Eerste Blad Haarlemsche Bankvereeiiging Ulsters en Regenjassen tieeren Winterjassen Uitgever: JAC. KROL - Beemster Blauwe Jongens Jekkers 1KORT NIEUWS Sportjekkers - Pantalons Snijwonden INGEZONDEN w ir waai au 2jmai« cATIe Adverts rrfiërr, irr diï Blad voorlyOtiTsnds, worden gratis geplaatst in Schermers Nieuwsbode. Allemaakin de lucht! Gemeenteraad De Rijp. w Bezoekt tie Eerste zaamandscne lm* tneunoijk 115. nieste* i? 1 icUtiuW i'fBUfiiJiu;* splsip §ÉHÉ mom Joiigpnm- en Hoeren Kloosterbalsem Brand- en IlBRtiHVRIJIE lokettenkast 30e Jaargang Zaterdag 22 October 1927. No. 43 f: TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend; R. MOL, Padjedijk 3 j PRIJS DER ADVERTKNTIÈN H BijkantoorPurmerend Telefoon No. 42 Verhuurt 8aIe-Lohetten a f0.- per Jaar In haar HV zK THEODORUS MEMEIJER, Ca frJUim. GOED GEMAAKT EN VOORDEELIG. Het mes dat uitschiet. AKKERs x „Geen Goud zoo goed" „Ook zij denken aan ons". DRIE MEREN KLA-nijwm VERSCHIJNT ZATERDAGS, Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per post. Advertentien in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur, groote liefst vroeger. Mussolini profeteerde cenigen tijd geleden, dat biuiien enkele jaren stalen" vogels de lucht zouden verduisteren: hij bedoelde hiermee voornamelijk Italiaanschc oorlogsvlicgtïiigen. Maar afgezien van deze voorspelling, is zeker de ads groot, dat over leenigc jaren sportieve men1- «dien aan 'l stuur van hun eigen vliegtuig zittra, zoo- als zij nu aan 't stuur van hun auto zitten. In ons land was Jdc opleiding tot aviateur tot dit j'aar uitsluitend een militaire, te Socslerbcrg. Nu was dal voor een'Jongen, die zijn verdere lövcn aan luchtvaart wilde wijden, geen bezwaar. De particulier echter, wiens begeerte uitgaat naar een machine, door middci waarvan hij zich kan los maken van hel aardsch 'gewoel, kon maar niet aan een brevet komen, dat hem vergunt, een vliegtuig Ie besturen. Bij den auto gaat dat zeer gemakkelijk de agent, die u den „wagen zal leveren, leert u rij den, :iog voor gc liet vehikel hebt betaald; alleen' moet men dan nog 'n staatsprocf ondergaan. Dit is nu anders {geworden. De Roltcrdnmsche vheg-elub biedt thans zijn leden en ook anderen ge legenheid. de lucht in U> gaan en een sporlbrevct te lutlert; dat hen toeslaat hun eigen vliegtuig, geen ver keersvliegtuig zijnde, le besturen: ier is daar een bur- ger-vhegschool geopend. De. luitenant Schmidt Crans, vroeger instructeur van dc|Marina, is de leermeester, En de vorige weck lazen we, dat de lieer W. van draft, afkomstig van Becmster, aan een leerling heli brevet van burger-vliegenier zag uitgereikt. wel schijnt nu het Rijk lecnigc bepalingen betreffende deze zaak te zullen maken, maar men kan nu als burger leercn vliegen. liet lijkt eigenlijk licel /eenvoudig, dat leeren vlie gen. Tien a Kijf tien uren les zijn volgens de brochu res m Engeland stelt mCn nog korter tijd vol doendc, om ons aardelingen do vaardigheid bij te brengen om door 'de, lucht te zweven, liet lijkt nog gemakkelijker dan niet een aulo, en waarschijnlijk zal menigeen, die het oftonre volle wegen wel wat be nauwd vindt, lust gevoelen, om zich in hel vervolg in hel luchtruim le gaan verheffen. In ieder geval opent het nieuwe aspecten. Buurman, die nu dagelijks in „den wagen' loert, zal misschien straas zijnSveg zoeken,in hooger sferen De Jaiiscn's en Petersen's, die nil altijd met dei{ „.wagen' naar éen van de twee op weg zijn, omdat de dames telkens weer belangrtjk(l) ihieuws hebben, dat zij onmiddellijk moeten vertellen, zullen straks door do lucht fladderen, als Mevr. Jansen haar nieuws aan Mevr. Pictcrsen gaat verkondigen ot omgekeerd. Wal ui dezen tijd nog de meeste zorg baart, is het neerdalen; bet opstijgen is minder bezwaarlijk. Men kan zich maar niet zoo laten tuimelen at naar dat men verkiest. Vliegvelden (havens) zijn er nog maar enkele en het dalen (landen) heeft zijn bijzondere be zwaren. In de lockoms't zal dat ook' wel anders en, ibeter worden, kan men waarschijnlijk wel opstij gen cirineerdalen van en op een plat of plaats, maar in de. eerste jaren 'moet mèn zien nog wel met een ruim vliegterrein beheljien! liet schijnt dan ook, dat spoedig ons land met nieuwe landingsterreinen voor vliegtuigen zal worde» verrijkt: Scheveningen, Noordwijk, dei (Vcluwp en meerdere Wadden-eilanden worden genoemd. ■Straks gaat dc zakenman, ma volbrachten dagtaak, de lucht in om/wat koelte te zoeken. Na zich boven te hebben verfrischt, zal hij in Scheveningen neer strijken om op boulevard en pier van do gezelligheid des levens le genieten. Wie veel stilte verlangt, kan zich naar de Velusve laten zweven ot naar een ander rustig plekje en den anderen morgen weer naar zijn arbeidsterrein te rug vliegen. Ook op 't gebied der vliegsport zullen we' dan een opgewekt clublcven krijgen en de machines zullen huil eigen initialen op <le vlerken vertoornen, bijv. A. L. C. (Amsterdamsche Luchtvaart Club). - Vooreerst belooft de vliegsport alleen door een uitverkoren publiek beoefend te worden, want de beoefening is niet goedkoop en derhalve zal „Jan en alleman' zich de eerste tijd er wel met mee bezig houden, iets wat voor „de lui" juist een aanbeveling is. Voor jaren klonk het „Allemaal, allemaal op de fiets'- en 't was n profetie, die door velen nog als 'n soort licrschenschim werd beschouwd, (Nu is de fiets 'n gewoon, algemeen ding en we mogen als vast aannemen, dat het „Allemaal, allemaal in de lucht" m de komende aëra ook in vervulling zal gaan. We mogen verwachten nog groote dingen le zullen zien. Vergadering van dp'n Raad op Maandag 17' Oct. Jl.j des avonds 8 uur. Voorzitter: de Ed.Acht. heer P, A. Roniijn, burg. Tegenwoordig aile leden. Na opening der vergadering worden de notulen vorige vergadering gelezen en onveranderd goed- Naar aanleiding- van de notulen neemt de Voorz. het woord omtrent de boomen in den tuin van Dr. 'Vnn Leeuwen. Spr, zegt, de zaak nader onderzocht 'n ,*>beii en is van meening, dat, zoo Polgieser aan Ur- Van Leeuwen vraagt, ae hinderlijke takken te verwijderen, deze niet zal weigeren, zulks te laten «oen. Dit zou ook den aangewezen weg zijn, eerst «net elkaar bespreken en mocht dit niet helpen,/lan 'J den Raad aankloppen. De heer Blokdijk zegt, waarom moet Potgieser, nu nog bij Dr. Van Leeuwen vragen; deze weet het «u toch, maar wil blijkbaar juist gevraagd worden. Ue heer De Jong verwondert er zich over, dat den hoogstaand persoon als Dr. Van Leeuwen zich hieraan laat kennen, 't Is haast of er onwil in 't 1—5 regfels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters j naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. i 388 Aanbevelend, J. A. SCHAFT. spel is. Spr. stelt voor een verordening te maken, waarin liet snoeien der boomen verplichtend wordt gesteld. De Voorz. ontraadt dit, z.i. moeien buren met el knar tol een oplossing komen. De lieer De Jong handhaaft echter zijn voorstel De lieer Bcsse zegt, het beste is nu af te wach ten, wat de lniren met elkaar overeenkomen en zoo lang het voorstel-De Jong aanhouden. Na nog ecnige discussie trekt dc heer Dc Jong zijn voorstel in. Aan de orde "komt nu liet in de vorige vergade ring aangehouden adres der Ouder-Coiuinissie tot 't geven van vervol g-onjIerwijs in de komende winter maanden. Dc heer Kroone vraagt het advies van B. en W. over dit adres. De Voorz zegt, dat B. en \V. voed* voiwolg-ondpr- wijs zijn, zoo er minstens 12 leerlingen z.ieli daar voor aangeven. Dc zaak tfipcht echter nogal ecnige voorbereiding. I)c lieer De Jong zegt, liet vlervolg-onderwijs is een gemeentezaak èn stelt voor, liet onderwijs te doen ingaan met 15 October. Na veel over en weer pralen wordt besloten, do Oiuler-Coinmissie te berichten, dat de raad genegen is, vervolg-onderwijs le doen ge-veri, mits de Omlcr- Conunissic kan verzekeren, dat minstens 12 leer lingen' liet onderwijs zullen volgen. Komt in behandeling hel adres betreffende de Kanalisatie van West-Friesland. Gevraagd wordt, of de gemeente 10 jaar lang f 100.per jaar wil bij dragen. B, en W. adviseeren gunstig op dit adres te beschikken. Zij hopen, dat dif kanalisatieplan voor onze gemeente van groot voordcol zal zijn. Meer scheepvaart door de beweegbare brug, die in plaats van de vaste brug zal komen, misschien door liet brccctcrc en diepere vaarwater, zal zich hier nieuwe industrie vestigen. 1 Na nog 'eenige, soms verwarde discussies, wordt z. h. st. besloten, gunstig op dit adres te antwoorden t3csloten wordt aan de Ver. tol Malariabestrijding in N.H. tol Wederopzegging toe, oen subsidie tevcr- Jconen van 1 ct. j>er inw„ evenals vorige jaren. Ingekomen is een verzoek van een R.k, Vereen, te Amersfoort, welke ten doel heeft, de militairen te Amersfoort in garnizoen, een prettig tehuis le be zorgen. De, Vereeniging vraagt daarvoor cc jaan- lijksche subsidie van f 10. De heer Kroone wil den raad voorstellen, afwij zend op dit verzoek te antwoorden, daar spr. van mcenmg is, dat liet geld voor dergelijke tehuizen maar aan liet Rijk gevraagd moeten worden. liet Rijk haalt onze jongens weg en moet er dan ook heelcmaal voor zorgen. De heer De Jong zegt, het doel der Ver. heel mooi te vinden, maar acht het beter als ouders van kinderen in garnizo.cn daarvoor betalen. Met alg. st. wordt over dit verzoek afwijzend beschikt. Aangeboden wordt de Begrooting voor liet Gem. [Wees-en Armenhuis. Met alg. st. goedgekeurd, Fvcnzoo de Begrooting voor het Vtctesclikeurings- bedrijf. Vastgesteld wordt een verordening tot verhooging van de opcenten op de gebouwde en ongebouwde eigendommen. Aangeboden wordt de Gemeeutebegrooting 11128. Dc lieer Blokdijk vraagt het woord en zegt nu al eenige jareii de begroeting le hebben ingezien en nog nooit heeft hij oen prei li ge begrooting gezien1, want er is nooit oen flinke bezuiniging. Dit jaar had hij ook weer gedacht, nu eens flinke bezuini gingen te zullen zien, maar liet is alles bij het oude gebleven. Alles verandert hier in De Rijp, groote za ken verdwijnen, industrie verdwijnt, maar dc begroo- ting" blijft alle jaren hetzelfde. Onze gemeente drijft "op land. en tuinbouw en eenige kleine baasjes, daar door is er weinig draagkracht. Spr. hoopt bij de be handeling der begrooting toch nog op eeinige be,-, zumiging tol verlaging der belasting. De Voorz. zegt, dat de begrooting niet minder ge maakt kan worden door B. en W. Ze hebben zooveel mogelijk gezorgd, niet hopger uit te1 komen. Bezui nigd is er allepn door verschillende leeningen ten laste der gemeente van C op 5 pCt, te kunnen bren gen. Er is heel wat roandetd ih de jSreft, die «chter ons liggen. En veel daarvan verjaag! de rujl welke vroegere tijden kenmerkte. Is het dan niet goed (e weien, dat er onder al hetgeen veranderde en nog dagelijks wisselt, tót ding is dat bleef en het karakter van het verleden in hel heden bewaart? ROODE-STER-tabak vormt dit nulpunt temidden van alles, wat komt en gaat STER-TABAK tva» goed, is goed en zal goed blfjocn. Wie daarom waarlijk smakelijk wil rooken, kiest ROODE-STER, die lichzclf gelijk bleef e» du» waarborg voor de toekonut biedt [>dW >iw \iy Bij tie artikclsgewijzo behandeling stelt dc heer De dong voor, den post derden ambtenaar van den Bur gerlijken Stand op te heffen. <j De Voorz ontraadt dit; dc derde ambtenaar is soms Zeer noodig. De lieer Blokdijk acht liet met ecnige-goeden wil zeer goed mogelijk. Hel komt toch spor'adiscli voor, daL.de derde ambtenaar noodig is. Nadat de Voorz. gezegd beeft, dat dc derde amb tenaar zoo maar zonder meer niet ontslagen kan worden, wordt tfot voorstel-De Jong, ondersteund door eten heer Blokdijk, met 1 legen 3 St., die van de hoeren Blokdjjk, De Jongen Schouten, verworpen Bij den post Pensioensbijdragen voor ambtenaren, stelt de heer Blokdijk voor, deze 8.Ó pCt. door tic 'ambtenaren zelf le laten betalen. ?- Dc lieer Slubciiitsky noemt dit verkapte loonsver laging en Wil hiertoe" niet medewerken. De heer fiesse zegt, dit voorstel wordt door R.K. raadsleden in \elc gemeenten van ons land gedaan. Waar echter in' on/'e gemeente de finaneieelc toe stand vrij gunstig is, getuige op deze l»rgrootingi 1 (R)0 belasting minder en veel hooger post voor \Yerk\erschaflmg, kan spr. niet inzien, waarom ecu bepaalde categorie personen dc dupe moet worden van dergelijke R K. gemeeiitc-polilAk. Mocht do jmancieete toestand xlrtdilcVmtrdcn.-rf.in kunnen wij \vcor zien. Dal de liegrooting cr nog niet lictor 'uitziet is voor een groot deel te zoeken in de kosten van de Bij? School. Dc heer De Jong is tiet niet met den heer Besse eens over den gunstigen toestand der liegrooting. Fr is veel werkloosheid en bet gaal den middenstand ook niet best. Spr. beveelt bet voorstel-Blokdijk aan op grond, dat ambtenaren mol f 1(500of 11700 inkomen dan wel minder zouden ontvangen, maar hebben later dan toch maar hun pensioen. Zooals bel nu is, 'moeien arme werklui cu arme midden standers deze 8,5 pGt opbrengen, Spr. zegt ook nog, de beer Besse heeft ook oVor de Bij?.. School gesproken, da( ze zoo duur is, maar de openbare school is niets goedkooper, getuige"" dc f 500.-—, die uitgetrokken zijii voor een hulp-onder- avij/eres. Voor de Ihjz. School is hard gevochten in de Tweede Kamer en is daar met algem, st. aange komen. Fr zal een tijd komen en oie tijd is niet ver meer weg, dat de openbare school leciijk in liet gedrang komt. Hel voorslel.Blokdijk, in stemming gebracht, wordt verworpen miet 1 tegpai 3 stemmen. De-yheer De Jong stelt nu voor van de salarissen boven f 1750.— dc halve pensioensbijdrage in te houden. f De heer Besse zegt,' dal dc Vrijz. raadsfractie hier in niet kan medewerken. Mochten slechte omstan digheden het noodrg maken, dan zouden wij er nood gedwongen toe moeten overgaan; maar in deze om standigheden niet. In stemming gebracht, wordt tiet voorstel'-Dd Jong miet '1 legen 3 stemmen vorvvorjxui. De lieer De Jong vraagt 1)ij den jiost Gratificatie aan politie f 25 waaraan dit wordt gegeven. De'Voorz. zegt. dat is vergoeding voor politiediens-, ten gedurende de kermis. -- Goedgevonden. Bij den post f 25 voor bestrijding der t.b c vraagt de lieer De Jong, welke Ver. dit geld krijgt. De Voorz. zegt, deze jiost slaat wel op de Be- grootmg, maar is vorige jaren niet uitbetaald, om reden er niet om is gevraagd. Bij den post f (100 —r voor onderhoud havens en/., vraagt dc lieer Kroone, waaraan dil wordt besteed. Df Voorz. zegt, in dit bedrag is f 70.— voor den havenmeester en f 530. - voor baggerwerk begrepen. De heer Kroone wit, gehoord den Voörz., dezen de/en post met f 200.— verlagen. De Voorz. ontraadt dit, ipaar zou wel f 200.— minder willen laten verbaggercu. Het voorstel-Kroone, deze post te brengen op f 100.--. wordt mel.lalg. st, aangenomen. Bij den post f 350— onderhoud begraafplaats, vraagt de heer De Jong, waarom deze jiost zooveel hooger is als vorige jaren.- De Voorz zegt, deze post is hooger, daar B. en NV, besloten hebben 1ol aansjchalfing van een nieuw toestel voor begraven. Goedgevonden. Bij den post f150— correspondent Arbeidsbemid deling, vraagt dc heer De Jong, of het niet beter zou zijn, dezen jiost te schrappen. Spr. vindt het niet noodig. Georganiseerde arbeiders zijn hier hnAjd niet. De lieer Stnbenilsky zegt,-dat ook ongeorganiseer de arbeiders kunnen gebruik maken van liet corres pondentschap en daarom is liet bier wel noodig. De lieer Blokdijk zegt ook, dezen post overbodig te achten. De Voorz. raadt den leden van den raad aanT eens le onderzoeken of het correspondscliap noodig is eii kunnen zij dan later zoo noodig hierop terug ko men. Dil wordt met alg. st. goedgevonden. Aan het eind der Begrooting gekomen, zegt do heer Blokdijk oiet bevredigd te ?,ijn en wil daarom voorstellen, dc begrooting al te keuren. Dit voorstel wordt, gesteund door den heer De Jong, in stemming gebracht en met 1 tegen 3 stem men vervvorpe'n, zoodat dc begrooting over 11)28 mot een eindcijfer van f 51675.18 is aangenomen. Niets -meer tp behandelen zijnde, sluit de Voorz. dc vergadering: •'•r TAvv'f;V.v,.fT V e ËSsSEsÉJ® - Wij Üjn letterlijk omringd' door snijdende werktuigen en de kans dat wij er ons aan zullen bezeeren is dus héél 'groot. Reden genoeg om tijdig een pot Akker's Kloosterbalsem in' huis te nemen, het heelende, ver zachtende, antiseptische mid del bij uitnemendheid voor kleine en groote snijwonden. Groote pot 60 ct. Zeer groote pot f 1.— (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). NV ij allen kunnen soms behoefte hebben, te mid den van het drukke leven, eens geheel alleen te zijn, om tot rust te komen. Eenzaamheid is dan een zegen. Maar eenzaamheid kan tot een vloek worden als zij gedwongen is. Wij weten niet, of er grooter een zaamheid denkbaar is, dan die van een blinde, m on doordringbare duisternis. Is dit cellier wel geheel waar? Want dringen liefde en mededoogen niet door hel dikste duister litcn! Érger dan de eenzaamheid is immers liet gevoel van alles verlaten, door ieder vergeten tc zijn. Fr is dezer dagen gelegenheid, in onze woonplaats om te loonen, dat wij hcht-brengers willen zijn, want de collecte ten bate van dc Nationale Stichting „Te huis voor alleenstaande blinden" te Wolfhezcn, zal spoedig plaats hebben. Er is in deze inrichting plaats soor blinden uit hel gclicete land en van eiken Gods dienst en overtuiging. Oiivcrmogcnden zijn er zelfs geheel kosteloos opgenomen. De Stichting is een bewijs van vertrouwen op uw steun. Zij, die haar in liet leven riepen, rekenden er op, dat ons Ncdcrlandsche Volk zou toonen, le wil len denken aan hen, die dolen m den nacht, waarop geen dageraad volgt. Zij rekenden op hel beste 111 ons, op ons mededoogen en op onze tierde. Zullen wij <tan met straks onze gift gereed leggen, zoodat de blinden in him eenzaamheid zich niet ver laten zullen gevoelen en inet, dankbaarheid zullen hunnen zeggen „Ook daar denken zij aan ons". ONZE EXl'ORT VA-N LANDBOUWPRODUCTEN Wal betreft den uitvoer van landbouw.-en vee- ((eelLvoortbrengselcii over.de afgeloopen drie kwar talen, valt over vrijwel de geheele linie quantitatiefj leen sterke vooruitgang te bespeuren, vcrgeken"bij j het Vorig jaar, GEEN AFSCHAFFING VAN ACCIJNS OP GESLACHT. Door de drie hier Le lande beslaande Centraio Landbouw-organisaties, is aan de Rcgeering verzocht om de accijns op het geslacht, welke jaarlijks bruto millioen oplevert, at te schaffen. Fr wordt op gewezen, dat cr nog al kosten zijn verbonden aan de inning van deze aecijns'j zoodat 't verlies der schatkist vrij wat minder zal zijn dan de brulo-opbrengst. Voorts zal bij afschaffing het inlandsche vleesch meer binnen 't bereik komen van breede lagen der bevolking, daar de accijns mecsi drukt op net z.g. grol' vlcescli; de gebruikers van dit vleesch nemen nu meest buitcnlandsch vleesch. Bij afschatfing van den accijns zal de Nederland- selic vleeschproduetie zich meer richten op de teelt van dit grof vleesch, ook irt verband met dc belem meringen van het buitenland van den export van fijn vleesch. En voorls wordt liet niet uilgesloffcn ,ge- acht, dat hel „beVoren vleesch" dan in prijs zal da- len inet het oog op het afzetgebied in ons land. 'I Schijnt echter, dat de regeering op het verzoek met zal ingaan: ze heeft eenige verlaging van de In komstenbelasting immers voorgesteld? FAMILIEMOORD, Tc Zagazig in Egypte heeft een jonge dame, \Cier j huisgenooten zich tegen haar huwelijk verzetten, tiaar moeder, twee zusters en vier broeders .vergif tigd, door hun in een lekkernij arsenicum toe te die- [nen. - Allen kwamen om, op één zuslgr na, die aangifte deed van den massamoord. OVERVALLEN Volgens te Managua, in Midden-Atnerika, onlvan- j geil berichten, werden Amerikaansche matrozen en 'Nicaraguaanscbc politiemannen, die op zoek waren naar vermiste Amerikaansche vliegers, t) Sept. door j Nicaraguaanscbc rebellen bij Nueva Segovia aange vallen. Zij bonden den strijd aan en doodden of ver wondden 57 rebellen. Vier politiemannen werden gedood. l)ev Amerikanen leden geen verliezen. EEN GAUWDIEF Tc Ycnlo kocht een Algerijn in een modewinkel een sporthemd cn gaf een bankbiljet van 1100.— In j betaling Hij verzocht bankbiljetten terug van f 25, vervolgens liet hij een van deze weer wisselen, tegen bankbiljetten van f 10.—Onder dit wisselen wist hij Gdcli f 15.— toe te eigenen, wat ontdekt I werd. loen hij den winkel verlaten had. Het gelukte do politie nog den Algerijn te arrestoereu, juist toen j hij oj> bet punt stond naar Duitschland te vertrek ken Hij-heeft een bekentenis afgelegd. "I STERKE EN ZWAKKE GESLACHT Wie vormen hel sterke geslacht, de mannen of de vrouwen? Volgens do statistieken worden meer jongens dan meisjes geboben. op iedere 100 meisjes zijn er 107 lOngeiis. En toch zijn er, tenminste m do Europee» selie landen, aanzienlijke overschotten aan vrouwen. In die landen, welke aan den wereldoorlog hebben deelgenomen, is het overschot aan vrouwen buiten gewoon groot. *Maar toch is deze „slachting onder de mannen" niet uitsluitend dc oorzaak van het vrouwen-overschot; ook zonder den wereldoorlog zouden er beduidend meer vróuwen dan mannen zijn. De sterfelijkheid is ondor de mannen grooter dan onder de vrouwen en dit verschil bestaat al vanaf voor de geboorte. In het eerste levensjaar sterven zelfs 18.6 pCt. meer jongens dan meisjes; dit cijfer daalt voor de volgende jaren en voor den leeftijd van 16—15 jaar daalt het'zelfs tot 7 pCt. beneden dat der meisjes. De kansen wisselen dan tot het 40ste levensjaar, maar dan is verder het sterftecijfer der mannen steeds hooger. Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de ver moedelijke levensduur der gehuwden langer is dan voor ongehuwde» Voor beide geslachten bleek een verschil ten goede, vooral voor de mannen, wier levensduur door het huwelijk met zes jaar" wordt verlengd. STEEDS SNELLER Waar men eerst maanden werk had om van hier via de Kaap naar In'dté te zeilen, kon men met stoomschepen in zooveel weken den tocht volbren gen. Door de opening van het Suez-kaijaal in 1 (iöti werd dc weg zeer verkort en onze mail- booten doen nu ongeveer oen maand over de reis; gaat men' te Genua of Marseille aau boord, dan is men in drie weken op zijn bestemming. Onze oude zeevaarders hadden soms zeer gevaarlijke en avon tuurlijke reizenmen denke maar aan den tocht van. Willeen „IJsbrands. Boutekoe. In onze eeuw is de luchtvaart begonnen en ook nu heeft ons land zeer bekwame en koene lucht- vaarders en niet minder bekwame vliegtuigbouwers. Enorme voortgang heeft de luchtvaart in korten lijd gemaakt: in 1908 was Blériot de eerste, die over het Kanaal vloog, In den oorlog ontwikkelde de aviatiek zich sterk, maar 't doel was natuurlijk vernieling. Thans heeft men vreedzame bedoelingen. Drie jaar geleden werd de eerste tocht naar Indiö ondernomen; de reis. duurde lfJ* dagen; nu is de „Postduif" van Amsterdam naar Batavia gevlogen in negen dagen. Afstanden beistaan niet meer* steeds dichter komt Indié bij ons.

DDM | 1927 | | pagina 1