Eerste Blad Danes Japonnen. Dames vesten. Regenmantels H wmMant uil 2 min VARIA. COGNAC Schermers Nieuwsbode. Uitgever: JAC. KROL - Beemster Bezoekt tie Eerste zaaoiandscne Luecnreom, 115. Amsterdam POLAND'S lieerfflK BELASTING EN BOEKHOUDING Nieuwe Onderjurken. Waterproof Bekendmaking DIENSTPLICHT. Zaterdag 3 September 1927, 36 MeMvQrfenYm, irr di1 Stad voortjomet7de, gorden grafts geplaatst in Gemeentebegrootlng. Vrijstelling wegens kostwinnerschap en wegens persoonlijke onmisbaarheid. TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 Openbare Raadsvergadering. Brieven uit Grootschermer J. P OLAND -WIJNHANDEL PURMEREND P. HDIJ^NBURO, Leeraar in de HAndelswetenschappen - Parinerend Peperstraat 42 (h d, Kaasmarkt). Telefoon 82. Adviezen, Bezwaarschriften, Regelen van gewetensgald enz. enz. KORT NIEUWS Dn ruime keuza n> DE DRIE MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs; bij vooruitbetaling60 Cent per kwarual, franco' per post. Advértentiën in te renden voor Donderdagavond 10 tior, groote liefst vroeger Burgemeester en Wethouders der gemeente BEEM STER brengen ter kennis der ingezetenen, dat de Begrooting der gemeente voor het dienstjaar 1928, aan den Raad is aangeboden en overeenkomstig art. 203 der Gemeentewet, ter Secretarie voor een iedgr ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der ïedgr ter lezing is neaergeiega en tegen kosten in afdruk verkrijgbaar is gesteld. Beemster, 31 Augustus 1926 Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. De Burgemeester van BEEMSTER brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat vrijstelling! wegens een der hierboven genoemde redejhfen voor degenen, die voor de lichting van het volgend jaar zijn bestemd tot gewoon dienstplichtige, in het alge meen moet worden aangevraagd in de maand Octo ber van het loopende jaar. Omtrent elk dezer rédenen van vrijstelling geldt voorts hetgeen in de publicaties op de gemeentelijke aanplakborden is vermeld. Beemster, 1 September 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. PRIJS DER ADVERTENTIÊN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 et-, groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief Bewijsnummers gratis. (Art. 41 jvan de Gemeentewet.) De Voorzitter van den Raad der gemeente BEEMSTER brengt ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd tegen Dinsdag den 6 September 1927, des namiddags ten 2J/9 Ure, in de daarvoor bestemde za3l ten Raadhuizê dezer gemeente. Beemster, den *len September 1927. De Voorzitter van den Raad voornoemd W. DE GEUS. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Ziezoo, de tenloonstellingsdrukte is weer achter den rug. Vrijdag en Zaterdag werd al het mooi's in gezonden; Zaterdag keurden de ."dames en de hoe ren, die hiervoor uitgenoodigd werden en 'Zondag om 1 uur werd de keurig "ingerichte Kolfbaan ent opkamer voor het publiek opengesteld. Den geheelen middag was hel een drukte van belang en ook des avonds waren er vele belangstellenden RECLAME Wie werkelijk een voor weinig geld wenscht, neme proef met deze Cognac, f 3.50 per fiesch, 'p is een ware uitkomst voor den dorstigen wandelaar en tourist v Augustus-September Lintjesregen Reizen Vacantie-einde. Wat Augustus niet kookt, Laat September ongebraden. Wat dit jaari die kokerij van Augustus betreft, is het wel zeker, dat de boel niet aangebrand is, want er werd niet al te hard gestookt en gebrek' aan water was er volstrekt niet. Alleen in het begin waren er eenige cèhte zomerdagen. De hondsdagen brengen „gewoonlijk veel warmte en als gevolg daar van nog al onweer, maar dit jaar kwam er wel veel onweer, maar niet als gevolg van de warmte, 't ls met het weer Wel danig in de war en misschien laten we hopen dat September nu nog gaat braden, wat Augustus ongekookt heeft gelaten. Mag het voor het vroege fruit niet meer helpen om hei smakelijk te maken, als dan de latere soorten nog maar flink van zonnebaden kunnen profiteered De menschen "pruttelen wel Org „dat er niets van terecht komt'-, maar meestal valt het nog al wat mee, zoo bijv. nu ook wat de kwaliteit van de aard appels aangaat en het beschot van de boduen. Maar de prijzen zijn .voor de' tuinders over liet geheel genomen niet bevredigend tot nog toe. Wel bevredigend is dezen zomer de groei van bet gras geweest: gras houdt nu eenmaal wel van water. Maai- 'te veel schaadt ook, dan wordt er „met vijf bekken, gegeten". Uit tal van streken kon den wé dón ook berichten lezen, dat de veehouders genoodzaakt waren om hun vee te stallen. In onze omgeving, in het lage, polderland, hoopt men ook wel opeen droogte-periode, rriaar door -de watergemalen heeft men het water beter in z'n macht dan in streken waar natuurlijke afwatering is, We spraken boven van de hondsdagen: deze naam is ontleend aan de ster Sirius of Hond, die eind Juli in den vroegen morgen schitterend schijnt, 't Zou de hond van de onderwereld zijn, die later als ster aan den hemel werd geplaatst. Volgens de meening der Ouden, begint met de komst van die ster, de zee te zieden, worden de,honden dol en komt over cie die ren een neerslachtige stemming. Tal van ziekten waren te wachten pet hooge, koortsen en vaak met razernij; Geen wonder dan ook, dat de tijd van de hondsdagen met :groote vrees tegemoét werd »ge- zren en allerlei voorschriften en geneesmiddelen wer den aangeprezen om de schadelijke invloeden tegen te gaan. - X «c- Itan men in de eerste helft van Augustus een bij zonder groote sterrenregen aan den hemel waar nemen, -r- iets wat ook in November weer voorkomt de laatste Augustus brengt in ons land een bijzon dere regen, n 1. van lintjes oftewel ridderorden: Men heeft deze week bij gelegenheid van de ver jaardag van de Koningin, weer lange rijen var* „gelukkigen' kunnen nagaan en natuurlijk zullen er ook heel wat zijn, die-gehoopt hadden, maar teleur gesteld zijn. Maar in elk geval weer heel wat „ver dienstelijke' medeburgers, wien men de verdienste nu van builen kan aanzien. 't Spreekt vanzelf, dat de Koningin misschien op een enkele uitzondering na zelf de nieuwe rid ders en medaille-dragers niet uitzoekt, dit gaat ook volgens vaste regels: elk departement draagt van verschillende categoriën een aantal personen voor. Waar de Koningin pas Dinsdag van haar rejs naar 't hooge Noorden is teruggekomen, zal ze het groot aantal besluiten zeker at wel voor baar uitstapje hebben getcekend. Hel schijnt, dat het hooge Noorden meer en meer in trek komt voor de ptezier-reizigers: dit jaar zijn door de Nederlandsche Reisvereeniging tenminste twee reizen daar heen ondernomen, beide keerien met een 1500 passagiers En de indruk van de reizigers is buitengewoon gunstig over die tochten, zoodat een Volgend jaar zeker wei meerdere zullen volgen. Als het daar is, zooals we in onderstaand punt dicht „Middernachtszon' lazen, dan is h'et geen wonder, dat de mdruk gunstig was. In 't Noorden schijnt zij dag en nacht, Bij ons soms m geen weken, Men ga dus voor wat warmte eh licht Naar Noordelijker streken". Maar ook ons land wordt door de buitenlanders niet vergeten en „gaat er heel wat geld uit, er komt ook heel wat in". En 't volgend jaar verwacht men met de Olympische Spelen m Amsterdam voorai grool bezoek van verschillende sportliefhebbers. Men is er nu al op uit om voor tal van bezoekers een goed onderkomen te zoeken: Amsterdam zelf toch kan in zijn hotel lang niet alle verwachte gasteni bergen. Plaatsen in de nabijheid der hoofdstad, als Haarlem, in het Gooi, enz., zullen dus ook wel van de drukte profileeren. Reeds nu is er op gewezen, dat men met door buitengewoon hooge prijzen de bezoekers een afschrik moet doen krijgen van ons land, dat zou in de toekomst het vreemdelingen- bezoek zeker niet doen toenemen. Voor dit jaar is het groote seizoen voor reizen weer voorbij: de vacantietijd is om en over enkele dagen zijn alle scholen, weer begonnen. Over 't geheel is het nu wel géén bij uitstek gunstig weer geweest, vooral voor ae hadplaatsen; toch viel liet yaste bezoek niet tegen, de plannen worden al lamg te voren gemaakt en och, als men er is, valt heb doorgaans ook nog wel wat mee. Maar uitlokkend weer om te zwemmen was het in den regel niet: ons dunkt, dat er ook minder persónen in dezen zomer zijn verdronken dan an ders, hoewel er nog vrij wat slachtoffers zijn te betreuren. In de meeste gevallen zijn die zwem- of baad-ongevallen toe te schrijven aan onvoorzichtig heid en roekeloosheid. Sommigen zullen misschien deze vacantietijd niet met vreugde gedenken, maar het meerendeel is er zeker door opgefrischt en de afgebroken taak moge nu met nieuwe opgewektheid weer begonnen. Een poosje luieren en uitrusten op z'n tijd is wel goed en aardig, maar de geregelde arbeid schenkt op den duur toch de meeste vol doening. Waarschijnlijk tengevolge van den Zonloozen zo- ?r, waren de plantcnstellen in geen beste conditie en waren er betrekkelijk weinig stellen ingezonden. De grootste helft had het maar de moeite waard gevonden, de planten in -te zenden. De hoop, de vorige maal op den feestavond uitgesproken, eens heel wat overjarige planten ingestuurd te krijgen, was niet in vervulling gegaan. Een enkel lid nad dit maar gedaan. Moet hieruit afgeleid worden, dat al die planten van den aardbodem verdwenen zij'i? Er moet toch eens officieel een afdeeling of groep voor ingedeeld worden, waarvoor de keurmoèsters de bekroningen kunnen vaststellen. De uitslag van het keifren der planten dóór de heeren Tuin, De Rijp, en F. de Geus, Grootschermer had het volgende resultaat. Volledige stellen- le prijs S. Kriek, 2e prijs J, Poeser, 3e prijs Mej. Marijtje Schermer, 4e prijs IJ. Molenaar en 5e prijs D. Verbeek. Geranium-prijs- P Schermerhorn. Knolbegonia-prijs: P. Kieft Pzn. Coleus-prijs- D. Pascha. Plreris-tremulaprijs H. H. van Truijen. Van de kinderplanlen waren er heel wat niet tol hun recht gekomen, ook wel een gevolg van het gure voorjaarsweer en den zonloozen zomer. Toch waren er enkele uitstekende exemplaren. Uitslag, le prü& volledig stel Aunie Verbeek, 2e prijs, volledig sttf; Jo Krul; 3e prijs, volledig stel Marie Koning Agerathum-prijs Cor Krul; Leeuwen- bekprijs A. .Lies Prins; Leeuwenbekprijs B. Piet Koning. Verder Wareneer nog mooie bouquetten Dahlia's van Sijtje Pascha, Dirkje de Geus e.a. en een paar schitterende bouquetten Japansche Leiie's van den heer B. Plooijer. De jongejuffrouw D. de Geus had uit zaad een pracht collectie asters gekweekt en ingezonden, waar voor haar een prijs toegekend werd. Ook waren er een paar veldbouquetjes. De keurings-commissie voor de vrouwelijke hand-, werken bestond uit de dames M. Buijs uit De Rijp en Tr. Bruin uit Graft. Deze dames hadden gee tl' gemakkelijke taak, omdat het aantal inzendingen groot was en van goede hoedanigheid, zoodat vooral ook op de kleine foutjes gelet moest worden. Na lang beraadslagen kwamen zij tot 't volgende resultaat a. Meisjes beneden 10 jaar: le prijs Trientje Borgwat met 26 punten, 2e prijs Rie Piikes met p3e prijs Leny Schermerhorn met 24 p. b. Meisjes van 10—13 jaar. le prijs Sijtje Pascha 28 p, 2e prijs Nelie Schermerhorn. c. Jongedames van 1316 jaar; le prijs Geertje Melting, Wegens te weinig deelname 2 inzendsters geen andere prijzen. d. Dames-leden, 16 jaar en ouder: le prijs Trijn tje Schermerhorn, 30 'p, 2e prijs Mevr. A. Scher merhorn—Kleinschmidt, 26 p., 3e prijs G. Kaij„ 25 p. Het was werkelijk een pracht-collectie. Velen had den nog pracht kleedjes enz. enz. ter opluistering in gezonden, zoodat er voor de bezoekers, die vooral des middags talrijk aanwezig waren, volop te genie ten en te bespreken viel. Er heerschte den geheelen middag een gezellige drukte. Huisvlijt" was er dit-jaar niet voel ingezonden Op den cursus, die op school gehouden wordt, gaan nogal wat leerlingen, wier ouders geen .lid van „Huisvlijt en Floralia" zijn, zoodat we de werkstuk ken en dat waren er nogal heelwat van die leerlingen moesten missen. De keurings-commissie was dan ook spoedig klaar. a. Huisvlijt, door leden vervaardigd le prijs Martinus Bood met een pracht inzending beschilder de doos, vaas, enz., 2e prij's Pieter Zee, met schenk» blaadje en keurige bloemtafel 1>. Houtsnijwerk, door kinderen van leden ver vaardigd: le prijs Martinus de Geus. Andere prij zen met toegekend. Teekenwerk was er niet veel, wat er was in elke afdeeling behaalde 'n lu prijs: de heeren: M. Bood. Jongens 13—16 jaar D. Heinis. Jongens beneden. 13 jaar. Martinus de Geus. Door den heer C de Groot was een zelf-gefabri- ceerd-e staande schemerlamp ingezonden, terwijl Mevr. Borgwat—Carpentier een gebreide lampekap en een omgehaakt tafelkleed ter opluistering inzond Dc heer M A. Melling, rijwielhersteller, alhier, expo seerde een zelfgebouwde jongensfiets, eon keurig stukje werkt Tijdens de tentoonstelling werd er een kleur- xvedstrijd voor kinderen gehouden, waarvan de uit stag eerst Maandagavond bekend gemaakt kon wor den. Hiervoor bestond heel veel belangstelling, phn. 40 kinderen namen er aan deel. Verder-^xverd er druk gegrabbeld, naar de zwaarte van een aangekleede worst geraden, enz., terwijl er 's avonds druk met ringen gegooid weed en wedstrijden op de vlotbrug gehouden werden. 1 Maandag was het de dag der prijsuitreikingl van „Huisvlijt ,en Floralia". Tegen vijf uur liep de kolf baan vol met kinderen, die allen in afwachting wa ren, welke prijzen ze met hun werk verworven had den. Natuurlijk werden er eenige liedjes gezongen, terwijl ook de radio zich deed hop ren. De uitslag van den toeken we di-1 rij d was.- le groep, leerlingen dor le en 2e klas: le prijs Maarten Slooten, 2e prijs Rietje Koster en 3e ipnjs Joop Borgwat. 2e Dirk gegeven, die dapper door het publiek werden mee gezongen. De aangekleede worst woog 2 pondi 1 gram en werd door Marie Vlaanderen gewonnen. De hoofd prijs der verloting, het theeservies, viel op no. 179. D« heer P. Kieft Pzn. was, evenals het vorige jaar, de gelukkige winnaar van den tulband, die onder de plan ten-inzenders verloot werd. De jongedames N. Pilkes en A. Vlaanderen deden een aardige voordracht, die de lachspieren danig in beweging bracht. "In zijn slotwoord dankte de Voorzitter,, de heer J Q. Borgwat, allen hartelijk, die meegewerkt had den de tentoonstelling en den feestavond te doen sla gen. Daarna werd nog een poosje gedanst, waar mee het jaariijksche feest een einde nam. De totale uitslag der Verloting van „Huisvlijt en Floralia" was als volgt- 262 Koperen Wandbord; 136 Kistje Sigaren; 22 Naaimandje; 60 Pijpenrek; 275 Roode vaas met bloemen; 56 Doos Chief Whip, 50 stuks; 157 Nest Schalen: 245 Groene vaas; 72 Odeurspuit; 85 Zak- doekendoos; 77 Schilderij; 106 Klokje; 279 Bloém- xithanger; 7 Aschbak; 162 Kistje Sigaren: 131 iiookstel; 164 Doosje sigaren: 179. Theeservies. Begunstigd door schitterend zomerweer, iets, wat een zeldzaamheid genoemd mag worden bij een Grootschermer» schoolfeest, trokken Woensdag morgen in een 9-tal wagens de Schoolfeest-Commis sie met de schoolkinderen naar Bergen en Egmond aan Zee 't Is een heerlijk feest geweest; zoowel in den speeltuin als op het duin, in het bosch eir, op het strand, is volop genoten. Tegen acht uur kwam het gezelschap, geheel com pleet, weer in het dorp, maar wat tegenviel, dat was de manier, waarop het feest een einde nam. Reeds jaren lang was het de gewoonte, dat het Fanfarecorps bij de terugkomst der wagens, zich voor het raadhuis had opgesteld, of soms de stoet bi dc Nóorderbrug opwachtte om onder het blazen van een paar vroohjke marschen, het feest te besluiten De Voorzitter der Schoolfeest-Commissie nam dan meestal nog even het vvoord en sprak het verzamel de publiek van den raadhuisdrempel toe. Maar nu gebeurde er niets van dit alles, zoodat reeds spoedig kinderen en publiek naar huis trok en ook van he; maken van een dansje, eerst in* de openlucht om daarna in de kolfbaan dezen keer niets kwam. Jammer, dat het feest dit jaar zulk een einde moest nemen maar begrijpelijk is het. De ziel van het corps, de melodie-blazer, werkt hier ver van daan, zoodat het niet mogelijk was, goede muziek te laten hooien en minder goede willen eerste prijs winnaars natuurlijk niet maken. e groep, 1 Dirk Koster, 2e prijs Trijntje Klinkhamer, troost prijs Ma Koster. Kinderen, die geen prijs behaald hadden, ontvin gen een troostprijsje. Met een toepasselijk woord werden dc prijsjes door de bestuursleden uitgereikt. Des avonds was het feest voor de ouderen Jammer, dat het bazar-órkest niet mee kon werken, maaf gelukkig, dat Mevr. A. Schermerhorn—Klein schmidt de pauzes tussehen de bedrijven,dw.z. de verschillende prijsuitreikingen vulde, hierbij trouw terzijde gestaan door haar heer gemaal, wiens, stem versterkt werd door nog enkele dames en hee ren. Ook werden er eenige nummértjes uit den bekenden bundel: „Kun je zingen, zing dan mee", GESCHORST Een rechercheur van politie te Leiden, die* Dins dag op zijn vrijen dag zwaar beschonken thuis kwam, kreeg een woordenwisseling met zijn vrouw die zoo hoog liep, dat de man enkele schoten uit zijn dienstrevolver op zijn huisgenooten loste, echter gelukkig zonder iemand te raken. De man is, na gehoord te zijn, door den burge meester en den waarnemend commissaris van poli tie, voorloopig in zijn functie geschorst. GESTOORDE DIENST Tijdens de godsdienstoefening in de Geref. Kerk te Harkeiria-Ojpeinde, vermaande de koster een 10- |arig knaapje, zich wat rustig te houden. De moeder van den jongen, daarover ontsticht, vloog op den gangers bevrijd werd. Moeder en beide zoons verdwenen uit het bede huis en de verstoorde godsdienstoefening kon voort gezet worden. SPOORWEG-ONGELUK Woensdagmiddag ontspoorde voor het station Stommel bij Keulen een wagon van een goederen trein, waardoor andere wagons tegen een personen ire in werden geworpen. Er werden 18 personen ge wond, van wie zes zwaar. f ONTPLOFFING Woensdagmorgen te ongeveer acht uur had naar D. meldt - door het springen van een eleclrische warmwater-installatie een hevige ontploffing plaats in het landhuis '„De Den" aan de Torenlaan te Larea Met een geweldigen slag werden de zijgevels en'de achtergexel van net huis uit elkaar geslagen, terwijl inwendig een zeer ernstige verwoesting xvera aange richt Het perceel was onbewoond, doch zou dezer dagen betrokken worden door de familie De Jong uit Blaricum. De warmwater-installatie was eerst Woensdag door een Bussumsche firma aange legd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor Deskundigen stellen naar de oorzaak van de ont ploffing een onderzoek in. FtESSCHENTREfUfERlJ Trots de in de plaatselijke en andere bladen her- haaide waarschuwingen tegen de praktijken van de Gebr. G. L. H. Huijbregts uit de Capucijnenstraat en Oude Kerkstraat te Tilburg, hield de stroom van le veranties en daaruit voortvloeiende klachten over liet niet nakomen van hun verplichtingen voortdu rend aan. Dit gaf de politie aanleiding, de zaak krachtiger ter hand te nemen. Zij stelde zich in verbinding met de spoorwegmaatschappij, met het gevolg, volgens de „N, R. Grt.", dat verschillende zendingen bij aankomst konden iworden in .beslag ge nomen en aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Daarop werd het domein aer werkzaamheden elders verplaatst en Oisterwijk als plaats van be- KUL nu ONTVANGEN s SACCO EN VANZETTI Hun asch in beslag genomen, De aannemer der vcrassching van Sacco en Van- zctli, een Italiaan, heeft geweigerd de asch der overledenen af te geven, zoolang hij het hem ver schuldigde bedrag van 1680 gulden in Nederlandsch geld niet heeft ontvangen. Het comité van verweer inzake Sacco en Vanzetti zou de asch op de begraafplaats te Boston komen halen en deze naar New-York zenden voor een be- looging aldaar. Vóór het comité verscheen, had de aannemer der crematie de asch evenwel naar een brandkast in zijn kantoor overgebracht. MISLUKTE SPRONG Toen een bombardementsvliegtuig op een hoogte van 1000 voet boven Farnborough in Hampshire vloog, brak plotseling een spandraad van de para chute. waarmede de, waarnemer Lothian uil de machine sprong. De parachute raakte met de ma chine vérward en de waarnemer bleef 20 voet1 aan eéh touw van de parachute onder het vliegtuig hangen. De piloot maakte een keurige landing, maar toen de vliegmachine vlak bij de aarde was, werd Lothian tegen den grond geslagen. Hij werd met zxvare verwondingen opgenomen. "o AMER1KAANSCIIE WARENHUIZEN Groot, verbazend, dat hoort bij Amerika: wol kenkrabbers met 58 verdiepingen, reuzen-bruggeït en tunnels, alles spreekt van enorme ondernemingsgeest Iets, wat thans de bezoekers der Nieuwe Wereld ook wel moet verbazen, zijn de z.g. warenhuizen, waarvan die van Sears, Roebuck ea Co. te Chicago cn Philadelphia de grootste en modernste zijn: onze Bijenkorven te Arasterdam en Den Haag zijn daarbij vergeleken'kleine winkels. Die warenhuizen zijn eigenlijk magazijnen, welke de goederen over geheel Amerika verzenden. Vol gens de catalogus is daar letterlijk alles te koop: naalden zoowel als auto's en groote hijschwerktuigen spijkers, zoowel als houten gebouwen van acht kamers, die geheel uit elkaar genomen kunnen wor- eenigen tijJ? met "zijn gezin" in dè prairie te gaan den, met volledige inrichting kaan. het op een goeden dag in zijn Krijgt een Ameri- noofd om ^en$ voor schade te vrijwaren. De bestellingen, gedaan op briefpapier met het gebruikelijke veelzeggende hoofd, geschiedden onder- rembours. Bij aankomst evenwel wisten zij het rembours onder een of ander voorgeven te doen opheffen. SPOORWEG-ONGEVAL Woensdagochtend om acht uur is de directe trein Brussel—Arlon in het station Ottiguies tegen een stilstaanden trein opgeloopen. De schade is aanzienlijk; 28 reizigers werden door glasscherven gewond, doch niet ernstig. wonen, dan staat acht dagen later zijn huls met geheele inrichting op hem te wachten. Van den omvang der zaken van zulk een modern; warenhuis krijgt men eenig idee, als men nagaat, dat dagelijks ongeveer 150 000 brieven worden ontvan gen, terwijl per dag gemiddeld 125.000 catalogi wor den gepost. Aan porto's voor brievén en postpakketten wordt per maand gemiddeld één miihoen gulden besteed. Het personeel bestaat uit 20.000 personen. Ter verzending der goederen bezit de firma eigen post kantoren le Chicago en te Philadelphia. De jaariijk sche omzet van het warenhuis heeft een waarde van 500 miilioen gulden: de netto-winst bedroeg over het laatste jaar 6 5 procent van den omzet of on geveer 32 5 miilioen gulden. SLUWE VREEAIDEL1NG De Commissaris van Politie te Leiden heeft ter men gevonden, het publiekte waarschuwen, om, voor zij in relatie treden met den Oostenrijker B., die langen tijd daar Ier stede woonachtig was, zich te wenden iot het Commissariaat. Deze man, die indertijd met de zijnen liefderijk werd opgenomen in het gezin van een welgestelde) bejaarde dame, wist tenslotte onder allerlei mooie voorwendsels een vrij aanzienlijk bedrag aan( geldt van haar in leen te ontvangen. De operatie beviel hem zoo "goed, dat hij ook anderen het slachtoffer van zijn list maakte. Bij voorkeur gebruikte hij' daarvoor oude dames. Vap één, vroegej rijk, doch die in den oorlogstijd haar'geld voor het meerendeel verloor, kreeg hij ook nog een bedrag van circa f 4000los. Een kleine soni^geld, die de huishoud ster dezer dame op een verjaardag van vrienden ontving, wist hij eveneens in te palmen. En zoo waren er meer gevallen. Zakenmenschen wist hij over te halen, zich met hem te associeeren tot de' exploitatie van een of andere nieuwe zaak en er gela in te steken. Een van hen, die iniet het volle aandeel, Waarvoor hij inschreef, direct kon afdragen, werd door zijn toedoen zelfs failliet ver klaard. De man woonde op goeden stand, had een mooi huis en dil deftig gemeubileerd. Ook zijn vrouw wist zich bij goede families in te dringen en men leefde er royaal van. Toen dc crediteuren eindelijk lont roken en be slag wilden leggen op het rijke meubilair, was dit te gelijk met Mevrouw reeds over de grenzen, zoodat men achter het net vischte. De Oostenrijker opereerde steeds zóó tactvol,, dat politie en justitie geen vat op hem konden krijgen. ALS EéN HEENGAAT De heer Vroeg te Mook betaalde ongeveer 70 pCt. van alle gemeentelijke belasting-opbrengsten. Wegens vertrek uit die gemeente van dien neer* zullen de belastingen nu belangrijk verhoogd moeten worden; het vermenigvuldigingscijfer der gemeente- tel ij ke inkomstep-belasting wordt van 0.5 tot 1 ver hoogd, de opcenten op de Rijksinkomstenbelasting worden van 40 op 75 gebracht en op de Vermogens belasting zullen 50 opcenten worden geheven, terwijl er tot nog toe geen'opcenten op waren. NIETS BUITEN STEKEN Het staat in eiken wagen van de' E. S. M. eenige malen, toch zijn er altijd onvoorzichtigen, die de waarschuwingen in den wind slaan. De 23-jarige Mej. T. B. uit Apeldoorn, die op reis naar Zandvoort was, stak even voor de aankomst .van de tram haar een ge- aar- lem vervoerd", waar zij is overleden.

DDM | 1927 | | pagina 1