Eerste Blad Haarlemsche Bankvereeniginy EEN REIS NAAR INDIË HHHHS Uitgever: JAC. KROL - Beemster DMmurIBM M 2 Hanen HOOITIJD 1927 Hoofdpijn, Kiespijn BpeHi de Eerste zaaniandsene Loncnraom. ineiMidim lis, tastere» Vreest geen examen Gemeenteraad Oterleek. verzerm 7heep£ür) fleff's sin het nieuwe aföunt Schermers Nieuwsbode Zaterdag 2 Juli 1927. Ne. 27 .- Verschijnt zateköags TELÉF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. A Bijkantoor Purmerend: P. MOL, Padjedijk 3 - VUte Jldverfetrfiën, trr dij Blad voorkomends, wbrderr gratis geplaatst in Mljnhardt'a Hoofdpljutabletten, 60 en 30 ct. Hfjuhardt'e Kiespijntabletteii, 60 en 30 ct. Bijkantoor Purmerend 5 Telefoon No. 42 Verhuurt Safe-Loketten a f 6.-- per Jaar In haar Brand» en INBRAARVBIJR lokettenkast MIJNHAHlITs ZÏ5SHJWTABLETTEN Een zeer verzorgde kaart van Ned. Oost Indië, en een prachtige kaart, waarop de zeeroute, en de route door de lucht zijn aan gegeven, verluchten het smaak volle Keg's Thee-album, dat ellce voortvarende moeder voor haar kinderen zal koopen. De toekomst van onze spes patria ligt voor een grooLdeel in indië, en de moeder wensclit haar kinderen zoo vroeg moge*- lijk met haar toekomst-ideaal vertrouwd te maken. KEG's THEE in prijzen van 48-42-39-37-32 en 30 ct. per ons. Het smaakvolle KEG's THEE ALBUM kost 75 cent. In ieder ons KEG'S THEE bevindt zich een bon. Verzamelt deze bons en zendt ze infruil voor theeplaatjes naar KEG's THEE HANDEL te Zaandam. KORT NIEUWS van tegen buitengewone prijzen^ autobus-diensten verlaging poüttarieven de cycloon-ramp de man met de gouden tanden ontvreemding executies, roof, -moord ix rusland zijn kameraad gedood uit de venen achtervolging van 'n patiënt bedreiging dubbel ongeluk vingerjs afgehakt s- Abonqementóprijs', bij vooruitbetaling, 6 0 C en t per kwartaal, franco per post. -* Advertentrfen in te zendeii vóór Donderdagavond 10 uur, groote liefst vroeger. 1 PK IJS DER ADVERTENTIÊN 1 5 regels 60 Cent, elke regel meer 12 clgroote letters naar plaatsruimte,Bij abonnement volgens tarief. ■Bewijsnummers gratis. De Zomermaand is al weer len einde, de laüg- sle dag voorbij en" langzaam maar zeker korten de dagen al weer. Zomermaand, dat was dit jaar over 't geheel genomen, wel 'n Vreemd-aandoende naam. De dagen waren wel lang, maar de zomer warmte bleet meestal uit. '1 Was koud en guur en het leek vaak de tijd, i dat de wilde Noordervlagen Dóór de donk're straten jagen, Zware donderwolken kwellen Uit de branding en zij snellen Over de verkleumde landen Wal al ongelukken en ongemakken door stórm, hagelslag' en onweer, in de afgeloopen maand. En 't schijnt in voet streken der aarde heelemaal mis te zijn geweest, ja, wij kunnen nog van geluk spVe- ken, als we denken aan de vreeselijke overstroomin gen in hel Missisippi-gebied en ook uit CenlttuL- Azië kwamen ramp-berichten: de Transbaikol-spoor,- weg was ook geheel overstroomd. Daarentegenin andere gebieden geweldige droogte, zoodat bij va millioelien schapen zijn gestorven. Zelden m,aar was het weer voor zomerloilellen en in de,seizoènptantsen wordt dan ook steen en been geklaagd, hoewel het .eigenlijke „seizoen' nog niet begonnen i,s. Juli en Augustus zijn vooral de vitcün- tie-maanden, dan is bet druk in de hotels en pensi ons der badplaatsen en in de mooie streken des lands. Dus kan men daar nog op hoop leven. Treurig zag hel er ook uit voor land- en tuinman. Met sommige gewassen viel hef mee-, de aardappe len». hadden wel veel geleden van vorst en veel watl-r eu de opbrengst daardoor niet te groot, maai de «Verste prijzen waren nogal goed. Tal van fijnere gewassen- sla- en snijboonen enz., kunnen minder goedl tegen guurheid: ze verlangen zon en warmte en die ontbraken. HeV gras was, ondanks het gure voorjaar, nog al vrijt goed gegroeid, er was water in overvloed en ciawmn houdt het gewas. Maar in den hooitijd kan geeiji water gebruikt worden. En over 't geheel genome®, is de hooitijd vroeger dan voorheen de iiooimaaijud wordt niet meer afgewacht. Rikketikkend gaan de messen der' maaimachine door 't fiïj'as en Vellen tiet ter aarde; hel maaien met de zeiuTis wel niet geheet afgeloopen, maar de „hamyekemaaiers" van voorheen worden minder in aantal. Ook voor degenen, die zonder vaste baas, dus op goed geluk, naar Holland zijn getrokken oni daar in den hooitijd iets extra te verdienen, voor hen is het sleehté, natte weer een geduchte tegen slag. Sjouwend van "de eene plaats naar de andere, zijn sommigen van hen zelfs onverrichter zake weer huiswaarts gegaan. Voor den hoer zelf is zoo'n slechte hoóitijd ook in meer dan één opzicht een tegenvaller, slecht hooi is meestal duur gewonnen en in den volgenden win ter is het ook voor het vee minder goed en moet dan extra bijgevoerd worden. Zeker, boereu heb ben den ,naam, altijd te klagen, ook als er geen reden voor is, maar in zoo'n natte, gure voorzomer als nu, is het zeker géén tijd, dat ze con amore zullen aanheffen „Hoe vroolijk kan de boer toch leven". En onze Abtswouder boer heeft zijn „Hoe genoeglijk rolt het teven, Des gerusten landmans heert", ook z.'kér>niet op een regendag in den Hooitijd neerge schreven De weiders schijnen wel een goed voorjaar te hebben gemaakt, maar ze waren ook wel „wat te goed'*, volgens hun zeggen. Nu, wij allen zullen hel wel eens zijn, dat We wat het weer betreft, ook wel „wat te goed" zijn: boeren en bouwers, tuin ders en kweekers in de eerste plaats om hun-zelfs wil en voordeel, maar ook indirect in het belang van tal van zakenmenschen. En ook diegenen, die er dan niets mee te maken hebben zijn die er svet'? ze willen graag goed weer voor hun naasten en profiieeren er zelf dan toch ook van mooi weer stemt immers opgewekt en vroolijk. 1 Laat ons dan hopen op 'n mooie Hooimaand, zóo; als het zeker ook is geweest, toen onze dichteres Jae. van der Waals hel volgende versje maakte IN HET HOOI. I i Ik lag in het Rooi De hemel was mooi, - Mijn bed zacht en goed En het geurde zoo zoet. Ik keek met een zucht Van genot paar de lucht: Mijn geluk was als dat Van een spinnende kat. En ik dacht- '„Zoo meteen Moet ik op, moet ik heen Maar ik weet nog niet, hoe Ik dat kan, ik dat doe. Als nu spelenderwijs Mij de Man met de Zeis 1 Had «emaaigl als het gras, Dat dit hooi .eenmaal was. Ik behoefde niet op - méér te staan, niet rechtop Meer door 't levten te gaan r En dat lokte mij aan. Bij Apoth. en Drogisten,. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Want er is een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, terwijl Uw geest helder blijft behoeden U voor zenuwachtigheid Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten Den 2-1 Juni vergaderde de Raad der gemeente Olerleek. Afwezig de lieer Jb. de Boer. Mcdedeelingeti Bij den Gem-ontvanger Was in kas f 1007.9."» en bij het Gem. Electr. Bedrijf f 717.0». Ingekomen- 1. Do Begrooting van de Gezondheids-Commis sie te Purmerend oor 1928, met mededeel ing, dal Olerleek voor dal jaar f 21.25 zal moeten bijdragen. 2 Missive naar aanleiding van de adhaesie-Jie- luiging aan' hel adres der gemeente Middelie, be- lretfende het leidingwatergebruik ten dienste van de veehouderij, waaruit blijkt, dat voor een afname van minstens 4(10 kul) Meter, 25 cents per kub Meter moet worden lietaald, terwijl voor huishoudelijk ge bruik toeslag zal moeten worden betaald 3 Kennisgeving van Keuringsdienst van Waren; dal door Otcrleek f 17.21 teveel is bijgedragen. 1. Idem van den Inspecteur der Dir. Belastingen, dat het geraamde bedrag Hoofd. Omslag I 7009.— zal bedragen. s Alle deze voor kennisgeving aangenomen De lieercn Jb Akkerman, P. Bontes en J. M d< Koning, werden aangewezen als Commissie,lieden om de geloofsbrieven der nieuw gekozen raadsleden te onderzoeken, welke iu orde werden bevonden, waarop tot toelating werd geadviseerd. De heer Bontes feliciteerde de aanwezige herko zen leden en 'verklaarde, nog hetzelfde vertrouwen in hen te steïten als weleer en hoopte, dal ook van de pieuwe leden te kunnen getuigen. Zonder hoofdei, sl werd een voorstel vuil B en W. aangenomen, om de verordening op den Keurings dienst van waren te wijzigen. Het indertijd dooi den raad genomen bestuit, waarbij liet verboden is melk al te leveren met een lager velgehalte dan 2 75 pCt., is door den Minister goedgekeurd. Machtiging werd door den raad aan B en \V. verleend tot het doen van af- en overschrijvingen, dienst 1928, tot een bedrag van f21109. Eveneens voor ©ene wijziging der Begrooting 1926 waarop een post van ontvangst van f 137 85 niet voorkomt en een idem van F 0.80, ingevolge de Dager Onderwijswet De 'Yoorz bracht nu ter tafel liet rapport der Commissie van Aalst, betreffende de Kanalisatie van West-Friesland, waaruit bleek, dat de gemeente is aangeslagen voor een bijdrage van f 400 's jaars, gedurende 40 achtereenvolgende giron, wat volgens een becijfering van een raadslid-rekenmeester de kapitale som van f 10000— in totaal wordt. De Voorz deelde mede, dat dit rapport niet door B. en w is liesproken, maar achtte hel toch ge- wenscht, dat de desbetreffende vergadering zou wor den bezocht, teneinde meer inzicht in de zaak te krijgen. De hoeren Dekker en Wilteveen verklaarden zich voorstanders van goede waterwegen De lieer Spaan, die nog niet overtuigd was van de noodzakelijkheid, werd door den lieer Dekker gewezen op hel groote nut daarvan Na een vrij langdurige discussie over de/e zaak, besluit de raad, het college van B. en W. aan te wij zen, om de vergadering te Alkmaar te bezoeken Bij de rondvraag informeert de lieer Witte veen, hoe of het mogelijk was, dat hier voor de candidaatj s te 1,1 in ge n voor leden van den raad 23 handteeke- ningen 'vereiseht werden, terwijl spr uit art 10 der Gemeentewet was gebleken, dijt voor Olerleek 9 handteekeningen inoodig waren. De Yoorz. antwoordde, dat bij zijn ziekte de loco- Burgemeester de Kieswet bad geraadpleegd, waarin was voorgeschreven 25, doch dit is gebleken, on- juisl te zijn. Op verlangen van den heer Wilteveen, zegde de Yoorz. toe, uitvoering te geven aan de door den raad goedgekeurde aanslagen vastrecht. De heer Bontes verklaarde als Lid der Commissie voor de Tuinbouwbelangen een onderzoek te heb ben ingesteld. Hem is daarbij gebleken, dat de kost ten voor bemesting per .14 A. in hoogste instantie kunnen bedragen f170.—. Spr. gaf een nadere defi nitie van zijn cijfers, waarbij dé mogelijkheid niet is uitgesloten, dat door grondonderzoek enz. de ge- gegeven cijfers nog een kleine wijziging ondergaan. De heer Witfeveen had ook getracht, zich op de 'hoogte- te stellen van die gemeenten, waarvan de raad zich garant verklaarde voor de tuinders, z.a» de provincie vermoedelijk wet 50 pGt. overnemen,, als voorioopige maatregel. Spr. vertrouwt, dat deze zaak in de Zomerzitting van -de Staten wel een ern stig punt van bespreking zal uitmaken. De Voorz. wilde dit punt voorióopig maar laten rusten, tol de tijd voor ingrijpen gekomen is De heer Spaan hoopte, dat prijs en producten zoo goed zullen zijn, dat «onze bemoeiingen niet noodig zijn. Na sluiting der openbare zitting, ging de raad in comité. - OPRUIM Wij vestigen er nog eens de aandacht op, dat liet port der bitmeiilandsche brieven tot en mei 120 grain is verlaagd op 71/.., cent Het port der brieven naar Suriname en Curacao ViOrdl \oor een gewicht tot en met 20 grimi e\en- eens gebracht op 7'/j cent, dat voor de brieven naar Oost-tndië van ëen/elfdc gewicht blijfl, voor- loopig gehandhaafd op '10 cent. J VLIEGEN De passagiersvluchten va nde K. L. M. te Assen zijn een groot succes geworden'. Alleen Zaterdag gingen er 260 passagiers de lucht in Ware het ver wachte tweede vliegtuig gekomen, dan zou dit aantal dubbel zoó groot zijn geweest Nu dit door onvoor ziene 'omstandigheden niet kwam, moesten plm. 300 personen teleurgesteld worden Zondagmiddag des morgens was het weer te slecht. hebben er nog 100 nierisclien gevlogen, zoodat in totaal de K L M, 400 passagiers te As sen heeft, gehad Een mooi succes 'bij hcL niet zeer aanlokkelijke weer. Hel tolaal van de door hel Ned. Steuncomité 1927 bij benadering berekende schade, door den cycloon veroorzaakt, bedraagt f 2 800,000 en niet 1 1.8Ü0.Ü0U, zooals eerst door het Comité tengevolge van ©en typ- lout was gemeld. Ged Staten van Noord-Holland hebben aan P. Ko'U, J Tuinman, en J F. Willter, le zanien vormen de de Eerste Latigendijker Auto-garage en Autobus- onderneming le Oudkarspel, vergunning verleend tot hel onderhonden van een autobusdiensl van Oudkar spel naar Alkmaar en van een dienst Oudkarspel— Purmerend, Aan M, Hellingman le' Hoorn is vergunning ver leend voor een dienst Hcmrn—Alkmaar over Grost- hui/en en Beemster f Tegen het einde van de vorige maand kreeg de HaagscRe politie een ongeteekenden brief, waarin de aandacht gevestigd werd op een man en een vrouw, die beiden door de Haagsclic politic we gens verschillende misdrijven gezocht zouden wor den, terwijl de Amerikaansche politie reeds venteen lijd moeite deed, oitt^deu man ie vinden In aen hriet werden geen n;®tee persoonsaanduidingen ge daan. wet werd oen irabes te Amsterdam opgegeven, waar de man en de vrouw eenigen tijd verblijl zou den bobben genomen. Een onderzoek in liet aangeduide perceel te Am sterdam le\erde weinig op, dat voor do polilie be langrijk was, vertelt de" „N. JL Crt." Alleen kwam zij den naam van de vrouw te weten Het bleek een vreemdelinge le zijn, die reeds meermal en over tie grenzen was gezel. Meer belangstelling toonde de Vreemdelingendienst voor den man Alle gegevens 1 omtrent hem ont braken Men wist slechts, uit den bewuslen brief dat hij verscheidene gouden tanden in zijn mond had Eenige weken lang hoorde men niets meer van de zaak Verschillende menschep, wier gebit min ol meer in het oog loopend van het edele nfetaal was,voorzien, werden door de politie geobserveerd. Iels "verdachts werd echter niet opgemerkt Zondagmiddag tegen vijf uur zag een rechercheur van den Vreemdelingendienst in de-Javastraal een man loopen, wiens mond zeer rijkelijk van goud was voorzien. 11 ij nchfte het woord tot den man en uit diens antwoord bleek, dat hij mei den vreemde ling te doen had De man begon den rechercheur toen te inleresseeron en na nog een kort gesprek te hebben gevoerd, zei de politieman eensklaps wie hij was en vroeg hij den vreemdeling, zijn pas le too- nen Dc/e loonde toen een pas, afgegeven door de Poolsche regeering op uaam van N Mugdad liet bleek echter, dat de pas reeds geruimen tijd afge loopen was en datveen Nederlandse-li visum ontbrak Iloa de Pool op dezen pas over onze grenzen ge komen is, is lot nu toe niet opgehelderd De rechercheur nam den man inee naar 't hoofd bureau en daar werd hij aan een verhoor- onder worpen Hij begon inet te verklaren, dat hij eet» Pool van geboorte was, maar liever Engelsch dan DuLtsch sprak daar hij vele jaren in Ajnerika ge woond tuut, Hij had daar veel geld verdiend, maar ook alles weer verloren Op een vraag, waarom hij nu in Den Haag ver toefde ,zeide hij, dat hij wel eens wat van Holland wilde /ion en daarom een lxvoek bracht aan de resi dentie De politie vond dit echter zeer zonderling, daar 's mans lotale bezdtingeti ruim I 2 bedroe gen Men vermoedt dan ook, dat hij Amerika om andere'redenen veriaten heeft Volgens zijn opgave had hij de laatste .maanden lo Brussel gewoond De politie zegde hem aan, dat hij ovyr de grenzen zou worden gezet, daar hij niet in het be/at was van behoorlijke papieren eii geen voldofcnde middelen van bestaan had Hij zou naar België uitgeleid worden.. Toen M, dit hoorde, werd hij zeer zenuwachtig en gejaagd en verklaarde nadrukkelijk, niet naar België uitgeleid te willen worden. Een bepaalde reden hiervoor wilde hij niet opgeven. In hel begin der week vervoegde zich bij den fietsenhandelaar J v. V. in de Spnnjaardstraat te Rotterdam, een onbekend gebleven man, die veen rijn wiel te huur vroeg. Na luertnede ongeveer een half uur te zijn uit geweest, kwant hij terug, omdat er iets aan de fiets kapot was. v. V, repareerde dit, terwijl de huurder stond le wachten. In dien tijd wist de man uil de jas van v V., welke deze ergens had neergelegd, een portefeuille te stelen met 205 gul den aan bankpapier er in. De rijwielhandelaar be merkte dit onmiddellijk, nadat de huurder weer ver trokken „was, ging hem achterna en slaagde er, in, zijn eigendommen terug te krijgen Hij liet den dief loopen. Via -Hctsiiiafors komen berichten uit Moskou, vol gens welke daar ter stede 27 personen, onder wie cenige vrouwen en kinderen, zijn geëxecuteerd, om dat zij zich aan contra-revolutiofnaire propaganr da zonden hebben schuldig gemaakt. Tc Kroonstand werden negen officieren en ma trozen, die men beschuldigde; dat ze ongeoorloofde betrekkingen met buitenlandsche mogendheden had den onderhouden, gefusilleerd. Te Pskow zouden zeventien boeren, die sinds den boerenopstand van 1926 in de gevangenis- heb ben gezeten, evenóens ter dood zijn gebracht. Een voormalig officier van het leger van Kólts- jak, Martin genaamd, op wiens bbvel indertijd meer aan 89 personen zijn doodgeschoten, is Ier dood veroordeeld. Uit Moskou wordt verder gemeld, dat bandieten het zakenkwarfier van de Mongootsche hoofdstad Oergn leeggeplunderd en verscheidene personen om het teven gebracht hebben. Vervolgens staken zij de huizen in brand, waardoor groote -materieel© schade- ontstond. Er zijn talrijke gewonden. Voor de Haagsche Rechtbank heeft dezer dagen terecht gestaan een polderwerker uil Hoogerheide, gemeente Woensdrccht, thans gedetineerd, ter zake van zware mishandeling, den dood ten gevolge heb bende In den morgen van 20 Mei jl., zat vcijdachte met eenige kameraden, dorpsgenoten, in een loods, onder Lcidschendam, koffie te drinken. De jongens hadden gewerkt op de spoorbaan Om een kleinigheid ont stond twist tilsschen verdachte, die juist nah het brood snijden was, en zekeren Jacobus van Loon. Verdachte heeft loen het mes l>ewogen in de rich ting van Van Loon, die tegenover hem zat. v Verdachte ontkende de bedoeling gehad te heb ben, Van Loon te doaden. Hij droeg'dezen heele maal geen kwaad hart toe. v Het mes was tusschen de vierde en vijfde rib van Van Loon door in diens lichaam gedrongen- 'waarbij de hartstreek getroffen werd en een ernstige, ver bloeding ontstond, Het slachtoffer was bijna on middellijk dood Het O M„ waargenomen door Mr. Polman, eisch ic wegens zware mishandeling een jaar en drio maanden gevangenisstraf. Verdachte'? raadsman, Mr. Van der Heijden, be toogde, -dat opzet van de zijde van verdachte' niet bewezen was en dat hij derhalve zou moeten worden vrijgesproken. Subsidair beval pleiter verdachte in de clementie van de rechtbank aan. Een verzoek, om verdachte in vrijheid te stellen, wees de rechtbank af. Uitspraak 5 Juli a.s. Niettegenstaande de meer hoopvolle verwachtin gen. die men diL voorjaar in de Drentsche Venen had en die men, wat prijs en afzet betreft, thans koes tert, heefl het minder gunstige weer van* de beide laatste maanden {le vooruitzichten zeer donker doen worden. Andére jaren is omstreeks den langsten dag, wanneer met het graven van groote fabrieksturf wordt opgehouden, een gedeelte van de turf half droog, terwijl de bagger en kleine turf zoo goed als verscheepbaar was. Nu is hel daar nog ver van af. De turt, die in het begin van het,voorjaar ge graven is, verschilt thans nog zeer weinig wat droog te betreft, van de in deze maand gegraven turf. Als het weer niet spoedig omslaat, en drogend;Wordt, versyacht men algemeen in de veen streken, dat er groote partijen turf sterk in waarde zullen vermin-, deren, doordat de vorst kan invallen voor zij dróóg is en in hoopen gemaakt kan worden. In elk geval staat nu reeds vast, dat het voor vete gezinnen, die een bepaalde hoeveelheid turf droog maken, moeilijk zat worden de turf naar beboeren te bewerken, omdat het regenachtige weer het hun heeft belet, regelmatig voort te werken. Ook wan- neer het weer omslaat, zal het dezen herfst moeite kosten, in de venen behoorlijke droge fabrieksturf te vinden Ook wat de bagger betreft* is het uitzicht minder mooi. Dit veen droogt echter veel sneller en het gevaar, dat men deze dit jaar niet droog zal krijgen, is niet zoo groot. Het is op het veen thans zoo nat, dat men fhatts in hel hartje van den zomer, op vete veenwegen'niet" kan tietsen, wat zeer zelden om dezen lijd van het jaar is voorgekomen. Bij wijze van proel heeft de Minister ©en 150- ial Ncdcrlandsclie arbeiders, die in Duitschland ver blijven, maar daar werkloos geworden -zijn, doen plaatsen bij de werkverschaffingen ia Drenthe, om op deze wijze te bereiken, dat de steunverleeniag aan in Duitschland wonende Nederlandsche arbei ders kan worden ingekrompen. Men denkt bij het slagen van deze proef nog meerdereWerklooze Ne- deriandsche arbeiders, die in Duitschland wonen, bij de Nederlandsche werkverschaffingen te plaatsen, fntusschen is men nog steeds bezig arbeiders uit Ernmoii en andere veengemeenten te "plaatsen ia de Duitsche veenderijen gelegen, te Twist en bij Olden burg. Maandagmorgen omstreeks kwart voor ,12 heeft /ich te L.eiden een niet alledaagsch gevat afgespeeld. Een arbeider had een stukje ijzer in het oog ge kregen en was, om dit te doen verwijderen, naar het Academisch Ziekenhuis gegaan. Daar vernam hij, dat een kleine operatie noodig was. Toen .nu d© doctoren, alvojrensjdaartoe over te gaan, zich even verwijderden, nam de" arbeider, die blijkbaar weinig voor een operatie gevoelde, zoo-'snel als hij kon, de beenen. Toen de doctoren dit bemerkten, requi- reerden zij dadelijk de ziekenhuisauto en zetten dén vluchteling na, die"zij bij de Haarlemmerstraat in haalden. De auto remde uit alle macht, twee docto ren sprongen er uit en poogden den man te nood zaken, met hen naar liet ziekenhuis terug te koeren. Deze had daar echter weinig ooren naar, waarop de doctoren de hulp van den daar posteerenden ver keersagent inriejien. Deze beduidde hun echter, dat de man volkomen vrij wns, zich at of nietaan een operatie te onderwerpen, en dat hij daarom, hoe gaarne anders ook bereid de heeren van dienst te zijn, ditmaal zijn hulp niet kon verleenen. Intnsschen had de onwillige patiënt door de menschen-menigte, die op dit drukke punt inmiddels ^(iis samengeschoold, ©en veilig heenkomen gezocht en zich aan het oog der hem achtervolgende docto ren weten te onttrekken, die tenslotte, teneinde raad; met den auto, doch zonder patiënt, naar het zieken huis terugkeerden. Dezer dagen verscheen Op het Zwitsersche- ge zantschap te Parijs een jong student, geboren le Genëve Hij deed het verzoek, hem aan een som gelds te helpen. Toen dit werd geweigerd, haalde liij een revolver te voorschijn, waarmee hij zich een koeel door het hoofd joeg. Levensgevaarlijk gewond is hij nüar een ziekenhuis vervoerd. Bij Mans, in de omgeving van Parijs, kreeg Dins dagnacht een automobilist op den weg een on gei uk £te't zijn auto. Toen hij bij het dichtsbij gelegen boe renhuis om hulp klopte, vuubde de boer, die in den waan verkeerde, een inbreker tegenover ziclï te heb ben, met een geweer op hem, waarbij hij doodelük werd gewond. J Een zoontje van R. Kloosterman te Westergeest, logeerde bij zijn grootvader R. Blom te Kooten< terwijl hij met de kinderen van diens buurman m. van der Land speelde, kwam hij op hel idee. om een turf met een bijl door te hakken. Het jongetje van v, d. Land zou de turf vasthouden. Toen de jong© IC. toesloeg, hakte hij bijna drie vingers van de hand van zijn speelmakker. Deze is onmiddellijk naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen vervoerd.

DDM | 1927 | | pagina 1