Eerste Blad Haarlemsche Bankvereeniging 72 cents KOFFIE Nieuwe Ëngelsche Petten eri Blauwe Chauffeurs-petten ij Uitgever: JAC. KROL - Beemster Schermer s Nieuwsbode Om de wereldmacht» Verruimt vooral niet DOBBER Purmerend Zomerwarmte n Verhuurt Safe-Loketten a f 6.— per jaar Brand- en INBttiARVBlJIË lokettenkast onze le probeeren! PETER GRANDAD-AM,j De ziel der natuur. 30e Jaargang Zaterdag 16 Juli» 1927. No. 29 TELEP. No. 10.' POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. A Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 «hmt hm l Main tjldverïöTrtfën, irr dtl Bïad voorkomende, worden grafts geplaatst trr Bezoeht de Eerste zaaniandsche Luncnroom. meuuiendiiH ns, Amsterdam §8 B8S Bijkantoor Purmerend 1 Telefoon No. 42 in haar Best en Goedkoop Bij 5* pond 70 ct. per pond CASCADE-DROPS is verkrijgbaar bij Uwen Winkelier in speciale Cascade-zakjes 18 cents per ons. KORT NIEUWS 1 vertelt U in aangenaam proza: a. De reis naar Indië per boot. c. De bijzonderheden over Am sterdam, Rotterdam, South ampton, Lissabon, Gibraltar, Algiers,- de Riviera, Genua, Cairo, het Suezkanaal, het ei land Ceylon, Deli, Singapore, Batavia. e. De eigenaardigheden van de Inlandsche bevolking. Een heerlijke kop KEG's THEE brengt verkwikking. Vraagt uw winkelier daarom naar KEG's THEE k 48 ets. per ons, per half pond f 1.20. KEG's THEE in prijzen van 48-44-39-37-32 en 30 ct. per ons. In elk ons KEG's THEE een bon, goed voor een plaatje. Het nieuwe Keg's Thee-album „Een Reis naar Indië" kost 75'cts. DUBBELE BUURT PURMEREND l,ii a -'9 ill i i J 1 f Hi 1 - MS il II Si <L TT VfrY Él iA k" 4? v Ü&t DE DRIE MEREN Qp&&> 'ri^S^Y-' vh" t/ï K9f, J' ri Vejyeetniet VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling, 6 0 Cent per kwartaal", franco per. post. Advertentiën in te zenden vóór Donderdagavond (O uur, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIËN: t5 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters] naaf plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewiismtminer» gratis Aanbevelend, J. A. SCHAFT* Engeland is nu n^g machtig en met zijn Domi nions zeker nog Amerika de baas: maar de band tusschen de verschillende deelen wordt steeds los ser en Engeland heeft hier en daar in de wereld heel wat kwesties en zorgen en is niet meer zoo rijk als vroeger, zelfs staat het bij Oom Sam leelijk In 't krijt. De wereldmacht, daar gaaf het dus om. En de geschiedenis leert, dat die nu eens aan deze, dan weer aan .gene staat is ten deel gevallen en zoo zal het waarschijnlijk ook voorloopig nóg wei blij ven. Of daarvoor eerst ook nog weer een gnoote strijd mqt de wapens zal worden gevoerd, of dat die macht zonder oorlog overgaat, zal de tijd wel leeren. De Volkenbond zal misschien in de toekomst het wapengeweld kunnen verhinderen, als ook de Ver- eenigde Staten zijn toegetreden, maar ook dan zal het wel blijken, dat de yvereldmacht daarom nóg even goed bestaat» als tot heden. Wie den vrede wil, bereide zich voor op den oor log zoo heette het, maar we hebben nu toch de gansche geschiedenis gezien, dat die oorlogsvoor bereiding' uitloopt op oorlog Dagrom ook meent men,, dat het „Wie den vrede Wil, ijvere voor den vrede", nu eens moet toe gepast worden. Waren er geen. legers en vloten, dan ook geen oorlogen, wordt er geredeneerd, dus schaf de legers en violen de oorlogsinsïrumen- ten, af Maar en dan komen de „maren''. Natuurlijk, de kleine lui, die toch niets in de melk te brokkeu hebben, zouden het er wel graag bij wagen, als de groote broers ook' meededen. Maar daar zit het 'em juist," die moeten toch soms toonen, dat ze „de baas" zijn- Eerzucht, ..heerschzuclit en machtswel lust zijn de wereld niet uit, en of ze er ooit uit zullen raken? Zeker, er zijn goeede menschen, bij wie van die „zuchten" niets te bemerken is, maar er is ook nog zoo iets als de „groote massa'' en deze als ver- zameleenheid Is nog o zoo gemakkelijk te verleiden door één Jieerschzudhtige. Macht, dat is nog net groote woord in de we reld en „geld" is het, waarvoor .„macht' te koop is De laatste eeuwen heeft Europa de macht uitge oefend over de geheele wereld, maar 't schijnt, aat dit anders zal worden. De groote oorlog heeft «ge weldige verliezen gebracht, heeft vooral ook het Europeesche overwicht in andere werelddeelen doen verminderen en Europa, dat vroeger de groote geld schieter was en niet te min rente rekende! Europa moest nu leenen bij Amerika en zit diep in de schulden. Maar - zegt men dan dit was geen gewone oorlog, was een strijd om de hoogste be langen der menschheid! Enfin, Amerika is de schuldeischer en nu wordt nog vaak gehoopt, dat de rijke Uncle Sam een streep door de rekening zou willen lialen en ook, dat het nog meer geld zal leenen. Maar „dat zit niet glad." Borah, een der be kendste Senatoren van de Ver. Staten en iemand met zeer veel invloed, heeft er ook nu weer tegen gewaarschuwd. Hij meent, dat Europa, dat hope loos naar den algémeetien vrede zoekt, weer meer en meer vol geschillen en kwesties komt. En dat is niet tetaen te spreken; we, hebben hier bv. kwesties tussental. Rusland en alle andere lan den, Engeland vooraan, Balkan-kwesties, Joego slavische, Duitsche, Poolsche, enz., enz., om van de binnenlandsche dan maar niet te spreke®.. Daarom zei Borah: „Daar is geen zalf aan te prij ken; laten we liever onze handen er af houden. Wij helpen de volken van Europa niet als wij hun schul den kwijtschelden of hun geld leenen, wij helpen daarmee 1 slechts de Eurojoeesche oorloos-makers". Hij merkte voorts op, dat de tegenwoordige toe stand in Europa dezelfde soort conflicten bevat als in den tijd voor den groeten oorl'og. Hij doemde iü dit verhand de rede van Mussolini, die een Itali- aansch' leger van 5 millioen man bepleit, de terecht stellingen in Rusland, de redevoering van Poincaré, enz. Zoolang daar geen beterschap in komt, aldus de Senator, is het voor ons een hopeloos werk, om in Europa's tuin te wieden, dan kunnen we onzen tijd beter besteden. Dat lijkt dus wel heel goed bedoeld door de Amerikanen. Maar Amerika, dat zeker niets te duchten heeft van welke Europeesche staat ook en pok niet van China of Japan, houdt zich ook hog aan' het* „bereid u voor op strijd". Wel heeft President Coolidge de vloot-conferentie bijeen geroepen, maar het bleek al spoedig, dat de Vereemgde Staten minstens èelijljheid willen met de Engelscne vloot. Stelde het werkelijk vermindering voor? Ja, wel voor anderen, maar niet voor zich zelf; het wil, dat de anderen Engeland en Jitpan net bouwen van kleine kruisers stop zetten, tot Amerika» die landen heeft ingehaald. Krijgt het dat gedaan, dan kan het op z'n gemak die schepen laten aanbouwen en zoo niet, welnu, men is rijk genoeg in Amerika, om dan full-speed de - anderen in te halen en voorbij te streven. Op een voorstel van Japan, om een soort afspraak voor den vrede in den Grooten Oceaan, willen de Amerikanen niet ingaan. Zij zijn vóór omtwapeniitg, als ze zelf bij de sterkste onder de vloten ter we reld niet behoeven achter te staan;'desnoods willen ze nog, dat de Eugelschen met hen gelijk staan. Maar alles wijst er op, dat het hun te doen is om de macht, om de wereldheerschappij. Zij zijn immers ontzaglijk rijk, ze hadden het vorig jaar 500 mill, dollars over op hun staats-uilgavenze kunnen dus doen wat ze willen: ze hébben van allerjei grond- 4 stoffen in overvloed en hebben dus, als het moet, maling aan de anderen* UIT OUDE TIJDEN Te Lage Vuursche, bij Soest, hadden opgravingen plaats; men heeft een grafplaats van vóór Christus ;eboorte bloot gelegd Er werd een urn in gevon- len ,mel nog mensehelijke overblijfselen en vele gebruiks-Yoorwerpen. 1 FELLE BRAND Te Zaandam heeft Maandagavond een felle uit- :t zg. eiland tussch et Kanaal, tegenover da slaande brand gewoed op het z g. eiland tusschen de Oude Zeehaven en in Prins Hendrikkade. Ruim Half negen zag men vlammen slaan uit het machinegebouw van den houthandel en zagerij "-„De Roode Leeuw" van de N.V. Houthandel v.h F. en G. Gras. In een oogenblik tijds was ook de zagerij aangetast, waarna de naastgelegen loods, die geheel gevuld was met grenen- en vurenhout, hetzelfde lot onderging. Het was een groote vuurzee, die van dé Prins Hendrikkade af een prachligen aanblik bood: De loods met de zagerij en het machinegebouw zijn geheel verwoest. De tweede loods, die ook ge heel met hout gevuld was cn ook reeds door het vuur was aangetast, kon de brandweer behouden, zoo ook de groote hbutloodsen van de Firma William Pont Omtrent de oorzaak is niets bekend. - De schade wordt door verzekering gedekt. WIE 'T KLEINE NIET EERT, i ,tijd geleden, aldus R. in het Hbld., drong de mare tot mij idoor, dat de halve cent opgehouden had als wettig betaalmiddel te bestaan. Maar dit gerucht schijnt zich niet wijd en zijd te hebben verspreid, getuige het volgende: Jaren achtereen had ik artikelen geleverd aan een te goeder naam cn faam bekend staande firma, wier betalingen dan ook niets te wenschen overlie ten, Maar de malaise kwam en de firma failleerde Ze had nog een paar postjes bij mij loopen. Ik gaf mij op bij de crediteuren en wachtte verder gelaten en weinig hoopvol den loop der gebeurtenissen af Totdat ik op zekeren dag een brief ontving, gefran keerd met een 10 cents .postzegel, waarin de curator mededeelde, dat mij de somma van een halven cent uit het faillissement zou worden uitgekeerd! Ik aanvaardde de mededeeling en dëponeenie die naast me, vol bewondering voor een dusdanige za kelijke accuratesse, welke mij, gezien de kosten, intusschen weinig efficiënt voorkwam. Maar zakelijke accuratesse is blijkbaar bij' een faillissement een zeer noodzakelijke factor. Immers,,, weer een paar dagen later ontving ik een postwissel, door middel van welk intermediair mij de som van een halve cent werd overgemaakt. Zij'nde de fran- kcerkosten 10 cents. MISHANDELING Naar ,,De Tijd" verneemt, is de zenuwarts Dr. J. Klessens Dinsdag in de polikliniek van hel Onze Lieve Vrouwe-gasthuis te Amsterdam, door een der patiënten aangevallen en zoo ernstig mishandeld, dut hij met een gebroken been ter verr1""''"" hét gasthuis moet worden opgenomen. De aanval ler werd naar het Wilhelmmagasthuis overgebracht. DROEVIG ONT.EVAL Dezer dagen heeft een droevig ongeval plaats gehad op het rangeerterrein der H.IJ.S M, aan den Loosduinsclienweg in den Haag,, het zg. Haventje. Tegen het rangeerterrein ligt een opslagplaats van een kolenhandel. De werklieden, die bij dien kolen handel in dienst zijn, hebben vergunning, hun ge reedschappen te brengen in een loods op liet spoor- terrein. Eiken morgen en avond komen zij' daar om liun werktuigen op te halen en te brengen, tn de ochtenduren wordt op dit terrein veel gerangeerd. De arbeiders zijn hiermee vertrouwd geraakt en aar b. De reis naar Indië per vliegtuig. d. Veel leerrijks over Java, Suma tra, Borneo, Celebes en Bali. Proeve van illustratie 3 Uit 1 pond Thee schenkt U 280 kop pen Keg's" Thee. Zoo gerekend, kost een kop Thee U bijna niets. weten precies, waar zij kunnen loopen. Dezer dagen liep een ploeg werklieden langs A~ rangeertrein naderde. Zij gingen een hunner, de 54-iarige W'. O. I'AARD OP HOL OVERREDEN Dinsdagmiddag te ongeveer half 2 wilde in Den Bosch een 8-jarig kind, dat iu een drafje de ouder lijke woning was' uitgeloopen, den straatweg over steken, juist toen een luxe auto passeerde, Het knaapje werd door de voorwielen van den wagen gegrepen en. tegen den grond geslingerd. In bü wusteloozen toestand is de joirgen'naar het zieken j huis overgebracht, waar een ernstige schedelbreuk I vonden den 10-jarigen J.» Spronk rfr.«.nnptntoonrt Tn Hr\n 1 n ton owArtn nvnrlnnn 1 rl» 1tv. 1 \T.!r*lnn .Jam geconstateerd werd. het knaapje Dinsdag kwam de melkknecht van den landbouwer Brewers, te Schinnen (L) wonende, met een met een paard hespannen kar, beladen met melkkannen, uit de boterfabriek. Op den Heisterbruggenyeg zet- (en eenige jongens zich bij hem pp de kar Opeens brak een stuk van het tuig en het paard sloeg>.op hol. Met de boomep m de hoogte, rende het paard voort. Twee jongens, de 10-jarige W. N ijs ten en de 10-jarige J, Spronk, heiden uit Schinnen,kon den niel meer van de kar. Op een gegeven, moment sloeg de kar omver en beide knapen kwamen erf onder. Buren, die op het hulpgeroep toesnelden, ronk reeds dood onder In den laten avond overleed I de kar liggen, terwijl Nijsten stervende was. GROOTER VOETEN De voeten van de' schoone sekse worden grooter, I beving gevóéld, welke althans m Amerika. Geslachten lang is de gemid- deRle voet van de Amerikaansche vrouw 4 B. ge weest, iji onze maten bijna 38 Maar het mo AARDBEVING In het begin'dezer week is in Palestina een aard- groote schade heeft aange richt,~tn' Jerichó is een hplcl ingestort, waarbij drie Hindoe-toeristen' wcrdeh gedoód. Ramallah cn andere plaatsen is een"hunner, de 54-jarige W'. O. van den Zuid-West Buitensingel, struikelde over een rail, viel en kwam vlak voor den trein terecht. De trein reed hem over armen en beenen en na korten tijd trad de dood in. Het slachtoffer was gehuwd en vader van eenige kinderen. HET R1JNLEGER De Ëngelsche Minister van Oorlog heeft op een vraag nopens de tegenwoordige .sterkte der gealli eerde troepen aan den Rijn, medegedeeld, dat deze omvatten 7300 man Britsche, 56500 man Fransche e® 6300 man Belgische troepen. RADIp NEDERLAND—INDI6 Vanwege het Hoofdbestuur der Posterijen en Tel. wordt medegedeeld, dat het radioverkeer Neder land—JNederlandsdh-Indië rechtstreeks en via Amerika opbracht, voor zooveel het aap Neder- lancktoekomende aandeel betreft, over het 2e kwar taal van 192'/ rond f 240.000.— tegen rond een* bedrag van f 188.000 over hetzelfde kwartaal in '26, m LUCHT KASTELLEN De zeekasteelen met hun zeilen Zijn lang vervlogen werk'lijkheid; Nu zich de luchtvaart uit gaat breiden Komt voor een luchtkasteel de tijd. gemiddelde maat van tegenwoordig is bijna ander halve c M grooter dan nauwelijks een tiental jaren geleden, RELLETJES AAN BOORD Dinsdagnacht is het s s. „Rotterdam" van de Hol land-Amerika Lijn aan de Wilhelminaka^e te Rotter dam gearriveerd. Het schip was uit Rotterdam vertrokken met 85 Cliineczen ais stokers- en tremmers-personeel ter vervanging van de gewone stokers, die geweigerd hadden te monsteren, in.verband met een eisch tot] doorbetaling van het loon tijdens het verblijf van hel scijip te Rotterdam De „Rotterdam' is toen bijtijds vertrokken. Men had' den Chineezen beloofd, dat zij te New-York aan wal mochten gaan. Qp 127 Juni arriveerde men te New-York en nadat de Chineezen voor den inspec teur-dokter waren geweest, wilden zij den wal op. I Echter had,het Amerikaansche gouvernement den vertegenwoordiger van de Holland-Amerika Lijn te New-York laten weten, dat de Directie 1000 dollar zou moeten betalen vöor 'iederen Chinees, die zou deserteeren In verband nijd deze bepaling, besloot de gezagvoerder den Chineezen geen verlof te geve® aa nwal toegaan. De Chineezen namen daarmee geen «enoegetf en het was duidelijk te zien, aldus „Do Cel.", dat er wat broeide. Niemand kon echter vermoeden, dat deze schijnbaar zoo kalme Chinee zen tot daden van geweld zouden overgaan. Dins dagmiddag, 28 Juni, eischten zij van den hoofdma- chinist verlof om aan wal te gaan De hoofdmachipist weigerde dit en verwees hen overigens naar de® gezagvoerder. Om half zeven s avonds kwam plotseling een met stokken, scheermessen en revolvers gewapende troep van 5(i Chineezen aan dek en ging, zonder iets te zeggen, naar de valreep. Daar bevonden zich ter controle drie wachtlieden-Amerikaansche beambte® der Holland-Amerika Lijn, die, evenals de Ameri kaansche politie, met knuppels gewapend zijn. Zij wilden deii troep tegenhouden, doch bleken machte loos Den eersten beambte werd met 'n scheermes een srtede toegebracht, waardoor zijn arm van on der tol hoven werd opengehaald. De tweede sneed een der Chineezen een vinger af, terwijl de derde onderstboven geloopen werd Een en ander had merkwaardigerwijze plaats, zón der dat er veel tumult bij was waar te nemen Toch was het nieuws van den Chineczeiyïpsland onmid dellijk aan de poort van het terrein bekend. Men liet daar onmiddellijk de ijzeren deuren zakken, 'zoodat alleen twee kleine zijdeurtjes, door wachtlieden be waakt, toegang tot de straat gaven. In de loods slaagden de beambten er in, drie Chineezen met den knuppel neer te slaan, doch de rest van deU troep liep de wachtlieden 'omver en ovormfeesterde de twee kleine toegangsdeuren, waardoor men op straat kwam. De Amerikaansche politie was intus schen telefonisch gewaarschuwd en begon in River- streel, de straat langs den Hudson, een formeele jacht op de vluchtende Chineezen. Zij vuurden op den troep, waarop het mcerendcel zich overgaf. Slechts zeven van de vijftig Chineezen zijn ontsnajit De gewonde Chineezen werden naar het hospitaal gebracht, terwijl de overige gevangen genomen Zijn en in Néw-York achterbleven. Zij zullen naar China worden lerug gebracht. Daar men bevreesd was, dat de 35 Chineezen, die aan boord van de „Rotterdam" waren achtergeble ven, wraak zouden nemen op den gezagvoerder o! hoofdmachmist, kwamen twee Amerikaansche politie mannen aan boord voor de persoonlijke bewaking van kapitein cn hoofdmachinist Zij zijn tot 't ver trek van de „Rotterdam" aan lioord gebleven. Men verzocht den 'achtergebleven Chineezen nu ook maar aan land te gaan, om via New-York naar China te worden gerepatrieerd, doch zij weigerden dit. Immers, waren zij gemonsterd heen en terug naar Rotterdam Zij hadden aan de muiterij geen deel genomen, zoodat er geen aanleiding bestond, de overeenkomst niet na te komen De gezagvoerder besloot daarop, de 35 achterge bleven Chineezen als passagiers naar Rotterdam mee terug te nemen Onder geen voorwaarde mochten zij stoken Ter beveiliging van de passagiers, hebben vier detectives van het Amerikaansche Gouverne ment de reis naar Rotterdam meegemaakt Deze hebben gedurende de geheele reis de Chineezen on der strenge bewaking genomen Intusschen was de „Rotterdam' te New-York nu zonder stokers- en t re mme r spe r so n c elVrijdag 1 Juli kwamen 40 z g. opstapj>ers* aan boord, die te New-York tegen een gage van 75 en 100 dollar voor een reis naar Rotterdam waren gemonsterd: Het waren lieden van alle nationaliteiten. Zweden, No ren Italianen,, Duitschers en Portugeezen. Zater dagmorgen 2 Juli ony 1 uur is men met dit beperkt persoqeel vertrokken. Bij States Island ging men voor anker, waar men tot vijf uur -bleef liggen. Er kwamen toen nog 45 opstappers bij, zoodat met een compleet stokers^ en tremmersjiersoneel de réis kon worden aanvaard. Deze reis had overigens een vlot verloop. Het stokerspersoneel van de „Rotterdam" heeft naar behooren zijn taak vèrvuld en op tijd is de „Rotterdam" gearriveerd. De Holland-Amerika Lij'n heeft zich verplicht, het werkwillig stokerspersoneel,_dat de „Rotterdam" hier heen bracht, gratis naar hun respectievelanden te doen vervoeren. Ook in Olivet eh roote schade aan- be' -euren. derne meisje is deze- maat te hoven gegaan en^ de gerichi. Er zijn menschenlevcns Nader wordt gemeld, dat in het disp ct Jgruzalem 26 personen zijn omgekomen en «30 er. stig gewond. NOODWEER IN T RUITENt..,NÜ Tengevolge van dén' storm en overstroomingen veroorzaakt waak flevige Hoofdpija; een paar Mijnhkrdt'8 Hoofdpijntabletten doen deze spoedig bedaren In Buisjes 60 en 30ct. Bij Apoth. en Drogisten. Ik heb Geleerd om de natuur te zien, niet als In do onbezorgde jeugd, maar luist'rend vaak Naar 't zacht en zuchtend lied der menschheid, dat Ons verootmoedigt en een wond're kracht Tollout'ring héert, En 'k heb een macht gevoeld, Een invloed om mij heen/die mét de vreugd' Van heil'ge en höoge ideeën mij ontroért, Een diep instinct van iets, dat al wat is Doordringt en saam verbindt, dat woont en leeft, In 't purp'ren licht van de ondergaande zon, In d' oceaan, die deint aan 't ver verschiet, In 't hemelblauw en in der menschen giet. Een invloed en een geest, die al wat denkt En wal gedachten wekt, beweegt, bezielt En stroomt door alles. Daarom ben ik steeds Een vriend gcwèest van weide, zee en woud, Van heuv'len, bergen en van al hetgeen Wij van deez' blóeiende aarde zien, van "heel in 't gevoel voor haar erkennen mag, i anker vap-mijn reinste ideeën, gids Eu Hei anuer vap-nnjn remsie meeen, gids En Liefde, en hoop en poolster van mijn hart, De ziel van heel mijn zced'lijk wezen fe-*< M H m H 5 11 S 1 'h in Engeland, waren te Middleton in Lancashire omge- Iveer 3,000 menschen dakloos. 40 katoenfabrieken in het district Oldham kunnen, tengevolge van de over- stroomingen, waardoor de machines in het water staan, niet werken. Te Waterhead is een fabriek ingestort, doordat de fundamenten door het water zijn ondermijnd. Het iparlementslid Wiggins, die geïnteresseerd is hij vier fabrieken in Middelton, verklaarde, dat de schade 100.000 pond sterling bedraagt. - a De laatste dagen is Parijs door jtware onweders' bezocht. Dat van Dinsdag was cigewoon lievig. De wolkbreuk, die er mee samenging, blijkt met'name het telefoonverkeer ontwricht te hebheni Dit'geldt voorat den linkeroever, waar drie eenlralès iü een' en hetzelfde huis zijn ondergebracht. De kelder, waar de lijnen samenkomen, is opnieuw overstroomd. Het water steeg er tot drie Meter. Dit is niet de eerste maal, dat dit gebeurt, maar het geld ontbreekt om de betrokken 20 000 aangeslote nen voor narigheid te behoeden, die gedurende één tot drie maanden van alle verbinding verstoken zij®. De administratie begint wel de lijhen van de Ministe ries en de gezantschapjien, die zeer talrijk zijn in die wijken, te herstellen. De belanghebbenden heb ben geen recht op schadeloosstelling, Ook het te legraaf verkeer met, andere steden is grootendeels ge stoord. - Door het buiten de oevers treden van de Euro, zijn verscheidene kleine steden en dorpen langs deze rivier onder water komen te'staan. Ook in alle an dere rivieren is het water snet wassende en'alge meen worden overstroomingen gevijaesd. Vele fa brieken, vooral in de omgeving van timoges, hebben het werk lijdelijk moeten stopzetten, doordat het water de machinekamers is binnengedrongen De twee zware onweersbuien, die Maandag over Parijs zijn losgebroken, hebben lp die buitenwijken de kelders van honderden huizen onder -water gézet KINDJE IN 'N KONIJNENHOL Zondagavond heeft een automobilist in 'n boseh?' te Hurst Green, in liet graafschap Sussex, in Enge land, den merkwaardig avontuur beleefd. Toen hij ujt zijn automobiel stapte, werd hij d-oor een vreemd gelujd getroffen en in de richting vait het 'geluid loopend, zag hij plotseling een kinder- voeRe uil den grond»omhoog steken Bij Onderzoek vond hij m «en konijnenhol half be graven 'n kindje van 'n week of zeven, acht oud, dat nog flauwe tcekencn van leven gaf, Itij bracht het naar een ziekenhuis in de buurt,* waa,r het thans in zorgwekkenden toestand verkeert' Het kindje lieeft ook een'ontstaken keel en won den in de buurt van den,, moud, naar men meettij veroorzaakt door een of ander prikkelend middel, aan het kind toegediend. - In de nabijheid van het konijnenhol, heeft men het spoor gevonden van een vrouwenschoen. Qp den weg langs liet bosch had men, kort voordat het kina mé-'t zijn begraven, een auto gezien, waarin een vrouw cn twee mannen zaten De jiolitie tracht tleze thans op te sporen Van de kleertjes, die het kind droeg, waren alle merk tee kens zorgvuldig verwijderd. 't It I J 1 f 'Hl rh 'fit 1% i v*| ris ril IU' t Q f-. in Hi i V d1 ris ri 'V

DDM | 1927 | | pagina 1