h nnHir.mii in 2 hm Eerste Blad Haarlemsche Bankvereeniging MANTELS Bontvellen Bontgarneeriagen seshwe eu willed beker 72 Cents KOFFIE Uitgever: JAC. KROL - Beemster De wereld-rundveestapel. PA AM-TABAK. Hoest, Keelpijn Schermers Nieuwsbode. Bezoekt de Eerste zaaniandsche Luactiraom, meuuiendüK lis, Amsterdam Clan alle- deelnemers LOlllS UOBBELMAM RECLAME-AFDEELIIK) KORT NIEUWS Door do kwaliteit steeds meerdere gebruikers 3Óe Jaargang No. 45 JWc jArdverfetifiërr^ in diï $1ad voorkomende, worden grafts geplaatst in v Bekendmaking* Verhuurt Safe-Loketten a f 6.»- per Jaar Brand- en IN BRAAK VRIJE lokettenkast PERMERENB MOOG5TBAAT106, ROTTERDAM. Zaterdag 5 November l!927. TELEF. No. ÏO. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend; R. MOL, Padjedjjk 3 Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 in haar A Dames en Meisjes in alle maten en kleuren. v<tn> varv, Eldeiis ui dit blaais de laalsle klèuriannonce van aj^eddiHI, waarmede de se tie van yfjf compleet 13. Zendt de öóekleurde advertenh'en uiterlijk voor ZO November as. aan: benevens bei vereischte aantal FAAtl-BOfIS, n.l, 10 BONS van'/zons.oP 5 BONS.van r ons,öf 4 2 BONS van pond. Vermeldt in Uu> brief duidelijk: al fïaam eri voornamen- b-Adres,stad, straat en huisnummer, O Leeftijd J dkaam der courant, waaruit de adOertenhen geknipt zijn. Frankeert Uw brief Voldoende, onvoldoende ^fran keerde brieven'worden geweigerd Nieuwe zéér voordelige STER-TABAK r.kend de bvte Brieven uit Grootschermer Doet Uw voordeer. Probeert ze ook eens 72 cent per pond. DE DRIE MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent per kwartaal, franco per post. Advertentifin in te zenden vóór Donderdagavond iO nor, groote liefst, vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIËN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. Burgemeester en Wethouders der gemeente BEEM STER maken hekend, dat de Commission van Bij stand zijn samengesteld als volgt: lc. Commissie yap Bijstand voor het Gemeentelijk Electriciteilsbcdrijï; W. de Geus, Voorzitter. Leden: J. N. van Baar, D. Köhne cn J. A, Woelders. 2e, Commissie van Bijstand voor het Gemeente lijk Grondbedrijf: W. de Geus, Voorzitter. Leden- H. van Diepen, A. de Haan en J. A. Woelders. Beemster, 1 November 1927." 1 Burgemeester en Wethouders Voornoemd, -W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. Op de Algemeene Vergadering van den Ned. Zui- velbond hield o a. Dr. .1. J. L. van Rijn een rede. Over den rundveestapel in heel de wereld, zei hij o.a.: „De rundveestapel, dus melkvee zoowel als alle ander rundvee der geheele wereld met uitzonde ring van China cn van enkele kleinere landen van minder beteekenis, bedroeg in 1913- 512 787.000 stuks en nam toe in 1925 tot 554.431 000 stuks een toename dus van ruim 11 5 mdlioeu of ongeveer 8 procent <e' Neeml men alleen Europa, dan ziet men in dat zelfde tijdperk in 'plaatsvan een vooruitgang, een achteruitgang van 100 089.000 stuks tot 99.571.000 stuks, dns een achteruitgang van ruim een half mil- lioen. De toename van den rundveestapel over de ge heele wereld is dus het gevolg van een uitbreiding der runderi'okkerij buiten Europa. De betrekkelijk kleine achteruitgang in Europa moet worden toege- «eschreven aan de naweeën van den oorlog en' zal stetiig binnenkort geheel worden ingehaald, Terwijl gegevens over den rundveestapel vrij ge makkelijk te verkrijgen zijn, stuit mén bij het verza melen van gegevens over den melkvecstapel op de moeilijkheid, dat enkele landen daaromtrent geen ge gevens der laatste jaren gepubliceerd hebben Voor die landen heb ik het aantal stuks melkvee geschat op grond van de verhouding van hel aantal melkkoeien tot liet totaal aantal runderen, dat bij de laatste telling werd waargenomen. Ik vind zoodoende \oor 15 der voornaamste landen van Europa, ditmaal met inbegrip $an Rusland, dat hel aantal stuks melkvee sedert 1913 is afgenomen,van 55.288 000 st. lot 53.408.000 in 1925, een vermindering dus van 1.880.000 stuks. Daartegenover staat, dat de melk- veestapel van de niet-liuropeesclie landen. Noord- Amerika, Zuid-Amerika en Australië, vermeerderde van 2&143.000 stuks tot 32 HG 000, dus een toe name van 4.318.000 st. Voor de geheele wereld is dus tenslotte sedert 1913 hel aantal melkkoeien toegenomen met bijna 2.5 mdlioen stuks Ook hier dus, evenals voor den totalen rundveestapel een achteruitgang in Europa en een toename m overzee- sche gewesten. De verhouding van het aantal melkkoeien tot liet totaal aantal stuks rundvee loopt voor de, onderschei dene landen nogal uiteen en hangt af van de vraag, of men meer op vloeschproductie dan op inelkgifl fokt Zoo vindt men, dat in veel Europcesche lan den, zooals Duitschland, België, Denemarken, Frank rijk, Nederland en Zwitserland, het aantal melkkoei en schommelt omstreeks 52 percent van den rund veestapel, terwijl dit percentage voor Engeland slechts 43.3 bedraagt; in Canada slechts 39 eij in do Ver. Staten van Noord-Amerika maar 3G.7 percent. Zeer opvallend is het gering aantal melkkoeien in Argentinië, waar op 100 stuks rundvee nog geen 9 melkkoeien voorkomen, in Australië slechts ruim 16, terwijl in het nabij gelegen Nieuw-Zeelaild meer dan het dubbele, n.l. ruim 33 melkkoeien op de 100 st. rundvee worden aangetroffen. Nu ligt het voor de hand, dat voor landen met een grooten rundveestapel en een betrekkelijk klein aan tal melkkoeien de mogelijkheid ojien slaat 0111 met betrekkelijk kleine moeite het aantal melkkoeien sterk te vermeerderen. liet zal derhalve voor dergelijke landen mogelijk zijn, zoodra de productie van zuivelproducten meer loonend wordt dan de vteeschproductie, veel meer zuivel op de wereldmarkt te brengen. Zoo zal bijv. Argentinië, waar thans op bijna 40 millioen stuks rundvee nóg geen 3,5 millioen melkkoeien geteld worden, niet veel moeite hebben, als de agrarische toestanden zulks mogelijk maken, om het aantal melkkoeien te verdubbelen. Dit zou beteekenen, dat het aanlal melkkoeien in Dat land zou toenemen met een aantal, dat ruim driemaal grooter is dan de melkveestapel van geheel Nederland. Een dergelijke toename zou natuurlijk op den in ternationalen zuivelhandel een groote invloed uit oefenen. Nu heeft ons land met zijn zuivelproducten een zeer goede naam cn de export ervan beweegt zich nog steeds in een opgaande lijn. Maar wanneer in de gröote veelanden het aantal melkkoeien, zooals in de laatste jaren het geval is, steeds grooter wordt, dan wordt de concurrentie voor ons natuurlijk ook grooter. Van het grootste belang is dus, om het pro- dukt van uitstekende kwaliteit te doen zijn en niet minder om een sterke organisatie te hebben, die over flinke hoeveelheden beschikken kan. Wat dit laatste betreft, is het in ons gewest zeker nog lang niet zooals het wezen moet. 38 38 38 éJjuhoi gemest-en -vevftaaitde Jiuid. Aanbevelend, J. A.' SCHAFT, vC '4 KANTOORHOUDERS BIJ DEN KOST- EN TEL.-DIENST Dezer dagen kwam de Centrale Bond van Nederl Rost-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel (C. B, P. T T.) tc Utrecht in algemeene vergadering bijeen. Hel Ledental dezer organisatie heeft wederom de G000 overschreden Hel Landelijk Bestuur der Kantoorhouders bij den Post- en Telegraafdienst, alsmede de Besturen der gewestelijke provinciale vakgroepen Kantoor houders, bobben in deze algemeene vergadering de volgende mofïe voorgesteld, welke met algemeene stemmen werd aanvaard- „Do. Kantoorhouders bij den Post- en Telegraaf dienst, bijeen op Let Congres van den Cenlralen Boni van Nederl. P. T. T.-personeel, besprekende hunna zeer onvoldoende loon- cn rechtspositie; gezien hel feit, dat zij door con sedert 1923 door gevoerde, zeer beduidende inkomsten-vermindering Vfgwitlig conservatiefdat zijn zich jatf in f jaar tut toeleggen op het pioduceeren vsn pijptabak F i66 onovertroffen van twalitert en itó getiikmaüj van gattienatelling dat ROODE-STËR welhaaat het C* wooidje .tabak" tal hebben varvangen, Vrijwillig comcnxilkfzijn ook tij. die jaaï in ja», uJ( STER-TABAK rocken omdat de ervaring hun geleetd tyrelt. dat er geen betete tabak beaCaet I» Vrijwillig cotuaoalicf de té richting wetd door fabrikant en rooker» geachapen en krijgt degelijk» f nieuwe aanhanger*. N.V. tl THEODORUS N1EME11ER. Cmhgm m UtUJm. HET HUWELUK VAN - -, PRINSES VICTORIA. Naar de „Kreuz-Zeitung" verneemt, heeft de ex- keizer geen tooestemming verleend voor het huwelijk van zijn zuster, dc Gl-jarige prinses Victoria van- Schaumburg Lippe met den 23-jarigen Rus Zoebkoff Prinses Victoria heeft geprotesteerd bij een ver tegenwoordiger van de Duitsche pers tegen de aan vallen, welke in de bladen tegen haar en haar ver loofde gericht wordenZij was vergezeld van Mevr. Zoebkolt, haar toekomstige schoonmoeder, die, of schoon j'ongor dan de prinses, döor haar' lijden onder het bolsjewisme, er %uder uitziet. De Prinses vond het niet ridderlijk, dat de bladen haar en haar toekomstigen cchtgcnpot aanvielen, ter wijl zij zich niet konden verdedigen. Zij vertelde, dat zij een eeiuuara-4even geleid had sedert- haar echt genoot 10 jaar geleden stierf en d.'$l zij dezelfde rechten wenschtc als iedere andere vrouw om zich door ecu man te laten beschermen, dien zij ver trouwt en dien zij wensebt te huwen, omdat 'zij hem hoog acht en waardee-f. Zij waardeert hem, omdat hij zich in al de moeilijke jaren» van zijn jonge leven als een man gedragen heeft en zij kon niemand toestaan tiaar en haar verloofde aan te val len wegens het groote verschil in leeftijd. ''Wij gelooven alle twee", zoo zei de prinses^, „dat we samen gelukkig zullen zijn. Hij mag dan jonger zijn in jaren, maar bet leven is een .narde schooi' voor hem geweest, en de ondervinding vergoedt,, wat hij in ouderdom tc kort komt. Wat hij ook .geweest' mag zijn, aldus prinses Victoria, het is-mij onver schillig, want ik heb eerbied voor eerlijk werk en Easha de Russische bijnaam van haar verloofde— heeft altijd gewerkt. Hij zal ook blijven ^werken, wanneer we getrouwd zijn' «af Ik zie in mijn toekomstig huwelijk, verklaarde de mses, een sclioonen band van vriendschap, gegrond vest op wederkeenge boogachtig. Ik ben troïscn op mijn verloofde en ik zal me nooit schamen over nnjn huwelijk' ffet huwelijk zal in alle stilte op 18 November< a.s. in het paleis van' de prinses worden voltrokken. De Kerkeraad van Bonn iieeft geweigerd een kerkgebouw voor de huwelijksinzegening ter be schikking tc stellen met de motiveering, dat het hu welijk wegens het groote leeftijdsverschil onzede lijk is. OPZIENBAREND PftOCES Dinsdag is te Breslau liet opzienbarende proces 'ebr ïti groote moeilijkheden zijn gebracht, betreuren te j Degonnen tegen den „Regierungsrat v. Heiidenrandt zeerste het uitblijven eener salarisverbetering, land der Lasa eeri neef van den welbekenden ontstemming over de zeerl conservatief uit den keizerstijd-,"- beschuldigd w den geven uiting aan hunne ontstemming over de zeep onvoldoende regeling der werk- en rusttijden, oinda practiscli de absolute gebondenheid der kantoorhou dors aan lmn kantoor, geen mogelijkheid openlaat voldoende bewegingsvrijheid te nemen; verzoeken den autoriteiten een verbetering te willen bespoedigen cn nacht van 13 op 14 October 1926 zijn echtgenoote, de weduwe van Zobeltitz, geb. v. Lekow, te hebben vermoord. Beklaagde heeft zijn vrouw in September 1924 lee ren kennen, huwde in 1925 cn betrok met haar een harer landgoederen in Sileziéj het riddergoed Glei- Weer is er een Zondag voortófj gegaan, dat er dooi- G S.V. niet gevoetbald is. Er was afbericht geko men r uit Bergen, zoodat er gelukkig geen vergeefse lie reis gemaakt beboerde te worden. In de laatst gehouden vergadering van de afd. Grootschermer der S D.A.P., is tot bestuurslid ge kozen de lieer Pascha. Besloten werd een bijeenkomst te houden voor lcden en genoodigden ter viering van den Internat. jVrouwendtig. Tevens zal getracht worden hier een opvoering te geven van den grootsehen film ,,l'o- temkin'de film, waarover zooveel -te doen is geweest en die in verschillende plaatsen verboden is, de manier om een ieder nieuwsgierig to maken naar die bijzondere film. Zaterdagmorgen vond J. Slooten van ,,'t ei land' zeggen ze hier een twintigtal eenden dood op zijn erf. Direct werd de politie er mee in kennis gesteld, omdat liet den eigenaar wel wat verdacht voorkwam. Achteraf bleek, dat men met een geval wan cholera te doen had. f Morgen een thuiswedstrijd tegen D T.S. Als het windje wat meehelpt, kan het terrein juist droog zijn. Jullie stellen ons nu toch weer niet teleur? Zorgt voor goed samenspel, dan is do overwinning voor G. S. V. Vrijdagt is 't weer groot feest voor dc jeugd, n.l. Sint-Maarten*, 't Loopen met een lichtje langs do straten trekt dc kleinen verbazend. Als de menschep nu zoo wijs zijn om geen geld te geven; maar alleen wat lekkernijen, .dan gaat liet ook niet/op een bedel partij lijken, zooals sommigen wel eens len onrechte dit oude, gebruik noemen. Dan gebeurt het ook niet, meer, dat in 't zakje centen, koekjes en balletjes één onsmakelijk geiiecl vormen. Een kinderhand is gauw gevuld. MJitthwdt's HoesttaMetten. Doos 30 et. Htinbardt'sKeelptintaMetton, 60 m 30 et. 1 Bij Apoth, en Drogisten, NED. SPOORWEGEN Gemeld wordt,~dat de Ned. Spoorwegen op uit»- breide schaal maatregelen nemen voor opleiding van allerlei personeel, dat hij ongelukken dc eerste hulp kan verleenen. Tot deze opleiding worden toegelaten personeel van Weg en Werken, seinhuis wachters en dienstdoende seinhuis wachters, arbei ders op dc lijn en 111 do loodsen, enz. MISDAAD? De arbeiders, werkzaam ter verbetering van de Stouwe-waterleiding in de Woester tinder de gem Vriezenveen, deden Maandagmiddag een zeer grieze Uge vondst. Zij vonden n.l. een geheel compleet men schengeraamle op "n diepte van ongeveer een halven Meter. In den schedel was een klem gat, zoodat ver moedelijk misdaad 114 het spel is. OP DE LAT I11 Amerika wordt ook, evenals hier, döor velen op afbetaling" gekocht. Men schal liet totale bedrag, dat in Amerika nog te vorderen is j«or op die wijze gekochte artikelen op niet minder dan 1200Q milli oen 12 milliard— gulden, ongeveer 100 gulden per hoofd der bevolking. I)F MOORD IN DEN IIAAG De arrestatie inzake de moord in dc De Riemcr- straat in Den Haag de man was kort na dep moord naar Amerika vertrokken en werd «Carrés loom, toen hij 111 Rotterdam terugkwam steunde o.m. op twee stukken touw liet eene was gevqiiden om den hals van het slachtoffer, het andere ont dekte de recherche 111 een fcdffer, die vroegbr aan den verdachte had toebehoord. Op het oog leek hél eene stuk sprekend op liet andere Hot was bo vendien een soort touw, dat vroeger door behangers gebruikt werd, maar tegenwoordig niet meer in den handel is. De politie en juslilio verkeerden dan ook in de meening, in deze stukken louw een steijce aan wijzing te hebben. De justitie heeft liet touw opgezonden naar liet rijksvezelinstituut in Delft. liet onderzoek aldaar heelt uitgewezen dat de stukkeu niet geheel overeen komen Dit resultaat is een der voornaamste re denen geweest, dal de justitie hoeft besloten, deil verdachte weer op vrije voelen te laten. dragen het Bondsbestuur op met grooten klem tel f'S fÜ Guhrau. Al spoedig kwam het tot herhaaMe blijven aandringen op afdoende veranderingen iiat|f)vl 11 e e.Shtgenooteii, (he zoo hoog lum-ne ivisifte-iv?.,-eiin«' I hepen, dat Mevrouw lleijdebrandt haar echtgenoot verzocht elders te gaan wonen, hetgeen deze deed. Hij bleef met zijn vrouw correspondeeren en tracht te op 13 October van het vorige jaar een verzoening te bewerken, Daartoe verzocht hij zijn echtgenoote in zijn woning te komen. Den volgenden dag was er weer heftige ruzie, aldus het relaas van de voor geschiedenis van deze cause céjèbre: dien nacht is Mevrouw lleijdebrandt gedood door een revolver- Imniie positie-regciing Ter algemeene vergadering werden cenigc voor beelden gegeven vait werkdagen van 12 a 11 uur mede omdat hulpverleening door toegevoegde krach ten in enkele gevallen slechts door dc auloriteitei bleek te worden toegestaan. VEILIGHEIDS-CURSUSSEN Door den dienst der Arbeidsinspectie worden ge durende de a s. wintermaanden vóór de Vereetiigiiig I schot, Moord of zelfmoord? ter bevordering van het. Vakonderwijs in West-Fries I Na geneeskundig onderzoek werd verlof tot begra- land. (Directcui* de beer D, Saai, Alkmaar), Veilig I ven gegeven Eerst weken later stelde de familie hoids-cfirsussen. 111 hoofdzaak voor houtbewerker I van de doodc een vervolging in, daar zij het voor gehouden, ten doel hebbende de kennis van de geva I onmogelijk hield, dat de overledene, gezien haar mo ren der machines bij hen, die ze gebruiken, ingan; I rcole opvattingen, ooit zelfmoord zou kunnen begaan, te doen vinden en hen oVer» middelen lot bestrijdin^J Het lijk werd opgegnivcn en door een deskundige daarvan voor te lichten. "- Deze cursussen, die op alle 13 vakscholen der Vcreemging worden gehouden, zijn toegankelijk voo.i de leerlingen en leden der nfdeelingen, benevens allen, die belang stellen in deze hoogst belangrijkz materie Als docent treedt op dc heer J. N. Voor brood, technisch ambtenaar bij de Arbeidsinspectie werd vastgesteld, dat hier van zelfmoord geen sprake kon zijn geweest. 'Het O. M. steide in December een vervolging in tegen den „Regierungsrat' v. Heijdebraudt, die te gelijk in zijn ambt geschorst word. Toen het on derzoek echter al spoedig niettegenstaande ernstige verdenking gestaakt werd, drong *dc familie van de van onze 260 SCHAPEN VERBRAND In dc stallen van hel aan de stad Berlijn behoo- reude goed lleinersdori', bralt als gevolg van brtrnd- slichling oen lievige brand uil, Waarbij groote materi- celc schade werd aangericht, 263 schapen kwamen 111 de vlammen om. OPLICHTING De dochter van een hekend Oostenrijksch groot industrieel,, a'ldus scrlelt het „HerI Tageblatt'leer de in den afgeloopen zomer te Oostende een elcgan- ten voornamen Hollander kennen en verloofde zich met hem. Samen vertrokken zij naar Keulen, van waar het" meisje alleen naar NVeenen doorreisde. Natuurlijk zorgde de galante jongeman voor do verzending van haar bagage, Na aankomst lc Wecneri kwam dg jongedajne echter tot dc. onaangename ontdekking, dat haar hoe denkoffer, waarin zij haar briljanten ter waarde van 25.000 frs. ,had verborgen, waren verdwenen. Haar vader waarschuwde de recherche, die vast stelde, dat de jongedame liet .slachtoffer van een bekend oplichter was geworden. die hel otulerw in 3 lessen hoopt te behandelen. jonge vrouw steeds krachtiger" aan op een nieuwe ij meeneu, dat dit streven der Arbeidsinspectie' vervol«iu«. waartoe eindeliik besloten werd. toejuiching verdient cn hopen, dat velen van do ge boden gelegenheid om hunne kennis van dehedrijfs- gevaren en bedrijfsveiligheid te vfevmoerdcrenj zul teil gebruik maken. - Over lokaliteiten, waar de cursussen worden ge houden, benevens de vastgestelde lesuren, zijn bij d< afdeelingen cn de Leeraren der tcekensdiolicai in hchlingen te verkrijgen. HET REISJE VAN GEYSENDORFFER EN SCHOLTE cti.il vervolging, waartoe eindelijk besloten werd. Het proces zal waarschijnlijk drie dagen duren. Als wapen* en schietdeskundige treedt de gep. ma joor Barella te Berlijn op. Van zijn oordeel zal in dit geval natuurlijk heel veel afhangen. LEVEND BEGRAVEN De „Montag' bevat een bericht uit Klausenburg over een ongelooflijke geschiedenis, die eich in hef Zcvenburgsche dorp Cziktaplocza moet .hebben - I afgespeeld, lii dit dorp leefde eenzaam een 70-jarige I11 een onderhoud, dat het „ïlbld.' met dc bcid< I grijsaard, Stefan Cscaoe genaamd, van wien verteld K 1 M-vliegers Gcysendorfter en Scholte had Werd, dat hij verscheidene millioeneii lei in oein hebben <iezc enkele bijzonderheden medegedeeld oVei I kast verborgen hield. hun siglU-sceing trip door Amerika, dat hun aangebo-j 'Op zekeren dag verscheen te zijnen huize een den was door den heer Van Lear Black als appre I „ambtelijke coilumssio'-; bestaande uil een lid van s'utic voor het volbrengen van den vliegtocht naai J het gemeentebestuur, den notaris en ecta anderen ambtenaar, benevens een gendarm. Dc hoeren deel den den ouden man mede, dat zij gekomen waren Iudië. 1, „Amerika, zoo luidde hun verhaal, heeft op 011 natuurlijk een geweldigen indruk gemaakt,1 omdat d< verhoudingen er allemaal zooveel grooter, zoofee machtiger zijn dan in Europa We bezochten eers om 'zijn inventaris te registreeren in verband met de vermogensbelasting en dat hij tevens' zou moeten be slissen, wie zijn erfgenamen zouden worden. Dc 1 Baltimore, waar de heer Van Lear Black domicilie "ïecft. Hier zaten ze, zooals we reeds eerder hebbej •emeld, aan een diner, dat ter ee re van hun last ge-1 doorzocht het huis en vond inderdaad" in'°cê*n kast omicihc I Dc grijsaard, die niet meer spreken kon, schrok hebbejlj hevig bij liet hooreu Van die mededeclingen, Men IflSifiJfï-1 flA/rryrjphf haF JmJc A ver gegeven werd. Dat wij ook bij het eerbetoon wer een bedrag van niet meer of minder dan anderhalf den betrokken, was onvermijdelijk. Een van de I millioen lei. leukste voorvallen was wel, toen we door hel Opper I De wethouder riep daarop den oudcu man toe dat hootd van ecu Indianenstam, die naar den naam een testament gemaakt zou worden', waarin de leden Zwart voel bleek te luisteren, orficiecl -heao eind van de „Commissie' nis erfgenamen zouden wore werden toL slamt?roeders. We kregen resp. den naamI den opgenomen van Blue Bird' en Yellow bird'". Toen hel document gereed was, werd het den kiui- „Natuurhjk bezochten we ook de [abriek <van| zenaar ter teekening voorgelegd. Men drukto Item een pen iu do hand en met dc hulp van een der ambtenaren kwamKua veel moeite de oiidorteckeuiug lUt jtdllU, ook de onzen landgenoot Fokker le Hasbrotick Heights. Deze fabriek heeft druk werk en we zagen er aller lei interessante dingen. Het vliegveld stond echter heclemaal onder water, hetgeen Fokker deed opmer- .li zes >p ken „dat dezelfde beroerdigheid, die hij vijf, jaar geleden op Schiphol doormaakte, hij nu nog eons liter te genieten Kreeg". In, New-York Sloot onze trip met een lunch dooi den Nederlandschen Kamer van Koophandel, daarin de heer Fokker als constructeur van de II. N;WA. D. P. werd gehuldigd. Onze geheele reis hebben we gemaakt onder leiding van den majoorevlieger Tipton die ons namens de regeering was toegevoegd'- Door de opwinding verloor Csedoe het bewustzijn IIij werd vervolgens op voorstel van den .wethouder 111 een doodkist gelegd en den volgenden dag ter aarde besteld. De wethouder had zich infusschen de anderhalf» millioen lei toegeeigend. Zijn medeplichtigen eischten evenwel verdcelmg van den buit; liet gevolg was een aanklacht. Eeu gerechtelijke CommissarWft inlusscüen W moordenaars gearresteerd. 1

DDM | 1927 | | pagina 1