mmMni ui 2 nana Eerste Blad J. v. Hemsbergen Oscar Smif'sBank w Bezoekt de Eerste zaanMscne Loncnroom, luewuendiik lis, Amsterdam MIJNHARDTTS Schermer s Nieuwsbode. Uitgever: JAC. KROL - Beëmster Voor- als de winter komt v.h. Barend Cruijff Hooimaken zonder zonneschijn KORT NIEUWS Broederliefde? 80© Jaargang Zaterdag 15 October 1927. No 42 j/Uis jftdvsrïerrtiërr, irr dit Blad voof^orrrsrrds, wordsn gratis göplaaïsHrr TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 tabletten werken zonder kramp of pijn. Doos ©O cent. ZIET OltZE ETALAGE Nieuwstraat - Purmerend AKKER'5 ABDOSROCP Voor dé Borst Voert effecten orders uit, verzilvert coupons en lossingen DE DRIE MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per post. Advertentien in te zenden vóór Donderdagavond tOtrar, groote liefst vroeger, 4* PRIJS DER ADVERTENTIËN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte.. Bij abonnement volgens tarief, Bewijsnummers gratis. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. in gewrichten en ledemateD, alsmede hoofd en kiespijn, worden zeer snel verdreven door In buisjes van 75 en 40 ct.proefbuisje 25 ct. Do zomer heeft afgedaan, en nu de klok wéér is verzet, zijn we direct weer in de avonden gekomen. De (-zomerfeesten, die buiten worden al gewerkt, al is liet"dan ook niet altijd zomersch weer, hebben afgedaan. Maar de sport brengt ook in de koudere -seizoenen de mcnschen meer buiten dan vroeger en in dit opzicht heeft ze dus ook goed werk gedaanj de hu, die aan buiten-sport doen, bewegen zich in de l'risschc buitenlucht en als ze: niet overdrijven, sterken en harden ze hun lichaam. En de kijkers ademen tenminste ook frissche lucht in. De smeden zijn al druk in de weer met kachels en pijpen; velen hebben zich reeds gekoesterd bij den haard. Ouderwetsche mensclien zeggen natuur lijk, dat dit veel te vroeg is en wijzen op vroeger, toen ja natuurlijk, dat ook anders was, als zoo veel dingen. Andoren, die over gas beschikken of tegenwoordig over 'n electrisch kacheltje ook wel, gebruiken die in dezen tijd om de kilheid uit de woning te vciy drijven, die vooral door al de regens zoo vroeg ts gekomen. En de nachtvorsten hebben ook reeds nun intrede gedaan en helpen mee om het dorrendej 3 blad te doen vallen. De herfstmodes hebben de aandacht der dames gevraagd en op d© mode-sliows hebben mannequins het4 nieuwste en vaak ook het duurste la Icq zien. Dit ïs ook heel anders dan vroeger zekler! Voor heel Veel jongeren, voor de studeerenden, is de tijd van blokken aangekomen, voor anderen de 1 tijd van lectuur en gezelligheid bij den huiselijken haard, En dan is en wordt er ai druk vergaderd door de veld vereenigingen, om de winterplannen te bespreken en vast te stellen'. Want niet alleen iq de gi'ootere plaatsen, ook op het platteland is ook in don winter te over gelegenheid om uit te gaan e# -- vaak ook om te gemeten. Men vraagt zich wel eens af, of er niet te veel gelegenheid is, of eb belangstelling in voldoende mate zal zijn, vooral in dezen lijd nu zoo menigmaal klachten worden ge uit over malaise en geldgebrek Maar als men dan merkt, dat trots do veelheid, het bezoek meestal bevredigend en vaak zeer groot is, dan komt vanzelf de vraag wel eens op. hoe is hel mogelijk! En niet alleen voor „ontspanning"'-, wordt er ver gaderd. voor tal van zaken wordt propaganda ge maakt, ook m den winter, al moet er dikwijls wat ,jbij gezocht worden, om vooral het publick \te trekken. In één zaak schijnt de laatste jaren wel malaise merkbaar, n.l, in de politiek, 't Komt van de evenredigheid, wordt soms beweerd. Men zou anders zeggen, aat nu, allen mee stein hebben in het kapit tel, de belangstelling ook algemeen moet zijn en> dat sehijht niet zoo. Van politieke vergader ingei* hoort men tenminste al heel weinig, voor een ver kiezing wordt 't vuurtje oen beetje aangeblazen, maar t gaat al gauw weer als 'n nachtkaars uit. Vóór als de winter komt, wordt er ook nog ge zorgd, om van veld en akker zookee.1 binnen te» halen als rtiogelijk as. Er is zooveel te doen, dat ve len maar al vast rekenen op een niet té vroeg in vallende vorst. Maar we weten, dat dit nogal eens op een misrekening uitloopt en dal brengt heel wat schade en in dezen tijd van hooge grondprijzen kun nen velen zoo iets niet best verdragen, te meer daar de prijzen van lal Van producten vaak niet hoog waren. Hoewel er in het afgeloopen seizoen overvloedig gras is geweest ©ij de kwantiteit van hooi daardoor niet klein, liet vaak de kwaliteit te wcnschen over en hoopt men ook daarom, dat het vee lang buiten kan blijven. Maar de weiden zijn hier en daar reeds vrij kaal: in en door de natte periode is vaak „met vijf bekken'' gegeten. Als nu' de jaarlijksche afzet op de reeds begonnen Najaarsveemarkten maar goede prijzen oplevert; over de snivel- en dus ook over de melkprijzen valt zeker den laatsten tijd niet te klagen. De Najaarsveemarkt te Purmerend valt levens in s de week van dc kermis, we meenen de laatste voor als de winter komt. Heeft die kermis, ook als alle /andere, niet meer zulk 'n plaats in het leven der in- en omwoners als vroeger, men lieeft ook hier de bakens .verzet en hoopte daardoor op idruk bezoek. De winkeliers, vooral in plaatsen, dicht bij een groot centrum, menen natuurlijk sterk to concurrce- ren en in en door de Winkelweek heeft men kunnen zien, dat ze noch wat keur betreft, noch wat prijs aangaat, onder behoeven t© doen voor de groote Amsterdamsche zaken. En ook om de verschil- lende attracties was er veel belangstelling, terwijl het weer, in doorsnee ook meewerkte. Jammer, dat het Loofhuttenfeest der Israëlieten •tal van kooplui enkele dagen weerhield om naar 't nijvere stadje te gaan, dat wegens zijn markten be kend is, maar ook voor tal van jeugdige omwoners a.h.w. het rendez-vous is, waar in den loop der tijden tal van banden zijn gelegd, die later onver breekbaar bleken. 1 Bij Apoth.en Drogisten hoe goed, hoe lieflijk is 't, als zonen van 1t zelfde volk, als broeders samenwonen. Acli ja, maar we weten het wel, daar mankeert nog cê> zooveel aan. Zelfs in ons vreedzaam vader land met zijn vredelievende bevolking, zijn er nog wel, die van hun iandgeuooten een of meer alles behalve goedgezind zijn en van die gezindheid op hardhandige wijze doèn blijken. Maar, officieel is 't vrede en tenminste massa moorden, al of niet gewettigd geheeten, komen niet voor, 't zijn hier maar enkelingen, die soms hun brocdcrplichl vergelen. De zónen van-het Hemelsehe Rijk zijn nu al jaar en dag bezig hun broeder liefde op vreemd© wijze te uiten, tal van Sjangs, Tsjengs, Kai's of wel ke andere mooie namen ze mogen hebben, weten daar steeds helpers te vinden, om het vuurtje van, den burgeroorlog brandende te houden. De broeders m Moskou zien dat ook graag, bewerende, dat op die wijze het best de echte ii aas ten liefde wordt be oefend, ze vinden het dan ook jammer, dat niet-in alle landen op dergelijke wijze wordt gedaan. Nu eens hotten de Zuidelijken, op te rukken en 'aan de Noordelijken terug, maar na een of meer Jagen is het spelletje omgekeerd en er schijnt maar geen eina aan te zullen komen. Dc Chinecsche Republiek bestond dezer dagen al zestien jaar, maar wie er nu eigenlijk regcercn, valt moeilijk te zeggen. Dan is het in Mexico anders, President Galles is daar de baas en maakt korte .metten met zijn tegen standers. Zoo nu en dan ook weer de vorige week weten sommige generaals, waaraan het land zeer rijk schijnt te wezen, een opstand te verwekken. De regceringsgezindeai er op af en krijgen ze de „op roerlingen" te pakken, dan maar dadelijk „de kogel Een telegram maakt dan, dat alles rustig is in den lande, maar den volgenden dag schijnt een „dood- geschotene'' ween levend: hij zal met een „handje vol aanhangers" wel spoedig onschadelijk gemaakt worden. Erg broederlijk gaat het er daar dus ook niet toe en het is wel eigenaardig, dat men in de mach- ttige buurstaten, de Vereenigde Staten, zich van al dat revoliilie-maken niet veel aantrekt. Of moet men hier ook misschien denken aan „het vis schen in troebel water?" Op de B a l k a n is men gedurende tal van eeuwen zoo aan oorlogen gewoon, dat 'n geruimen tijd van rust der vjapenen velen daar nog niet schijnt te bevallen, 't ft daar, vooral in de grensgebieden een mengelmoes van allerlei, elkaar niet best ge zinde volksstammen. En aan di© grenzen is het zeer vaak vechten en niet van enkelen, maar heele ben den trekken er op los om den nabuur te toonen, dat men hem nu juist niet welgezind is. Bulgaarsche benden zijn ook nu weer dc grenzen van Joego-Slavië, (het oude en vergroole Servië) en Griekenland overgetrokken en hebben zelfs een Joego-Slavischen generaal doodgeschoten. Dat zou voorheen zeker lot oorlog hebben geleid maar in zoover is er 'ook hier vooruitgang te be speuren, dat men daar nu direct niet bang voor behoeft te zijn. Maar de ware broederliefde heerscht er toch zeker ook niet. In de aflevering Mei 1Ü26 van het tijdschrift „Electro-Earming", komt 'eed stuk voor van de hand van R. Borlase Matthews, groot-landbouwer in En geland, welk stuk o i. waard is in wijder kring be kend te worden. Het geeft weer zijn eigen ervaringen ontleend aan de praktijk en heeft vooral ook voor onze landbouwers beteekenis, aangezien maar al te dikwijls het hooimaken door regenweer bezwaarlijk gaat. Ook voor het binnenhalen van den graanoogst heeft het stuk beteekenis. Wat hier volgt is in hoofdzaak een vrije vertaling van bedoeld stuk. Den onderncmenden landbouwer moet het welkom zijn, als er middelen gevonden worden zijn oogst binnen te halen onverschillig ho© het weer moge zijn. Maar al te dikwijls worden uitstekende oogsten be dorven door aanhoudende regens gedurende ©enige weken in oogsttijd. Dat dit risico uit den landbouw verwijderd kan worden, staat nu w<jl vast. Gras en koren kunnen gemaaid worden op het beste oogen- blik on kunnen bijna oogenblikkelijk opgeladen? ver voerd, gestapeld en volgons de eischen verzorgd worden met behulp van een kleinen ventilator met electromotor, zonder risico of verlies. Het apparaat dat noodig is, is niet duur en een voudig en behoort thuis op iedere boerderij. Toen dc schrijver zich voor 't eerst een dergelijk apparaat aanschafte, was het niet zijn plan ieder jaar op deze wijze hooi te maken, maar hij nam het uit voorzorg voor jaren als 't weer slecht zou zijn. De ondervinding echter heeft hem er toe gebracht, het practisch ieder jaar tc gebruiken, daar veel van den arbeid, vereischt voor het hooimaken, afgeschaft kon worden en de kosten van het oogsten er door aanzienlijk verminderden. Dc lezer zal misschien denken, dat het vervoer van groen gras, bevattend 60 A 70 percent vocht, extra kosten met zich brengt, maar in de practijk blijkt, dat gras gemakkelijker opgeladen wordt, daar liet stijver samenpakt en een vracht door de zon gedroogd hooi eigenlijk nooit eon voldoende last voor een tractor vormde, (Blijkbaar rekent de schrijver er op, dat iedere landbouwer met een tractor werkt, heigeen hier te lande nog niet het geval is). Er is slechts heel weinig onderricht voor nóodig om hooibergen van 15 tot 100 ton te vormen 1 Ion is 100U K G. ofschoon, zooals met alles, eenige ervaring niet gemist kan worden Het is niet noodig een houten raamwerk of vloer te leggen on der den hooiberg, evenmin als het noodig is de toe 'te voeren lucht van te voren te ve'rwarmen, dart alleen in sommige bijzondere gevallen. Op de plaats, waar de hooiberg gebouwd moet worden, maakt men overdekte kanalen in den grond, waarin op afstanden van ongeveer 3 M openingen uilgespaard worden. Dé kanalen kunnen zeer een voudig geconstrueerd worden door het graven Van een geul 30 A 40 M. diep en breed en deze te over dekken met planken, do aarde, die uit de geul komt, wordt weer over de planken geworpen om de kana len luchtdicht te maken. Men kan de luchtdichtheid ook bevorderen door een lap in rubber gedrenkte stof er overheen te leggen en hierop de aarde te werpen. De openingen Krijgenoen verhoogden rand om de uilstroomende lucht te leiden in de openin gen, die in den hooiberg uitgespaard worden. Een stuk ijzerdraadgaas wordt voor iedere opening gelegd om te beletten, dat iets in de geul valt Boven deze ojicningen worden trommels geplaatst met het doel gesloten kookers of ventilatie-sekoor- sleenen in het hooi te maken. Die trommels zijn van boven gesloten holle ijzeren, cylinders, circa 1 M. hoog, niet een middellijn van 60 A 70 c.M. Aan de bovenzijde bevinden zich twee handvatten, waarmee de trommels naar boven geheschen kunnen worden, Do hooiberg wordt op de gewon© wijze gemaakt, d.w.z. thans echter met pas gemaaid gras. Als do bovenkant gelijk komt met die van de trommels worden deze naar boven getrokken, hetgeen telkens herhaald wordt, totdat ca. twee derde van de hoogte van den in bouw zijnden berg bereikt is Alsdan wor den de trommels verwijderd en worden voor' de openingen planken of latwerk geworpen om te be letten, dat versch gras er in valt en de ventilatie- kokers opvult; hierna wordt de. berg voltooid op de; gewone wijze. De kanalen in den grond onder den berg voeren naar een draagbaren ventilator, die gedreven kan worden door een of anderen motor, het goedkoops! door een electro-motor, als eleetricitcit le krijgen is. Als het gras nat is aangevoerd moet het blazen dadelijk na voltooiing van den berg beginnen en ca 10 A 15 uren volgehouden worden. Als dit niet ge schiedt, wordt het vocht buiten op liet gras (het oppervlakte vocht) niet verwijderd, waardoor gevaar ontstaat van schimmelvorming. Ook als het gras niet zeer nat was, is het gewenscht den ventilator minstens 1 uur gedurende het eerste elmgal te laten werken. Tweemaal per crag wordt de temperatuur opgeno men en blijkt het meestal noodig le zijn, gedurende 10 dagen ongeveer een half uur per dag te blazen ona de temperatuur binnen behoorlijke grenzen le houden (beneden ca 80 gr. Celsius). Thermometers in stalen kokers worden ongeveer ter halver hoogte in den hooiberg «esloken ©n ongev. een Meter diep. De ventilator, die noodig is, is van eon groole dat een electromotor van 5 P.K. voor hot drijven noodig is Men zou ook er bij kunnen voefjan, dat zelfs waar deze wijze van hooimaken niol in gebruik is, de aanwezigheid van een ventilator beter is dan een jiolis van een brand-assurantie. Kunstmatig gedroogd hooi ziet er beter uit en heeft een beter aroma dan het natuurlijk gedroog de, vier van de vijl jaren. Ook is do voedingswaarde grooter. Hel voornaamste ecluor is, dat het vee het zeer op prijs stelt. Deze wijze van liehandcling kan ook toegepast worden op granen. De oogst wordt tot een berg ge maakt, zooals bij liet hooi, maar dan onmiddellijk na he^ maaien. Dit bespaart de noodzakelijkheid van aan schoven zetten en het verlies door vogels en ongedierte wordt voorkomen. Men kan daardoor ook vroeger beginnen met ploegen. De behandeling van gerst had groot succes, daar gerst, op natuurlijke wijze gedroogd, dikwijls bleekt en dan zijn waarde verliest voor mouten. Tarwe is beter geschikt voor den molen en haver ziel er mooier uil. Peulvruchten worden ook met succes behandeld en het verbleeken van erwten behoeft niet meer ge vreesd te worden, aangezien dc behandeling een prachtig groene erwt levert. De laatste toepassingen hebben zulke gunstige gevolgen gehad, dat gezegd kan worden niets een landbouwer behoeft te beletten liet systeem toe lp passen. J Alleen hij moet er aan denken, dat hij practische ervaring moet opdoen. Daartoe is het gewenscht al thans het eerste seizoen het hooi een etmaal op het veld te laten vóór het op te stapelen, Het geheel© VERLAGING RIJYVIELHELASTING EN VERSCHUIVING VAN T BELASTINGJAAR Ingediend is een wetsontwerp tot.wijziging van de Rijwielbelaslingwet. Voorgesteld wordt, in deze wet de volgende ver- mderingen te brengen: Elk belastingmerk is geldig voor een bepaald tijd vak van een jaar, dat daarop is aangeduid. Het tijd vak gaat in met den eersten Augustus van elk jaar. De belasting bedraagt twee gulden en vijftig cent. Indien het hoofd van een gezin niet voor zijn beroep of bedrijf een rijwiel noodig heeft, doch dit - - it wel hét geval is" met een" door het hoofd aangewezen lid van tiet gezin, dat, evenals het hoofd zelf, niet in de Rijksinfcomstenbelasting voor het loopende be lastingjaar is of wordt aangeslagen, wordt een belastingmerk kosteloos uitgereikt voor een rijwiel, nilsluitcna door dat lid te berijden. De tijd van 1 Januari 1928 tot en met 31 Juli 1929 wordt gelijkgesteld met het tijdvak 1928. De voor dit tijdvak geldige belastUigmerMqn dragem als vermelding; 1928. De wet treedt in werking 1 Januari 1928. VROUWELIJKE CONDUCTEURS Binnenkort zal dc éénmansbediening der autobus Wanneer Gl) hijgt bi) de geringste Inspanning of als Gij lederen ilcba- melijken arbeid enkele malen moet onderbreken om op adem te komen, wees dan voorzichtig. Uw ade^.- hallngsorgaan is verzwakt ofmlsschien heeft er zich slijm in vastgezet en dit bestemt U voor tot chronische bron chitis. asthma of horstbenauwdheld. Wat nu nog slechts kortademigheid is, zullen dan verschrikkelijke/ be nauwdheden zijn, wanneer U niet tijdig zorgt,het gevaar te keeren door Uw luchtwegen te zuiveren van slijm en Uw ademhalingsorgaan te versterken met uit zuivere plantensappen bereide Per koker: 11.50, fZ75, f4.50 HOOGHEEMRAADSCHAP N.-IL NOORDERKWARTIER "We vernemen, dat in do districten Helder en Hoorn van bet Hoogheemraadschap Noordhollamds Noorderkwartier zal getracht worden tegenover de candidaten der verbonden politieke partijen voor de vacatures van Hoofdingelanden en plaatsvervangers Binnenkort, zal tic eénmansneciiemng oer autODUs-1 candMalen te stclien büiten de-politiek om. sen van de Geldersche Tr. Mij, ophouden door del Sociaal-democraten "hebben voor de verkiezing n nHrtnllirtrr n <rf<reii<fnlulrn ©Art/I liofrstrwu Vil -Villi on I aanstelling van vrouwelijke coiiducteürs, Zij zullen in een keurig groen uniform gekleed gaan. voor het Hoogheemraadschap N.-H, Noorderkwar- - - 1 gaan. s tier, ingevolge het tusschen de politieke partijen ge- Als practisch resultaat verwacht men, dat de duur sj0ien. acc00r{j candidaat gesteld inde plaats van van den rit tusschen Arnhem en Zutphem met (jen jlccr ^jes (a Midwoud, die niet meer bij de partij ruim 2°„minuten kan worden verminderd, zonder 1 aangcslolcn 1S> tot hoofdingeland de hoer P. Zee- dat de rijsnelheid verhoogd behoeft te worden, n.l. man ie Zuid-Scharwoude, thans plaatsvervanger an .door minder oponthdud aan de halteplaatsen. 1 vóor plaatsvervanger de heer J. Westerhof te Alk maar. DRAMA IN DE RECHTSZAAL De heer K. Breebaart Jz. te Winkelr afgevaardigd Dinsdagmiddag had zich voor de Utrechtsche door dcn Vrijheidsbond, stelt zich niet herkiesbaar. rechtbank een 26-jarige Duitscher, electro-technicus imnpvir livrpi nir van beroep, te verantwoorden wegens inbraak te i'i.i/ti Langbroek. Reeds eerder had hij wegens andere mis- De knecht van den, landbouwer Beaitum te Kiel drijven terechtgestaan; hij was meermalen uit zie-1 Windeweer, die op het land bezig was le eggen, is, kenhuizen en cellen ontvlucht. doordat zijn paard zich plotseling omwendde, zoo men Nadat de president hem een verhoor had afgeno- danig met den eg in aanraking gekomen, dat hem en, ids hij zijn op schrift gestelde verdediging! voor, twee ribben braken en één ik Ier longen werd be llij werd naar het Acad. Ziekenhuis te vervoerd. waarna Mr. Triessenberg hem nog eenige vrageq schadigd. stelde. Groningen Zonder aanleiding ontstak de Duitscher in drift, haalde een Gilette-mesje uit zijn vestzak en trachtte GECOMPLICEERDE AANRIJDING sniideï S!agadCr Va" Zi]itór POlSC" d°°r Dinsdagavond omstreeks half 9 heeft achter liet Eenige rijksveldwachters wierpen zich op den I Kerkje te Oegstgeest, een gecompliceerde verdachte, die zich'als een waanzinnige verweerde.I aa?r.lJ plaats gehad. Bij deze worsteling liep een der brigadiers, die deinjLeiden reed in dei richtmg Haarlem een Ci man liet mesje wilde ontnemen, zoodanige wonden! hoen-auto, bestuurd door een reiziger Uit Vogelen- op, dat hij zich moest laten verbinden. Tenslotte ?,aan: Suzehchap was van em anderen heer. werden den Duitscher de handboeien omgedaan, ;;u?n verkeerden nnder1 den invloed van sterkten waarbij niet minder dan zeven man tó pas kwamen. I f1' yc »lv "®ti. Lour. Getuigen en publick waren inmiddels in paniek- Van de tegenovergestelde richting kwam een auto- stemming weggevlucht. bus v;l" dc Maatschappij Brockway. De Citroen-auto De verdachte" werd zwaar geboeid de nechfszaal schuurde .langs dc autobus, waardoor eerstgenoemde uitgedragen, waarbij hij de lieftigstp beschuldigingen Lf j?cni verloor. Op drie wielen den weg udte aan het adres van justitie en politie. v"'r""m vvnm proces is afhankelijk van beginselen van ventilatie en de kanalen en de openingen moeten op correcte afstanden geplaatst worden en van juiste afmetingen zijn. Het is natuurlijk niet onverschillig, hoe do lucht in een berg geblazen wordt, maar per slot van reke- üing vereischt eik werk eenige ervaring. Gedurende vijf en zeventig jaren hebben veel menschen be proefd hooi kunstmatig te maken, maar, pas in de laatste jaren is hef geheim werkelijk ontsluiert. Dezer dagen is een toestel op de Leeuwarder ten toonstelling te zien geweest Wanneer het P.E.N, wil medewerken, hojien wij het volgend jaar met electrisch hooimaken ook hier in de Beemster eens een proef le nemen. GEM. ELECTR. BEDRIJF BEEMSTER Later in den middag, toea hij weer tot kalmte was gekomen, werd hij j>er auto naar het station vervoerd, om opnieuw naar de strafgevangenis te Scheveningen le worden overgebracht. PURITEREND, IN VREEMDEN BODEM ^verstékend, kwam de CitroeD vervolgens in botsing met een Fordwagen, bestuurd door eèn wethouder uit Rijnsburg. Deze reed achter dc autobus. Hij zag het gevaar aankomen, reden waarom liij zoo goea als stilstond. Een aanrijding was echter niet te voor komen. Door de aanrijding verloor de Citroen nog een wiel, terwijl de carrosserie van de Ford ernstig j beschadigd werd. Met moeite gelukte het aan om standers de inzittenden van den Gitroën-auto uit den wagen te halen. De bestuurder was aan zijn handtert gewond en klaagde over inwendige pijnen. De wet houder bekwam nagenoeg geen letsel.' Beide inzittenden van den Citroën-auto zijn naar het politiebureau te Oegstgeest overgebracht, waar vandaan zij per auto uit Haarlem zijn weggehaald. De Citroen-auto was niet verzekerd. TER WAARSCHUWING Vrijdagavond ji. kwam aan het statipn te Ede een Oj) 1 October werd op de kust van Langli (Jut- met een sterk Duitsch accent sprekend heerschap, land), het lijk aangespoeld van eon zeeman, in dat een spoorwegarbeider vroeg, ojf bij soms een wiens zakken men een brief vond, vermeldende zijn dienstmeisje voor hem wist. In de plaals, waar hij naam C. D. Zijberdcn en zijn woonplaats Hilversum. I vandaan kwam, n.l. Duiven, kon hij niet slagen. De Het stoffelijk overschot van den jongen Nederlander j mail stuurde hem naar een eenigszins behoeftige! li IR hlpAH Mvznvlzi rtll ll»«r>V n n Lr* ifSirt Ifnmnnnl' /In I C rtm 11!a «Sinnn Li! 1 J.. 1 .1 ..L 1.11. lai autoriteiten, ó.a. van den Nederlandschen vice-1 f 6.[>er week verdienen, maar zc moest direct met consul te Esbjerg, den heer Larsen, die uit naam I hem medegaan, want zijn vrouw was erg verlegen van Nederland en van de nabestaanden dankte voor I en verwachtte spoedig logee's bovendien, de bewezen eer. Op het graf werd een krans neer-1 Al pralende vernam hij nog, dat de vader van het gelegd met de Nederiandsche kleuren. I meisje erg om geld verlegen zat. Hij haalde daarom Debnef, die op liet lijk gévondeh is, aldus het een bankbiljet van f 1000— voorden dag, verzeke- ;,Hbld.'was afkpmstig van Mevr. Zijberden, die I rend dit even te zullen gaan wissel-en in den tijd, haar man gelukwenschte met hun 10-jarig© echt-1 dat het meisje zich gereed maakte, waarop hij dan verbintenis en hem herinnerde aan het kina, dat zij I den vader f 300.zou geven verloren hadden. 1 1 SCHANDELIJKE METHODEN IN EEN WEESHUIS Eemgcn tijd geleden werden door de Commu- Inmiddels was echter een familielid thuisgeko men, wien hel zaakje verdacht voorkwam, zegt de „Msb." Hij waarschuwde de moeder, het kind niet mee te geven. Onder voorwendsel, dat or eerst ©en nieuwe mantel moest worden gekocht, waarna men nisti.xc.re raadsfractie te Keulen; m-DÜitsèhla7dVërn-1 &lg wTfc SCift beS^ tC nCU'C>r IDuivcn ^formeerde', bleek, dat iemand van dS werinoen 'klonken rr'ï f1: ze be- naam van den heer daar nergens bekend was. weringen klonken zoo ongelooflijk, dat men, naar de Zeer waarschijnlijk heeft men te doen «chad mei Keulschc correspondent van de „Frankf. Z.' meldt, Len handelaar kvou« algemeen slechts aan communistische overdrijving vrouwen. zoekingesteld'10" Commii,sic van onder" OORLOGS-VERMINKTEN Volgens de voorstelling der communisten zouden Bekend is, 'dat in den wereldoorlog meer den weezen vaak dagenlang in een onderaardscheu ker- j 1.700,600 Franschen .gesneuveld zijn; minder be ker worden opgesloten, bijna zonder licht en lucht, kónd is hel aantal gewonden, dat op 1 Januari 1927 Het onderzoek is thans afgeloopcn en volgens de[Pcnsioen genoot, r „Rheinische Z." is gebleken, dat de beweringen van verminkten, over (|(J Pfimmnnicfzir» in ho/tr/l»nn1r r.t- j_ I /lft I iifH' mnl imr en en volgens de pensioen genoot. Op dien datum waren er 710.591 e beweringen vajiverminkten, over de volgende rubrieken verdeeld: le communisten m" hoofdzaak juist waren, de 401.606 met verminkte ledematen; 235.804 met man van dc „F. Z." voegt hieraan toe, dat diez© longkwetsuren, 27.281 met oogkwetsuren, van wie mededeehng van de „R, Z." Ier bevoegder plaatse bij|er -528 blind zijn, 17.730 met oorkwetsuren, van navraag niet is tegengesproken. wie er 4338 geheel doof zijn, 8588 met geschonden Zoo nipct o.m. zijn vastgesteld, dat dc kerker" in gelaat en 24.502 die aan verstandsverbijstering lijden het weeshuis nog niet eens voldoet aan de eischen, Dij dit geweldige aantal oorlogsslachtoffers zijn welke aan dergelijke inrichtingen in Pruisische ge-1 dus niet gerekend de lichtgekwetsten en zij, die tus- vangcnissén worden gesteld. De vensiers zijn sterk! xchen 1918 en 1927 tengevolge hunner wonden ge- getralied; zij ontvangen licht door een smniten ko- storven zijn. getralied- zij ontvangen licht door een smallen ker, die bovendien nog met een klep is voorzien. In deze duistere ruimte bevindt zicli niets anders ■dan oen krib, een stoel en oen elosetemmer*. Gestrafte kinderen moesten soms een \yeek in dit hol doorbrengen; het eten \Vërd hun evenals in oen ge- vangenispel,r door een kleine opening in de deur toe gereikt. Tevens moet gebleken zijn, dat "de wee zen maar al te vaak geranseld werden, 'De „R. Z.' eischt, dat de verantwoordelijke di recteur van het weeshuis onmiddellijk zal worden ontslagen. NATUURLIJK Er is geen land (er wereld waar de levensverze keraars zulk een gunstige atmosfeer rondom huii bedrijf hebben weten te scheppen als in de Vereen, Staten. Er is geen land ter wereld, waar men zich meer verzekert of waar men zicli voor groote re be dragen verzekert: Aldus Do Verzekeringsbode" We zouden zeggen, dat dit nogal natuurlijk is, óm dat er ook geen land ter wereld is, waar in dezen lijd zooveel geld is als daar.

DDM | 1927 | | pagina 1