If A f IIEI Grauwe Erwten nHullLLu Groene Erwten Uitgever: JAC. KROL - Beemster wr Bezoekt de Eerste zaantandscne Luaetiroom, nieuwen® 115, ftesti Van 't Binnenhof J. v. Hemsbergen Spiiterwten Kioosterb&hem onder Uw Schapen? Drogisterij „De Vijzel" L. de Wolf Zn. Schermers Nieuwsbode. v.h. Barend Cruijff b'J L™ gOe Jaargang Zaterdag 21 September 1927 vast* ZIET ONZE ETALAGE Vale 'Erwten in den rug TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 .Bijkantoor Purmerend; R. MOL, Padjedjjk 3 Prijs per flacon f 0.40 Peperstraat Purmerend sATte Jldverfetrtiën,irr drf Stad vootfyOTrrerrds, wordetr gratis geplaatst in A AAA ate ste ate Ask vereeniging Vgfi n.-1i. waterschappen r KING 1 EXTRA .STRONG ll Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 Verhuurt Safe-Loketten a f6.— per Jaar 5vs v |n haar Brand- en liVKBttKVMI,HHokfllèiilia»( mi—mwwm Puik kokende nieuwe Wouwstraat - Purmerend If ||[|Iin|ln mm 1 lilllïlrifl Ineens is het er AKKER'» „Geen Goud zoo goed" KORT NIEUWS kinderverlamming in duitschland In cie stem&undr oodmchckh men de «cctreo naw Kan» EcKfctfrrktfr in herren van de .eerste* tweede, derde grootte" enz. De stenen van de eerste grootte ojrt het die arm des avonds het eerst opvallen en door hare schit tering tot bewonderend opuen dwingen. Wanneer wt) de „ROODE-STER*" hiermede m verband brengen, dan is het. om dal ook deK »ster** waarlijk van de eerste grootte genoemd mag worden. Trekken haar schitterende eigenschappen niet terstond de aandacht7 Stemt ook de ROODE-STER met totft^idenken. tot erk«nningrdat even onveranderlijk afcrjaar na jaar de sterren aan den hemd staan. 'Ac. ROODE-STER haai eerste plaats blijft innemen (onder de pijptabakken 7 \5Bsfcertroffen van kwaliteit, volmaakt van samen stelling is het wonder, dal hed Nederland STER-TABAK rookt? ROODE-STER VAN DE EERSTE GROOTTE! N V eX THEOrxiRUÏ NIEMEUEIt, G**p» m ftm&Um. VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent per kwartaal, franco per post, Advertentien in te renden vódr Donderdagavond 10 nar, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 et-, groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Geen nood. Met ons Rotkreupel-tinctuur is dat ktvaad in een minimum van tijd bezworen. romans en bioscoopbezoek. Van eenige kwade ver houding lusschcn verdachte en den veldwachter was geen sprake. Opzet tot doodslag bestond volgens piel er niet. Bovendien was de jongen niet misdadig aan gelegd. Pleiter achtte he, tenslotte van het grootste be lang voor den verdachte, dat hem 'n voorwaardelijke straf werd opgelegd. Verdachte verklaarde zich be reid, een streng toezicht |e willen aanvaarden. t De Woensdag jl. in „Krasuapolsky" te Amsterdam onder leiding van den heer R., Kaan, dijkgraaf van de Wicringerwaard, gehouden vergadering van leden der Yereenjging van Xoord-Hollandsche waterschap pen, was zeer druk bezocht,® 170 waterschappen wa rren vertegenwoordigd ter bespreeking van het ont werp Algemeen Reglement van Bestuur. Aan de hand van de voorstellen van het Bestuur had een geanimeerde gedachtenwissellng plaats. Besloten werd oa. krachtig te protesteeren legen de aanranding der autonomie der waterschappen. Het beginsel der openbaarheid der vergaderingen,, werd met 84 tegen 70 stemmen aanvaard. T. a. v. het„ meervoudig stemrecht werd met al gemeene stemmen besloten er qp aan te dringen, dat beginsel'duidelijker in het'algemeen reglement tot uitdrukking komt, dan in het ontwerp t geval is. Besloten werd zich tot Ged. Staten .|e wenden met verzoek, in het ontwerp voorschriften op tö nemen', dat van de besluiten van Ged. Staten tot onthouding van goedkeuring van een aantal In het reglement op genomen besluiten, beroep open staal op de Kroon. Eveneens werd aangedrongen op het stellen van een termijn, waarbinnen Ged. Staten gehouden zijn een beslissing op de hier ter goedkeuring Ingezonden besluiten te nemen. De vergadering keurde goed het voornemen van 't Bestuur om, wanneer Ged. Staten en de Trov. Staten niet op bevredigende wijze aan de wenschen der Waterschappen voldoen, bij de Kroon op verwezen lijking van die wenschen aan te dringen. $n het algemeen kwam in deze vergadering sterk naar voren een streven" lot bsfioud van de zelf standigheid. 1 De verdere voorstellen van het Bestuur werden* hier en daar gewijzigd aangenomen. y In hel begin en bij het eindp der vergadering)werd het Bestuur van vele kanten lof gebracht voor do goede voorbereiding der bespreking dezer voor de Waterschappen in Noord-Holland zoo hoogst belang rijke aangelegenheid. (Hbld.) Onze Minister van Binneaïandsche Zaken is een hupsche baas, 'n man van onzen tijd- hij houdt van sport, was zelf eerder een goed voetballer en is er bij, als in het Stadion een groote match gaat, hij fietst nog veel en zwemt geregeld en als Minister bezoekt Ilij tentoonstellingen, want hij is ook Mi nister vau Landbouw, vandaag in Zeeland of Bra bant, morgen in Friesland of Groningen, overmorgen weer elders. Hij heeft dan ook den naam van Reis- Minister en staat op de foto-pagina zeer dikwijls af gebeeld met lachend gezicht en blootshoofds. Maar hij kan, niet altijd, zooals hij 't liefst zou willen; hij is én .was dat al voor hij Minister was, de persoon, die vanwege de Regeering den ex-keizer le Doorn nogal eens bezocht en dat gaatvanzelf niet in 'n sporlpakje. En toen hij verled^^^Serdag de zitting van de Staten-Generaal in naapPföri'Koningin sloot, moest dat natuurlijk in üinbtscostïhim; hij komt dan ook in een hofrijtuig en gaat na afloop, van de plechtigheid ook weer naar het Paleis terug, bege leid doör eenige militairen; ook -wordt hij door een Commissie van Kamerleden ontvangen en uitgeleid. Heel veel Kamerleden zijn er echter nooit bij die sluiting tegenwoordig en het publiek noemt er ook weinig of geen notitie van. Uit naam der Koningin worden de heeren bedankt voor den ijver en toewij ding, waarmee Ze 's lands zaken het afgeloopen zit tingsjaar hebben behartigd of ze daarom alle wel een pluim verdiend hebben, doet er niet toe! en dan is het uit. Het is dus niet „een slot, dat pakt", Vdeleer zou men kunnen zeggen „dat het als een nachtkaars uit gaat'». De sluiting hoort er bij, maar het is heelemaal geen indrukwekkende plechtigheid. Trouwens, ver geleken bij vroeger, is alle decorum, alle traditionee- le eerwaardigheid en karaktervolle deftigheid ver dwenen. 't Is de democratische nivelleering, die ook hier haar -\Vcrk doet. In gewone pakjes loopen de heeren rond, enkelen zelfs ook bij de Opening. Terwijl er vroeger verscheidene équipage s op hun eigenaars stonden te wachten, ziet men deze nu in 't geheel niet meer: de Kamerleden komen meest loopende of in een auto. We hebben voor onze Volksvertegenwoordiging geen groot en grootsch gebouw als in tal van andere landen: de Eerste Kamer vergadert in de oude Sta tenzaal van Holland, waarin de Hoog Mogende Hee- ïcn in de dagen van De Witt hun besluiten namen, die voor tal van volkeren vaak van belang waren, wat ook in de decoratieve schilderingen van het plafond enz. zoo juist is uitgedrukt, 't Is in elk geval nog een mooie zaal, waarin ons „Hoogerhuis" ver gadert De Tweede Kamer komt bijeen- in de oude dans zaal der Stadhouders, oorspronkelijk in antieken stijl inet Dorische versieringen. In oen loop der tijden heeft men nog al eens veranderingen aangebracht in de vergaderzaal en in den tijd, dat er dezen zomer peen, zitting werd gehouden, is men ook weer aan het veranderen en opknappen geweest. In de aloude Ridderzaal, oorspronkelijk het jacht slot van Graaf Willem II en het „begin» van 's-Gra- venhage, komen de bedde Kamers Dij sluiting en opening bijeen: de eigenlijke vergaderzalen zijn te klein voor de, vereenigde zittingen. Trekt de sluiting altijd weinig belangstelling, de Opening der zitting is nog altijd een evenement De Kamers komen dan bijeen in do Ridderzaal: de Vporzitter der Bofste Kamer, tevoren door de Koningin benoemd, presideert, Na het voorlezen ^der Troonrede wordt de zitting gesloten en komen beide Kamers de® volgenden dag bijeen: in de Tweede Kamer presideert dan de oudste in jaren, de Minister van Financiën dient de Begroeting in voor 't volgend jaar en dan wordt de voordracht voor een Voorzitter opgemaakt. Uit het drietal, aan de Koningin aan geboden, wordt de eerst genomineerde steeas door H. M. benoemd: ook nu weer zal Jhr, Ruijs de Bee- renbrouck, onlangs benoemd tot Minister van Staat de herder zijn van de Tweede Kamer. En de voorstellingen kunnen beginnen. De Opening! AI zijn er tal"van leden, die in een gewoon costuum verschijnen, er zijn ook velen, die bij deze gelegenheid "het galapak hebben aange trokken, evenais de Ministers en de Gezanten, die de plechtigheid bijwonen: Het is dan altijd ook een drukke dag in Den Haag de Prinsjesdag. Vooral uit liet overige Zuid-Holland komen de bewoners kij ken en de typische witte kappan zijn vooral in de -straten, die de vorstelijke stoet passeert,, in groot aantal te zien. De gouden koets! Dat doet denken aan sprookjes. En vooral wanneer het een nog min of meer zo- mersche dag is, als 'n lichtbauwe hemelkoepel over de hofstad is uitgespannen, is de thans kleine stoet met hét militaire escorte, vol kleur en leveni Kinderen houden van kleuren, maar de groote menschen zijn in dat opzicht ook net kinderen: een kleurrijke stoet imponeert, trekt aan. 't Was nu wel geen fijn weer, maar voor dit jaar was het goed, Voor het eerpt ,was nu ook Prinses Juliana, thans Kroonprinses, mede bij de opening; dus een at tractie te meer. Is de Koningin weer teruggekeerd en zijn de „hooge heeren" weer verdwenen, dan is voor de groote menigte het mooie er af. De politiekers gaan dan te gast aan hetgeen door'de Koningin is voor gelezen-natuurlijk wordt; er, dan in de poUtieke^ bla den geprezen of gelaakt - - - Voor H.H. Winkeliers bij N.V. GEBR. ERO Purmerend Zaandam Ineens, terwijl Ge een stoel verzet, een krant opraapt i of een andere oogenschijn- lijk onschuldige beweging maakt, schiet de pijn in Uw i rug. Als ge er het minst i op voorbereid bent, krijgt Ge het Spit in Uw rug. Hebt Ge Akkert Klooster- 1 balsem ln huis - en omdat dit middel ln zoovele gevallen te pas komt, zgn velen niet gerust, wan- neer niet een pot in hun kast 1 "staat - dan kunt Ge U van stonde aan met dezen weldadigen balsem laten wrijven. Het zal U verbazen hoe snel Uw aanval verdwijnt. Groote pot 60 ct. Zéér groote pot f 1.— 1 We laten thans de TROONREDE hier Volgen Leden van de Staten-Generaal! De plechtigheid van dit oogenblik heeft voor Mij eéne meer dan gewone bceteekenis. Mijn beminde Dochter aan Mijne zijde te zien bij het openen van Uwe vergadering veFvuIt Mijn hart met dankbaar heid jegens God, Die Haar leven gespaard en Tiaar jeugd in zoo vele opzichten gezegend heeft. Met er kentelijkheid gedenk Ik do wijze, waarop Ons Volk heeft medegeleefd bij Hare intrede in het openbaar leven. i De algemeene toestand van het land geeft in me nig opzicht reden tot voldoening. Dank zij de voortschrijdende verbetering in de wijze van bedrijfsuitoefening en de ontginning, neemt het \oortbj-engitajsvermogen van land- en tuinbouw toe. Weinig locsfcnde prijzen en bemoeilijking van den afzet ïu dejfi vreemde en de mingunstige weers gesteldheid leiden nochtans voor sommige lakken van liet bedrijf tot niet zeer bevredigende uitkomsten Door handel en nijverheid worden, ondanks ver schillende moedgevendf» verschijnselen, nog steeds' groote moeilijkheden ondervonden, niet het minst door de kunstmatige belemmeringen, die aan het in ternationaal ruilverkeer worden in den weg gelegd. De financieele toestand blijft zorgeischend in de voornaamste plaats, omdat de zware lasten, op de bevolking gelegd, de herleving der welvaart en do verruiming der werkgelegenheid yertragen Met deelneming gedenk Ik de* slachtoffers van de ramp, die eenige maanden geleden opnieuw het oostelijk deel van ons land teisterdfc; de spoedige milde hulp die ook nu van vele zijden sfirleewk werd, was Mij een oorzaak van vreugde. Onze betrekkingen tot de andere mogendheden blevep van den meest vriend schap pelijken aard. Ik vertrouw, dat het mogelijk zal zijn, met den buur staat België iu een geest van onderlinge samenwer king een regeling te vinden in een voor beide landen aannemelijken zin van de vraagstukken, die door de verwerping van het Verdrag van 3 April 1925 aan de orde zijn gebleven. Het samenstel dier vraagstuk ken is thans nog het voorwerp van een nader onder zoek hier te lande. ln de organen van den Volkenbond, in welks Raad ons land geroepen werd zitting te nemen, dragen de Nederianqsche vertegenwoordigers ngar hun vermo gen bij tot de ontwikkeling van de organisatie der volkerengemeenschap. Van de resultaten der door den Volkenbond bijeengeroepen economische confe rentie, heb Ik met voldoening kennis genomen. Het verheugt Mij vast te stellen, dat de aldaar aangege ven richtlijnen der economische politiek overeeen- komen met die, welke door Nederland worden gevolgd, Naast de reeds aanhangige wetsontwerpen zullen eenige andere aan uw ooraeel worden onderworpen. Daartoe behooren: tot wijziging van het strafstelsel o.m. beoogende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeeling, de invoering van de jeugdgevangenis, ©en ontwerp, strekkende lot wijzi ging der bepalingen omtrent de ouderlijke macht en dé voogdij en een'ontwerp houdende bepalingen be treffende den rechtstoestand der ambtenaren. Een voorstel, om de uitoefening van het kiesrecht te vergemakkelijken voor hen, wier beroep hen noopt ten tijde van de stemming buitenslands le vertoeven,#zal U spoedig bereiken. Aanhangig zullen worden gemaakt een technische herziening van deArmenwet en een wijziging van ae Gemeentewet, "beoogende de samenwerking van naburige gemeenten te bevorderen. Een ontwerp tot vervroeging van den datum, waar Uit Leipzig wordt gemeid, dat de kinderverlam ming thans ook daar ter stede een ernstig karakter begint aan" te nemen. Onder de bevolking heerscht groote opwinding.'-Er zijn tot dusver 84 ziektegeval len vastgesteld, waarvan 12 met doodelijken afloop, lederen dag Worden er nieuwe gevallen bekend. De ziekte treedt ook hier zeer boosaardig op. Tal van kinderen heeft men beide beenen moeten amputee- ren, Daar de toestand zoo ernstig is, hebben de doctoren in Leipzig in de aula van ae universiteits- kinderkliniek een vergadering gehouden, waarin met algemeene stemmen werd besloten te eischen, dat alle scholen onmiddellijk zullen worden gesloten. Inmiddels is dit reeds'geschiedt

DDM | 1927 | | pagina 1