Eerste Blad VACANTE. Haarlemsche Bankvereeniyiny in HUW HM II2 WH Uitgever: JAC. KROL - Beemster 8ezoeki de Eerste zaaniandsche Lunchroom, meuuienfliiK us, Amsterdam Pijnlijke Voeten Schermer s Nieuwsbode 30e Jaargang Zaterdag 30 Jnli 1927. JKfle Jidverfenfiën, in dif Blad voorkomende, worden gr af is geplaafsf in Herliallag§-oefenlngen. HINDERWET. Verhuurt 8afe-Loketten a f6.— per Jaar Brand- en flBRAAKVRIJE lokettenkas! PETER GR AN RAD AM. Engelsehe Petten en Slappe Hoeden. KORT NIEUWS No. Él Bijkantoor Purmerend; R. MOL, Padjedijk 3 Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 in haar Groote sorteering In DUBBELE BUURT PURMEREND Gemeenteraad Warder. per VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent kwartaal, franco per post. Advertentiën jtn te zenden vóór Donderdagavond 10 uur groote liefst vroeger. De Burgemeester van BEEMSTER roept de hier onder vermelde dienstplichtigen bij deze op om in 1927, ieder óp den achter zijn naam aangegeven datum, voor Herhalingsoefeningen in werkelijken dienst te komen. DIRK DE VRIES, Lichting 1924, He Regiment Huzaren. Datum van opkomst: 29 Augustus. Plaats van opkomst: 's-Gravenhage. Voor de volgende dienstplichtigen, allen behoorende tot de Lichting1924, 21e Regiment Infanterie', is als datum van opkomst gesteld: 29 Augustus 1927. Plaats van opkomstHarderwijk. PIETER ERNSTING. DIRK 1HAAN. SIJBRAND HELD. EIJBERT KORVER. CASPARUS NOOIJ. JAN VAN DER OORD. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende publicatie's op de gemeentelijke aanplakborden. Beemster, 25"Juli 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. I Burgemeester en Wethouders van BEEMSTER brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente, van des voormiddags 9 tot des na middags 3 uur, ter inzage ligt een van de vereischte bijlagen voorzien adres van JAN KONING, alhier, waarbij vergunning wordt verzocht tot oprichting van een P.K. benzine-motor, merk >Novo« tot het in beweging brengen van een boterkarn en een wasch- machine, in het perceel^ plaatselijk geteekend West- dijk 22, kadastraal bekend als gemeente Beemster, Sectie A., no. 43. Op Donderdag 11 Augustus eerstkomende, des voor- middags ten 11 uur, -zal in één der lokalen van het Raadhuis, ten overstaan van één of meer leden van het Gemeentebestuur aan den verzoeker en aan hen, die bezwaren tegen het oprichten der voormelde inrichting verlangen in te brengen, gele genheid worden gegeven, die bezwaren mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren in brengen, kunnen gedurende drie dagen vóór be doeld tijdstip, op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen? Aan belanghebbenden wordt aangeraden, op meer gemeld tijdstip ten raaühuize te komën tot toelich ting hunner bezwaren, daar zij, bij gebreke hiervan, gevaar loopen, dat op deze niet wordt gelet, terwijl volgens de bestaande jurisprudentie niet lot beroep gerechtigd zijn zij, dieniet overeenkomstig art. 7 oer Hinderwet, voor het gemeentebestuur of één of «deer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten.' Beemster, 28 Juli 1927. Burgemeester en Wethouders i voornoemd, 1 J. EDEL Kz., loco-Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 PRIJS DER ADVERTENTIËN 15 regelB 60 Cent, elke tegel meer 12 ctgroote letters naav plaatsruimte. Bi] abonnement volgens tariet Bewijsnummers gratis. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Kirur-papermun/ is per arts verk rijg baar- in speet' sue King - sokjes en verder in rallen van. 5 en lo eestte. Voor H.H. Winkeliers bij N.V. GEBR. ER0 - Purmerend Zaandam Vacantie 1 Eén voor de jeugd én ook voor oudereD, die er van kunnen profiteeren, bijzonder woord met aangenamen klank. Een korter of langer tijd geheel vrij zijn, zonder beslommeringen, zonder banden. -Juist in dezen tijd nu er zooveel beslomme- ringen den geest als gevangen houden en nu we zoo veel ren in velerlei aan banden worden gelegd zelfs [f?l in de jeugdjaren, werkt zoo'n vacantie als een veiligheidsklep, die te groote spanning voorkomt. Ze geeft weer friscbheid, nieuwe spankracht om straks de gewone arbeid weer des te beter te kunnen ver richten. Dat dit wordt ingezien blijkt ook wel hieruit, dat het verleenen van langer of korter vacantietijd meer en meer in zwang komt bij tal van bedrijven. Maar het is vooral voor dat deel der bevolking, dat op een of andere wijze aan een school verbonden is in dezen tijd des jaars de algemeene rusttijd of misschien beter ontspanningstijd. Voor velen toch wordt er lichamelijk minder .gerust dan in andere tijden j men trekt er op uit per fiets, men kampeert, men reist her en der en Jet niet op vermoeienis. Een prettige vacantie vooral voor diegenen, die hftt >geslaagd< hebben vernomen, want deze tijd is v - Sv. it*,, Ê8S 38 meteen weer, het einde van den grooten examentijd, den lijd waarin de eene helft van ons 'volk wordt geëxamineerd door de andere. In lange lijsten van «geslaagden* voor dit of voor dat diploma, of voor in een hoogere klasse te komen hebben we de laatste weken kunnen nagaan. Voor al die geslaagden is het bereiken van het doel de belooning geweest voor heel wat inspanning en moeite. Helaas zijn er ook tal van gezinden, waar verdriet en angst en tranen om afgewezenen zijn geweest. Maar de meeste afge wezenen zullen ftbpen we in en door de vacantie ook hun verdriet weer té boven komen, om straks opnieuw met lust aan het werk te gaan in de hoop een vol gende keer gelukkiger te zijn. Vergeleken bij vroeger is er ook ten opzichte van de vacantie veel veranderd: er^zijn meer menschen Nog vraagt de heer Bakker wanneer het schoolreisje zal plaats hebben. De voorzitter zegt dat besloten is in verband met den hooibouw dit uitstapje na de vacantie te doen plaats hebl en, er ligt dan ook slechts één dag tusschen dat van de grootere en de kleinere leerlingen. Geen der andere leden verlangt verder het woord. Aan het einde der agenda zegt de voorzitter dat, on voorziene omstandigheden voorbehouden, dit de laatste vergadering vóór September zal zyn, zoodat de heer Pauw waarschijnlijk vpor het laatst hier tegenwoordig is. Het doet spr. genoegen al is het dan slechts ongeveer anderhalf jaar op de meest aangename wijze te hebben samengewerkt. Spr. heeft hem leeren kennen als een ijverig en nauwgezet raadslid; nog heden heeft hy met veel enthousiasme de rekeningen nagezien. Als hij zich Btraks uit hét officièele leven heeft teruggetrokken, dan hoopt spr dat hy dezelfde aangename herinneringen zal meedragen, als in deze zaal van hem zullen achterblijven. Spr. durft hem-namens alle leden, inclusief het afwezige lid, dank brengen voor wat hy als raadslid hee t gedaan. De heer Pauw dankt den voorzitter voor de haitelijke t^n welwillende woorden tot hem gericht en de leden voor de joviale en hartelijke samenwerking, gedurende langoren of kortoren tijd van hen genoten. Spr. hoopt dat zijn opvolger op deze pigats op dezellde vriendelijke samen werking mag rekenen en dat deze mag aanvullen, wat hij in sommige opzichten misschien te kort geschoten is. Met de beste wenschen voor allen wil spr. afscheid netaen, onder dankzegging voon de ondervonden vriendschap en samenwerking. Hierna sluiting. die vacantie hebben en de vacanties duren langer. En toch is er één categorie, voor wie een korter of laDger tijd geheel vrij-af zoo goed zou zijn, die meestal -wanneer men tenminste op het gros van den burger stand let in den gewonen tredmolen moeten blijveD. Dat zijn de huismoeders. Zij krijgen vaak logë's en hebben dan altijd extra drukte al zeggen ze ook het heel gewoon te doen óf hun kinderen gaan uit en dan is er heel wat voorbereiding noodig en bij de thuiskomst extra drukte. Ea" het zijn dan ook de moeders van een meer of minder talrijk kroost, die aan het eind der vacantie vaak een «goddank* laten hooren, al zouden ze om der wille van datzelfde kroost ook niet graag de vacan tie willen"«missen.^ HMr leven is toch immers vaak een groote aaneenschakeling van grooter of kleiner opofferingen, die dat leven ook vaak zoo rijk maken door al of niet uitgesproken dankbaarheid en liefde, Maar in de groote plaatsen heeft men ingezien, dat voor de jeugd, vgcantie zonder meer, nog niet altijd uitspanning is. Een'groot deel, waarschijnlijk wel het allergrootste, is gedwongen die vacantie thuis door te brengen en hbeveel attractie de groote stad ook heeft voor een buitenkind, dat er korter of langer tijd vertoeft, voor het stadskind is die attractie er niet en kan. het er zich minder vrij bewegen en uiten dan het wel wenscht. Nu heeft men-,wel vacantie-feesten, waarbij eenige duizenden kinderén er op uit gaan naar strand of duin, bosch of heide' en zich dan uitermate vermaken, maar vaak zijn die uitgaansdagen nog vóór de vacantie en bovendien één dag uit/ qndrie of vier weken in de stad i Ook heeft men vacantie scholen ingericht, waar de jeugd nuttig en aangenaam wordt bezig ge houden, maar men begrijpt, dat 'dit niet de echte vacantie-stemroing breDgt, Op verschillende wijzen echter wordt toch getracht aan zooveel mogelijk jon geren een prettige vacantie te bezorgen en zeker zal men in de toekomst op den ingesfageo weg voortgaan en zal het aantal dergenen, voor wie de vacantietijd eigenlijk niets is dan een tijd van verveling, van niets doen, (en daardoor vaak van kwaad doen) steeds geringer worden, Stukgeloopen, Geblaard of Branderig verzacht en geneest men met PUROL Vergadering van den Raad der gemeente op Woensdag 20 Juli 1927,-des namiddags 2 uur. Voorzitter: de Edel Achtbare Heer Drost, burgemeester Afwezig met kennisgeving de heer D. Haan, één vacature. 1. Na opening worden de notulen der vergadering van 23 Juni 1927 gelezen en onveranderd vastgesteld. 2. De voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten goedgekeurd teruggezonden hebben: a. de gemeente-rekening over 1925; b. - de gewjjzigde waren-verordening, waarvan zij tevens de ontvangst,hebben bericht; c. suppietoire hegrootipgen voor den dienst 1926; d. de uitkeering krachtens de wet van 1897 op de finantièele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten voor 1927 bepaald op f 1133.04. De Raad besluit met dit bedrag accoord en dus niet in beroep te gaan. Hoogheemraden van f^oordhollands Noordei k wartier verzoeken een gevolmachtigde aan te wijzen voor de e.v. verkiezingen voor bestuursleden van dit college. Z, h. ss. wordt besloten den huidigen mandataris, den heer S. Visser, als zoodanig te handhaven. De overige mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Thans i§ aan de orde de Voorloopige vaststelling der gemeeDte-rekening. Zij is onderzocht door eene commissie bestaande uit de heeren D. Haan Dz. en Pauw. De laatste rapporteert, dat de commissie, voor zoover baar verstand reikt, geen fouten heeft kunnen ontdekken, waarom zij tot vaststelling adviseert. Hiertoe wordt met algem, stemmen besloten, de wethouders onthouden zich van stemming. De eindcijfers luiden aldus: Gewone dienst Ontvangsten f 24426.87 Uitgaven - 25587.61 Kapitaal dienst Nadeelig slot f 1160.64 Ontvangsten f 4711.995 Uitgaven - 4704.92 Batig slot f" 7.075 Eveneens wordt vastgesteld tie rekening 1926 van het Gem, Electr. Bedrijf met de volgende eindbedragen: Gewone dienst f 8099 07 in ontvangst en uitgaaf en Kapitaaldienst f 1357.71 in ontvangst en uitgaaf. De heer Bakker zegt gaarne gezien te hebben, dat evenals vroeger de administrateur van het G. E. B. bij het onderzoek aanwezig was geweest tot het verstrekken van inlichtingen. De voorzitter vraagt welke inlichtingen de spreker dan wenscht, gaarne zal bij die verstrekken. De heer Bakker heeft niets té vragen, doch bedoelde zijn opmerking meer in algemeenen zin. In behandeling komt vervolgens de Gemeente-begrooting voor 1928. De voorzitter doet voorlezing van de verschillende ont vangst- en uitgaafposten. Bij /den post: Onderhoud van den Gemeenteweg ad f 2560.—, vraagt de heer Bakker of deze wel voldoende is, waar goed onderhoud later grootere uitgaven voorkomt. De voorzitter zegt dat er verleden jaar extra zorg aan den weg is besteed; er is toen f 8200.uitgegeven, zoodat B. en W. meenen nu wel met iets minder te kunnen volstaan; in ieder geval zal dit bedrag voor 31 Dec. van het betrokken dienstjaar 1928 niet oversehieden worden. Geen der posten geeft voorts aanleiding tot discussie. Met algem. st. (5) wordt dan do begrooting aangenomen. Ontvangsten en uitgaven van den gewonen dienst sluiten met f 26698.33 en die van den kapitaaldienst met f 3007.075, beide diensten dus met saldi van snihil». Voor de plaatsel. inkomsten-bel. wordt f 1100.geraamd. In de begrooting ii tevens opgenomen een kasgeldleening van f 3000.en de begrooting van het G.E.B. ten b°drage van resp. f 7681.50 en f 1000.in ontvangst en uitgaaf voor den gewonen en den kapitaal dienst. Rondvraag. De heer Bakker informeert naar de omstandigheden, die zich onlangs hebben voorgedaan bij de noodslachting van een rund uit Oosthuizen. üe voorzitter kan mededeelen, dat door den rijksveld wachter van dit geval procesverbaal is opgemaakt, wat door hem als hulpofficier van Justitie, belast met de op sporing van strafbare feilen, is doorgezonden naar den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Vervolgens heeft spr. een vergadering aangevraagd van de Commissie voor den V. K. D. in den kring Edam, welke onlangs heeft plaats gehad: Daarin is besloten aan alle raadsleden in dien kring een afschrift der notulen van het verhandelde in die vergadering te zenden. Wanneer de heer Bakker dus nog even wil afwachten, zal hij volledig ingelicht worden. Ingevolge de afspraak vindt spr. het beter thans niet op de zaak vooruit te loopen en omtrent deze zaak geen verdere mededeelingen te doen. Militair vliegtuig neergestort- Op het vliegterrein «De Molenheide* „te Gilze is Donderdagmiddag het instructie-vliegtuig S 4, uit Soesterberg afkomstig, naar omlaag gestort. Kort na het starten, toen het vliegtuig ca, 35 M boven den grond zweelde, is het ongeval gebeurd. Het vliegtuig werd zwaar beschadigd. De twee in 2ittenden werden gewond de aviateur sergeant Rad- staken kreeg- een beenfractuur en de leerling vlieger korporaal Posthumus bekwam vrij ernstige inwendige kneuzingen en een hoofdwonde. "Nadat Dr. Hoeks alhier de eerste hulp had, 'ver leend, werden de beide gewonden naar het hospitaal in Breda vervoerd, waar zij ter verpleging' werden "opgenomen. Windhoos en onweer. Woensdag woedde op verschillende plaatsen in ons land een hevig onweer, vergezeld van een windhoos, die weer heel wat schade hebben aangericht. In de provincie Gróningen werden verscheidene boerderijen getroffen door den bliksem, vele boomen werden ontworteld, een geweldige hagelbui vernielden heel wat land- en tuinbouwgewassen, verscheidene stuks vee werden in de weide doodelijk getroffen. In Friesland werden eveneens vele boerderijen door den bliksem getroffeil en brandden geheel af ook een roggemolen te St. Jacoba Parochie in totaal afgebrand. Verder zijn nog op tal van plaatsen huizen afgebrand. Te Twello werd een 17 jarige boerenzoon door den bliksem gedood, terwijl hij vlak bij de boerderij aan het hooien was, Woensdagmiddag vijf uur woedde een windhoos boven Weesperkarspel, die zich van het westen naar het oosten bewoog. Op de boerderij van den heer'Wouters in het Geirf, werd een notenboom ontworteld en het dak van het melkhuis afgerukt. Ook het rietwerk van den hooiberg werd uiteengerafeld. Voorts smeet de hoos eenige roeibootjes op den weg langs het Gein. De hoos ging dicht langs de Dieuw gebouwde Burgemeester Bletzstraat zonder schade aan te richten, maar nam een klejne honderd meter verder een groot deel mede van het dak van èen der brugwachterswoningen bij het Merwedekanaal (Zandpad). Hij stak dwars over de kruising Merwede kanaalWeesp, nam wat pannen van de villa van den heer Boissevain en stortte zich met volle kracht op het oudste gedeelte van het dak der ammoniak- fabriek voorheen Van der Eist en Matthes. Hij sleurde het linksche en rechtsche deel van het dak de lucht in en verspreidde de stukken over het fabrieksterrein. Van een in aanbouw zijnd nieuw magazijn werd het dak naar binnen gedrukt, eenige werklui hadden juist dit gebouw verlaten. De schade, aan de fabriek toegebracht, wordt op f 25 OQO geschat. De arbeid is stopgezet, doch zal Maandag in vollen omvang worden hervat. Daarna werden boven een boerderij de pannen afgerukt Persoonlijke ongelukken kwamen nergens voor. De hoos, die slechts enkele minuten duurde, greep ook nog een boerderij aan van T. H. Roozenboom, waarvan het dak op vele plaatsen beschadigd werd. De hooiberg werd uit elkaar gewaaid en een hooi wagen een eind weggereden. De boerin, die zich juist op een plaats tusschen den stal en het woonhuis bevond, wist tijdig in de,n stal te vluchten, waar zich ook nog twee kinderen bevonden. De windhoos loste zich tenslotte op in de richting Muiden. Landbouwhoogeachool te Wagen ingen, Men verzoekt ons* plaatsing van het volgende: Met het oog op- het groot aantal personen, die zich aanmelden voor het bezichtigen van de proef velden over aardappelziekten van het Laboratorium voor Mycologie en Aar'dappelonderzoek van de Land- hoogeschool, wordt bekend gemaakt, dat het niet de moeite loont, om nog in het eind van Juli naar deze proefvelden te gaan, daar in de laatste week van Juli bijna alle planten met typische ziektegevallen gerooid worden. *t'

DDM | 1927 | | pagina 1