H immer KM i 2 Mn Eerste Blad Oscar Smifs Bank Qpïe6f> Uitgever: JAC. KROL - Beemster Een Indisch melkbedryf. 'Gemeenteraad Oterleek Verpeet niet Adverteereq doet verknopen Schermers Nieuwsbode Bezoem de Eerste zaamandsche Lunchroom, eieuuiendim 115, Amsterdam POLAND'S COGNAC neerüiK CüSCje KORT NIEUWS 80e Jaargang Zaterdag 20 Augustus 1927. No. te TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No, 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 Jlfle jftdverïetrtiën, Irr dit Slad voorkomends, gorden grafts geplaatst in r J.P OLAND -wijnhandel PURMEREND PURHEREND, verstrekt reiscredietbrieven voor binnen- en buitenland. DE DRIE VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent per kwartaal, franco per post, AdvertentiSn in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur, grpote liéfst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIËN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief Bewijsnummers gratis. In Indië wordl over 't geheel niet zooveel aan veeteelt gedaan als hier; het inlandsche vee is klein van stuk en weiden zijn er weinig; de karbouwen laten We buiten bespreking. En daarom is het een merkwaardigheid, dat er in de buurt van Bandoeng) een groot veebedrijf is, n.I. de boerderij „Generaal- de Wet'' te Tjisaroewa. na den hebben toen Friesch stamboekvee geïmporteerd daarmee met succes gefokt. Op het bedrijf zijn tha plm. 500 stuks vee en 175 paarden. In het „Weekblad voor Zuivelbereiding,, schrijft de heer Lenshoek in het bijzonder over het Melk- bedriif aldaar het volgende: „Waar thans, zoowel hier in Holland als elders, en thans meer en meer propaganda gemaakt wordt voor de hygiënische melkwinning, acht ik liet de njpeite waard, eens iets te vertellen over de wijze van melkwinning op genoemde boerderij, zooals ik die reeds in 1915 daar zag toegepast. Daaruit zal men zien, wat zindelijkheid' in het mclkbedrijf beteekent en met welke geringe hulp middelen die te bereiken is. Toen ik den gang van het bedrijf iiad gezien, heb ik niet geaarzeld, de melkcrijhouders in Soerabaja en omstreken te wijzen op de door Hirschland en Van Zijl verkregen resultaten inzake melkverzor- ging en ik was zoo gelukkig, het meerendcel hunner te overtuigen van het voordeel eener zindelijke melkwinning. Het gevolg hiervaü was, dat toen in 1920 de nieuwe. Soerabajasche melkverordening, regelende de winning en verkoop van melk er is in Indië geen warenwet en iedere locale raad regelt deze materie zelf met vrij strenge bepalingen- weo<l ingevoerd, deze invoering feitelijk geen merk bare gevolgen had, daar reeds te voren het grootste gedeelte der melkcrijhouders zich had aangepast aan de moderne wijzen van melkverzorging. De boerderij „Generaal de Wet1' nu beoogt in hoofdzaak veeteelt en het melkbedrijf is nevenbedrijf. Dien tengevolge zijn de stallen zeer eenvoudig. Ze zijn opgetrokken van hout en met pannen afgedekt. De bodem is ondoorgdringbaar voor water. Het vee staat des nachts op een soort strooisel, afkomstig van gedroogd gras en planten uit de bossehen. Stroo rijststroo is moeilijk te krijgen daar boven in de bergen. Weidegang bestaat in Indië niet voor melkvee, uit vrees vöor verschillende infectieziekten en om dat-er geen behoorlijke weiden zijn. Daarom staal het vee altijd op stal. Op de boerderij „Generaal de Wet'' gebruikte men de afgemaaide grasaanplanlin aats van n van het z.g. Bengaalsche gras ais gen vi hel io nlooppl e vee. Dit gras bereikfeen aanzienlijke höog- i pollen gras worden dan met de nand ge- sneden. Hel melkvee wordt iederen dag buiten op een waschplaats geheel .met zuiver bronwater afgewas- schen. Er wordt twéémaal in de 21 uur gemolken Destijds was de dagmelktijd 9 uur des morgens en de avondmelktijd ongeveer 10 uur des avonds, Zulks hield verband met den treinenloop van een. naburig station. Zooals gezegd, worden de dieren overdag Voor bet melken geheel gewasschen, waarna zij in den stal, die inmiddels ook is gereinigd, worden terug gebracht. Daarna vindt nogmaals een grondige rei niging van uier en omgeving plaats met warm water en zeepsop, waarna het uier met een schoonen doek wordt afgedroogd. Des nachts wordt alleen het ach terstel .gewasschen en daarna uier en omgeving nog eens afzonderlijk. Het melken geschiedt door vrouwen^ die vol gens de heeren Hirschland en Van "Zijl, beter daar toe zijn op te leiden dan mannen, die nbgal ge neigd zijn,om ruw te werken. De echtgenooten van genoemde heeren houden toezicht over de melksters. Daar zij zelf van Soendaneeschen landaard zijn en dus taal en gewoonten kennen, is dit toezicht bui tengewoon goed. De 'melksters zijn gekleed in schoone baadjes en behoorlijk gewasschen. Zij hebben steeds man nelijke hulp in de nabijheid. De eerste stralen melk gaan in een afzonderlijk blikje," waarna het eigenlijke melken begint. A lie vaatwerk is uitgekookt in een grooten open ijzeren kookpot. (Dit paste men in 1915 reeds toe). Aan brandstof hout is geen gebrek dotfr de onmid dellijke nabijheid van uitgestrekte bossehen. Na hel melken wordt door een mandoer op zichter nagegaan, of er goed is uitgemolken om hierin zoo mogelijk nog le kunnen voorzien Daarna begint de nabehandeling van het uier, bestaande in wederom wasschen met warm water en zeep en daarna afsproeien met een lichte creoline-oplos- smg, waarna de tepels met ruwe djarakolie in- landsdi castorolie - worden ingewreven. Dit houdt de vliegen er af. Uierzieklen of tepel-aandoeningert komen niet voor. De melk is intusschen naar de door een ópen overdekten gang met de stallen verbonden melk- kamer gebracht. Van ieder dier wordt de productie aangeteekend. Zonder koeling werd de melk direct door uitgekookte metalen zeeven in de melkbus gegoten, waarna de bus werd gesloten en direct vervoerd. En als ik nu even vertel, dat dit ver voer inhield een klein uur door een koeh aan een draagstuk, ongeveer vier uur in een warmen wagon en dan nog een half uur per vrachtauto, alvorens de melk aan de plaats van bestemming was, zal men er zich over verbazen te-' hooren, nat deze melk voldeed aan de meest strenge eischen. Dit kan rnea {J1-1- toeschrijven aan de buitengewoon zindelijke be handeling van stallen, dieren, melkgerei ea per- soncci, Aanbevelend, J. A. SCHAFT. --- <ia DE VERBETERING DER RIJKSWEGEN I Het vijfjarige werkplan. Bij de behandeling van de begrooling voor hel Wegenfonds in de Tweede Kamer, is door den Min s fópg-peperrnurt/ is per ons verkrijgbaar in sped- Jh. aJe King-zakjes p.e verder in. ro//en van. 5 en ICf cen/a. -dr Voor H.H. Winkeliers bij N.V. GEBR. ERO Purmerend Zaandam RECLAME Wie iverkelijk een voor weinig geld wensch t, neme proef mot deze Cognac, f3 50 per flesch. De raad vergaderde 12 Augustus voltallig. Voorz.-Secretaris Burgemeester Huijser van Bee- nen, deelde na opening der vergadering an lezing der notulen, mede- a dat de woning van IC. ICooii te Oterleek, die uit nood was verhuurd, thans weder ontruimd was 2. dat bij den gemeente-ontvanger in kas was Cn moest zijn f 395.47. 3. dat van den Minister van Onderwijs enz., bericht was ingekomen, dat Oterleek f401 93 te veel als vergoeding had ontvangen 4. dal was ingekomen een missive inzake krot- opruimen. r Betreffende dit laatste meent de Voor/dat men daar niet veel aan heeft, omdat deze gemeente geen woningen heeft. De heer Witteveen informeert, of deze circulaire slaal op gemeente-woningen of op woningen in deze gemeente. Na voorlezing bleek, dat bedoeld zijn woningen in de gemeente, welke voor onbewoonbaar-verklaring in aanmerking komen en door de eigenaars aiet weer opgebouwd kunnen worden Als voorschol wordt door het rijk hoogstens f 300— verstrekt, in dien de gemeente een gelijk bedrag beschikbaar stelt, tegen een rente yan 4 75 pCt De woningen zül- leu niet betrokken mogen worden door gezinnen; die een gelijkwaardig pand bewonen. De heer Dekker meende, dat men het gevoeglijk aan kant kan legged. De heer Witteveen was liet daarmee niet eens Momenteel is hier geen enkei concreet geval,, maar wanneer wij het aan kant leggen en er komt eoil aanvrage, dan is de belrokkcne daarvan de dupe, met verwijzing naar het genomen raadsbesluit; juis- ler achtte spr. het, indien deze circulaire werd aangehouden. De heer De Boer noemde het afkeuren van wo ningen een paardenmiddel en achtte het een be zwaar, dat 'de eigenaar over eenig kapitaal moet beschikken. De heer Dekker zag ook bezwaren in rente en aflossing, maar was met den heer Witteveen voor aanhouden. N De heer Witteveen ging nog even op de zaak in, en meende, dat voor ongeveer f2300— een arbei derswoning zou kunnen worden gebouwd, doch gaf bij voorbaai toe, geen deskundige te zijn, Als rijk en gemeente elk f 300.— verstrekken, zal er een hypotheek van f 1700— geplaatst moeten worden. Spr. achtte risico voor de gemeente uitge sloten. lil dit verband is de kans vpor de gemeen te om een strop te krijgen, heel wat gferinger dan! bijv. bij de Landarbeiderswet, waar de gemeente! voor alles borg is. En .wanneecr hier op deze wijze tien woningen tot stand mochten komen en één er van jsou een strop opleveren, dan zou spr. dat niet 'erg vinden, omdat er dan toch altijd 9 overschieten, die aan een woning geholpen waren. Na deze beschouwing van den heer Witteveen werd lot aanhouding besloten. Ingekomen stukken: a. Een verzoek tot aansluiting bij de Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. Uit dit adres bleek, dat er in Oterleek 13 leden zijn in vasten dienst, wat volgens de rijksregeling de gem 2.5 cent per lid en per week kost. De Voorz.: B. en W. komen in deze met geen voorstel, omdat wc niet weten; hoe wc zitten met de losse arbeiders. Deze zulten niet willen aan sluiten De lieer Spaan zou als eisch willen stcHten, clat 50 pCl. der losse arbeiders zich aansluit. De heer Witteveen zou het voorstel in beginsel willen aanvaarden. De lieer De Boer zou er aan toe willen voegen, dal dé gemeente bereid is tot aansluiting, indien ook de losse arbeiders zich organiseeren, Ter aan moediging zou, dan aan de reorganiseerden de voor keur gegeyen moeten worden. Werd z. h. st, aangenomen b. Een verzoek om toekenning eener subsidie aan het R IC, Lyceum te Alkmaar, groot f 150.— per jaar per leerling De Voorz stelde namens B. en W. voor, de ge vraagde subsidie te verleenpn De lieer Witteveen wcnschte niet mede 1e werken aan bel sektarisme van de R.IC. Het verbaasde spr. ten zeerste, dat een Liberaal College van B. en W volgelingen van den grooten Thorbecke, daar wel aan meedoen. Inzake de stichting van het Centraal Neutraal Ziekenhuis, hebben de Katholieken steeds beweerd, dat, indien de linkscben een eigen ziekenhuis wenschlen, dat ze dan ook maar voor de duiten) moesten zorgen. Daarom zei spr. thans wederkee- rig Indien ae Katholieken een Lyceum wenschen, góed, dal is hun recht, maar zorg dan zelf ook voor de moppen. De heer De Koning, R Kwilde alleen maar zeggen, dal hij met het voorstel) van B. en W. ac coord ging. De Katholieken willen, zoo zegt spr., hun kinderen evengoed laten Ice ren era dan is het eerlijk, dat zij ook vergoeding krijgen. Weth Dekker wilde wel verklaren, dat hij er per soonlijk voor gestemd heeft uit billijkheidsoogpunt Onze gemeente-verordening zegt, dat alle voorko mende kosleli van H. O. voor rekening van de ge meente zijn. Daaronder zijn alle scholen begrepen. De lieer Witteveen - Het neutraal onderwijs wordl langzaam doodgedrukt. De heer Dekker. Onze verordening is destijds met a teem. st. aangenomen. Wij dachten toen ook niet, dat het zooveel zou bedragen. Wethouder Spaan was ook vierkant tegen af scheiding De lieer Dekker, zegt spr., is daarin vol komen juist. Wij zitten hier voor de gemeenschap. Do heer Witteveen beschouwde de zaak vanuit een principieel oogpunt. Moeten wij de Katholieken toestaan, wat zc ons nooit zouden gunnen;'? In dit verband deed spr. een aanhaling uit de rede van Dr. H. Moller uit Tilburg, te Alkmaar gehou den. Commentaar op dit schandalige modderen kan naar spr.'s oordcel gevoeglijk achterblijven, doch mijnheer Dekker, U, als man van eer, die in dit idervinding hebt kunnen opdoen met uw vraag ik, of u dit ooit hebt kunnen be merken. Er zijn nog verschillende -menschen, - ook Katholieken bekend, die de H.B.S. enz. heb ben bezocht en zeer hoogstaande menschen gewor den zijn. De heer Dekker. We zijn het er wel over eens, maar de billijkheid vordert, dat wc betalen. Ook de Voorz. zegt, de afscheiding te betreuren, maar de billijkheid vordert toestemming. De heer Witteveen meende, dat het billijklieids- geioel hier misplaatst is De heer Bontes was voorstander van openbaar onderwijs en zal dan ook tegen stemmen Spr, wilde niet verder gaan dan de wet verplichtend stelt De heer Witteveen zou voor stemmen, indien hij door tegen le stemmen, den Katholieken den pas afsneed om llooger Onderwijs te, volgen,7 doch de Katholieken zijn volkomen vrij oui gebruik te ma ken van H B S. enz., evengoed als een atheïst, jood of christen. Dat de dag daar met begonnen wordt met hel aanroepen van God, juichte spr. juis toe dat behoort zi. binnenskamers of in de kerk te gebeuren Hol voorstel van B. en W. om dc subsidie te verlcenen, werd daarna met 5 vóór en 2 tegen van de heeren Witteveen (S.D.A.P.) en Bontes .(V. D.) van Waterstaat medecteeling gedaan van ^een door pen vijfjarig werk] ti dien lijd in e te" brengen... hem ontworpen vijfjarig werkplan, dat beoogt de Rijkswegen in dien iijd in een behoorlijken, loestanj Daar de verschillende vereenigingen van wegge bruikers, belanghebbende corporaties e.d. bij de sa menstelling van dit voor haar zoo buitengewoon belangrijke stuk niet door den Minister waren ge hoord, hebben de dagelijksche besturen van don A. N.W.B. en de K.N.A.C. in een gezamenlijk adres verzocht alsnog van.;het opgemaakte werkplan ken nis te mogen nemen, teneinde dit iin, studie te kun nen nemen en evenlueele opmerkingen of bezwaren tijdig onder de aandacht van den Minister te kunnen' brengen Op dit adres heeft de Minister van Waterstaat den besturen geantwoord, dat het voornemen be staat, binnenkort van regeeringswege nadere mede- deelingen over het vijfjarig werkplan te doen, waar van zij alzoo spoedig zullen kunnen kennis nemen. FABRIEKSBRAND Te ongeveer half zes Dinsdagavond werd in de graan--en meelfabriek van de Firma "N. Blonk en Zoon te Leidschendam, een begin van brand ontdekt Tegen zes uur stond nagenoeg het geheele gebouw in lichte laaie. Spoedig Waren de Voorburgschp en dc Haagsche brandweer Ier plaatse. Tusschen half negen en negen uur was dc fabriek geheel uitge brand en kon men overgaan tot het omverhalen der muren. De schade, die zeer groot is, wordt 'door verze kering gedekt De brand is ontstaan in de machine kamer. Ongeveer vier jaren geleden is dezelfde fabriek afgebrand. Behalve de gebouwen, zijn ook de voorraden groo tendeels een prooi der vlammen geworden en voor dc rest onbruikbaar gemaakt door het water. De schade wordt op twee a drie maal honderdduizend gulden geschat. Gebouwen en voorraden zijn verze kerd op beurspolis. De oorzaak van den brand moei gezocht worden m een bedrijfsstoring, vermoedelijk Tiet warmloopen van een exhaustor. EEN KOEL HtOOFI», Geen beter middel om hét hoofd den geheelen dag koel te houden,-— aldus een Bondslid van den A. N.W.B. dan eiken ochtend een versch koolblad in pet of hoed te leggen. De toerist en hij, die buiten werkt, neme daarmee ééns een proef. En hij voegt er aan toe, dat een zeer verkoelende dronk oneindig beter dan ijswater en dergelijke ieder voor hefel weinig geld kan maken door twee gram keukenzout op (e lossen in een liter water. Zegt het voort! echte fr1esche HEEREHBAA1 OVERREDEN Bij de Jloogesluis, ter hoogte van het Amstelhotel te Amsterdam, is dezer dagen een 14-jarige jongen, die op een transportrijwiel reed, in botsing gekomen niet een oefenauto van de brandweer. De jongen, geraakte onder de wielen van het voertuig en over leed binnen enkele oogenbllkkfen aan de gevolgen van dit droeve ongeluk. GESTIKT Bij werkzaamheden aan den electrischen kabel onder de Elbe te Altona, zijn van een duikér de seinlijn en de buis voor luchttoevoer gebroken^ waardoor hij gestikt is. Het lijk is geborgen. EEN CYCLOON In Condroz, landschap in Z.-O.-België, tusschen Maan, Ourthe en Lesse, heeft een cycloon gewoed. Tal van huizen werden vari hun dak beroofd, vele NOODLOTTIGE VAL f Dinsdagmiddag omstreeks vijf uur zaten op het Van Verschuerplein te Arnhem, zooals wel meer beurt, op den kleinen ladderwagen van het ge meentelijk eleetrisch bedrijf eenige kinderen, die mochten meerijden langs de electrische lichtpalen Onder hen was een tweejarig jongentje, dat van den wagen viel en op do' steenen terecht kwam. Het bekwam een schedelfractuur en is aan de gevolge^ overleden. RONDOM DE WERELD IN EEN ZEILBOOT Dezer dagen is te Dover binnengjeloopen een twee-mast-sclioenertje, van acht ton, „The Pilgrim' bemand met één enkelen man. Thomas Drake, zoo heet deze eenzame zeiler, kwam het laatst van Charleston, Zuid-Carolina, hetwelk hij op 27 April verliet: een afstand van ca. 5000 mijlen. In Zuid- Amerika wordt Drake genoemd „The Lone Sea Rover", Hij heeft zijn schoenertje zelf gebouwd en verliet) Seattle in 1925. Sindsdien leeft Drake op dit scheepje en heeft er al ongeveer 20000 mijlen mee afgelegd. Hij wil er nu mee naar Londen, om nagezien en opnieuw geschilderd te worden. Nu„ dal zal wel noodig zijn. i ERNSTIG ONGELUK Een auto-ongeluk, dat onder zeldzame omstandig heden verliep, heeft zich nabij Toulon voorgedaan Een bankdirecteur uit Marseille bevond zich in gezelschap van een dame met zijn auto op weg naar Nizza en bereed de z g „Route de la Corniche een deels in de rotsen uitgehouwen oeverweg, die aan den eenen kant vaak steil in zee afloopt. In de buurt vau Traijas hoorde de chaiiffeur een anderen wagen naderen, die den zijinen wilde in halen Hij week daarop naar den rechterkant van te aangenomen. Thans kwani in behandeling het verzoek van dc Commissie-Van Aalst, om gedurende 40 jaar f 400 beschikbaar te stellen ten behoeve der kanalisatie Na een uitvoerige discussie stelde dc heer Dek ker een motief voor, waarin de Gominissie-v. Aalst in overweging wordt gegeven, den oriislag voor de gemeente Oterleek te herzien, omreden de Scher- mcer geen overwegend belang bij de uitvoering der Kanaalplannen heeft. Dit wem aangenomen met op één na algemeene stemmen, die beweerd had, dat niemand kan zeggen ot Oterleek er belang bij heeft. Een verzoek van den heer F S. Hansma om ver goeding van reiskosten voor zijn zoontje,, dat de Chr. School te Scliermerhorn bezoekt, werd dooi den Voorz. als wettig aanbevolen. De heer Spaan stelde voor, 50 pCt. van die kosten (c vergoeden. De Tieer M. N. dc Koning wilde alles vergoed hebben. De raad stemde voor het voorstel-Spaan; dat van De Koning werd niet gesteund. De rekening over 1920 werd nu door B. en W. aangeboden met een saldo groot f 1GG9.63. Na gehouden rondvraag, waarbij de heer Witte veen aandrong op de vertooning van de Malaria- film en de heer Akkerman wees op een slechte paal van het G. E. Net bij hem in dc buurt, volgde sluiting. den weg uit, om den auto gelegenheid te geven passeeren, doch plotseling zakte de grond weg en auto storlte van een hoogte van 50 M| "in zee. De chauffeur werd onmiddellijk gedood, de Iwce andere inzittenden, die zware verwondingen opgdloo pen hadden, moesten met behulp van een molor noot geren worden. AUTO-ONGELUK In de buurt van Solingen is een vrachtauto met 20 leden eener vereeniging tengevolge van hét wei geren van de rem tegen een berg gereden. De wagen werd volkomen vernield. Een man werd gedood, 12 werden zwaar en vele anderen licht gewond. BIJTIJDS GERED Wolff meldt uit Funfkirchen, dat een afdeeling sappeurs er na een levensgevaarlijk werk van drie dagen in geslaagd is, zes personen van de drie zigeuners-families, die bij de aardverschuiving in Regoely bedolven waren, levend te voorschijn te brengen. WOESTE MENIGTE Te Panama werden 8 menschen gedood en een, groot aantal gekwetst bij den aanval eener woeste menigte op den ingang der gevangenis, waarheen) een man de wijk had genomen, die do menigte wifdo lynchen. Wapens kon het gepeupel zich niet verschaffen, zoodat stokken en steenen daarvoor dienen mcjesten. "De politie moest versterking uit een naburige stad laten komen, eer zij de woedende menigte baas kon worden. boomer, ontworteld, terwijl schade werd aangericht tn boomgaarden en tuinen. ONTPLOFFING Dinsdagmiddag heeft in een machinefabriek te Darmstadt een ernstige ketel-ontploffing plaats ge had. Het dak van de fabriek werd weggeslagen, stee nen en balken vlogen meer dan 1Ö0 Meter door de lucht. De machinist werd ernstig gewond en overleed spoedig na aankomst in het ziekenhuis. Er zijn verscheidene gewonden. BRUTALE JONGEN Sedert den laatsten tijd werden herhaaldelijk col- leclebusjes, welke ten behoeve van de Genten-Ver- eeniging voor Hulpbehoevende Blinden op de politie- bureaux te Rotterdam hangen, in verscheidene bu reaux geopend gevonden, terwijl het geld er uit was gehaald. Doordat dit telkens geschiedde op Zaterdagen en Maandagen, werd hier al spoedig een schoenma kersjongen, die op die dagen altijd reparaties kwam halen of terugbrengen, van verdacht. Toen nu Zaterdag jl. in den stal van de bereden politie aan de Korte Hillestraat aldaar, wederom een busje geopend Was, terwijl dien dag de bewuste jongen m den stat geweest was, heeft men den jeug digen dief van zijn bed gelicht. Aanvankelijk ontkende hij, maar toen men hem eens nader aan den tand voelde, over de groote ver teringen, welke hij had gemaakt er waren busjes, waaruit f7— en f8 gestolen waren viel hij door de mand. De jongen is im bewaring gesteld. GEVAARLIJKE JBERG De Arbino, een berg bij Beliinzona, in het kan ten Tessino, waarvan de top reeds verscheidene ja ren in lichte beweging is, is meer werking gaap vertoonen, zoodat de regeeripg, mede naar aan leiding van een recent geologisch onderzoek, be sloten heeft, dat een aantal dorpen aan den voet van den berg ontruimd moeten worden. De top van den berg, welke door een plateau van bijna 100.090 vierkante Meter geVorma wordt, is gevaarlijk ondermijnd. Langzaam aan schuift hij elk jaar een duim weg, dit jaar is echter de afstand vier duim geweest, waardoor kloven en heuveltjes ontstaan en somtijds zware rotsblokken loslaten en in het ravijn storten. De onderliggende rotsmassa's begeven zich, waar legen geen menschenWerk bestand is, ea het geheele) plateau zal in het dal stortea. Met het oog op den ernst van den toestand, wordt er in het geologisch rapport op aangedrongen, de eigenaars van landerijen aan den voet van, den berg zoomede de spoorwegen in het kanton te waar schuwen. TER DOOD VEROORBEELD h De Leeuw, gemeente-secretaris van Dewets-dorp, is ter dood veroordeeld in verband roet de ont ploffing in April van dit jaar van een petroleum-ver- lehlinps-instaUatic, waardoor het gemeentehuis in de lucht vloog. Tengevolge van de ontploffing wer den drie ambtenaren gedood, die een. onderzoek instelden naar Dc. Leeuw'S boeken, die niet in orde zóuden zijn geweest. PROV. TUINDERS-CREDIETEN IN N.-IIOLLAND Naar de „Maasbode"' verneemt, is in ronde som men van de f 350 000,onder provinciale garantie in Noord-Holland verleende tuinders-credieten afge lost f200,000—, waarbij plm f 2a.Ü00,— niet door de eredietnemers kon worden terugbetaald, zoodat dit bedrag door de provincie moest worden aange zuiverd. Gezien de zeer ongunslige toestanden in. het tuin bouwbedrijf, is dus o\er de medewerking der betrok ken voorscholnemers niet te klagen. AUTO-ONGELUK In dc omgeving van Luik heeft Dinsdag een ern stige botsing plaats gehad tusschen een auto, waarin de heer Van Daelen uit Maastricht met zijn echt- Oppagne. Tengevolge van de botsing, werd de, eerstgenoem de auto geheel onderstboven geworpen en de iu- zittenden alle vier gewónd. De héér Van Daelen heeft een arm gebroken, zhn ouders hebben eeniga kneuzingen opgeloopen. Mevrouw Van Daelen is ernstig gewond aan het hoofd. Zij werd te Barvoux verbonden en vervolgens naar eea ziekenhuis te Luik vervoerd. De inzittenden van den anderen auto zijn er ongedeerd afgekomen. BALLON ONTPLOFT Zondagavond verscheen bij een hevigen storm een groote luchtballon boven Alsemberg, een plaats je bij Brussel. Plotseling werden de bewoners opschrikt door een geweldige ontploffing. Groote brokken van den ballon, een heele massa koord en een gegal va niseerden zinken cylinder vielen naar beneden. Van luchtreizigers werd echter geen spoor gevonden. Men onderzoekt 't geheimzinnige geval

DDM | 1927 | | pagina 1