humt Mant lima Eerste Blad NIEDWE VIJGEN Mantel^ Japonnen vesten MjiMrs Paraplnies Uitgever: JAC.' KROL - Beemster VARIA. Bezoekt de Eerste zoaniandsche Luncnroom. flieoniendijk us. Amsterdam De subsidie van f 240.000 aan het P.'Ë. N. Rjjke keuze - Lage prijzen J. v. Hemsbërgen Jllte Jldverferrfiën, in dif Sïad voorkomends, worden gr af is geptaafsï in Schermer's Nieuwsbode. Teruggang? PURaflERElSD v.h. Barend Cruijff ZIET OAZE ETALAGE KORT NIEUWS. 30e Jaargang Zaterdag 1 October 1927. No. 40 TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedjjk 3 EXTRA FLEUR 25 cent per pond Nleuwstraat - Purmerend EREN t VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per post. Advertentien in te zenden vóór Donderdagavond i nor, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. 'Sedert in 1906 in de groote Amerikaansche stad de Hoe het in ver-afgelegen landen toegaat, hoe het volk denkt, het is niet gemakkelijk voor een» vreemdeling om daarover een juist begrip te krijgen. En vooral -niet, als het land niet geheel „open is voor iedereen. Zoo is het nu met Ruslana. Er zijn er, die beweren, dat het er prachtig gaat en dat de bevolking tevreden is over het regeer-stelsel der Sovjets, maar anderen meenen, dat liet bolsjewisti sche regime er aanhang verliest en dat de regeering door geweld, zich moet handhaven, wijzende o.a. op de vele terechtstellingen. Ook moet de regeering af en toe belangrijke cou cessies doen aan „net kapitaal" en.wat erger is- men beweert, dat steeds meer aanhangers als leden van „de partij" bedanken, ondanks de groote voordeelen, aie het 'lidmaatschap met zich meebrengt of belooft. Zoo hebben alleen in Moskou en Petersburg het vorig jaar van de negen bolsjewistische organisa ties 8292 leden de partij verlaten, voor 't groote meenendeei arbeiders: voor Sovjet-ambtenaren is het natuurlijk onmogelijk te bedanken. De leden, die de partij willen verlaten, moeten bij hun verzoek om ontslag tevens de reden mededee- len. Gewoonlijk worden de volgende redenen opge ven: huiselijke oneeraigheden (de vrouw is geloovig en verzet zich tegen het lidmaatschap van den man), slechte gezondheid, gebrek aan tijd, net niet in staat zijn datgene te doen, wat een lid van de partij ge houden is te doen. De Controle-Commissie's, die de verzoeken moe ten onderzoeken, hebben echter vastgesteld, dat dit in werkelijkheid ■- slechts uitvluchten zijn. De meeste „vluchtelingen'' verlaten de partij, omdat zij ontgoo cheld zijn, omdat zij niet meer gelonven aan de leuzen van de leiders. En deze ontgoocheling is het sterkst juist bij de arbeiders, vooral bij do geschool de arbeiders. In het rapport der Commissie heet het, dat de vlucht mede verklaard moet worden door de onjuiste wijze van opvoeding der nieuw© leden, door de slechte organisatie van den arbeid in de z.g, cellen, door net feit, dat bij het toelaten tot de partij niet voldoende aandacht gewijd wordt aan de vraag, of de candidaat wel een goed communist zal blijken te zijn". Men tracht op die wijze „de 'pil te vergulden", maar in het geheele land is die ledenvlucht te con- stateeren en overal vluchten de meest intelligente arbeidèrs, wat er op wijst, dat er ook een algemeene oorzaak möfet zijn. Voorbij; een profetie; bescher ming van trekvogels. Nog enkele uren slechts en de officieele zomer tijd is voorbij; de almanak-zomer eindigde reeds de vorige week, maar waar .het voor ons msnschen eigenlijk op aankomt: de ware, echte zomeer heeft zich slechts zeer sporadisch vertoond, tenminste zooals wij dat graag hebben: met s tralenden zonne schijn, met zoele windjes, uitlokkend tot buiten-zijn. Zeker, er kunnen nog wel fraaie dagen komen in October en allen en alles hoopt er op maar 't zomerseizoen is voorgoed voorbij. En zoo gaat het ieder jaar weer: do komst der Lente wordt met vreugde begroet, maar dan reeds hebben we de zekerheid, dat alles voorbij zal gaan, voorbij zoo als ook onze pas gestorven dichter Horman Gorter in zijn veel-geprezen Mei-zang reeds profeteert: „Een ding is droevig en maakt zacht geklaag Altijd om d' aarde heen, 'n nevel vaag En luchtig om haar lijf: 't 'is wisseling Van zijn en niet-zijn en dat "ieder ding, Zielen en bloeman, drijven naar dat rijk Waar 't wit en stil is en den dood gelijk. Want zooals altijd aan het eind Van 't jaar Trekvogels uit het l^nd gaan met misbaar Van vogelstemmen uit de hooge lucht, De kinderen op straat hooren ,'t gerucht En kijken, zeggend: „Zomer is voorbij, De kou komt! -in de wolken gaat de -rij Van vogels zóó, zóó gaat alles voorbij Voorbij en dan wordt graag de rekening opge maakt en deze keer staat het niet de winst- en ver- lies-rekening van déze voorbije zomer nu juist niet gunstig: te veel regen heeft heel wat schade gedaan aan den oogst: kwantiteit en kwaliteit hebben daar door geleden. En dan de stormen en onweders, die we op den koop toekregen in ruime mate en die menschenlevens hebben geëischt, behalve de mate- rieele schade, die werd aangericht. Ja, 't was zeker 'n rare zomer, maar „lest heugt 't best" en zoo ook hier; want we behoeven niet naar 't verre verleden terug, om gegevens van natte zomers en ouderwetsche zomers en de schuld van het minder aangename zal dan ook wel ten onrechte aan de radio worden geweten. Maar - al is het een schrale troost in andere streken van. onze planeet heeft men ook geen reden Aanbevelend, J. A. SCHAFT. ramp plaats me zulke ontzettende schade - greep, heelt aangericht, zou deze scheur zich verder rond om den gehoelen aardbol hebben voortgeplant door den Atlantischen Oceaan, Gentraal-Europa, Turke stan en Japan. - Gedurende de laatste twee jaar zijn de aardschok ken toegenomen en aangezien de aardkorst vooral den jongslen lijd in beroering was, wordt een groot onheil geprofeteerd. Volgens die profeten zijn New- York, Londen, Parijs, Rome, Berlijn, Moskou cn andere groote plaatsen ook ons land gelukkig! nieg van de noodlottige lijn verwijderd om reigd te worden, docli voor San Francisco wordt hel ergste, gevreesd. 't Is te hopen, dat de profetieën niet uitkomen. De trekvogels zijn voor een groot deel reeds uit deze streken verdwenen, andere komen hier aan. Zooals, men weet, vliegen tal van 's nachts vliegende vogels; aangetrokken door het helle licht der vuur torens, zich tegen deZe te pletter Daarom werd o a. de „Brandaris" te Terschelling van z g. rekken voor zien, waarop enkele vogelsoorten komen rusten en zijn zg bescllermingslampen aangebracht, welke haar licht werpen op het bovendeel van den vuur toren. De vogels zien dan onder het rondfladderen; steeds den toren en daardoor worden botsingen! voorkomen. In dit najaar wordt ook de vuurtoren van Eter- land op Texel van electrisch licht voorzien en de lichtbron wordt bovendien veel sterker dan tot nu toe.. Gevreesd werd, dat hierdoor veel vogels den dood zouden vinden en daarom heeft de Vcreeniging lot bescherming van vogels besloten, ook deze toren van beschermingslampen te voorzien. Door liet inhouden van de subsidie begaat de pro vincie een groote onbillijkheid tegenover de gemeen ten, die vrijwillig een deel der lasten op zich hebben genomen. Ja, de eigenaardigheid doet zich voor, dat die gemeenten door hun vrijwillige bijdragen zelve 'de schuld zijn, dat de pnovmeie zich onttrekt aan de tnoreele plicht, ook een deel der lasten op zich te nemen; betaling der 50 pCt. is nu geworden een subsidie aan de provinciale ltas, mplaats van aan het P. E. N. Ter wille van het verleden dus is er veel voor te zteggen, dat de subsidie van f 240,000.voorloopig bestendigd wordt. Maar ook ter wille van de toekomst. Er wordt thans een beroep gedaan op den bloei- enden toestand van het P.E.N. Zeker, de Jiegrootin- jen komen weer in evenwicht. Maar mag dat voor iel Provinciaal Bestuur als bedrijfsondernemer de ecnige maatstaf zijn? Z Exc. de Minister van Water- slaat hcett hij de opening van de electricitails-ten- toonstelling te Zwolle er op gewezen, dat thans de tot roemen op de- voorbije periode: cyclonen en aard bevingen hebben tal van streken geweldig geteisterd. En van aardbevingen blijven we nier gelukkig altijd verschoond; de trillingen, die hier wel eens zijn waargenomen, zijn tenminste nooit zoo geweest, dat men' zich ongerust behoeft te maken voor de toe komst. In dit opzicht is het minder goed gesteld b.v. voor San Francisco. Volgens meerdere geleerden, is de Jeans groot, dat binnen een jaar die plaats op nieuw door een aardbeving zal worden geteisterd, als gevolg van een groote scheur in de aardkorst, willende» d. i. de betalende gemeenten. Dezer dagen konden wij lezen, dat aan de Staten van Noord-Holland zal worden voorgesteld, de sub sidie aan het P, E. N. ten bedrage van 1' 240.000. voortaan in te houden. Het P. E. N. is volgens de.toelichting op dat voor stel in zulk een bloeienden toestand, dat een derge lijke subsidie niet meer noodig wordt geacht. D< verliezen door de onwelwillendó gemeenten aan 't P.E.N. toegebracht, zal het P. E. N. nu zelf wel kunnen dragen, terwijl als straf voor die gemeenten bij hel afloopen van de contracten öf hoogere ta rieven óf „directe levering aan huis" in uitzicht wor den gesteld. Zoo op het eerste gezicht lijkt het nogal van zelfsprekend, dat onder dergelijke omstandigheden een subsidie wordt ingehouden. Maar er is een verleden en er is een toekomst, waarmede ra i. wel degelijk rekening gehouden moet worden bij de be- oordceling van dit voorstel. Toeri in het najaar van 1920 door de Afdöeling Noord-Holland van de "Vereeniging van Nederland- sche gemeenten besloten werd, dc gemeenten te adviseercn, 50 pCt. op den prijs van de maximale belasting te betalen, is als uitdrukkelijke voorwaarde genoemd,-dat de verliezen geleden door provinciale bestuursmaatregelen ten laste van de geheele pro vincio zouden komen, dat in elk geval bij de lie rekening van de tarieven met dit kapitaal geen reke ning mocht worden gehouden. Door de 50 pCt van 'de verschillende gemeenten te aanvaarden, heeft de provincie m i daarmede stil zwijgend die voorwaarde aanvaard. In 1921 en 1922 werden nieuwle onderhandelingen tusschen provincie en gemeenten gevoerd, om te komen tot een algeheele tariefswijziging voor alle bij het P.E.N. aangesloten gemeenten. Gedeputeerde Sta len stelden daarbij in het uitzicht, dat do provincie al de geleden verliezen en ook de financieel© gevtol- gen van de oorlogs-uitbreidmgen, ten bedrage van millioen voor hare rekening zou nemen. Op deze wijze zouden ook Amsterdam en Haarlem en omlig gende gemeenten deze bestuursmaatregelen mede bekostigen. Die tariefsvoorstellen konden in de vergadering van de Noord-Hollandsche gemeentebesturen in 1922 niet die meerderheid verkrijgen, afs Gedeputeerde Staten wenschelijk achtten en het gevolg hiervani was, dat ook het voorstel over de liquidatie) dei' oorlogsverliezen, de .subsidie van 6l/° millioen, werd ingetrokken en alle 'verliezen door het P. E. N. als handelsondernemcr en aannemer en apparaat van provinciale bestuursbesluiten geleden, uitsluitend op de stroomafnemende gemeentën werden gelegd, ge meenten, welke aan die verliezen evenmin eeniga schuld hebben als Amsterdam en Haarlem. De ge meenten, wier contract afliep, schuldig of onschul dig, werden gezegend met exhorhitant hooge tarie ven, tarieven gebaseerd op de hooge loonen en materiaalprijzen van 1919, in de Commissie-verga deringen van 1922 ook van dèn kant der provinciale vertegenwoordigers als te hoog genoemd. Om het P.E.N. tegemoet te komen, besloten de Staten een renteloos voorschot van f 240.000.— te verleenen, het bedrag, dat zou zijn binnengekomen, wannéér alle gemeenten de voorgestelde tariefsver- apdering zouden heliben aanvaard. Het is door vele gemeenten als een, groote onbil lijkheid gevoeld, dat op deze wijze Amsterdam en Haarlem buiten de „moreele verplichting' bleven. Door de subsidie van f 240,000 werd een zekere bevrediging gegeven. Men beschouwde de gekozen vórm als de in de gegeven omstandigheden de ©enige mogelijke, om nog ©enigszins tegemoet te komen aan de eischen wan recht en billijkheid tegenover de wel- uitbrciding in de breedte haar grenzen heeft bereikt, maar dal de uitbreiding in dcdic. vraagt en het grooler gebruik en" dat dit alleen mo len gelijk is door doelmatige tarieven. Ieder Ier zake kundige zal erkennen, dat aan de doelmatigheid vdér tarieven van het P. E. N. nog veel ontbreekt' Het „direct tevoren aan huis" door het P. E N. als strafmaatregel tegen onwillige gemeenten in zijn arsenaal bewaard (bijj andere gelegenheden wordt van den zegen er van gesproken) is in Noord-Hol land alleen mogelijk door uit gemeenten als Zand- voort. Bloemcncïaal, Velzen, Laren en Wijk aan Zee nog extra winsten, loopende van 20.990 tot 80.000 gulden, over te hevelen naar andere gemeenten. Met een dagstroom van 10 ct. per K.W.U. is op het ge bied van huishoudelijk gebruik, vooral van verwar ming niets te bereiken. En dan de hooge tarieven, die thans aan vele ge meenten worden opgelegd met straffe hand! D< distributiebedrijven kunnen met die tarieven onmo gelijk naar -de eischen van den tegenwoordigen tijd in overeenstemming met de woorden van den Minis ter van Waterstaat exploiteeren en het succes van het „direct leveren aan huis" vindt Zijn oorzaakmit- sluitend hierin, dat de gemeentebesturen het bijltje er bij neerleggen en de zaak aan het P. E. N. overt geven, a. w, '''ómdat ze „bélohrd" worden. Het P. E. N. kan dan daar de tarieven eenigszins verla gen, dank zij de winsten op „rijke' gemeenten als Zandvoort. Kan er van een bloeiend bedrijf sprake zijn, waar winsten slechts te bereiken zijn door tarieven, die een normale ontplooiing van de eleclriciteitsvoorzie- ning belemmeren: M is het de taak van het Provinciaal Bestuur om de f 240 000,— te doen dienen voor tariefsverla ging allereerst in de gemeenten, die aan het hooge larief-1920 onderworpen zijn; verder voor nacht tarieven enz, voor alle gemeenten. Misschien zou er thans weer een mogelijkheid ge vonden kunnen worden, om de algelieele vrede tus schen P.E.N en alle gemeenten te herstellen, wat de cleclriciteitsvoorziening in Noord-Holland niet anders dan ten goede kan komen. Zou het niet mogelijk zijn, dat vanwege Gedepu teerde Staten nog eenmaal een poging daartoe werd OLYMP. SPELEN 1928 Meer dan 250 athleten zullen de Vereenigde Sta ten vertegenwoordigen op de Olympische Spelen 1928 te Amsterdam. Voor den eersten keer zullen vrouwelijke athletén deelnemen. tZ! RIJKSLAINIDBOUWWINTERSCHOOL TE SGHAGEN Bij hel op 22 September jl. gehouden toelatings examen voor de eerste klasse slaagden; J. H. Ayis, Wormerveer; J. Blaauboer Czn,, Wie- ringerwaard; G. J. Borst, Oterleek; K. Brak St. Maartensbrug; P. Bras, Benningbroek' J. D. Bjjis, Ursem: M. f. Daalder, Bergen; P. A. Dekker, Oter leek; N. Donaberger, Kolhorn; D. Donker Pz., Twisk, P. Donker Czn., fwisk; H. Grin, Barsingerhorn; W. S. Gruner, Aerdenhout; N. W. Kaan, Wieringerwaard A. G. Liudcnbergh, Oudesluis; K. G. Lub, Schie dam; D. Schenk, Alkmaar; J. Slagter, Hoogwoud; A. Smit Helder en G. Tijsen, Helder. Bevorderd tot de tweede klasse,: J. W. Metzelaar, Wieringerwaard. srai rra i-U ipx gedaan, door voor te stelten de f 240 000.— over een zeker tijdvak als subsidie aan het P E.N. te verstrek ken, mits nagenoeg alle thans nog onwillige gemeen ten besluiten de 50 pCt. op da maximale belasting aan het P. E N. te betalen? ,-Langs dezen weg zou geld beschikbaar komen, tot een doelmatige tariefsverlaging. Het gebruik van stroom zou daardoor bevorderd worden voor alle mogelijke doeleinden; de inkomsten zouden daardoor weer vermeerderen en wederom zou een tariefsver laging over de geheele linie kunnen volgen. Zoodra de tarieven op dezo wijze op een niveau gekomen zijn, dat in alle opzichten alle concurren tie hel hoofd geboden kan worden en de eleclriciteit op allerlei gebied met voordeel kan worden aange wend, zou de Provinciale subsidie zich zelf overbo dig maken, maar ook niet eerder. "Wanneer Gedeputeerde Staten in dezen geest 'n voorstel zouden willen doerr, zal vrij zeker het be stuur van de Vcreeniging van Stroomdislributio-be- drijven, of anders de Voorzitter daarvan wol bereid gevonden kunnen worden, do betreffende gemeente besturen tot een vergadering uit te noodigen Ik ben er van overtuigd, dat daarvan "thans gunstige gevol gen te verwachten zijn. Het verleden is voor vele Noord-Hollandsche gemeenten in 1922 een harde les geweest. Beemster. Dr. IL KUIPERS. i TRAGISCH Dinsdagavond omstreeks zeven uur zou de zweef molen van den heer Dobber ter gelegenheid van de a.s, kermis te Volendam proef draaien. De kinderen mochten er daarom gratis gebruik van maken. Dit verheugde het 15-jarig dochtertje van "den heer P. Bond zóó, dat zij door de emotie in elkaar zakte. Onmiddellijk droeg men haar naar de naqstbijzijndo wonmg, waar 'n inmiddels ontboden geneesheer den •dood constateerde, WAAROM PRES. COOLIDGE ZICH NIET MEER HERKIESBAAR STELT De Amerikanen kunnen weldra weer hun hart ophalen aan de groote verkiezingsdrukte. In Mhart a s. treedt President Coolidge af, maar al in Novem ber wordt beslist, welke der twee groote staatspar tijen in de Vereenigde Staten: de Democratische of de Rcpublikeinsche, voor do volgende vier jaar .de regeerders der Unie zal leveren. Nu zijn er natuurlijk heel wat „kleurloózen", „onverschilligen" m de politiek, die gemakkelijk voor een of andere partij zijn over te hahpn vaak voor geldJ maar, ook soms is het van groote invloed, welke'candidaat de partij heeft voor het President schap. Over 't geheel zijn de Amerikanen wel ingenomen met hun tegenwoordigen President: in jaren van grooten voorspoed als men nu in de Unie doormaakt, is het gewoonlijk geen kunst voor de regeerders om zich populair te maken. Maar Coolidge heeft, zon der reden op te gtiven, te kennen gegeven, dat hij niet meer in aanmerking wil komen. Maar volgens een onthulling in een der bladen, heeft Mevrouw Coolidge er genoeg van. De ofiicieele verplichtin gen schijnen haar vooral te drukken sedert den dood van liaar oudsten zoon, terwijl er dagelijks hrietven komen, waarin het leven van den tweeden zoon wordt bedreigd. GEVAARLIJKE REVOLVER Dinsdagavond ontstond in de omgeving van Wa- genbrug en Faber van Riemsdijkstraat to Den Haag, ruzie tusschen cenige personen, die 1e voren in ver schillende café s hadden vertoefd. Een der vech tenden trok een revolver, welke hem doör een der omstanders werd afgenomen. Even later liet deze de revolver aan een zijner vrienden zien. Per ongeluk ging te trekker over en werd de vriend, een 32-jarige man, door een kogel in dert buik getroffen. Hij werd door den Geneeskundigen Dienst naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is niet levensgevaarlijk. De dader liep aanvankelijk weg, toen hij bemerkte welke gevolgen zijn onvoorzichtigheid had gehad. Later kwam hij echter weer terug en toen de poli tie hem verzocht mede te gaan.-gaf hij gewillig daaraan gevolg Na verhoor is hij door de politie heengezonden. WRIGLEY's DERDE INTERNAT. ZWEM-WEDSTRIJD IN EUROPA Vermoedelijk m "Augustus 1928 zal Wrigley, de bekende kauwgom-magnaat, een derde internationale Zwemwedstrijd uitschrijven, welke ditmaal in Euro pa gehouden wordt. De eerste wedstrijd, van het eiland Catalina naar de Californische kust, werd door George Young, een 17-jarigen CanadeeaL ge wonnen. De tweede, in het Ontario-Meer, werd de vorige maand gewonnen door Vierkötter, een Duit- scher. Om nu aan de vete Europeesche zwemmers, voor welke do overtocht naar Amerika té kostbaar was, ook een kans te geven, zal de Derde YVrigley Mara thon waarschijnlijk te Berlijn gehouden worden, om f 125.000.— aan prijzen. Bijzonderheden zijn nog niet bekend, doch wij ver namen reeds, dat de deelname voor iedereep open staat en dat geen inschrijvingskosten geheven wor den.

DDM | 1927 | | pagina 1