Ill iniDcr Kaai in i Haïti Eerste filai Purol bij Ruwe en Springende Handen. Doos 30 ct.| Haarlemsche eemging Mooie blauwe Rozijntjes SiMd Rozijnen 35 cent p. pan Kerstgeschenken Magazijn „CENTRUM" J. v. Hemsbergen ir^ a Dames- en Heeren= POLAND'S HltUlH Uitgever: JAC. KROL - Beemster B8Z00HI ne Eerste zaaniandscne Lonetiroom, flieweendilH lis, Amsterdam Dobber, Purmerend 3 liessciien «oorio.~, f«o thuis Schermers Nieuwsbode. Lezen en herlezen. Kerstboom-artikelen Diverse extra koopjes KORT NIEUWS lftBiID§HEIT. Om te bakken. v.h. Barend CruijfF. winterhanden-wintervoeten schrale lippen-ruwe huid verzachten geneest- POLAND'S Zaterdag 17 December 1927. No. 51 looo*^. dade#f TELEF. No. 10. POSTREKENING No. «7061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 Bijkantoor Purmerend elefoon No. 42 In haar Et ken d de bes 25 cent per pond, bij mooi en goedkoop, In NIEFVVSTRAAT 17-19 - PURMEREND. Brieven uit Grootschermer voor spotprijzen. RECLAME Varkensmarkt - Purmerend leJaargang f V"?1, DE DM EREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per |kwarta»l, franco per post, Advertentifin in te zenden vórtr Donderdagavond 10 unr, (groote liefst vroeger. J^TTc Jldvsrfötrfiërr, in dil Stad voorkomends, worden gratis geplaatst in De Burgemeester van DEEMSTER brengt ter al- gemeene kennis, dat ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd verzoek- schriften van HERMANUS TIMMER en JAN SLFJ- KERMAN, broodbakkers alhier, om verlenging van hunne vergunningen om tusschen des namiddags 8 uur en des voormiddags 6 uur in hunne broodbak kerijen bakkersarbeid te verrichten. Op Woensdag 11 Januari 1928, des voormiddags 10 uur, bestaat ter Secretarie de gelegenheid, "om te zijnen overslaan bezwaren tegen deze aanvra gen in te brengen. Daarbij worden zoowei de aanvragers als zij, die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld, zich naar aanleiding van die bezwaren mondeling en; schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvragers als zij, die bezwaren inbren gen, kunnen gedurende acht dagen voor het tijdstip, hiervoor genoemd, op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen, Beemstcr, 12 December 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. De Burgemeester Van BEEMSTER maakt bekend, dat in JANUARI a.s. voor den dienstplicht moeten worden ingeschreven personen, die geboren zijn in 1909. Voor de aangifte ter inschrijving zal in het bij zonder gelegenheid worden gegeven ter gemeente secretarie op Woensdag 11 en Donderdag 12 Janu ari 1928 van 9—12 uur voormiddags. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende publicalie's op de gemeentelijke aanplakborden. Beemster, 15 December 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. Donker en kort zijn de dagen, lang de avonden ei nachten. In onzen tijd, nu bijna overal het electrisch licht de duisternis verjaagt, is dat niet zoo eirg, mag]* vroeger, 'toen de verlichting slecht was en alleen slecnls dooor de rijken kon betaald worden, wat zal toen de wintertijd lang gevallen zijn. Men kan zich nu 's avonds met allerlei biercig houden- zelfs zonder uit te gaan brengt de radio concert en lezing in huis. En dan is het ook de tijd van lezen. „De menschen lezen slecht", is wel vaak beweerd, en dit is zeker, dat er velen zijn, die „door hun boeken gaan met zevenmijlslaarzen". Een goed voorschrift is het vol- i gende: „Om te leeren lezen, moet men in het begin heel langzaam lezen, en altijd, tot aan het laatste boek, dat de eer zal genieten door u gelezen te worden, moet men heel langzaam lezen' Maar langzaam lezen! Kun je begrijpen! De meeste jezers lezen maar Taak. Hoe meer het boek in den smaak valt, des te gulziger het verslonden wordt en hoe eerder het voor een andere boeiende of pi kante geschiedenis wordt veiAvJsseld, En hoe velen of misschien heter, hoe weinigen zijn er, dje een mooi gevonden boek nog weer eens en dan later nog eens lezen 1 En toch is dit zeker aan te bevelen. Als men ergens getroffen wordt door natuurschoon, zal men er toen ook later nog_ wel weer heengaan, men wordt dan immers opnieuw geboeid. Daarom is het ook aan te bevelen, zulke mooie boeken zelf te bezitten. Als men een boek mooi gevonden heeft, als het den lezer heeft vastgehou den, als hij er door ontroerd is, spreekt het .haast van zelf dat men het als zijn eigendom wil bezitten. Danis net niet voldoende, het éénmaal gelezen te hebben, men dient het te herlezen. Wellicht, dat dan het genot nog grooter zal zijn; dan staat men« er frisscher tegenover; geheele passages zullen dan met meer aandacht worden gelezen; andere schoon heden worden weer ontdekt. Ook mooie muziek wordt bij herhaling beter genoten en het zien van kunstproducten wordt ook meer dan eens herhaald. En is een mooi boek ook geen kunstproduct? Zulke boeken dient men dan ook altijd bij de )1 and te'hebben en niet leen en uit een bibliotheek of van een of anderen vriend of kennis. Die boeken zijn van gtooter waarde dan een doosje lucifers, of een paraplu, die men nimmer terugkrijgt. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: t5 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters I naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. Het is geen kunst, met groote woorden iels nieuws in den handel te brengen. De STER-TABAK is geen nieuw merk, doch heeft sedert vele jaren het hart van iederen pijprooker veroverd door hare ongeëven aarde kwaliteit De rookers van STER-TABAK beantwoorden ons streven naar kwaliteit met hun vertrouwen. Wij zullen dit vertrouwen niet beschamen! 38S 38 Verhuurt Safe-Loketten a f 6.— gier Jaar Brand* en lUBRMELVRIJfE! lokettenkast B8S NV. Theodorus Niemeijer Groningen en Roiiad&tn iAt Jolt. JsAl jAl JiêiJLJillkL sAif STER-TABAK Aanbevelend, J. A. SCHAFT. G S.V., om 12 uur op liet Gem, Sporterreen te Alk maar. G.S V. heeft evenwel verzocht morgen nog een thuiswedstrijd te mogen spelen, omdat er kans is, dat na 1 Januari GS/V. zonder terrein zit. Wel is er een verzoekschrift, bij den Raad ingediend om vermindmg der huur, maar of dit ingewilligd is. 1 in dit blad zie elders zal uit het raadsverslag moeten blijken, 9 December herdacht onze afdeeling van den Bond voor Staatspensionneering de eerste uit koe ring van liet Ouderdomspensioen. Jammer dat er slechts een veertigtal belangstellenden waren De strijd voor Staatspensioen verdient grooter belangstelling. De aanwezigen hebben gunnen genieten op velerlei ma nieren, o a van eejii uitstekende rede vandon Voorzitter- het een en (of) het ander, die te uit gebreid. was om er een dragelijk verslagje van te maken, maar die alle aanwezigen boeide Verder gemeenschappelijke zang uit den zangbun del „Op voor de grijsheid". Mevr. Borgwat las een aardig toepasselijk verhaal voor-, de jongedame N. Pilkcs en 't duo G. en A. Vlaanderen zongen zeer verdienstelijk eemge liedjes, T. Slooten gar èen paar gedichtjes, terwijl één der oudste leden, -de lieer M. Kooger een ^gedicht declameerde, getiteld Ge nadebrood. Ook werden er door den heer Borgwat enkele series lantaarnplaatjes vertoond, die zeer in den smaak vielen. ïn zijn slotwoord maakte de Voorzitter deze maai een uitzondering op den steeds door hem gevolg den regel in 'l algemeen alle medewerkers(sters) den dank van de vereeniging overbrengen. Nasprak hij tol den heer en Mevr!"Borgwat een extra woordje van dank voor het vele, dat ze steeds voor den Bond belangeloos hadden gedaan. liet speet hem, dat in 't vervolg de vereeniging het zonder hun medewer king moet doen. Hij noopte toch, Jat Meester eens in een Kcrstvacantie met misschien zelfgemaakte plaatjes een 'lezing zou houden ovejjplfe streek, waar hij nu heentrekken zal en die zoo geheel an ders is dan deze. Daarna onder 't zingen van een gemeenschappelijk lied, trok men huiswaarts. Uitslag herstemming vóór Hoofdingeland en Hoofd ingeland-plaatsvervanger voor het Hoogheemraad schap Noordholl. Noorderkwartier, óp 13 Dec. jl.; a Aantal slembiljetten voor Hoofdingeland 91; b. idem Hoofdingeland-plaatsvervanger 91. Van onwaarde voor a- geen. Van onwaarde Voor b: 3 st. Hoofdingeland: G. Haremaker 71, J. van Meer- veld 20 sl. Hoofdingeland-plaatsvervangers. G. Kraaij Gz. 21, C. Uitpluis G7-.st. 't Begint er nu toch werkelijk»op te gelijken, dat G.S.V. als kampioen van haar afdeeling zal eindi gen. J.l, Zondag werd wederom! de wedstrijd met Hinke cijfers, 7—2 gewonnen. Toch vertoonden de G.S.V.-ers lgng niet dat enthousiasme, dat ze tegen D.T.S. lieten zien. De opstelling was nu trouwens ook anders. f Vastgesteld vópr morgen is de wedstrijd Alcmarta- II" aSSDUEBBlS PUItMEKEMP rail TE KLEINE GROOTE STEDEN fVeraiui'ring js er te allen tijd. Verandering ook in het uiterlijk van oen dorp, een slad, liet wijzigt Zich vooi'ldurcnd en moet zich ook voortdurend wij zigen We merken dit tegenwoordig meer dan vroe ger, om dal hel toenemend verkeer dat eischt. Stralen, die in vroeger tijden ruim en breed, mis schien zelfs onnoodig ruim schenen, voldoen nu niet meer aan de beboette en zoo zal, wat nu aan de verkeer.sej'sclien voldoet, misschien over vijftig of honderd jaar niet meer aan de behoeften voldoen. In het centrum der groote steden, bijv. te Am sterdam, lfeefl men om liet verkeer al heel wat ver anderd- liet Damrak, de Voorburgwal enz. zijn go-, dempt en nu wordt bijv. geklaagd over de drukte in I toestanden op .e korte baan, speciaal aan, liet z.g. dc Leidsclie straal EnMoor die veranderingen wordt plaats rijden in scne's Alhoewel deze vraag een dikwijls het eigenaardige stadsschoon minder. Jzccr ingrijpend punt bietrof, vroeg niemand hst Hadden vorige geslachten kunnen vermoeden, wel- woord, zeer tot verrassing van den \ooraltter, die ke verbazende ontwikkeling bel verkeer zou nemen, moest concludeeren, dat alle aanwezteen, zoowe dan liad men dadelijk groote verkeerswegen om I eigenaren als pikeurs, liet dus met de strekking rn naar het centrum aangelegd Nu dit is verzuimd. va** dc vraag eens waren, of beter niet gedaan, moet er voortdurend wor VT-n" den gebroken, moeten telkens straten worden ver wijd won worden Amsterdam zijn bijgebouwd, zijn op zich ze if heel 1 pcn duur ch het eindeloos aantal ritten bij deze mooi, maar een groot algemeen plan, waarin ook wrte-bann-draveriten waardoor het wel is voorge niet toekomstige mogelijkheden rekening wordt ge-1 komen, dat eendeelnemend paard van s ochtends houden, schijnt men niet te hebben. Nu wil menj 10 uur tot kwart over zeven m tuig heeft gestaan, daarin verandering brengen en een aparte afdeeling Aan deze afbeulerijen dient een einde te komen. voor de stadsuitbreiding instellen. |Df icrgader.ng beantwoordde de vraag in bevesti- Dit neemt niet weg, dat veel, dat nu reeds bestaat,! Z1IJ- nic( zoo geihakkclijk tc veranderen is. Als het Cen-j, Bij dc derde vraag. Is het gewenscht, dat in de traal Slahon er nog met was, zou dit nu waarschijn-1 bepalingen voor de prijzen-dravcrijcn voortaan alteen Do tweede vraag luidde: Is het gewenscht, bij korlc-baati-draverijen over 300 M., in verband met lijk daar (er plaatse niet komen; men zou nu lieverI goMbelasttng wordt toegestaan? deelde dc Secre- _i_ i1 n' a,i„« 1 tans mede, dat dit punt eenheid zou brengen, aan gezien in het buitenland ook alleen de geldbelasling een breed IJ daar gehouden hebben. van Kleding DE SCHERMER-MOLENS Woensdagmiddag werd de kwestie der electiuscho bemaling in den "Schcrmerpolder voor Ged. Staten behandeld Dc lieer 1'. Smit meende, dat men veel beter de molens kan verbeteren. Mr Van Tienhoven, het woord voerend namens Do Uollandschc Molen', vroeg de beslissing uit te stollen, om aan de vereenigin" gelegenheid te ge ven voor het verder onderzoenen van nieuwe be- mahngssySternen, 'waarbij een groot gedeelte van de windmolens gespaard kan blijven. Dc lieer Aliddelberg, eveneens sprekend namens I)o Uollandschc Molen", achtte electrische hulp- homaling zeer weinig rendabel. Do heer D A, Vreedenburg, adviseur van het Wa terschap. deelde mede, dat de stroomprijs voor pol der il vijf cent per K.W.U. bedraagt, voor de pol- nors I en III zou dit viër cent worden. Uitstel van een beslissing zou z.i. veel geld kosten De heer D. dc Boer Dz., heemraad, gaf toe, dat dc molens nog wel eeuwen mee zouden kunnen, maar men moet niet vergeten, zeide hij dat er ook jaarlijks een rekening .komt. Het behoud van de molens in Je Schermer zou volgens hem op een groot offer komen te staan. Een hulpbema ling m de Schermerpolders achtte hij niet gewenscht. Nadat nog eenige belanghebbenden hun meeniiig hadden medegedeeld, zeide de heer Reigersman, hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat,, zijn rap port te handhaven De wmdbemaling geeft mecp last van water m -de polders, dan eleclrische bemaling; het verschil be draagt zelfs 30 c M. Spr. ontraadde in te gaan op het verzoek van „De Hollandsche Molen'om een beslissing uil te stellen. Verder noemde hij eenige cijfers om aan te too- nen, dat de exploitatiekosten van electrische be maling veel lager zijn, dan die van windmolens, ook ai worden zij nog zoo goed verbeterd. Ged Staten hebben en het verzoek van bet Waterschapsbestuur in gewilligd ueii over COGNAC M JPOLAND-wunhanbh. PURMEREND later een beslissing genomen stui zoodat spoedig, tot electrific'alje zal wor- ien overgegaan. VERKIEZING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR W^FRIESLAND Het Hoofdstembureau kwam Vrijdag bijeen Ier vaststelling van den uilslag der 7 December gehou den stemming voor de benoeming van 5 leden der afdeeling Kleinbedrijf van de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Hoorn. Herkozen werden verklaard de aftredende leden: P. de Boer CzBlokker; Jac de Bruijn, Enkhuizen; R. Eilander, Hoorn,y-J. Kamp Pz,, Berkhout; Th, J. van Kleef, Hoorn. Daar de aftredende leden der afdeeling Grootbe drijf reeds bij candidaatstelling herkozen zijn ver klaard, blijft de Kamer onveranderd in haar samen stelling. DRUK VERVOER In Oclober bedroeg het aantal passagiers te Ber lijn in trams, ondergrondsspoorwegen en autobussen 109.3 millioenl STELLING NEERGESTORT Dinsdagavond is bij de Hoogovens te IJmuiden wordt toegepast Maar bovendien is deze bepaling niet anders dan billijk, want naar spr.'s persoonlijke j mccning. is'het niet anders dan zuiver en goed, dal,,, hoe grooter het bedrag aan gewonnen geld is, hoe zwaarder de kans moet zijn om lo winnen. Spreker noemde lal van voorbeelden tot welke onbillijkheden het tot nog toe hier te lande gevolgde systeem leidt. Op voorstel van den heer De Jong sprak dé ver gadering er zich voor uit, dat voor een jaar een j proef zal worden genomen met de geldbelasting. Dc vierde vraag, of het gewenscht is, dat voort- - aan door het Draverij-Comité geen dispensatie meer wordt verleend, om met één paard aan 2 heat draverijen op een dag deel te nemen, werd door dc vergadering bevestigend beantwoord. Voorts sprak dc vergadering de wenschelijkheid uit, dat op één dag niet meer dan twee lange baan- draverijen worden toegestaan, waarhij dan eép wed strijd wórdt gehouden in het Noorden (boven de lijn Amersfoort—Arnhem) en een in de beide Hollan den. Hierdoor zal een schadelijke concurrentie uit den weg worden geruimd. Er zulten dus geen twee [courses op denzelfdcn dag meer in „Holland'^praats hebben, doch wel op denzelfden dag één course in het Noorden en één course in „Holland". Bij de vraag, of liet gewenscht is, dat het Drave- rij-Comité dispensatie blijft verleenen aan vcreem- cingcn wanneer zij tenminste f 2000.— voor één dag uitloven bij gemengde programma's (draven en rennen), werd door den Secretaris een brief voorgelezen van de Paardensportvereeniging ,,Rot- lerdam'waarin verzocht werd deze vereeniging dispensatie te blijven verleenen bij gemengde pro gramma's met 'f 1500.— prijzengeld. Voor do in williging van dit verzoek voelde het Comité niets. De \90rzilter van de Paardensport ver. „Rotter dam' lichtte het schrijven toe, in dier voege, dat „Rotterdam' niet bij machte was, moer dan f 1500.— uit tc loven, want ohdanks het groote bezoek was het bij deze veroe 11 iging toch steeds pompen of verdrinken De schijn was- heel wat mooier dan de werkelijkheid. Van dc Bestuurstafel waarschuwde de heer De» Jager legen inwilliging van het verzoek van ^Rot terdam", omdat het gevolg zou zijn, dat ander# vereenigingen het voorbeeld van Rotterdam zouden gaan volgen. En het 'nog verder naar beneden drukken van de prijzen zou op e|en fiasco voor ctc draverssport uitloopen. De vergadering onderstreepte het Jjetoog van den ir met applaus. De vergadering sprak zich uit voor de handhaving ij uu nuoguvtu» ic U1..U.UW,. ue vergadering spra een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Voor den bouw vau hel minimum-bedrag van f2000.—, voor alle van een nieuwe opslagkraan, welke gebouwd wordt I vC - - - - - lieer De Jager met applaus, iadferi mimn .ereenigingen en dus ook voor Duindigt," in dit op- door de Firma P. Snnt Jr. tc Rotterdam waren vier|nCht, dat van de f2000.aan de rennen niet meer arbeiders van de Firma Bijkcr te Haarlem aan liet tian f 600.— zal toe vallen, zoodat er dus f 1400.— werk. Deze tinna voert 111. een onderdeel van I vool. je draverijen beschikbaar blijven. Tevens sprak hel werk uit. De arbeiders waren bezig met lietj(j(, vergadering er zich tegen uit, dat ruins van zeven afklinkcn van de kapbaan, Deze werkzaamheden 1 :aar cn outjer weder aan de courses op de lange werden uitgevoerd op een ongeveer dertig MeterI jjaan ZOudcn mogen deelnemen, hooge houten stelling, welke rustte in verschalende Nïuu- aanleiding van een vraag van dein heer ijzeren haken Plotseling is een dezer ijzeren haken gehoon om buitenlandsche afgekeurde hengsten niet uitgebogen, waardoor dc stelling kantelde en drie!mccr (0; 0nze courses toe te laten, ontspon zich arbeiders vielen Alle drie werden dood opgeno- mi discussie o\fcr dc vraag, of het aanbeveling men. Het zijn volgens do „Tel.de 20-jarige C verdiende, om ook afgekeurde inlandsclte" paarden Meijer, zoon van een der bazen van de hoogovens, I na jlun jqo jaar n;ci miaer- te laten deeLneméh de 12-jarige J. Alirends uit Haarlem 011 L Kuijer, I aan c[e gorp> baan uit Utrecht Alle_drie waren ongehuwd Zij hadden) Dc Voorzitter sprak ten leste als zijn persoonlijk oordeel uit, dat hij vreesde, dat het aantal deelne em schedelbreuk bekomen Dc vierde arbeider, die op de stelling stond, kon nlers aan Je k0rte baan da'n te gering zou kunnen 1I1 nog bijtijds vastgrijpen en wist aldus zijn leven ,vr,rdm te redden. De juiste oorzaak van het ongeval worden. j----- --o--- is| De vergadering sprak er zich 'voor uit, de afge- nog met bekend. Na opgedane ervaringen had mep keu,.de buitenlandsche te weren, doch de inland- q)vnfM-vnmmii rrnnnnion nm rtr* 7aa CIr»rif I -i. 7 ntog dc pol 1 w i 1 t? lil IV1" vl CU. UUU11 Uv AlJJeliivl*- 3 voorzorgen genomen om dc s elling zoo sterk sche afgekeurcte na hun 10e jaar wel op de korte gelijk tc doen zijn. I11 den laten avond stelde) |)aan to handhaven. politic nog een uitgebreid onderzoek in. q„ voorslei Van den beer Van SlrnlerTzal oob.or» uitgebreid PAARDENSPORT Op voorstel van den heer Van Slraleif zal ech|er een uitzondering worden gemaakt voor die buiten landsche hengsten, die hier reeds zijn. Zondagmiddag werd te 's-Gravenhage de z g' „Dra Bij dc rondvraag werd nog de wenschelijkheid versdag" gehouden, een bijeenkomst van belang- betoogd, om te trachten voor personen beneden den hebbenden bij den' Draverssport. 0 -\ teeltijd van 20 jaar een verlaagden toorangsprijs te Dc Voorzitter, Jhr. Sminia, heette 111 zijn ope- verkrijgen, diPom de belangstelling in, liet course- ingswoord de aanwezigen welkom en sprak den)wezen aan te moedigen. wenseli uil. dat op dezen dag ieder 1111 maar eens) En voorts werd nog op de wenschelijkheid re- ronduit zou zeggen, wat luj op zijn hart had. J wezen om - evenals te Vincennes nog tiidens - Daarna gaf hij het woord aan, den Secretaris van de courses het nummer van de paarden te hijsclien de Ncderlandsche Harddraverij- en Renvereenigiug, die gedisqualificeerd zijn, opdat het publiek nog den heer Oh], die het eerste punt der agenda m- tijdens den rit wete, welke deelnemers nog aan leidde: Dit punt behelsde de vraag of het gewenscht) bod zijn. is, 111 verband met de practijk van de laatste jaren,) in 800 M. draverijen altijd slechts één paard in een serie geplaatst te verklaren, onverschillig hoe) LAiMJAKUtlUtHSWET groot het aantal deelnemers is. Spr, zette uiteen.) De Eerste Kamer heeft Woensdagmiddag z. h. st, aat deze vraag door het DraVern-Comité gestekt j aangenomen het wetsontwerp van de Landarbèi- was om een emde te maken aan, d® ongewenschte derswet.

DDM | 1927 | | pagina 1