Mtidt Hill N miner MS lit 3 Aalt» Eerste f user de si meoiaas. Magazijn „CENTRUM" J. v. Hemsbergen G. R. DE WOLF 1 c. mm oz. - midden Beemster Uitgever: JAC. KROL - Beemster Bezoekt de Eerste zaaniaodsctie Lonciram, KieuuiendiiK115, Amsterdam I Siot Nicolaas* Etalage I m m Me MverfanVm, irr dtf Blad voorkomends, worden gratis geplaatst in De Zuiderzeewerken- li SPORT DAMRUBRIEK. sier, ma en KORT NIEUWS Schermers Nieuwsbode. BUIKBANDEN v.h. Barend Cruijff 30e Jaargang Zaterdag 26 November 1927. No. 48 Bijkantoor Purmerend: R. MÓL, Padjedijk 3 - O liZ E uniiimi H.H.DocroREh Thee-, Ontbijt- en Eetserviezen. Luxe en Huishoudelijke Artikelen. enz. Ruime keuze in Nleuwstraat 17-19 Purmerenc 388 388 388 388 Peperstraat 35 Purmerend 388 383 383 383 383 383 383 fleemiproeimeionze gg BOTERBANKET gg gg BOTERSPECULAAS HONING-TAAI 9 Q MARSEPAIN ai Weekoverzicht. Prentenboeken 10 voor 25 J. Uffll HEIHUI, ii.li. B. crffllil, nieuw., purmepend £2,otS: ,,r f" VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementrprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per goat. Advertentiën in te zenden vóör Donderdagavond 10 uur, groote liefst vroeger. t TELEP. No. 10. POSTREKENINO No. 67061. POSTBUS No.'a PRIJS DER ADVERTENTIËN; 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar gjaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief Bewijsnummers gratis. ii. We zullen niet nagaan, in welke volgorde ver schillende \yerkcn reeds zijn lot stand gebracht Hierbij zijn verschillende werken, vallende buiten de eigenlijke afsluiting, maar toch. et Verband mée houdende, bijv. het verzwaren van dijjscn' tpii N. van de afsluiting. Door een Commissie tonder Voor zitterschap van den beroemden lj»rof. Lorentz, is berekend waar en hoeveel do vloeden hooger £(j,li- den worden. Voor dit jaar stond o.a. op het programma- de bouw der sluizen beoosten Wieringen en het maken van een ringdijk voor den bouwput voor de sluizen (en Oosten van de middelgronden. Zulk een put is n.t. noodig voor het verrichten van hei- en giet werk onder den waterspiegel: het gedeelte van de zee, waar de sluis komt te liggen, wordt dau inge dijkt en drooggemalen. De fundeeringswerken voor de sluizen en bruggen bij Wieringen hoopl de Directie binnenkort gereed te hebben Men krijgt, zooals men weet, bij Den Oever drie groepen van vijf uitwateringssluizen, een seheepvaartsluis voor schepen tot 2000 tön, een spoorbrug en een brug voor gewoon verkeer. Waar de bodem van de putten voornamelijk be staan uit keileem en zand, kon zonder heien worden gebouwd. De fundeeringen rusten dus direct op deu zeebodem en bestaan uit platen van gewapend beton van 90 bij 50 bij 1.30 M., dus met een inhoud van bijna 6000 kub. M. Op den bodem wordt, nadat deze effen is gemaakt, een dunne laag slappe beton gestort, welke dienst doet als werkvloer. Daarop wordt de bewapening aangebracht, waarna het beton gestort.Dit werk pioest zander onderbreking ge schieden en dus diende dag en nacht doorgewerkt. De bijna 6000 kub. M. boton voor elke plaat werd in een week tijds gemaakt en gestort door twee hooge betonmolens. Behalve de drie groote platen heeft men nog acht kleinere gelegd voor de Scheep. vaartsVuizen en bruggen. Gedurende den winter zullen de platen onder water worden gezet, teneinde to zorgen, dat ze niet door vorst te lijden zullen hebben. Met den eigen lijken bouw van bruggen en sluizen wordt eerst het volgende voorjaar begonnen; men rekent vier jaar noodig te hebben met al deze kunstwerken, dus nog voor dat men gereed is met den afsluitdijk van Wie ringen naar de Friesche kust. De Sluiswcrken bij de Friesche kust op 't Corn- werderzand zijn nog niet zoo ver gevorderd; daar is men dit jaar begonilcn met het maken van eajjL eiland, dat in vijf maanden tijds uit de zee is opgöH rezen, een eiland van zand en rijzen, bekleed met 't ijzerharde keileem, dat weerstand biedt aan den invloed van 't water en nog Wordt beschermd door een laag van zware Belgische steen, op de glooiingen aangebracht. In dit eiland zijn tweq groote kolken voor de toekomstige uitwaterings sluizen (drie maal vijf sluizen) en de tWce schut sluizen, één voor schepen van 2000 en één voor schepen van 600 ton. Die sluizen vormen dus in de toekomst aan den Frieschen kant de' verbinding tus- sehen het JJselmcer en het Wad. Met liet oog op de ondiepe.strook langs de Friesche kust 'zijn deze werken een groot eino>van den dijk; aan liet opge spoten eiland zijn reeds de beginpunten van dein dijk naar Zurich en Wieringen. Aanbeveb ni, J. A. SCHAFT, ioonende prijzen is er nog geen enkele reden zich te haasten. Bij betere prijzen verwachten we de eerstvolgende weken nu belangrijk groolere aanvoeren Tevens ge- looven wij-grootore hoeveelheden van de lieste kwa liteiten tegemoet te kunnen zien, daar door liet kou dere weer de groei»ycel getemperd is. Vooral ook voor ue tuinders hopen wij van harte, it de Spruilenprijzen nu verder wat mee mogen allen, want meerderen hebben dit hard noodig, vvanl hel hoogst ongunstige weer in '1927 was velen In de Woensdagmiddag gehouden, vergadering van - x...t Bestuur van het Hoogheemraadschap Noordholl. al hijzonder onyoordcelig, waar plantenziekten en 1 \oonlorkwnrlior is de Bcgrooting voor 1928 behan. ongedierte daarbij hoogtij vierden, evenals ook liet f (jP|(| en goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op onkruid. n»n bedrag vim f 1.271.830— irdn Cnnn hm »md /saI.' /Ia RlAnmL'nn 1 rt "i kw sten prijs wijkende kwaliteiten waren voor een behoorlijken Kinff-pepBrmunf témper ana verkrijgbaar in aneci- /Gg aJe King- v.akjes en verder in rotten. van 5 en. Iu cents Voor H.H. Winkeliers bij N.V. GEB^. ERO Purmerend Zaandam meer dan eens. Er waren dit jaar reeds bijna 3000 arbeiders bij de verschillende werken, behalve dan de zeer velen, d-Te werk vinden in tal-van bedrijven, die door het werk profiteeren Behalve de sémmen, die van liet vorig jaar, we gens vertraging door den Mifïistcr-crisis nog niet gebruikt wéren, zou vplgens de bcgrooting dit jaar ongeveer 13 millioen gulden worden besteed; hieruit blijkt wel de reusachtigheid van de "onder neming. AAItBEVOLEIi iiiiiniimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiimm! wwuwy I en stortte dit met water vermengd als een reusach tige fontein over den keileembodem; een aantal tonncn-zware grijpers brachten het keileem op de g'wenschte plaats, hijschlieren voerden steenen toe. i ocomotieven reden af en aan met kipwagens vol steenen,.*groote transporteurs waren voortdurend in beweging. En rori'dom voeren de slcepbooten met zwaarbeladen zand- of kciieembakken, dat er ver werkt moest worden. Ongeveer duizend man personeel waren behulp zaam bij de werkzaamheden. Die menschep hadden begrijpelijk een vrij saai leven op het eiland; dc meestcn zagen veertien dagen lang niets dan- hun, werk en water en lucht en in de verte dc Friesche ktis|^. oin de Veertien dagen hadden ze een vrijen 'lag, om dien aan den vasten wal door te brengen. Om den vt-ijen tijd op 't eiland voor hen zoo aan genaam mogelijk te maken, waren op een oud oor logsschip in de sluiskolk gelegen, bioscoop en radio aangebracht, Waf de drooglegging van den N.-W.-polder (\Vic- ringerraeer) betreft, stond voor dit jaar op het pro gramma het maken van een bouwput voor bet ge niaal, dat bij Medemblik den toekoiustigen polder mede zal droog leggen en droog houden,v zal het sterkste stoomgemaal der wereld worden. Mede is begonnen met het leggqn van een gedeelte van den «lijk MedemblikWieringen; zoowel bij Medem blik gis bij Den Oever is men met de werkzaam heden aangevangen. Ook is begoiinen met den Westelijken ringdijk, die pp Wieringen bij Haukes aanvangt en dan Zuidwaarts gaat, evenwijdig met do Noordholland- sehe kust. Tusscnen dezen nieuwen dijk en den be slaande, wordt dan weer een „reep zee' uitge spaard, die later als kanaal blijft bestaan. Nabij de liaukes komt in dien dijk een schutsluis, die toe. gang tot den nieuwen 'polder za! geven. Op de wer ken voor de drooglegging van dit eerste stuk komen we later nog wel eens terug, evenals op den proef- polder bij Andijk. Er zullen natuurlijk nog jaren vcrloopön oer het grooischc werk, dat niet alleen in ons land, maar ook In het buitenland groote belangstelling wekt, vol tooid is. Talrjjke excursies naar de plaatsen, waar men bezig Is met de werkzaamheden, zijn onderno men,- ook buitenlaudsche ingenieurs kwamen reeds rdArtUF-ACTUR&nMAM 0£L. RmtrRE-ND H- HlEUW-STR-hWlUJcMEGGEETSTft. —II B.F.C. I—PURMERSTEIJN III Ö-O Was het in ons vorig bericht nog niet definitief in welke plaats bovengenoemde vereenigingen elkaar zouden ontmoeten, Zaterdag kwam het ofticieel be richt, dal deze in onze vesto zou plaats hebben. Toen-wij Zondagmorgen het terrein eens in oogen- schouw gingen nemen, was het, behoudens enkele natte plekken voor de doelen, goed bespeelbare. Om ruim 2 uur fluit de scheidsrechter beginnen. B trapt voor den scherpen en kouden wind af en gaat direct tol een aanval over, welke op niels uit draait. P. komt geducht opzetten en drijft B. in haar speelliclft terug, waar de achterhoede daad werkelijk moet optreden om doelpunten to voor komen. I Iet spel golft het eerste kwartier heen en weer met P. enkele malen in de meerderheid. De B.-voorhoede begrijpt, dat zij op deze manier niet warm wordt en Begint nu flink aan te pakken liet duurt dau ook geen vijf minuten meer of de P.- keeper moet voor de eerste maal visschen. B, komt er nu beter in en ontplooit haar spel goed. Spannende momenten volgen en meermalen, wordt het gclieele P.-elflal ingesloten Doelpunten bLinen echter uil, wel werd nog oen goal gemaakt, doch deze kon niet.toeegekend worden, daar de scheids, rechter hel niet Kon cantroleeren. Met deze stand, 1—0 voor B F.G., komt de rust Na een korte pauze, als allen zich weer een, beetje doorgewarmd hebben, wordt weer begonnen. B, ne.cmt direct de leiding van het spel weer in han den, het duurt dan ook niet lang of de bal wordt voor dc tweede maal in de touwen gejaagd. I' beproeft het ook nog eens, maar de B.-keeper is in uitstekenden vorm en geeft niet-thuis op nen schot hun toegezonden. B. kan het doel' beten vinden; uil een aanval op hot doel wordt ondel' luid gejuich dc derde goal gemaakt. Het spel van P. wordt steeds ruwer, wal tenge volge heeft, dat herhaaldelijk vrije schoppen worden toegekend. P. heeft nu niets meer in te brengen, bij een van de vele aanivallcn op hun doel veroor zaakt een der backs hands, de strafschop, daaruit voortvloeiende wordt door het vaste schot van on zen midvoor in 'l doel geplaatst, 1—0, Ecnige minuten resten ons nog en Lr den stand schijnt geen verandering meer te kome(n, doch vlak voor het eindsignaal klinkt, wordt door ten schot in den linkcrbovenhoolk dc voorsprong ver groot lot 5—0 Was P. de eerste tien minuten iets iu de meer derheid, nadien was het B die meester over bal cn veld bleef, dc stand geeft de verhouding dan ook ten volle weer. De nederlaag voor „Purmersteijn'- was wel een zware,.daar zij in het Sportblad van 17 Nov. j.l B.F.C. een kleinen nederlaag voorspelden. Voor morgenmiddag 2 uur slaat een wedstrijd op het programma tegen W F.C. 8 van Wormerveer Als de spelers direct aanpakken en een goed open spel houden, zal deze wedstrijd wel in een kleine overwinning, in ieder geval gelijk spel, eindigen Nu volhouden, lui, dc overwinning, die wij Zon dag jl. weer mochten boeken, deed T.O G., waar wij 2 kostbare punten tegen verspeelden, een plaatsje zakken, zoocfat B F.C. nu op de eereplaats staat. De competttiestand laten wij tiieronder volgen 7 Wanheer U Uw inkoopen gaat doen, vergeet dan niet een kijkje te nemen in ENORME SORTEERING in SPEELGOEDEREN tegen scherp cöncurreerende prijzen Ziet de Etalages Ziet de Etalages Aanbevelend, 388 388 Bij deze berichten wij U, dat onze 383 383 M gereed is. gï Bestellingen worden zonder prijsver- 383 hooging aangenomen door ons filiaal HOOGHEEMRAADSCHAP N.-II. NOORDERKWARTIER Een kasgeldleening van f 750.000- Begrooting f 1.272.000.—. prijs nu ook weer gemakkelijk te plaatsen. Ook Boerenkool voud een zeer gewillige maru yu on bij Binken aanvoer tegen een gulden per kist an plm. 2.5 goede struiken gemakkelijk plaatsing inden. gelang der grootte van dc struiken, kregen wjj^jiatuurlijk zoowel afwijkingen in prijs naar beneden als naar boven te zien. Dc stroom Andijvie hield ^og steeds aan en kon hoewel iets afloopend, toch voor een matigen prijs nog zeer goed plaatsing vinden Deze groote Andij- ic-aativocr vindt voor net grootste deel zijn oorzaak daar in, dat vele pcrpeelen grond, waarvan liet zo mergewas totaal misluklCj toen nog Weer vol gezet zijn met Andijvie. De gemiddelde prijs varieerde van f 1.50 tot f 2.voor goede kwaliteit. Voor kleine bos sen werd nog f 0.50 betaald, terwijl een extra par lijtie nog f4— kon besommen. Teae was de uitslag nis volgt- Vacature-Verfaillc 1. J. J. Verfaille te Helder, 2. I) de Boer te Stoinpetoren en 3. Rutgcr Kaan, te Wieringerwaard. Vacature-Versteeg; 1. J. Versteeg Jr. te Monniken dam, 2. J. Burger te Hurcnkarspei, 3. J. J. Groot te Beemster. Besloten wcrdDijkgraaf en Hoogheemraden te machtigen tot liet aangaan eener kasgeldleening ad 1750.000.—op te nemen naar gelang de behoefte en rentende ten hoogste een percent boven het pro messe disconto der Ncdcrl. Bank. i - ERNSTIGE OVEftSTROOMINGEN IN NOORD-AFRIKA 1 Tal van slachtoffers, Ernstige overstroom ineen hebben te Safl aan'de 'iasablai W.-kusl, ten Z. van C lanca tal van huizen on- Mooie bossen Wortelen nam dc markt gretig op I zee. Gevreesd wordt, dat op deze wijzë ook vele met prijzen, die van f 6,50 tot,f 17.30 liepen. De in kinderen, die in dc,opcn lucht sliepen, om hpt leven zakken aangc\oerde Wortelen konden f 2r4ü tot f2.80 zijn gekomen. Het aanüal slachtoffers is nog niet nr»r 1 0(L K fr hftsnmrnftn. f I HiP.f TwVfoftrifl pe iyóhudc vfordt op CfttlijgO» per 100-KG besommen. met juistheid bekend. Witlof varieerde naar kwaliteit in prijs- van f 10.— millioenen geschat. Dc prijs voor Bieten was stationnair, en liep voor DE SPREKENDE EILM de gewone grootte om f 10— ert f 12.—. Meer wat nieuws bij de vele wonderen uit onzen Tomalen, waarvan de aanvoer nog sleeds afne- 'jjcl- In het begin van het volgend jaar zullen wé in mende is en de kwaliteit er uit den aard der zaak I dc bioscoop niet meer in stilte, Zitten; radio enp ook al niet op vooruit gaat, gaan met den prijs, zoo- him verceriigd zullen ons leercn of vermaken.,— als begrijpelijk is, ook dien zelfden kant uit. pen Duitsclie uitvinder heeft het ajs theorie reeds Als hoogste noteering zagen we voor een enkel j ';,ug bekende in dezen in praktijk weteh te bréngen'. partijtje*Mol f 22.— belalen. Het me net evenwel niet veel verder1 brengen f 12.—We kunnen het hier met ue,Tomaten wel zoo goed als afgedaan beschouwen. Mei Uien ging het naar wenSch. FARRIEKS-ONGEVAL TE WESTZAAN Dinsdagmiddag omstreeks half - vijf is,.in Avis' Oplossing van PROBLEEM No. 64. Stand; Zwart, 14 schijven op. 2, 3, 8, 12-14, 16, 19, 21, 24-26,- 29, 30, Wil, 14 schijven op- 27, 28, 32, 35-41, 44, 45, 47, 49. Wit-speolt 37-31, 28-23, 10-31, 31-23, 36-31, 41-40. 10 7. 33 2 en wint. Oplossing van PROBLEEM No. 65. Stand. Zwart, 9 schijven op 5, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 34. Wit, 9 schi|ven op 25, 20, 28, 31, 32, 37, 41, 42, 41. Wit speelt 32-27, 26-21, 13-39, 12- 38, 37—10, 25 3, 3 5 en wint. v Opgave van PROBLEEM No 60. Partijstand van I Weis (Fr.); Zwart, 13 schijven op. 8-10, 12-18, 22, 26, 35. Wit. 13 schijven op 27-29, 31, 33, 31, 37, 39, 41, 13, 41, 16, 19. Zwart. 'Met Dien ging het naar wensen, voor gewone BluUw.seliabrick te Weslzaap een ernstig ongeluk Uien werd tot f 9.8o betaald, terwijl iets miskleurige I „f.|)eur(j na,lr uet Volk" meldt Ueipnn0".°™ 1 ^iStLn,iCmbr?i^i, Vn°Ln™ I üc «''beider"o. v. d. Veen, die het toezicht heeft f 8.! tot 20 000 K.G., wat voor dit seizoen een aardigeïi aan voer bcteekent. Voor l'rei was dc noteeriug van f9.— tot f 12 met goede vraag. 1 De Fruit-aanvoer neemt steeds geringer afmetin gen aan. De voornaamste soorten, die ter markt ko men zijn voor appelen. Goudrelnetten en Present van Engeland en voor Stoofperen Winterjan. De beide appelsoorten noteerden voor prima om ulo f 25.terwijl 'een bijzonder partijtje van de eersten nog on f 38.—kwam. Voor le soort Winterjan va- riccrden de prijzen tusschen f 8 en f 10.—, terwijl ...L!' ,L ,rs, ?ajt een extra partijtje op f 12.— kwam. Jammer, dat dit ,,!y. P e- doorgedron- jaar zooveel afwijkende kwaliteit ter markt komt.1 "l" was- Nenv,lderd werd. weder m het leven terue- ijsten uit Arnhem in 't tuinbouw-hnlfuurtjc der Ra dio. Deze had als onderwerp „Kweeken van mooi fruit" en gaf daarbij te verstaan, dat het z i. heele- maal niet onmogelijk is, om de concurrentie van 't buitenlandscho fruit het hoofd te bieden; alleen 1 6 44 16 26 31 36 41 m ij WÉ 1 S Ü1 H 1 i' wA m im. i 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Wit. Beemster -1 T. O. G. 1 Knollendam 2 E. V. G. 3 Iï. F. G. 4 Verkade 2 Purmersteijn 3 W. F. G. 7 I. V. V. 2 Bruijnzeel 2 W, F. G. 8 ft 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 2 1 li 1 12 9 ft 6 ft 3 2 0 0 0 4) 39- 20- 21- 31- 10- 13- 4- 9 1- 2 0- 5 2-38 0-17 P. P. C. Voor het in orde maken van wordt op de leden van Woensdagavond gerekend 9 uur present, hè? het speel lerMein nu ger< Opgave van PROBLEEM No. 07. Zwart, 8 schijven oji 7, 12, 19, 23, 21, 25, 30.32 Wit 8 schijven op. 21, 22, 31. 33, 31, 39, 12, 13 liet koude weer bracht in de afgcloopen week in den prijs der Spruitkool een belangrijke verbetering Op den 18en kwam de gemidde'de verliooging op ongeveer 4 cent per Ko.Voor dc gewone goede Spruiten zagen we van f 14.— tot f 18.— besteden, terwijl een paar van de beste partijen het nog boven de f 20.— wisten te brengen. De grooterc Spruiten werden met f 9.— ft f 12. betaald, terwijl voor de grove van f 1 tot f 8. 'werd uitgelegen. Het losse product gaf in prijs bij ons vorig overzicht weinig verandering te zien: Tot dusver bleef de aanvoer nog vrij beperkt en liep nog geeft, veilingsdag over de 1000 zak. Dc ongubsu. ge prijzen zijn ongetwijfeld wel oorzaak jjaarvan, want wie den pluk nog even kan verdagen, laat dl, niet, daar de algemcenc indruk, die wij van de tuinders kregen, was, dat zij voor dezen prjjs gaarne zelf het risico nog y/at namen. Trouwens voor min liet werd gelukkig spoedig opgemerkt, doch' alvo rens V. er uitgehaald werd, was hij reeds .deerlijk verbrand. Terstond werd hel lichaam gedrenkt' in 1 lijnolie. Daarna is de ongelukkige piet deö autó van den Gem. Geneeskundigen Dienst naar Zaandarf vervoerd. Hel slachtoffer leed vreeselijke pijnen. TOT T LEVEN TERUGGEROEPEN In liet Morby Ziekenhuis bij Stockholm zijn twee patiënten, die aan trombose overleden schenen té door >ij dc A d was, verwijderd werd, weder in het leven" terug- ilierdoor toch komt ons fruit door dc concurrentie I De ojKrnhe, die door de doktoren Giertj met het buitenland feelïjk in het gedrang en verdient L'ilTn ,05 b,,J den,oe?en Patl,ent daarom voorid dan ook aller aandacht. u iir -P' ab'i Uc'L a"d<^ vv«kon Dat dit punt ook bij ofiz" ftc'ede»i beide patiënten make" „,„i aandacht avond I EEN VACANTE BEULSFLAATS De Tsjecho-Slowaaksche beul heeft de leeftljds- *i i KriMmbl /xM 41. f.1. T grens bereikt en moet thans zijn werft gan een jon- moest er bier, evenals iu het buitenland geschiedt, I core kracht overlaten. Hoe we} het bculsberoep op meer zorg aan de. boomen besteed worden, door /u-b ZI'H wel weinigen zal aanlokken, schijnt het vooral tegen wormstekigheid cn schurft le velde amblenaarsschap, de vaste posiliè, die er aan is ver- Ie trekken. Dit eerste zou voor een zeer groot bonden een groote aantrekkingskracht uit te oefenen.. deel te bereiken zijn door bespuiting met ioodarse- naat en dc tweede door minstens twee bespuitingen inet Californischo en Bordeauxsehe pap. liet is hier niet de plaats om er verder op in te gaan, maar we meenden toch even de aandacht Hier op te moeten vestigen. Nog dienen wij even te ver nielden, dat voor slechts 25 cent brochure's over dit belangrijke onderwerp te verkrijgen zijn, waar mede ieder boomgaardbezittcr ongetwijfeld zijn voor deel zal kunnen doen Desgewenseht slcllen wij ons. voor belangstellenden I dc disponibel om ons voor een zeker kwantum hiervan werk waren met den uitgever in verbinding te stellen Er zijn tenminste 39 sollicitaties voor den' post in gekomen Onder de gegadigden bevinden zich o.a. een gewezen hoogleeraar, een advocaat, een amb tenaar oji wachtgeld en ook een vrouw. STROOPEltSTN' DE DUINEN In den nacht van Maandag op Dinsdag half twee vernamen de parkwachters van het Provinciaal Zie kenhuis, te S.uitixiort, die Op surveillantie waren, io meld do „O. II. C.", dat in de duinen, beliooren- aan hel Provinciaal Ziekenhuis, stroopers aap het Zij gingen op onderzoek uit en ontdekten vier personen, die Jjttngs op de vlucht sloegen, waarbij een van hen door de duisternis mis- kelings langs hen heen, Zij besloten een dokter' te halen om den bewuste- GOED AFGELOOPEN Dinsdagavond reed een auto in volle vaart door een der afsluilboomcn van den spooroverweg bij halte Leeuwarden van de NoordiFi loozeti persoon, die aan het hooid bloedde, te ver zorgen en waarschuwden tevens de Bloemendaal- sche |Kjlitie die spoedig ter plaatse was, doch toen bleek, dat de patient inmiddels vertrokken was. Op den Bergweg ontmoette dc politie drie perso- ?11. (Ilti lil llftl Iw/it ttini'Pn vnrt furiui nm.MSMrtn «en, die in hel bezit waren van twee geweren en u Leeuwarden van de Noord-Lriosclie Locaal-1 twee carlndiantaarns. Zij wefgerden mede ti^gaan4 Spoor. Dc andere boom stuitte den auto in baar I naar den politiepost (pa verzetten zich, Töch gelukte vaart, waardoor liet achterste gedeelte o[) de rails bleef staan Op dal oogenblik kwam een trein aan uit do richting Stiens cn sleurde den wagen nog (•enige meiers mee De drie inzittenden, sprongen er uit, de bestuurder, een houthandelaar uit Surlmis- lorveon, liep enkele verwondingen op. HOE GLAD T WAS EN HOE KOUD Hierover zou heel wat te schrijven zijn, maar de mee sic lezers zouden kunnen zeggen- we vyelen liet wel, wé hebben het aan den lijve ondervonden Dus geep lange preek. De gure buklergast kwam onvervvadhl eerst met konden regen, toen een wei nig vorst,' waarna weer ijzig vocht neerdaalde, alles mei 'n ijslaagic bedekkend. Groote vertraging kwam daardoor in «len treinenloop: de electrisclic Ireinen van Amsterdam naar Rotterdam moesten het opge ven- het stoompaard moest te hulp geroepen De rails waren liier en daar zoo glad, dat de wielen van de locomotief „uitgleden". De telefoonverbin dingen legden het hier en daar ook af. En de wegen onbegaanbaar, behalve voor de juichende jeugd, Ile't mcereiïdcel Sioopt echter, dat zoo ,iets den komenden winter maar niet meer komt. en bet de politie een pel-soon iu arrest te sjellen. Deze cm (.kent ooIiUt geschoten tc hebben cn ^veigert ook verder nicdedeelLngeii te doen. Do politie'zal trach ten Ue andere personen op le sporen./ - j DE MOF KEERT WEER f le Londen heeft Donderdag een vrouw de aan dacht getrokken, die zich in Bondslreel vertoonde met een mof van grijs Perzisch lamsvel in den vorm van ecu harL Men verzekert, dat de mof haar populariteit zal heroveren, maar dat zij niet groot zal zijn. De nieuwste creaties zijn die, welke in vorm hoofdkussentjes doen deuken, Ëeu'\indcr* nieuw i aiijseh model had vrijwel den vorm van ©en ster. Zij was achtpuntig en van nutrit, dat afgezet -was met een randje licrmelijn, KOLENDAMPVERGIFTIGING J i v t r fiCluklC'Bll (tö levèrisgéeslen' wéder top te "vvekkem Kolendamp vergiftiging was dc opwaak van heb ongeval.

DDM | 1927 | | pagina 1