2e Blad DE DRIE MEREN van Zaterdag 24 December 1927 J Schipper Zn. Een goed geneesmiddel. Plaatselijk Nieuws I IN HET LAND VAN HAAS EN WAAL..... Een kijkje op de krotten, waar de wind door de naden der dunne wanden binnengiert. -0UESUS3EN worden, in Leipzig door een aki-vereniging gratis gegeven. Hierboven ho® men de eerste beginselen der ski-sport leert. VAN DE WEBF VAN DE NED. SCHEEPSBOUWMAATSCHAPPIJ TE AMSTEBDAH werd te water gelaten de Nieuw, HollCnd een dubbelsohroef turbinescbip, gebouwd voor de Eon. PakketTaart-Mij. Als inïet de Directeur der N. S. M., de heer Goedkoop met Mevrouw E. Hummel van Hecking Colenbrander, die de doop verrichtte. ÏJSZEILEN OP DE deze ijszeiljaoliten SUIDEBSEE, tuBschen Monnikendam en Marken. Mét kan men een Snelheid bereiken van.80 E.M. por uur- HET SCHIP WAAEOP DINSDAGMIDDAG EEN LSSOH-APPABAAT SPBONG, wolk ongeval een knaap zijn leven kóstte. AeVtex\ ppp£ P HOORN In dc vergadering van den raad dezer gemeente is besloten, de ICerstgave aan dtf werkloo- zcii uit te reiken volgens het voorstel van B. en \V., waarvan de lotaalkosten zullen bedragen f 7aü. De openbare vergadering'werd door den Voorz. geschorst, Waarop de-heer Fiomper (S.D.) mededeek do, dat zijn partij geen deel zou nemen; .aan ver' trouwelijke besprekingen, waar de raadsmecfderheiu haar wantrouwen had uitgesproken in den heer Veldhuijsen, voorzitter dér S.D.A.P.-Iractie. - De Voorzitter zei. daarop, dat het luer niet.belrot een informeele zitting, doch slechts een schorsing van de openbare vergadering. De heer Plomper dankte voor die mededeeling, doch'zeide, dat de a. D.A.P er toch de voorkeur aan gaf,, geen vertrouwe lijke besprekingen te voeren. De 5 man.sterke tractie verliet daarop de zaal. WUDENES Voor deelname aan de a.fc Kwartet en Sohsténwèdstrijden voor lèdeh van Harmonie- en Fanfarecorpsen bestaat veel animo. Inschrijvingen komen nog steeds binnen de inschrijving zat uiter lijk sluiten op 1 Januari 1028 Als Jury leden hebben zich bereid verklaard de heeren Martin S. Heuckeroth én M. C. v. d. Hoovaart beiden toonkunstenaars te Amsterdam. Het iaat zich aanzien, dat ons op 11» cn 18 Maart 1928 vanwege onze Fanfare weer dagen van kunst genot wachten. Vele medailles worden geschonken door particu lieren en bekende zakenmemschen, terwijl Burge meester èn Wethouders/ Voor dit doel ook eenige medailles aanboden. WUDENES Op 15 en 17 Januari a s. geeft het Fanfarecorps „Ons Genoegen" zijn winteruitvoenng, waaraan zal medewerken het gevierde duo „ue Groot' uit Amsterdam. Dit beloven een paar gezellige avonden te worden. OUDENDIJK Dinsdagavond jl. werd door het Bestuur van de', afd. Avenhorn van den Bond voor Sfaalspeiisionrieering een vergadering gehouden in het café Houdius - alhier, met het doel dc afd. Oudendijk, die al eenige jaren slapende isy weer nieuw leven ii) te blazen. De vergadering- werd door afwezigheid van den Voorzitter, die wegens drukke werkzaamheden ver hinderd was", door den Secretaris, den hoer Jonge-' waard, geopend. Al was de opkomst niet groot, wat misschien zijn oorzaak vond in de felle koude, tóch meende spr., als zij, die aanwezig waren er zich even voorspanden, de afdeeling weer levensvatbaar heid zou toonen..- r, Hel gevolg was dan ook, dat. een voorloopig Be stuur werd gekozen, bestaande uit de heeren F. J Damen, K. Slublfé en M. Worp, die resp. als Voor zitter Secretaris en Penningmeester zulten fungeerén Door huisbezoek zat getracht worden weer leden te werven en de afdeeling, die. vroeger pim.. 100 leden telde, weer in de rij harer zuster-afdeehngen té plaatsen. - Mocht mén in den beginne voor moeilijkheden. ko: men te staan, door den heerf Jongcwaard werd bij zijn sluitingswoord hierop gewezen, dat de afd Avéiihorn ten allen tijde bereidzou wezen zooveel moceliik te steunen. Een woord van dank moge wij het Bestuur der afd. Avenhorn niet onthouden voor de 'moeite, die zij zich hebben getroost.sim de afd. Oudendijk weer in het leven te. roepen. Gezien de felle koude en den gevorderden leeftijd van enkele Bestuursleden was het zeker een groote opoffering. Ingezetenen van Oudendijk', toont ook gij zooveel belangstelling voor deze goede zaak. K Êm czer Ji^sgezels OUDENDIJK ^pBczer dagén ais hier door eenige personen een J^Sgezelschap 'opgericht, een instel ling, die op vele plaatsen reeds lang bestaat. De con tributie» voor toetredende ledeij werd bepaald op f 1.per leesliaifjaar. Het Jeesgéld werd bepaald op 5 cent per deel voor leden, terwijl nict-ledcn 10 cent per deel moeten betalen. Van-verschillende, zij den zijn reeds boeken ten geschenke gegeven, terwijl andcreh toezegging deden, boeken in bruikleen te wil ld i) afslaan. Indien er nog personen zijn, die aan bovengenoemde instelling nun belangstelling wil len toónen door het schenken of tijdelijk in bruikleen geven van boeken, worden vérzocht, deze te bezor gen bij den heer F. J. Dariieii, hoofd der school al-; hier. Waar dé administratie berust. Ook bij den lir. D. Groot, Penningmeester, kan men zich vervoegen, WARDER De tweede Vergadering van de Ver. tot steun bij Ziekcnhuisverplcgïng was Dinsdagavond weer druk bezocht. Niet minder dan 54 personen tcckenden de' presentielijst, voorzeker wel den be wijs, dat hiervoor nogab belangstelling bestaat. Door het voorloopig Bestuur was een reglement in elkaar gezet, hetwelk door de' vergadering artikels- ge,Wijze werd behandeld en waar dit noodig was, kgewijzigd. Hel inleggcld werd bepaald op f 1.— per gezinshoofd. De contributie voor ziekcnhuisverplc ging en operatiekosten werden voor ieder op 3 ct. per t week gesteld*- voor kinderen beneden 10 jaar l cent per week; \Eenmaal in 't jaar zal men gedu rende 8 wéken zSekenhmsverpleging kunnen ge nieten, tégen een vergoeding van ten hoogste f 196. Voor' operatiekosten zal een vergoeding worden uit gekeerd van ten '-hoogste f 150.— zal per maand worden geïnd. iaÖ >o De Contributie De Bestuursverkiezing had >ot uitslag, dat hier voor werden gjekozen de hee.ren A. Bergman', P. Nooij, E. Buurs, J. Feller en Ifc Meulenbroek. De vereehiging treedt-1 Januari a.s. in werking en. heeft thans 13-7 léden, waarvan 60 gezinshoofden. Bij het sluiten der vergadering dankte de hoer K. Bakker Kz. allen, voor hun belangstelling en sprak den wensch uit, dat deze nuttige instelling gunstig zal mogen werken om waar dit noodig is, elkander gezamenlijk in moeilijke dagen terzijde te staan. Neem direct bij de eerste verschijnselen van HOEST, HEESCHHEID en KEELPIJNL_y- Wij hebben/hiertegen veie - goede middelen voorradig. GOEOKOOPE DROGISTERIJ Drogist Apotheker-Ails? HoeK Bult- en itleuuisiraat - purmerend WARDER •n lieer Jb de lieer ABergman<en tot Diaken"do'heer J. Stolp Benoemd tot Kerkvoogd in plaats van den heer Jb. Hop, de heer J'. Pauw Jz,, tot Ouderling STOMPETÓREN ..Zondag 11 cn Donderdag 15 dezer gaf de Toonéél.verccniging „Aurora" alhier 'haar eerste uitvoering in dit seizoen. Opgevoerd» werd „Joop cn haar jongen", vervolg op „Joop ter Heul", bewerkt' naar liet boek van Cissy van Marx- veldl, door Dom dé Gruijter. Beide avonden was de groote kolfbaan van den lieer Kamsteeg flink bezet. Het publiek volgde in diepe stille, afge broken door menig gullen lach, dit vlot gespeelde blijspel. In „Joop en haar jongen' herkennen .wé irtog dui delijk de .ongekunstelde, guitige, vrooliike, inaar ook warm voelende Joop Ter Heul; Met dc vermeerde ring harer jaren heeft zich riiéer en meer ontwikkeld ■haar'diep en warm gevoel voor haar medemeuschenj zelf gelukkig, wil zij anderen gelukkig maken. Deze karaktertrek kwam door het spel sterk uit. Na een

DDM | 1927 | | pagina 1