Eerste Blad PETER GRANDADAM. DUBBELE BUURT - PURMEREND. TARWEBLOEM, B, Uitgever: JAC. KROL - Bfeemster Dt HHW MM til 2 Mil L. de Wolf Zn. Te Genève. Gemeenteraad Oosthoizen. Bezoekt de Eerste zaamandscne Luncnroom. meuuiendilk lis, Amsterdam cAïtè ^dvcrfentten, in dif Blad voorfvOmande, wórden gratis geplaatst in Schermer's Nieuwsbode. onder Uw Schapen? Drogisterij „De Vijzel" voor Dames- en Heerenkleeding naar Maat De beste gele of groene tegen marktprijs. HINDERWET. KORT NIEUWS. Zaterdag 17 September 1927. No. 38 - VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwart»!,"franco per post. TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoon Purmerend; R. MOL, Spadjedjjk 3 Prijs per flacon f 0.40 Paperstraat Purmerend IS460 per vaatje van 30 pond merk -WESSANEN LAAN, per baaltje van 100 pd. 'M 1 S„ MEREN Advertentien, in te renden vóór Donderdagavond J 0 nnr; groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. Geen nood. Met ons Rotkreupel-tmctuur is dat kwaad in, een minimum van t$d bezworen. 4 Burgemeester en Wethouders van BEEMSTER brengen ter. openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente, van des voormiddags 9 tot des na middags 3 uur, ter inzage ligt een van de vereischte bijlagen voorzien adres van GERRIT RIJPER, waar bij vergunning wordt verzocht tot oprichting van een koelcel, met een half P.K. electromotor, in het per ceel, kadastraal bekend gemeente Beemster, in Sec tie I, no. 650, plaatselijk geteekend Jispcrwieg no. 57a. On Dinsdag, den.27 September ek., des voor middags ten 11 uur, zal xn één der lokalen van het Raadhuis, ten overstaan van één of meer leden van het Gemeentebestuur aan den verzoeker en aan hen, die bezwaren tegen het- oprichten der voormelde, inrichting verlagen in te brengen, gele genheid worden flÉpren, die bezwaren mondeling en schriftelijk toe t<S^phten. Zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren in brengen, kunnen gedurende drie dagen vóór be doeld tijdstip, op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Aan belanghebbenden Wordt aangeraden, op meer- geméld tijdstip Hês- raadhuize te komen tot toelich ting hunner bezwaren, daar zij, bij gebreke hiervan, gevaar ioopen, dat op deze niet wordt gelet, terwijl volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet, voor het gemeentebestuur ot één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne hezwaren mondeling toe te lichten. Béemster', 13 September 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. De Volkenbondsvergadering, welke thans wordt gehouden, schijnt niet onbelangrijk en voor de toe komst mag men op goede vruchten er van hopen. En het zijn vooral de Nederlandsche afgevaardigden, on?e Minister van Buitenlandsche Zaken Beelaerts van Blokland, onze gezant te Parijs, Jhr. Loudon en Prof. Va tl Eijsinga, die in woorden hebben uitge drukt, wat de groote massa denkt. Waar de tot dusver gehouden conferenties weinig positief resultaat hebben opgeleverd, werd een drin gend beroep gedaan op de openbare meening, op de regeeringen en op de Volkenbondsvergadering,, om met geestkracht alle krachten aan te wenden tot dm verwezenlijking van dé moreele ontwapening, waar voor mem moet werken en piiet wachten tot dezle als een gift des hemels nederdaalt. Al wordt erkend, dat op het oogenblik de stem ming onder de volkeren nog niet rijp is voor belang rijke bewapeningsvermindering, toch is het van be lang, dat de zaak eens weer besproken is en verder in studie en onderzoek is gebracht bij de voorberei dingscommissie, waarvan Jhr. Loudon voorzitter is. In verband met de Volkenbondsvergadering is het oordeel van den leider der Engelsche Labour-partij, Mac Donald, zeker belangrijk over „de Vereenigdel zal komen. Hij meent, dat het een federatieve Ma- en dat het dan niet erg is, dat Amerika dan van zelf zal komen. Nij meent, dat het een federatieve Sta tenbond moet zijn, aan welks hoofd een gemeen schappelijke raad, die alleen met de buiten landsche betrekkingen der staten te maken zal heb ben, Geen onderdrukking van ideeën, zegt de oud- Minister, maar wij willen den oorlog uitroeien. Iedere staat souverein binnen zijn eigen gebied, maar in betrekking tot andere staten niet. Al onze conferenties over ontwapening, zegt hij, al onzje bondgenootschappen en tractaten oven Scheidsrechterlijke regelingen, bewijzen hóe recht vaardig en wijs de ouae wijsgeeren waren, die reeds droomden van Vereenigde Staten van Europa, gelijk trasinus reeds in 1519, toen hij een krachtig beroep op den vrede deed, daarbij vertrouwende op den christelijken geest der mensclielijkheid, maar dan op politieke overeenkomsten; Vergadering yan den raad op Dinsdag 6 Septem ber jl.j des avonds acht uur. Aanwezig alle leden. Voorzitter: Burgemeester Kaaskobper. Secretaris: J. Steert" Jre De Vöorz. opent dp vergadering tnet een woord S? we^°m en doet het hem genoegen, dat alle iwen óp dezen" bewusteh eersten Dinsdag in Sep- oer aanwezig zijn. Hierna leggen de nieuw geko zen ledeD den gebruikelijken eed af, terwijl de hee- xr issen en Van Ge ij tenteek., de belofte afleggen. Na deze'.formaliteit feliciteert.de Voorz. de geko zen leden en spreekt den wenpch uit, dat rij dip belangen 'der gemeente in de komende periode van vier jaar naar beste weten zullen behartigen en dat steeds -eeii;aangename,,toon' bij die discussies zal «eerschen. Speciaal richt spr. zich tot 'het nieuw gekozen lid, de heer Van Geijtenbeek. Hierna vangt de verkiezing aan voor 2 Wethou- ~Z le stemming krijgt de heer H. Eijssen de beer P. Dekker 2 sL en die heter P. van Leijen 1stem, zoodat de heer H.J Eijssen is gekozen, NIET OP ROTSGROND GEBOUWD - In ons polderland met zijn weeke ondergrond is heien noodzakelijk en bij het toenemende drukke verkeer en vervoer met zware vrachten, ondervindt men hier en daar de nadeelige gevolgen er van. in Londen .ondervindt men ook, dat de .bodem den zwaren druk van het moderne verkeer niét kan weerstaan. Onlangs is daar een reusachtig kantobr- gebouw ingestort en daarna is een geladen vracht auto, niet ver van die plaats door de straat gezakt, 't Is dus elders ook niet pluis, ERNSTIG INCIDENT t i s De correspondent van het „Bert. Tag," 'te Walden burg, in Silezië, maakt melding van een incident, idat groot opzien heeft gebaard in het stadje. Twee Vöikiscne .doctoren, verbonden aan het diStricti-zie- kenhuis, zaten in een'restaurant, toen daar een wel bekende Joodsche burger binnenkwam. Een der doctoren, aldus luidt het verhaal, riep hem dadelijk een antie-semietisch scheldwoord tqe, herhaalde dit, toen de bezoeker hem niet schelen te verstaan. Op het verzoek van den beleedigde, om van. ztilke Uitingen verschoond te blijven, sprong dé a'ndiertt dokter op en sloeg op hem in, waarop hij een draai om de ooren kreeg. Het slot van het tumult was, dat het personeel beide doctoren op straat zette, Daarbij Aanbevelend, J. A. SCHAFT. in gewrichten en ledematen, alsmede hoofd en kiespijn, worden zeer snel verdreven door In buisjes van 75 en 40 ct.proefbuisje 25 ct. hun Hars- ei mollen die op een desbetreffende vraag van den Voorz de benoeming verklaart aati te nemen. De Voorz. feliciteert den ®heer Eijssen en hoopt 'met hem op aangename wijze samen te werken. Bij de verkiezing van een 2en wethouder is de. stemming als volgt de heer P van Leijen 5 stde heer P Dekker 1 st en de heer K. Plas 1 st,„ zoodat benoemd is de heer Van Leijen, die eveneens zijn benoeming aanvaard en iloor den Voorzitter wordt gelukgewenscht De Voorz. zegt, dat hem hierna een minder pret tige plicht op hem rust, nl het scheiden van weth. Dekker. Spr. dankt den heer Dekker voor de wijze, waarop hij gedurende de laatste 4 jaren met hem heeft samengewerkt en twijfelt niet, of de beer Dek ker zal aan die periode ook aangenarne herinnerin gen hebben, al waren de meeningen niet steeds de zelfde De heer Dekker dankt ook den Voorz. voor de. aangename samenwerking in de afgeloopen periode Spr. was er al van overtuigd, dat bij de veranderde politieke situatie in de gemeente de fractie der SD. A P. geen wethouderszetel meer zou bekomen Som mige leden, die door Gemeentebelang zijn gekozen, zullen wel wat van hun oorspronkelijke principes moeten laten varen en zal de fractie van de S D. AP. in de oppositie zijn. Spr verklaart echter, dat deze oppositie steeds een loyale zal zijn. Hierna vraagt de Voorz. of de leden nog iets heb ben aan le merken öp de notulen der vorige verg De heer Eijssen zegt, het niet geheel eens te zijn met de notuleering Inzake de kwestie van vracht auto's door deze gemeente, heeft spr. voorgesteld om voor ladingen van ingezetenen ontheffing te ver- leenen. De Voorz. meent, dat dit bezwaren heeft. Er wordt maar, raak geladen fen het komt heel erg op den weg en 'de huizen aan Men kan natuurlijk in den tegen woordigen tijd van opinie verschillen of 1500 IC G veel of minder veel is, maar de vehikels wegen zelf ook nogal wat. De heer Eijssen. Maar als ze bijv. in Scheriner- horn een dergelijke bepaling maken, kon er geen vrachtauto meer door. Na een kleine wijziging worden de notulen goedgeke Ingekomen is een schrijv^rfwan de ïffed. Spoor wegen inzake beplantin«Jangjf den parillelweg. In hoofdzaak komt de iiilt%tkmierop neerf dat voor die beplantingen in den vervolge f 11-4 per jaar aan de Mij. betaald moet worden, terwijl\dit tot nu toe f 1per jaar was. Na eenige bespreking wordt besloten deze kwestie in handen te geven van B. en W. ter vierderlei be handeling. i£ Tr Voorts is ingekomen een schrijven van t Hoofd bestuur der Posterijen en Telegraphie, in verband met den aanleg en distributie van radio in dezo ge meente. In hoofdzaak komt de inhoud van dit schrijven hierop neer, dat getracht moet worden in elke gemeente slechts 1 centrale te hebben. De .Voorz. meent, dat in onze gemeentede toe stand al heel gemakkelijk is. Wij hebben hier één centrale, die heel goed werkt en meiant spr., dat wij hier ook met 1 centrale kunnen volstaan De heeren Pasterkamp hebben behalve dei reeds aan geslotenen al verschillende nieuwe aanvragen, doch zal met nieuwe aansluitingen eerst aangevangen mo gen worden, wanneer daartoe officieel toestemming is verkregen. De heer Dekker is het geheel met deai Voorz. eens, maar als wij vergunning verleenen, zou het dan geen aanbeveling verdienen ook voorwaaudert te stellen, bijv dat zij voor den gewonen prijs ook menschen aansluiten, die wat ver af wonen De Voorz meent, dat dit wel eens wat te ven zou kunnen gaan Op Hobrede en Etersheim zulleh de heeren Pasterkamp straks de menschen wel aan sluiten naar hij meent te weten, doch men kan toch niet vergen, dat zij iemand aansluiten, die bijv. heel ver uil een bebouwde kom woont. o\ De heer Van Leijen vraagt, of de afstand van geen invloed op de duidelijkheid is. De Voorz meent van niet. De heer Van Geijtenbeek meent, dat verdere af standen van niet zooveel belang zijn voor de hee ren Pasterkamp, omdat het alleen maar een kwestao van draad is. Op den Jaagweg is bijv. ook maar één aansluiting. De Voorz. zegt, dat dit wel verschil maakt, omdat de kans van nieuwe aansluitingen op den Jaagweg toch blijfl bestaan en dan kan dat op dien draad. De heer Eijssen zegt, wel eens gelezen te hebben, dal in andere plaatsen ceh regnitie wordt betaald voor het spannen der draden over den weg. Het is nu niet spr 's bedoeling, om dat hier ook te hebben, doch wel zou spr, er voor zijn, om er zorg voor tc dragen, dat zoo min mogelijk de draden overt den weg worden gespannen, want dan wordt het dorp er niet mooier op. De heer Van Geijtenbeek meent,, dat bij liet span nen der draden achter de huizen, de distributeurs meer draad noodig zullen hebben, omdat meestal de kamers aan den weg aangsloten moeten worden. De Voorz. zal er in ieder geval op attent zijn, dat met den wenscli van den heer Eijssen rekening ge- gchouden zal worden. De heer Van Geijtenbeek meent nog, dat het span nen i der draden over den spoorweg nogal moeilijk heden kon geven. Voorts is ingekomen een verslag over 1926 van het Provinciaal Waterleidingbedrijf. Van het Prov, Bestuur van N.-H. goedkeuring Re kening, dienst 1925, in ontvangsten ruim f55000 en in uitgaven f 52000.—v, latend éen batig Saldo van circa f 2700.— Idem goedkeuring'op het aangaan van een geldlee- uing groot f 9000 tegen hoogstens 5 pCt. rente, ten behoeve der vernieuwing der O. L. school. Voorts doet de Voorz. medèdeeling van een ingeko men rapport van den heer Verweet, inzake de goo ien der O. L. School, waaruit blijkt^ dat de gooten in dertijd geheel foutief zijn geconstrueerd en dat bij de vernieuwing van enkele jaren geleden op den1 ouden voel is doorgewerkt. b. Dc heer Eijssen meent, dat het een grove nala tigheid is Wie maakt er nu een goot, aie »aan de binnenzijde lager is dan aan de buitenzijde. Uit het rapport van den -heer Verweel blijkt, dat de extra kosten ongeveer f 440 zullen bedragen plus nog circa f 30.-- voor vernieuwing dakhout. De heer Eijssen vraagt, wie dat nu moet maken, opdat wij zekerheid hebben, dat het nu in orde komt. De Voorz zegt, dat de aannemen dat moet doen en dat de gooten nu zeker afdoende gemaakt zullen worden. In plaats van wijlen de lieer Jb. Visser wordt de heer Js, Ott Jsz. te Hobrede tot armvoogd benoemd. Hierna wordt nog besloten, ingevolge verzoek van Ged. Staten, verschillende geldleeningen met een hooger rentetype, m totaal tot f 12000.—, met 1 Jan. 1923 tc converteeren. Bij <je rondvraag spreekt de heer Plas nog over verhooging van -het terrein bij de school. De Voorz. is het daarmede niet eens, omdat dit heel veel zal kosten, terwijl het zi. in het geheel geen bezwaar is, dat het terrein wat laag ligt. De heer Slager spreekt nog Oens over het 'veint- verbod, doch de Voorz. zegt, dat de menschen hier daar zelf veel schuld aan hebben. Al? er niet gekocht wordt, komen dergelijke lieden niet meer terug en verdwijnt dit veriten vimzielf." De heer Eijssen zegt, dat er op Hoogwoud sedert laren een ventverbod bestaat en dat dit uitstekend werkt. De Voorz, zegt, er nog wel eens over te willeln denken Hierna suiting DROEVIG ONGEVAL Dinsdagavond ruim 7 uur heeft nabij Slaperstil op den Frieschen straatweg bij Groningen, een ernstig ongeluk plaats gehad De 16 17-jarige ElöÊgbeth S, in "betj-ekking bij een familie aan den Kraneweg aldaar, wilde op bezoek naar haar grootvader le Ziudhorn Toen de melkvrachtauto van Briltii, be stuurd door den* chauffeur II. Drenth, haar passeer de, greep zij zich daaraan vast en bleef dit doen, niettegenstaande de waarschuwingen van den chauf feur. Even voorbij Slaperstil reed zij door wat zand, hetwelk daar voor reparatie van den weg op liet fietspad hgt. Zij slipte en viel naar links, naar den wagen, met het noodlottig gevolg, dat de aanhang wagen, wegende 1500 KG. en beladen met 600K.G. melk in bussen, over haar lichaam ging Het hoofd riep een der beide hoeren, dat als „zulk een Jood-in het ziekcuhuis kwam, hij hem zou laten omkomen". Dc „Landrat' heeft den doctoren hun betrekking aan het ziekenhuis opgezegd, Volgens hét algemeen oordeel,,besluit de corres pondent, mag het daarbij echter niet blijven. JEUGDIGE DIEVEGGE S f Yoor enkele weken werd ingebroken bij een be jaard echtpaar onder Kollumerzwaag en eenig - geld vermist. J. bemerkte, dat dezer dagen zijp beurs (ge licht werd, zoodat in enkele dagen een bedrag van circa f 200— verdwenen was! Het 16-jarige werk meisje W. Z. uit Zwagerbosch is in verband hiermee, in voorloopige hechtenis gesteld. 1 Yoor den burgemeester heeft 't meisje, volgens (le „Koll. Crt." een volledigé bekenfenj.s afgelegd. RAMP IN JAPAN F? werd nagenoeg verbrijzeld en de dood "trad onmid dellijk in, Dr. A. L. Poelman van Hoogkerk, die ?,oo spoedig mogelijk per auto ter plaatse was, kon slechts den dood constateercn. Door de gemeente-politic werd haar familie te Zuidhorn ontboden, die het lijk herkende. De va der vertrok juist des nachts uit Rotterdam naar Amerika en werd telefonisch met do tragische ge beurtenis in kennis gesteld. Den chauffeur, die bekend staat als altijd kalm en bedaard te rijden met niet meer dan 20 K.M. snol heid, treft hoegenaamd geen schuld. Geconstateerd is, dat van den auto de remmen enz., flink in orde waren. t ALLES GROOT \r Te Chicago wordt een hotel ^ebouVd van niej minder dan Veertig verdiepingen. Gelijkvloers komen drie en twintig garages Japan is weer door een ernstige ramp getroffen: de omgeving van Nagasaki is door een tyhoon, dfe met een vloedgolf gepaard ging, geteisterd en vooral de nabij genoemde stad gelegen plaatsjesKojima en Nakamoera hebben zwaar geleden.. De vloedgolf, welke de meeste schadë,Jaanrichtte, werd vooralgegaan door een zwaar geroffel'als yan een onderzcesche aardbeving. Een watermuur Van/ drie Meter hoogte stortte zien vervolgens in de straten van genoemde stadjes én in de aangrenzende velden. Bootjes werden op het land' en in de rijst velden geslingerd en het wrakhout der ingpstono huizen werd door het water mijlen ver méegevoyrd. Te Kojima en Nakamoera ziin diiizettd huizen- ver nield en te Nakajima vijfhonderd. De typhoon begon om tien uur des morgens'en duurde met onverminderde kracht voort tot half ,12. Door de sterk gezwollen rivierent is het platteland onder water gezet en vele boerderijen zijn van de buitenwereld afgesloten. Aan de oogst is zeer groöte schade toegebracht. Het district Foekoeoka heeft evenpens van den.' typhdon te lijden goh'ad. In de stad Omoera stagn i vijfduizend huizen onder wateren vijftienduizend 5 e- woners zijn tijdelijk dakloos. Zij worden onderga- kracht in scholen, tempels, en andere openbare ge bouwen. De Burgemeester van Kojima heeft draadloos om hulp verzocht. Duizenden bewoners ziin dakloos en hij beschikt niet over de noodig© middelen om die gewonden afdoende rc verzorgen. De gouverneur Van Koemamoto heeft 'n -aantal hulpbrigades gezonden. Nagasaki heeft eveneens schade geleden door een stormwind, welke echter niet de kracht van den ty phoon bereikte. Een groote schoorsteen is ingestort en een aantal arbeiders werden gewond,"In ae ha ven zijn ettelijke bootten gezonken. Dies tramdie^sft moest gestaakt worden. In de stad Koemamoto is minder schade aange richt dpn in apdere plaatsen. Een groot aantal visschersbooten móet op zee door den storm overvallen zijn en gevreesd wordt, dat vele visschers om het leven zijn gekomen. De vliegers Schlee en Brock, die 'bij Kioesjoe hun noodlanding hadden gemaakt, zijn opgestegen, maar in de eerste vlagen van den wervelstorm terecht ge komen, zoodat zij onmiddellijk naar het vliegterrein zijn teruggekeerd, waar ze weer konden landen, vóór dc storm zijn hoogtepunt had bereikt. 1 De „Dajly Express" meldt uit Tokio* Qver de springvloed-catastropbe, dat meer dan 1200 men schen zijn gedood of gewond. Volgens een ofijfcl- eel bericht vbeest men, dat het aantal slachtoffers nog grooter is. Te Kumamoto zijn 270 dooden en gewonden, 780 woonhuizen zijn daar weggespoeld, terwijl 2000 huizen onder water sthan Andere streken in Japan en Korea werden door een vrceselijken typhoon bezocht. Te Tokio is een hevige aardbeving gefoefeld. Volgens later ontvangen aanvullende bijzonderhe den heeft de springvloed, die Westelijk Kiusuh heeft geteisterd, zeer ernstige schade aangericht in liet prefectuur Kumamoto en een gedeelte van Foekoeo ka Niet minder dan 780 huizen zijn weggiesppeld, ineer dan 2000 zijn onder water gezet, waarvan ér 76 instortten. Het aantal slachtoffers wordt op 270 geschat, terwijl mjeer dan 1000 personen worden vermist In de §tad Koemamoto staan de openbare diensten, als gas, water, electricileit, telefoon en tramverkeer stop. Er verschijnen ook geen couranten. Een bewoner van een dorp,aan de kust verhaalde, dat de golven zich plotseling zoo hoog als bergé® verhieven Hij had juist tijd, om met zijn vrouw en kinderen in een boom tc klauteren,, welke echter het volgende oogenblik door een andere golf werd weg gespoeld. Hij zelf kon zich alleen redden. Dertig andere personen verdwenen op dezelfde wijze, f h

DDM | 1927 | | pagina 1