Bit nummer Bestaat uit 2 matten Eerste Blad RECLAME RIJST - Puimen 2Cegs Thee r="' EEN REIS NAAR HE Uitgever: JAC. "KRÓL - Beemster <iU1e ^|verïerrftëTT, trr dif Bïad voorkomende^ worden g r af is geplaatst irr Sohermèr s Nieuwsbode Bezoekt de Eerste zaaowscne lunchroom, meuuiendiik lis, nmsteruam Niet enkel voor den hooitijd, doch steeds en altoos 72 CENTS KOFFIE een gewaardeerd artikel DOBBER, HOOGSTRAAT, PURMEREND Nergens beter noch goedkooper Mverteeren doet verkoopen Dames- en Kinder- MANTELS en JAPONNEN Heeren- en Kinder- Kleedingstükken Herhalingsoefeningen. MIJNRAKDT'S HOLLAND'S DURVEN. DIENSTPLICHT. PURMEHEND Klooster- balsemtn de Luiermand KORT NIEUWS So 28e per TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 Bekendmaking. Is onzo 72 cent per pond Bij de 5 pond 70 cent per pönd Hoofdpijn-Tabletten 60ct Laxeer-Tabletten 6Qct Zenuw-Tabletten 75ct Staal-Tabletten 90ct Maag-Tabletten 75 Uitspraken In zake vrijstelling. 15 CENT PGR PON» Pracht korrel Fijne kook zegt: „Nu eerst begint men zich sterk bewust ^te worden, dat Nederland staat of valt met Indië, dat Indië in den loop der jaren is samen gegroeid met .het moederland. Daarom moeten onze Holland sche jongens voor wie het moe derland' te klein is, in de eerste plaatsbaar ons Insulinde gaan" >\\M i werd ooit reeds gedronken in 1832. Vier geslachten hebben bijna honderd jaar hare "samen stelling zoo gecultiveerd, dat KEG's THEE-eenygaiidenJhee geeft. KEG's THEE^verkïij gbaar a 48-42-39-37-32 èn 30 ct. per ons. Het KEG's THEE-ALBUM „pen Reis.haar Indië" kost 75 ets. In elk ons KEG's THEE een bon, goed voor een plaatje. MOizK». Yemederbarean autobus-ongeluk jf i VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent kwartaal, franco per post. Advertentitn in te zenden "óór Donderdagavond 10 groote liefst vroeger. ttor, De Burgemeester der gemeente BEEMSTER brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de voorloopig vastgestelde Lijsten van kiezers voor de Kjaner van Koophandel en Fabrieken voor West Friesland te Hoorn, van 1 Juli tot 14 Juli 1927 voor een ieder ier Secretarie dezer gemeente ter inzage liggen. Beemster, 1 Juli 1927. De Burgemeester voornoemd, J. EDEL Ivz., loco-Burg. De Burgemeester van BEEMSTER roept de hier onder vermelde dienstplichtigen bij deze op om in 1927, ieder op den achter zijn naam aangegeven da tum, voor hernalings-oefeningen in werkelijken'dienst to komen CORNELIS BAKKER, Lichting 1921, 1-11-7 R. I. WIJNDEL JONGENS, Lichting- 1921. idem. ARIE LAKEMOND, Lichting 1921, 2-III-7 R. I. PIETER PELDER, Lichüng 1921, 1-III-7 R. 1. CORNELIS GOOTJES, Lichting 1921, 7e Reg. Int. Datum van opkomst: 11 Augustus 1927. Plaats van opkomst Harderwijk. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende publicaties op de gemeentelijke #aanplakborden. Beemster, 7 Juli 1927. v De Burgemeester voornoemd, J. EDEL Kz, loco-BÜfgem. PRIJS DER ADVERTENTIÊN l5 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters oaar plaatsruimte. Bi) abonnement volgens tarief Bewijsnummers gratis, s Aanbevelend, A. SCHAFT. Bij Apoth. en Drogisten ct De Burgemeester van BEEMSTER brengt ter aV- cbmeene kennis, dat omtrent aanvragen om vrijstel ling van den dienstplicht betreffende de hieronder genoemde personen de uitspraken zijn geschied, bij ieders naam- vermeld: 1. DIRK JAN ERNSTING, Lichting 1928. 2. THEODORUS SOMBROEK, Lichting 1928 3. CORNELIS HERMANUS VAN BAARSEN.Lich ling 1928. De nos. 1 tot en met 3 zijn voorgoed vrijgesteld wegens broederdienst, bij uitspraak van Ged Staten, d,d. 29^Juni 1927, no, 1. s 4. SIMON DE BOER, Lichting 1928. V 5. FREDERIK HOEVE, Lichting 1928. 6. CORNELIS KLINK, Lichting 1928. 7. THEODORUS NOOIJ, Lichting 1928. 8. HERMANUS JOHANNES DE WIT, Lichting 1928. 3 De nos. "4 tpt en met 8 zijn voorloopig vrijgesteld wegens broederdienst, bij uitspraak van Ged. Staten, d.d. 29 Juni 1927, no. 2. Tegen elke uitspraak kau binnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden ge- komen: a. door den ingeschrevene, wien dc uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoordiger; b. door elk der overige voor deze gemeente v-,or dezelfde lichting ingeschreven personen of door diens wfettigen,vertegenwoordiger. Het verzoekschrift;, daartoe a d. Koningin te richten, moet met redenen zijn omkleed en worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente De burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Voor zooveel betreft uitspraken, door Ged. Sta ten gedaan, kan bovendien de Comlfnissaris der Ko ningin binnen denzelfden termijn bij de Koningin i^ beroep komen. -> H Beemster, -7\Juli 1927. De Burgemeester voornoemd, J. EÖEL Kz., loco-Burg. Onmogelijk! dat woord kan haast wel gemist worden, op technisch gebied tenminste. Als wc dc gesprekken van den dag nagaan, dan hebben natuurlijk in de eerste plaats: het weer, dat ook niet benoeft te verwonderen, daar alle menschen daar mee te maken hebben. En dan verder wat daar mee in verband staat natuurlijk-, dc oogst en de prijzen. Maar daarnaast zijn het den laatsten tijd .vooral' de groote vliegtochten, 'die ieders belangstelling vragen. Waaghalzerij wordt het door velen genoemd, ja en toch een waaghalzerij, die z'n grond vindt in 's menschen zucht om te weten, te ontdekken Die zelfde durf, die 'n Lindbergh, Byrd, Geysendorffer en zooveel anderen de lucht doet ingaan, diezelfde „durf" bezielde in niet mindere mate 'n Columbus, was ook de motor van onze Hollandschc ontdek kers, van 'n Willem Barents, van Houtman, Schou ten en zooveel anderen, heeft ook 'n Stanley voort gedreven door de oerwouden van Gentraal-Afrika. i Leven is durven. Het voorgeslacht heeft zich onderscheiden en is ongemeen geweest, omdat het gedurfd heeft Onze Vaderen hebben niet gevreesd. Want liet mag njóed, durl, waaghalzerij zijn van dc vliegeniers onzer dagen, nog veel meer was het dat in den tijd van do ontdekkingstochten van. de zeevaarders. Op hun in onze oogen kleine en nietige vaartuigjes stevenden ze weg naar onbekende oor den; welke gevaren moesten, zij vaak niet trotse eren, welke moeilijkheden niet overwinnen. Zooveel uren als de Oceaan-vfiegers noodig hadden om hun tocht te volbrengen, zooveel maanden hadden zij vaak werk, oer ze van hun avontuurlijke, gevaarvolle toch ten terugkeerden in het Vaderland En dan onze luchtpioniers worden bij thuiskomst als helden be groet en bejubeld krijgen eerbewijzen cn groote sommen gelds, terwijl de oude voyageurs ongemerkt weer thuiskwamen en vaak niets of zeer weinig pro fiteerden van de voordeelen, die hun tochten vaak anderen opleverden j Zoo stak Willem IJsbrantsz Bontekoe den 28 De cember 1618 uil Te\el met de Nicuw-Hoorn in zee en kwam na een zeer avontuurlijke tocht eerst na een afwezigheid van bijna 7 jaren, den 15den No vember 1625 weer binnen. Zijn „Journal ofte Gc- denckwaardige beschhjvinghe zijner Oost-Indische Yeyse" is nog altijd oen zeer interessant boeiend reisverhaal. Een tocht naar Indië in dezen tijd is wal anders dan voórheen sedert het Suez-Kanaal is geopend, duurt dc reis per boot niet moer weken, dan voor- dien maanden; in de laatste jaren staat men voort durend draadloos in verbinding 't is alles weelde en gemak, aan boord het is een plezierreisje .il nu de Luchtvaart Van der Hoop was do eer ste, die naar Batavia vloog hij deed den tocht in 20 dagreizen en was ^27 uur in de lucht; met het verbeterde vliegtuig, waarmee de Amerikaanschc reiziger zich door Hollandsche vliegeniers /van Am sterdam naar Batavia liet vervoeren, was men 13 dagen op reis, waarvan 86 uren in de lucht. De thans volbrachte tocht de heenreis heeft het doei om tot een gerlegeld luchtverkeer tusschcn Nederland en Indië te komen, weer nader gebracht Met hel tegenwoordige materiaal is de luchtverbin- ding reeds mogelijk. Wanneer dc luchtweg geheel ge organiseerd is, bijzonder voor het doel gebouwd materieel"is aangeschaft en de voorbereiding'wel I overwogen is geschied, zal een regelmatige verbin ding stellig tot stand komen, Aldus de directeur der K.' L.,M. Niet alleen voor onze vliegeniers is de welvol- brachte tocht een succes en reclame, niet minder voor onzen vliegtuigbouwer Fokker. En niet enkel dit vliegtuig was kokker-fabrikaat, maar ook dat, waarmee Byrd van New-York naar Europa vloog en dal, waarmee naar Honoloeloe van San Fran cisco werd gevlogen. De fabrikant, die ook in Ame rika werkt, seinde in zijn gelukwdnsch na den ge slaagden tocht van Amsterdam naar Batvia om.: „Laat Hollands energie en kapitaal de plaats ver overen in het wereldluchtverkecr, welke onze voor vaderen hielden in de scheepvaart Nederland en In dië behoeven niet langer verwijderd te zijn van el kaar. Nederland alleen is te klein voor luchtverkeer en vliegtuig-industrie, maar het kan en .moet zijn aandt-cl veroveren in de wereldmarkt, waar onbe grensde mogelijkheden braak liggen voor Holland sche jeugd en ondernemingsgeest. Laat kortzichtige politiek en verdeeldheid de kansen niet bederven,' waar voortvarendheid en samenwerking zooveel kunnen bereiken voor,den Nederlandschen uiaam, de welvaart en de industrie''. VN v A <->L ft SB. MtS "i "i i II Groot 't winti door bijvoeging 1-2 or. B.V.M. p. dag p. varken bij*/iS r«tViraals Ofiiciteie Mettproei ©ode* leiding vu Het <tp GeM.0veria.Mg. van Landbouw De vnn«t "reibtjr» «xi 200 K2o B. V. M. v,» f. 49,12 mtti Jsa met 200Kilo Vudtmnl taf*81.-toüt dan ua'tgebroïlttljjlcenevlf&eftgncj. dierlijk zuiver eiwit in B.V.M. 62.6en A.B.D. dc X. Vitactinon Verteerbaar in Vitehmeel 43.6% (bevsi gaan, vitaminen) B.V.M. la bovendien goedkooper. Levering -door Hasdelaat oi CoSperatie.» Gehalte jègatrodeerd onder A.H.V. GELUKKIG TOEVAL Een antenne heeft een kind van twee jaar gered, dal te Asfordby uit een raam viel en 15 voet lager op een binnenplaats terecht kwam. Het viel juist op den drage mei haar kin en zoodoende werd de val gebreken. Zij had een snede aan den hals. GENTLEMAN-OPLICHTER Eenigen tijd geleden plaatste de heer C. \V. de M. bloemist-grossier te Den Haag, daar hij gaarne iemand zou willen hebben, die aangenaam met hem zou kunnen converseeren, .een advertentie in een der Haagsche bladen, waarin hij verzocht in con nectie te komen met een beschaafd persoon Dc advertentie had succes, een keurige heer, voor- Lretfelijk gekleed, met beschaafde omgangsvormen, reageerde er op en hot duurde met lang, of de M was dikke vriend met zijn nieuwen kennis, die ver telde Marconie-officier te zijn en P. M, A. O. te heeten. In het gastvrije huis van de M. kwam hij gaarne dineeren en den avond genoeglijk doorbren gen, doch de aardsche goederen zijn nu eenmaal zeer ongelijk verdeeld, na korten tijd lichtte de Mar- conie-otficier den bloemist in over zijn waarlijk de plorabele linancieele omstandigheden en deed een beroep op hem als goed vriend. üc M. wist er echter wel raad op, hij deed zijn vriend het voorstel, vertegenwoordiger te worden in Botterdam, opdat hij daar meer zaken zou kunnen doen met de bloemisten. O, aanvaardde dit aanbod gaarne en toondeVich in liooge mate diligent, hij bezorgde den beer t Lie M verscheidene bestellingen otot een vrij aanzienlijk be drag; over eeri maand zou over het geld hiervoor worden gedisponeerd. Toen de M op den afgesproken tijd zijne kwitan ties aanbood, bleek echter, dat de nieuwfe klanten reeds lang betaald hadden en kwitanties bezaten, voorzien van toe handteekening van den heer De M. zelf. Dc nieuwe vriend had deze handteeke ning vervalschl en de duiten opgestreken. Aangifte bij de poliLic volgde en toen bleek, dat de pseudo-marcoiue-officier een bekend oplichter was. die reeds door de Haagsche politie gezocht werd wegens verduistering van f 250en zich bo vendien aan poging tot oplichting had schuldig ge maakt door menschen warm te, maken voor een auto lociil van Rotterdam naar Batavia en daarbij een voorschot te vragen. De/er dagen is het aan de recherche gelukt, hem te Botterdam te arresteeren. Nadat pröces-vcrbaa' IISIIANDELING Tc AndijkvlJij kolkhuizen, is Zondag, na afloop van een za/gersfeesl, een Belg, genaamd A. Bos- schaerl, dpor een arbeider uit Drenthe, met een mes gestoken. De Belg is naar het Enkhuizer zie kenhuis overgebracht. r-> P» ccj TUSSCIIEN' 1935-EN 1940 't Is geen waarzegster, die.met koffiedik of een ei werkt, die voorspelt,!wat er dan zal gebeuren. Mussolini, de Italiaansche dictator heeft geprofe teerd, dat „wij ons tusschen 1935 en 1940 zullen bevinden op wat ik Mussolini een kruispunt der Europeesche geschiedenis wil noemen''. En hij spoort zijn volk aan tot toekomst-gevechten beweert dat er volken zijn, -die zich wjld.bewapenen, te land en ter zee, om een leerstellige oorlog te be ginnen, welke „in naam van de democratie dpr on sterfelijke beginselftn zal moeten worden gevoerd te gen dat weerspannige, anti-democratische, anti-lebe- rale, anli-socialistische en anti-maconnieke Italië". En daarom-is het'de welomschreven, fundamenteeie voornaamste plicht van het fascistisch Italië, zijn strijdkrachten te land en ter zee en in de lucht zoo sterk mogelijk te maken". Het programma beoogt: „vijf millioen 'man te kunnen mobiliseeren en bewapenen, de vloot te ver sterken en de, luchtvloot Aoo krachtig te ontwikkelen, dat de oppervlakte van'haar vleugels den hemel kan verduisteren". En hel volk iuicht geestdriftig, herhaalde malen.* En we zijn pp den weg naar Vrede!? 1 - OVERVALLEN In een hotel te Parijs zijn de gasten van een lm pressaria door een jong persoon, in gt zeischap een jonge vrouw, overvallen en berool 1. De gasten werden opgesloten; waan. de ropve vertrekken. Door een dienstmeisje weiden de gastei, uit hun, pijnlijke situatie, die een half uur had ge duurd, verlost. GEARRESTEERD De derde dader en'hoofdaanlegger der vele in braken, dezen winter in Bergen, in Noordholland ge- pleegd, H. B., die bij de ontdekking op. 18 Januari wist te ontvluchten, na met een revolverschot chef-veldwachter ie hebben verwond, is in Nöord Brabant gearresteerd en gevankelijk naar Alkmaar overgebracht. i ERNSTIGE BRAND T Plaatsje Neustuben in Oosl Slowakije, Is door brand geheel vernield- 249 huizen zijn m asch ge legd, waardoor 600 personen daichos zijn gewórden. Drie personen kwamen in de vlammen om, terwijl, zeventien anderen ernstig zijn gewond. dc ter FAMILIE-DRAMA In het Engelsche plaatsje St. Ives heeft .zich een ontzettend familiedrama afgespeeld. Mr. Frederick Harrison, een slager, werd in het begin van deze week op de binnenplaats van zijn huis dood gevonden. Zijn geweer lag naast hem. Zijn 19-jarige zoon lag, dooreen geweerschot gedood, naast het motorrijwiel, waarop hij had willen uit man. .Mevrouw Harrison werd eveneens dood In 1c keuken gevonden. Eenigc minuten tevoren had de 12-jarige jongste4 zoon het huis verlaten om een boodschap te doen. Toen hij terugkeerde, was 't drama feeds voltrok..«.n. VERSCHRIKKELIJK Mevrouw Eamiano van Zuid-Oranje (N. J.) en haar zeven kinderen, sfijn dezer dagen op een over weg door een trein overreden en geurol Mevr. Damiano bevond zich met haar kinderen in een dichte aato. Op den overweg weigerde de motor plotseling. Terzelfder tijd kwam er een trein 'aan; die den auto met de passagiers verpletterde.^Het ge-- zctsqjiap was op weg naar een 4 Juli-fegst. ERNSTIG VLIEGONGELUK Maandagmiddag is het marine-schoolvliegtuig S. 18 in de nabijheid van het vliegterrein aan -pe Kooij te Den Helder, vermoedelijk in een vrille gekomen en gevallen, met zijn neus in den grond. Van de beide inzittenden werd de een onmiddellijk gedood, terwijPde ander tijdens het verroer naar het Marine hospitaal is overleden. De omgekomenen zijn: korporaal-vliegtuigmaker Van den Boom, gehuwd en 25 jaar oud en korpo raal-seiner Bosker, ongehuwd, eveneens 25, jaaroud, Omtrent het vliegongeluk wordt nog nader-, ge ld;/- i, baaL-anyd:/^ logen hem was opgemaakt, is hij ter beschikking van re 1 uur waren de korporaai-vliegtuigmaker v. Haagsche politie gesteld. Dc gcnteleman-oplich- r zit thans in verzekerde bewaring. Dezer dagen is de autobus van den dienst Hoeren veen—Tjalleberd—Drachten met eenige Ileerenveen schc jongelieden, die van een bal te Gorredijk kwa men4 te Langezwaag tegen een boom gereden Een 7-tal werd gewond, waarvan de heeren Bokma en Fabcr zóó ernstig, dat zij direct naar het zieken w huis te Ileerenveen vervoerd werden. Mand'liggende"'Wron\tersteiüng'"Vs,"darhet' vliegtuig De auto is vrijwel^ vernielch Omtrent de oorzaak m een draaienden windstoot, een z.g. vrüle is geraakt ar. die ook ...,-iu.u._ e d. Boom" en dc korporaaf-seiner Bosker in' het schoolvliegluig S. 18 opgestegen voor een, oefen- vlucht. Woonwagenbewoners uit het nabijgelegen kamp zagen het opstijgende vliegtuig op geringe lioogtcT/plotseling met groote snellieid vallen- en mei üvn neus in den grond boren. Van der Boom, 25 jaar, gehuwd en wonende te Helder, was onmid dellijk dood, Bosker, 25 jaar oud en ongehuwd,, overleed tijdens 't vervoer per-Roode Kruis-auto, Omtrent de oorzaak van het oijgeval zal wel nim mer iels naders bekend worden; de meest voor de O zon, gij komt mij Veer genezen! O, gcuronsyolle (zomerwind, Ik wil in u gelukkig wezen Een diep-gelukkig menschen kind! k> Ik worstel in uw licht naar boven Ik stijg weer uit uw schaduw-dèn, Ik wal weer in mij zelf geioovcn, Dal ik gezond gezegend ben! t Zie, 'k heb mijn hoofd weer opgeheven, Ik wil een dappere kerel zijn, Ik wil weer vechten met het leven En lachen in den zonneschijn! Zie, 'k heb den moed om niet te klagen, Om iedere vreugd en ied're pijn Glimlachend, aan mijn hart te' dragen Den moed om een blij menscli te zijn! Den moed om zelf mijn lot te lezen. Tol het mij dood van t vechten vindt O, zonik wil gelukkig wezen Een diep-gelukkig mensehenkind! i - ADAMA VAN SCHELTEMA. i is niets bekend. De chauffeur-eigenaar, die ook 1 gewond werd, staat bekend als een voorzichtigen I bekwahm rijder. 4 De teere hnid van jonggeborenen, die bijna voort durend bloot staan aan smetten enschrijcen.elscht eenbljrondere zalf om de roode plek ken en ontstoken huidplooien te ziliveren en te genezen. Zulk een zalf als Akkers Klooster balsem, (60 cent) die dan 5ok in geen luiermand mag ontbreken. Koopt dbarom nog heden een pot - ook in tal van an dere gevallen zal Kloosterbalsem goede diensten kunnen bewijzen (bi) brand-, snij- en andere wonden, insectenbeten en als wrljfmiddel bij rheumatiek en spierpijn). Zijn heerlijk ver zachtende pijnstillende en ontsteking-werende eigenschappen zijn de oorzaak van het korte, oordeel van „Geeit goud zot goed" Bosker, wiens meisje te Helder woonachtig is,, verwachtte dien middag familiebezoek; hij'had dien tengevolge verlof gekregen om met zijn familieleden het vliegkamp te bezichtigen. Dit maakt het geval nog treuriger. GOED AFGELOOPEN Woensdagmiddag kwart voor tweeën, Voer een boot van <le Noordhollandsche Tramweg Mij,, komen-( de van hel, IJ, onder de Kamperbrug door, toen' plotseling in de tegenovergestelde richung een door een motor bewogen sloep onder de br'tig verscheen. Een aanvaring was niet te vermijden, doch door het uithalen door den schipper van de boot, viel de bot sing nogaL mee. In het sloepje zaten twee 'mannen en twee kinderen. De man, aie het bootje niet fee-" stuurde, geraakte bij het naderend gevaar zóó over stuur, dat hij te water sprong en een der kinderen, een meisje, meetrok. i 1 Op dc groote boot werd dit onmiddellijk^ merkt en menschen en bemanning op het tram-vaartuig snelden naar stuurboordzijde, .waar- de drenkelingen te water geraakten en slaagden1 'er in, het tweetal le redden. j, De man en het kjnd, die in dp sloep, waren ^We ven, kwamen met den scjirik vrij. Hei geheele geval was dus goed afgeloopen.

DDM | 1927 | | pagina 1