w nmr ms n t Men Eerste Blad Haarlemsche Bankyereeniging Uitgever: JAC. KROL - Beemster BezoeM de Eerste zaamandsche Lunchroom, meouiendiiK lis, Amsterdam Schermers Nieuwsbode Een vjjftig-jarig jubilee. DIENSTPLICHT. €ASCADE-DROP8 Verhuurt 8afe-Lohettei| a f6.-- per Jaar Brand- en IMBRAAHVRIJE lokettenkast DIENSTPLICHT. Eugelsehe Peilen en - 81appe Hoeden. PETER GRAIRADAM. Beroering, 30e Jaargang Zaterdag 27 Augustus 1927. No. 35 TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 Mq «Advef fe Trftërr, trr d11 Blad voorkomends, worden gratis geplaatst in MATEN EN GEWICHTEN. Toewijzing. Zeemacht '3 383 383 Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 in haar 383 383 Bekendmaking van uitspraken inzake vriisielling. GROOTE SORTEERING. DUBBELE BUURT PURMEREND KORT NIEUWS DE DRIE MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent per kwartaal, franco per'post. Advertenttèn in te zenden vóór Donderdagavond 10 nar, groote' liefst vroeger PRIJS DER ADVERTENTIËN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. tII UI I R li VAS Burgcmbester om Wethouders van BEEMSTER mu lton hekend: dat dit jaar voor den herijk der maten .•n gewichten zitting zal worden gehouden te MLD- DEN-REEMSTER in de Oude School, op Maandag 5 en Dinsdag 6 September 11127, telken dage van 10 30 lot 1 en 25 uur voor de gemeente Beemster .ton Zuiden van den Rijperweg (inbegrepen do Zuid zijde van den Rijperweg); op Woensdag 7 Septem ber 1927 van 10—1 en 2—5 uur voor de overige buurten. Aan belanghebbenden wordt in. herinnering ge bracht: lo. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden, om onderzocht te kunnen worden; —IJzeren maten binnen en buiten geverfd, mikken maten blank geschuurd. Koperen ge wichten afgewasschen en ook de gaten gerei nigd. IJzeren gewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie. 2o. dal de maten en gewichten vóór 1 October 1927 gestempeld moeten zijn met de letter c en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegen heid bestaat, maten ren gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Amsterdam, eiken Maandag en Vrijdag, uitgezonderd 26 December, telken dage van 9.30—3.30 uur; 3o dal de malen Cn gewichten, welke worden gestempeld mei het afkcuringsmcrk A niet in winkels enz. mogen teruggebracht worden 4o. dat betaald moet worden voor hel onderzoek van malen en gewichten (ijkloon) en voor hel justeeren van gewichten (justeerloon) cn wel ten bate van 's Rijks schatkist; 5o. dat de milligram-gewichten niet op de hcrijk- zilting, maar alleen aan het ijkkantoor herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco met insluiting van een postbewijs lot een be drag, overeenkomende met de -som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zon dert de bij de- laatste verificatie afgegeven, gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes an ders aan de eiséhen, gesteld voor nieuwe, zullen inocten voldoen). Beemster, 23 Augustus 1927- Burgemeester en Wethouders sa voornoemd, lil W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAART( Secretaris. De BEEMSTER Burgemeester der gemeenl brengt hiermede ter algemcene kennis. Ie. /dat' bij de Tweede Kamer d,cr Slalen-Gcnoraal een wetsontwerp .tot wijziging der Dienstplichtwet aanhangig is en dat, indien uit wetsontwerp tijdig en onveranderd'Tot stand mocht komen, voor de dienstplichtigen der Lichting 1928, die worden toe gewezen aan dé -Zeemacht cn bestemd zijn voor den dienst bij de kustwacht, en vermoedelijk ook voor een doel van de overige aan de Zeemacht toe gewezen /dienstplichtigen van die lichting de duur Ier eerste oefening bepaald blijft op acht m a a n- den, doch dat voor de overige aan de zeemacht toegewezycrt dienstplichtigen der Lichting 1928 die oefeningsduur vermoedelijk zal worden verlengd tot veertien maanden 2c. dal vóór hun inlijving niet met zekerheid zal kunnen worden bepaald, wie hunner, in geval van totstandkoming der, wetswijziging, voor een eer- sle oefening van acht cn wie hunner voor een' eerste oefening van veertien maanden bestemd zullen zijn; - 3e. dat, indien voor de lichting 1928 mgeschre; ven personen, die zich reeds voor indeeling hij de Zeemacht hebhm opgegeven, met hét oog op'bedoel de' mogelijkheier van bestemming voor een eerste oefening van veertien maanden, hun opgaat voor de zeemacht wenschen in tp trekken, zij turn desbe- treffenden wedsch zullen belioorcn kenbaar te ma ken ter Secretarie van do gemeente^ voor welke zij hebben geloot, zooveel mogelijk vóór 5 September a.s, en anders in elk geval vóór 1 October 1J27; de. dat met te kennen gegeven wenschen tot in trekking voor zooveel mogelijk zal worden'rekening gehouden, doch dat toezegging van niet-intijving bij de Zeemacht niet kan worden gedaan, aangezien in het algemeen inlijving bij.de zeemacht ook kart plaats hebben van personen, die zich niet daarvoor neblien opgegeven. Beemster, 19 Augustus 1927. i De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. lescht Uw dorst, waardoor ze dus overmatigdrinken voor- komt. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. <383 niet in hel parlement, omdat ze den eed van trouw aan den Engelschen koning niet wenschten af te leggen. Nu zijn ze echter veranderd en hebben zit ting genomen, maar dadelijk verklaard, dat de eed voor ben niet mecr/betcekent dan ecu Jedige for maliteit en dat zij hun trouw alleen kunnen 'schenken aan de fersche natie. De tegenwoordige Rcgeeringspartij heeft maar 2 zotels meer dan de republikeinen en bovendien re- koning te houden met andere oppositie-partijen Het is te verwachten, dat werkelijke rust daar nog lang zal uitblijven. Deze week heeft jfe executie plaats gehad van tri <ie cudvedêvttfe-tnióirieS van vo/gencl nurtvmer €ezj&rv„ £}<is <iciri qoed,ofige/£>t -'WORDT VERVOLGD. Ile Burgemeester van BEEMSTER brengt ter al- 'cmeeue kennis, dal omtrent aanvragen om vrijstel- mg van den dienstplicht betreffende de hieronder genoemde personen de uitspraken zijn geschied, bij eders naam vermeld- SIMON ROET, Lichting 1928, voorlopig vrijge steld wegens brocdcrdienst, bij uitspraak - van Ged Stalen van Noordholland, d.d. 17 Augustus 1927, no 7 5. Tegen elke uitspraak kan binnen tien dagen na (jen dag dezer bekendmaking in beroep worden ge komen a. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoordiger; door elk der overige voor deze gemeente voor li. door dezelfde lichtingingeschreven personen of diens wettigen vertegenwoordiger. Hel'verzoekschrift^ daartoe a. d. Koningin te richten, moet met redenen zijn omkleed en worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Voor zooveel betreft uitspraken, door Ged. Sta len gedaan, kan bovendien de Commissaris der Ko ningin binnen dcnzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Reenisler, 20 Augustus 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. Zooals thans de namen der Oceaanvliegers door ieder worden gekend, zoo waren een halve eeuw ge leden dc namen van Livingstone en Stanley op ieders lippen; worden thans de boeken van Shackle- ton's jKiolloelit e. a. nog wet gelezen, 'zoo was toen de tocht door liet zwarte werelddeel een on derwerp, dal qp verschillende wijzen werd uitge werkt en gretige lezers vond. Van groote betcekcnis is de ontdekking van Afrika geweest en in de toekomst zal waarschijnlijk dit werelddeel nog van meer belang worden Alleen de kuslslreken waren bekend, maar all heel gauw begon hel „onbekende land", vooral in dc Zuidelijke hclfl: bel woestijngebied in hel N. was zelfs ljeter bekend, dan het vruchtbare dcet in liet midden Vooral voor België is de ..ontdekking van Midden- Afrika van groote bcleekcnis geworden co hctcris daarom ook niet te verwonderen, dat dit jaar'groote feestelijkheden' plaats hebben ter viering van hel reit, dat vijftig jaar geledon Stanley zijn expeditie) door den Kongo maakte, alsmede ter viering van dc proclamatie van den Congo -tot onafhafikelijkcn staat. Stanley was, evenmin als vroegere ontdekkings reizigers over hel algemeen, een geleerd man; wel profiteerde hij natuurlijk van de kennis van anderen, zooals nu bijv. de Oceaanvliegcgs jiroiïlce- ren vair de technische bekwaamheden van anderen. Hij'was in 1811 geboren in een dorpje in Wales, yyerd .spoedigySees cn toen opgevoed in een Armen huis. Op zeventienjarigen loeftijcl trok hij de we reld in'; al^, scheepsjongen trok hij naar Amerika, verrichtte daar allerlei werk en kwam tenslotte* bij een kinderloos kruidenier te New-Orleans, diémem al's zoon aannam; van dezen kreeg hij ook dciii naam Stanley, zijn oorspronkelijke naam was James Bowland Voor rustige -kruidenier had hij echter een te bewegelijken aard; hij nam deel aan den Slaven-oorlog tusschen Noord en Zuid en na heel wat avonturen werd hij' Secretaris van den Admiraal. Na den oorlog werd, hij correspondent van eenige groote bladen, maakte als zoodanig tal van oorlogen mee, o.a. in Abes'synië en woonde ook de inwijding van het Suez-kanaal bij. Eenige jaren later wordt hij uit Madrid, waar zijn werkzaamheden toen waren, telegrafisch naar Pa rijs ontboden door den eigenaar van de „New-Vork Herald", George Bennett. Hij arriveert te Parijs in den nacht en dient zich dadelijk" bij Bennett aan. Deze ontvangt Stanley met" de vraag- „Waar -denkt u, dal Livingstone zich bevindt'?' Maar aan hem heeft Stanley m het geheel niet gedacht. Dan krijgt hij de opdracht, hem ergens in de binnenlan den van Afrika te zoeken; Bennett wenscht Stanley veel geluk, stapt Weer in zijn bed om to slapen cn Stanley moest inaar zien, hoe hij zijn opdracht vervult. Die eerste tocht om Livingstone te zoeken, kostte de „New-York Hereld'" 120 duizend gulden, niaar het geld heeft zeer groote rente afgeworpen. Na een zeer avontuurlijke tocht vindt hij eindelijk Livingstone en na ©enigen tijd samen nog te heb ben gereisd, gaat Stanley weer naar Europa; zijn naam als Afrika-reiziger "was van toen af reeds ge vestigd, maar hij ging niet op zijn lauweren rusten, In 1874 vertrok Stanley weer naar het Zwarte werelddeel. Livingstone intusschen gestorven, had hem gesproken over een groolen stroom, dwars door Afrika; zijn plan was nu dien stroom te vinden Mei drie Europeanen en runn vijfhonderd inboor lingen begint hij zijn tocht en na ontzettende gevaren bereikt hij het ook door Livingstone bereikte punt aan den boyenloop van den Looalaba-Kongo. Dan, op 5 November 1876 begint hij zijn beroem de tocht stroomafwaarts. At zijn U-ouwe makkers sterven aan ziekten of worden gedood, aan alle zijden gevaren; door de zwarten wordt de wit-man weinig gastvrij ontvangen; moeraskoortsen sloopen zijn gestel; maar hij geeft niet op- aan lerugkceren valt niet te denken; /hij moet voort,, steeds naar liet Westen. Maar de onversaagdheid van Stanley over wint alle bezwaren en moeilijkheden. Bijna duizend dagen heeft zijn tocht' geduurd en oji 8 Augustus 1877 komt hij te Boma, aan derij nionu van de Congo aan. Livingstone's vermoeden was juist gebleken en Stanley had den vier duizend K M. langen waterweg ontsloten, waardoor het Congo-gehied kon binnengedrongen. Leopold II had reeds te voren begrcpeidat voor zijn land een koloniaal gebied van de grootste heteekenis kon worden, lteeds op 12 September 1876 had hij een bijeenkomst samengeroepen om hierover van gedachten tc wisselen en toen Stanley zijn locht had volbracht, werd de Studie-Commissie voor den Boven-Congo opgericht. In 1884 werd de Congo-staat gesticht; niet minder dan yoerlicn mogendheden waren vertegenwoordigd te Berlijn, waar het nieuwe rijk, na heel wat be sprekingen en wrijvingen, eindelijk zijn geboorle zag. Reeds lang le voren was Leopold II, die zooveel had gedaan voorde ontwikkeling van het gebied, als toekomstig souverein van den nieuwen staat aan gewezen. België heeft reeds heel wat profijt getrokken van dal koloniale gebied, dat als onafhankelijke staal door een personeclc Unie thans met België is ver bonden. Een reusachtig Koloniaal Museum bevat een schat van voortbrengselen van het tropische rijk, daL zich zeker meer cn meer nog gaat ont wikkelen cn evenals andere tropenlanden, voor de wereld-economie van de grootsle heteekenis kan worden. Hel is dan ook geen wonder, dal onze Zui derhuren dit Gouden jubilé feestelijk herdenken! en dal zoowel aan Stanley, als aan Léo polei II menig hartelijk woord wordt gewijd. dio minder aangename éevolgen er van zullen on dervinden. 't Is .een wonderlijk iets. vaak worden, in andere Jandén tal/ van onséhuldigen ter dood gebracht cn geen uiens*ch haast bemoeit er zich mee en om deze tsyée kwam men overal in rep en roer en velen deden mee zonder te wetent waarom het ging Of (jé tijd nog aan het licht zal bren gen, dal we hier i oen le doen? met een rechterlijke dwaling heb- Zooals er weinig kalmte is in de natuur in den laalslen tijd, zoo is er ook geen rust onder de men(- schen. wat 'n beroeringen overal. Stormen, cyclo nen, aardbevingen gaan door hun verwoeslingen artn te richten. En de- menschen ook gaan door met vernielen en vernietigen: in Zuid-l-rankrijk en in Italië pan de Rivièra hebben dagen aaneen uitge strekte boschbranden gewoed, waarbij enkele plaat sen geheel zijn ten onder gegaan en het schijnt, dal brandstichting hier in het spel is. In China is men weer'duclilig aan het bakkeleien.- waarom dat alles daar zoo moet? Is het een nood zakelijk iets, om opruiming te houden onder de te dichte, bevolking? Van de toestanden daar cn het innerlijk leven der menschen in het Oosten, kunnern we hier nog niet, veel begrip krijgen. De Engelschen, hebben weer meer Irocpen aan land gebracht, om de Eurojieanen le beschermen. Dp Engelsche regecring heeft het ook niet gemak kelijk; overal in de wereld vijanden, die graag zou den zien, dat de Britsclie macht verminderde. Een van de lastigste plekken in het rijk is al sedert eeuwen Ierland. Nadat enkele jaren geleden het grootste deel van het eiland in ruime male zelf bestuur heeft gekregen, in het N. wil men niet van afscheiding van Engeland weten - is er nog een aanzienlijke partij, de Republikeinsche, die van En nel and niets wil weten. Bij de verkiezingen waren ook een groot aantal republikeinen gekozen, maarzot nog toe kwamen,ze EEN WINDHOOS Dinsdagmiddag is tijdens een kort,d och hevig on weer, na een geweldige regenbui, een windhoos over liet z g. „Keizerrijk" te Montfoorl gedreven, tusschen de huizen van de woningbouwverceniging door. De bewoners van die woningen hebben ongeveer vijf minuten in angst gezeten. Men zag de hoos uit het westen at draaiende aankomen, gepaard met gelui- luiden als van een fluitende locomotief. De hoos, die in het begin zwart was, had dett vorm van een slurp en was zóó krachtig, dat een. paar kinderen dreigden opgenomen te worden; de kleinen werden tijdig gegrepen. De schade bej>aalt zich lot wat verschoven dakpannen van Lwee wo ningen. Een schuurtje achter een derde woning is waarschijnlijk door den bliksem getroffen; daar is een gal ingeslagen. DE BEDROGEN HOSPITA In het begin der week kwam bij een juffrouw te Zwolle een keurig net jongmensch, vragend ot hij'bij haar in pension kon komen. Hij zag er zoo tip-top uit en had zoo'n aardig praatje over zich, dat hij in minder dan geen tijd in de huiskamer zat. Zijn. naam was Gcrrit van den Berg, en hij was be ambte bij de jwsterijen, overgeplaatst van Amers foort naar Zwolle. Zijn vader had ©en groote bloe misterij te Amersfoort. Bij de posterijen ging alles met stoom; hij had Maandag zijn overplaatsing ge kregen en moest den volgenden dag alweer in de nieuwe plaats van 11 tot 3 uur dienst doen. Op zeker oogenblik begon de juffrouw een bericht uit de courant van dien avond voor te lezen, dat haar, omdat zij zelf heeren op kamers had, bijzonder belang inboezemde. Een bewoner van de R1 ui na si ra al te Enschedé had per advertentie om kost gangers gevraagd, waarop zich Vrijdagavond een per,, soon aanmeldde, die zeide, dat hijals ambtenaar ten postkantore zou worden werkzaam gesteld en een kosthuis zocht. Men werd het eens over dc condities en overeen gekomen werd, dat de nieuwe kostganger Zaterdag zijn kofrers zou laten bezorgen. Plotseling her innerde de a.s ambtenaar zich, dat hij zijn porte- monnaie in een koffer had laten zitten. Hij vroeg loen aan de vrouw des huizes of lipt niet moge lijk: was, hem uit den nood 'te lieljien./Hij zou net geleende den volgenden dag direct terug betalen, Dc vrouw gaf hem toen een rijksdaalder. De man was daarop verdwenen en had Sindsdien niets meer van zich laten hooren. Men had hier vermoedelijk met den jiersoon te doen, die zich ook in anderéj plaatsen aan dergelijke praktijken had schuldig ge maakt. Hij had zien o.m. voor leerling-machinist uitgegeven. De rest van den avond werd gespro ken over de slechtheid van den man, die een hospita zóó kon bedriegen. Dinsdagmorgen om half negen zeide meneer Van ,Jen, Berg lol zijn kostjuffrouw, dat hij noodzakelijk zijn koffer moest halen, omdat zijn uniform er in zat.i Behalve de uniform zat er ook in zijn Zandag- schc pak en een portemonnaie met geld. Hij zag kans, na eenig heen en weer gepraat, vijf gulden te lecnen. Meneer af met de twee achterwielen. Vermoedelijk heeft hij wei.het station bereikt, maar teruggekeerd is hij niet. Om 11 uur kwam de' juf frouw óp het politie-bureau, waar men haar dui delijk maakte, dat de geschiedenis uit Enschedé, die haar zoo getroffen had, zich in haar eigen woning herhaald had. ONBEKEND DORP ONTDEKT in de moeilijk toegankelijke bergen van het Ja- pausche eiland .Hondo werd onlangs een onbekend dorp ontdekt. Door liet jaarlijksche wederkeeren van den ouden marskramer Kanekicht, die met origi- neelc houlsnij-miijiaturen de jaarmarkt bezocht 'van een stadje, dat in een dal van het Echigo-gebergte aan de Westkust van het eiland ligt, werd de aan dacht op dit bergdorp gevestigd. Japanschc geleerden, onder leiding van geoefende bergbeklimmers volgden den huiswaarts keerenden venter en vonden in een bijna ontoegankelijk dal in het hooggebergte een 152 koppige gemeenschap. Slechts door handbewegingen konden ze zich ver- slaanbaar maken. De geleerden beschouwen deze 20 families ais de nakomelingen van de laatste rest van een stam, die in de bloedige oorlogen van de 17e eeuw vernietigd was en waarvan de overblijvende leden zich in de Echigo-bergen verstrooid hadden. Deze afstamme lingen spréken een verbasterde Middelecuwschc taal terwijl ze lezen noch schrijven kunnen én behalve eenige oer-oude gebedsrollen, geen boeken beizilten. Overigens beschouwen de inwoners van het on bekende doff> alle geleerdheid en kennis als overbo dig, verderfelijk en niet bevorderlijk voor het geluk, daar ze de menschen rusteloos cn ontevreden maakt. Klcederen, zeden en gebruiken van deze kluizenaars zijn nog die van het Middelecuwschc Japan, het zwarl-maken van de tanden bijvwat men m geheel Japan nergens meer doet, nadat het bij een keizerlijk decreet van 1870 verboden is, is er nog in zwang. Het houtsnijwerk dezer bergbewoners, waarnaar veel vraag bestaat, wordt tegen zout en suiker in geruild; anders hebben 'deze gelukkige stervelingen niets van de buitenwereld noodig. Zij zijn met hun lot heel tevreden en zijn heelemaai niet enthousiast, over het feit, dat ze „ontdekt*' zijn.

DDM | 1927 | | pagina 1