 van 23 en 30 December 1938 ccii uiterst belangwekken de beschouwing over onze economische, betrek kingen met Duitse hl and. Ilot uit daarin de klacht, dat in Nederland, dat in de richting van Duitschbrad zulke groote econo mische belangen heeft liggea, veel geschiedt, dat den Duitschcn klant ufkeerig moet maken om hij ons 1" knopen. Het is niet 'toevallig, dat hei juist dit weekblad is, hetwelk op dit ongetwijfeld ernstig; feil wijst Ijct is immers een bekend verschijnsel, dat de mensch, zeer gevoelig voor directe schade ndirect nadeel dikvv -sta plaats vrol de ■ij en zuivclltereidir d is. En 1 landsche echtslrvrok hande 1 sbctiekki11g:u en de daaruit voortvloeiend, schade te wijten is. Ie wijzen c;:i de miJitelen aai te duiden, die tol een verbetering moeten leiden Dc eerste, lout dan is gelegen in hel toil, dal men zich in Nederland, 'dat overiu-ns toch zoc nuchter is, t" vrocl laai leiden door jKihtielre hart.s tochten. Ze loer. hel is becrijnclijk. dat dc Nederlan der. (li." vaak roen andere' mmtaliteil Irozit dan d. Duitsciter bepaalde dingen, die er in het rijk vaT onze Oosterburen gcscliicden, afkeurt, maar dr ■hl ïrl. tv den heeft hut p Dmtschland zi t Moet mem zi. plicht, can aïcii al Iron naar fouts ms laml daarbij belan*. zoo schrijd bet ge 11 hem behouden ea Maar men houdt er 4 "ii handelsverdrag, waai ons?ins gezegd is, dat dit dighed-n gemist l:au word. fftcioele onderhimdeliagron .verdrag, zal bet lum-b-rdro tusscl'ien de kooplieden 1 m.relm worden is duidelijk, dat dc Maar naast d< 1 te vertellen licbbei D.ntschland toch heeft levensmiddelen en grom stoffen noodig Nederland en zijn koloniën Lebbe daaraan een le veel. DuitschlauJ wil mdustrie-pr. (lucten uitvoeren, Nirolerhmd en zijn koloniën zo den. de zie good kuimen gebruiken. Duitscliland w exportceren naar landen, die betalen in levensmi- delen, grondstoffen ren vrije deviezen. Nederland wil Duilsche pnvluclen knopen, want het kan. beta len met pR/JucUni. waar hei laiad en zijn koloniën een te vpx'l aan hoeft. Uit dezen stand van zaken had men aan beide zijden groot voordrol kun,urn trekken. Hei legen- ilea te verbeteren Zoo zal del te v der vrijh- it blind en, dat. mot behoud van de van drukpers door wettelijke hep laakt aan dc kleinzielige en dikv fig Ie criliv'k van bepaalde pr, immers behoeft gccns/.ias in te .ml niet z.cifbewu.st en zelfstnnc disten Dit dal Nederl leii tod nrot omiteg-iijk mal Deze 1> Jf tegenstander. SR dat de dag- cn w ndentieuze bericht -era-atwoordehjk -d stelsel van cl it wede aj I's leven redt cm da K'ide regeeriiigen - die onder ligliedcn absoluut Tmmisbaar is er een plaats ie geven in tiet tuswhen Nederland en Duitsch- tk moeten zijn van hol be delt VOO ie zich dat deze taak tha worden genomen I ik.cn aam hel nood ter wille van kit rloopig dc sli cUI in'r tul m bij zonderheden te !>-.:< Im t dit- denkbeeld praktisch let sl.-lt voor van de Iro- iverkoer tusschm Neder- lakem, eb-n ,rro mille in ig I" investoeben Want in, wijl men daarmede im kerb-id aftakelende ver en nieuwen bloei te ver leken. die deze laak ;ou- zijn in Nederlimd zeker in Melkhvgiënisch Week- ofdartiltel met dc s siKKidig' ter luizid it bepleit, om een oo.v geprikkel van ie hmnenlandsclic in dc i hul d'jkhc plaats moet een g.rod met jtersonfn en geoutilleerde, exploratirooriderme- worden;- die contact ontwikkelt, mo- oekt en voorbereidt ra bij de beide ogceriugroii voor zoover noodig ifioroeleii en orim-.ron steun zo,-kt ter verwezralijking van de gedachte, dal er v. ver nieuw leven moet 'komma "u niet uitbreLdiii^ c.u onlwikkeling ïn het Neder- aiKlschDuitsehc economische \erkccr. Gcschicxlt lit niet, dan zal <l[t ^'oor dc ecoTomisclic toekomst van ons laad schadelijke ^volgen hebben. 3 broertjes en 2 «usjes waren heel erg verkouden, maar Moeder wist raad. Zij haalde 's avonds de doos Dampo voor den dag en den volgenden morgen waren ze alle 5 weer beter. Doos 30 ct.

DDM | 1939 | | pagina 1