HD TP urorM ilnifi Ëbj&hm immeMiiaiuii 2 mailen Eerste Blad 3Cu1p na rampen P. DOEIS, Pacini KAAS Smaakvof/e Oscar Smifs Bank! Bezoeki fte Eerste zaaniandscne Lunciram, Rieywodi ns, amsierdam N00TMU5CAAT Uitgever: JAC. KROL - Beemster neemt geiden! deposito en qd prolongatie en geelt 4% SpaarbanHDoeHies Dit. Ma ücfverfsrrfiërr, in cïtf Sïad voorkomends, worden graf is geplaafsf in Schermers Nieuwsbode Gemeenteverslag. Groole Kruftdhazen f i.75 per stuk De allerbeste 4© cent per on& bij KORT NIEUWS Op Uwe uitstapjes,^, Zouier§proe(eii 80e Jaargang Zaterdag 25 Jnni 1927. No. 20 TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. PO'STBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 FIJNE KWALITEIT ZWAAR GEWICHT LAGEN PRIJS plaatjes en een boeiend geschreven reis verhaal, een groot aantal penteekeningen en Uwe fantasie laten U van „Een Reis naar Indië" evenveel genieten, als ware ge passagier op een groote,mailstoomer. Ge ziet de schoonheid der Epgelsche kusten; een oogenblik waant ge U in een sprook jesland bij het aanschouwen van Algiers. PU Rn E R END, Met een zeiijacfit in den storm. CASCADE DROPS CASCADE DROPS droogte het verruimen van 't noordzee-kanAal de zuiderzeewerken auto-ongeluk gewaarschuwd ver- dwijnen spoedig door een pot Hprutol. Bij alle Drogisten. 'A t isf»' VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling<5 0 Cent per' kwartaal, franco per post, AdvertentiEn in te zenden vóór Donderdagavond 10 nar, groote liefst vroeger. PRIJS I)ER ADVERTENTIÊN I -5 .regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters raar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. in de raadzaal fatsoenlijk te zullen gedragen. Daar er nog andere zaken, legen den heer Core- mans aanhangig zijn gemaakt, O.a. de mishande lingszaak van den heer Hermans, gepleegd tijdens een raadszitting, was hem medegedeeld, dat er bij de berechting dezer zaken rekening zou, worden ge houden in hoeverre hij de Ihans gedane belofte na kwam. - De heer Coremans heeft de wijste partij gekozen en houdt zich voortaan verre van de woe lingen der Rotterdamsphe raadszaal, VREEMDE BROEDPLAATS Bewijsnummers gratis. Burgemeester en Wethouders van BEEMSTER ma ken bekend, dal liet door hen aan' den Raad gedaan veKslug van den toestand der gemeente over liet vo rige jaar, tegen betaling der kosten, ter gemeente secretarie verkrijgbaar is gesteld. Beemster, 21 .luni 1927. Burgemeester en Wethouders i voornoemd, W. DE GEUS, Burgemeester. W.' MOLENAAR, Secretaris. Nauwelijks is de ecne ramp voorhij in dezAn tijd, of er wordt al weer 'n andere gemeld. Voor dep stormramp in liet Ooslen des lands, die nu reeds tien slachtoffers heeft geëischt, is men druk bezig om inzamelingen te houden en het schijnt, ,dat ook nu weer "11 Hink bedrag bijeen zal worden gebracht. Maar er zijn, ook in ons gewest, .min of meer plaatselijke rampen van den hutslen lijd- te Andijk heeft de hagelslag, den dag voor Pinkster, aan som migen duizenden guldens schade berokkend en het is dan ook niet te verwonderen en ook zeker te billijken, dat men daar ter plaatse, de in te zamelen gelden wil bestemmen voor de eigen gemeenteiiaren. De storm van verleden Zondag heeft, evenals hel noodweer van den vorken Vrijdag, ook groote scha de aangericht; alleen door hagelslag heelt men te Yiiikcvecn wel circa tienduizend gulden Schade aa:i de glasculluur. Reeds eerder is het denkbeeld geopperd, om bij groote rampen internationaal Ie helpen- de Volken- v hond zou dan bijv. over een fonds moeien beschik ken, om daar uit tc putten. Maar hoe gewenseht dit zou zijn, en in de toekomst denkelijk ook wet verwe zenlijkt, men zou eerst nationaal kunnen beginnen. Men weet, dal het Roode Kruis en liet Oranje Kruis bijv. al dadelijk voor een deel financieel kunnen steunen, en als er op onze Staatsbegrooting jaarlijks een flink bedrag voor een dergelijk nationaal fonds werd geplaatst, zou dit zeker algemeene instemming vinden. Er wordt nu wel beweerd, dat bij de? gewone collectes de incest kapitaalkrachtigen vaak met bij dragen in verhouding tot de minder bedeelden. Maar daar tegenover staal, dat hij Staatsbemoeiing de wel dadigheidszin minder gelegenheid zou krijgen, om zich te uiten cn zeer velen willen juist gaarne na rampen blijk geven van hun medegevoel met de ge- troffencn. NT/ Ook is het denkbeeld geopperd, om tot leniging van den nood bij rampen een extra-loterij le houden. In het llbld. werd dienaangaande geschreven: „Als de regcering bevoegd was om, bij groole na tionale rampen, terstond' een exlra-loierij tc doen honden, die zeer snel zou moeien afloopcn, en waarvan de gansehe netto-opbrengst, dus nu bijv. 600.000 gulden, tot leniging van den nood zou strek ken, dan zou zij daarop dus aanstonds kunnen reke nen en die ontvangst dus zélfs reeds goeddeels kun nen verdisconteeren. Zij zóu als 't ware, altijd onmid dellijk over zes ton kunnen beschikken, want liet is zeker, dat die extra loten er even grif zouden wor den genomen als de gewone. Eu hel lijkt ons mogelijk, dat men van rechts legen zoo'n bijzonderemamp-loterij niet hetzelfde bezwaar "zou hebben als legen de gewone Staatsloterij, omdat immers ook voor particuliere loterijen mei een lief dadig doel, volgens de Lotcrijwel, vergunning kan worden verleend en herhaaldelijk wordt verleend, ook onder rechtsche Ministeries. Waarom zou men dan, .voor zulke ujtzondcrings-calamiteiletj, hel ver trouwde en overal gevestigde apparaat niet mogen gebruiken, dal men in de Staatsloterij nu eenmaal heeft". Men ziet, dal er veie wegen worden aangewezen, om hel doel te bereiken, n.l. geld te verkrijgen om liulp te kunnen verleenen na rampen. En daar wc in ons land de laatste jaren nog ai vaak eens rampen hebben gehad, waarna hulp aan de getroffenen noodig was, zal uit al die denkbeel den cn plannen, zeker' wei iets voort komen. Maar nu we nog zoo ver niet zijn, zal ook dezie. keer zeker niet de gewone collectes ook nog wel een flink lied rag bijeenkomen; in tal van plaatsen heeft men al een goed voorbeeld gegeven. Onder Follega heeft, naar de „L, Crt." meldt, een scholekster, in Friesland „Stranijoap" genaamd, tot aroedplaatx uitgekozen een plekje binnen de tram rails, tusschen den Sneekcr straatweg en het wacht- Imiajc Fullegj. Du 'nieren liggen haast legen één dcc - rails. Als de tram nadert, huppelt het anders' zoo schuwe beestje vaji de eieren en wacht terzijde van de baan tot liet gevaarte voorbij is-, *s Nachts, wan neer de tram van half twaalf daar passeert, gaat het een poosje le voren van het nest. Mogelijk neemt ze hel naderen van -de tram! aan het dreunen van den grond waar; en plaatst zich weder op de eieren, zoodra hel rollende monster gepasseerd is. Dagelijks rijden zoo tien trains uit beide richtingen voorbij en als een trouwe vogelmoeder volbrengt de „strani jeap" haar taak. Docli ook de mensehen. die gere- cr de „hooge hoornen'van het Bergerboscln I e'ken dag passeeren, zooals de bakker, de post, Woensdag le Bergen liet 31slc Provinciaal I kruidenier, deren haar niet; slechts als een - -1 vreemde passeert, verlaat ze eenige oogenblikken fladderende en angslige geluiden uitstootend, haar nest, ZENDINGSFEEST Onder werd Noord-Hot landschc Zcndingsfeest gehouden, dat, on danks het min gunstige weer, door eenige laonder- den bezocht was. De bijeenkomst werd geopend met een welkomst woont van den Voorzitter der „Vcreeniging voor in wendige zending in Noord-Holland", den heer Jhr. jflr. \V. G. Boreel van Hogélandcn le Velzen, die den lieer Jacob van Bcenen hartelijk dankte voor hel afstaan van deze zoo hijzonder gunstig gelegen plek in hel boscli, waar men geheet beschut was \oor zee- en landwinden. Spr. hoopte, dat deze dag bevorderlijk mocht zijn voor de ontwikkeling en den gesludigen bloei der vcreeniging, waarvan hij over tuigd was, dat zij komen zouden, doch zij, die ge- looveii, haasten niet. liter volgt een verhaal van vier mensehen in een boot, die 'nauwelijks aan den dood ontsnapt zijn. De vier mensehen zijn de luitenant ter zee Busse- maker met zijn-echtgenoote, een adelborst van het Kon. Instituut en de matroos Xe klasse Fokke. In hel zeiljacht „Urania" waren zij Zaterdagmid dag op do Zuiderzee gaan zeilen. De „Urania", een ta i éénmaster, eigendom van de Kon. Marine Jachtclub, Do openingsrede werd uitgesproken door Ds. A. was 0p dcn terugtocht, toen nabij liet Malzwin in :rw 11 h Alkmaar, die in een gloedvol betoog dc Zuiderzee, het vaartuig aan den grond raakte, mik van rie vervreemdino- van Gnd die in Hen pen motorboot uil Wieringen kwam de opvarenden te hulp; op ongeveer 200 M. afstand sprong de heder Bussemaker ever boord, teneinde de 4lijn op te pik ken, die was uitgeworpen, om verbinding té krijgen, in aar nauwelijks binnenboord, brak ze af. Dit was het begin van een gansehe serie ongeluk- Verwa sprak van de „vervreemding van God"die in den tegenwoordigen tijd overal tebespeuren viel cn zijn -gehoor opriep tot mede-arbeklers voor God's glorie Cn Zijn heiligen naam. De slotrede werd, gesproken door Ds. J. van Duijne te Zaandam, terwijl de verdere spreekbeurten - r, n I 11.» AAV v i-TVrKiii *«111 vzv^M. uunoenv IVX werden vervuld door Ds. G. l-erguson ie s-Graven- gen Nadat de heer Bussemaker naar het jacht terug hagc, Ds. M. G D. Gijsman te Zunderdorp en Ds. fI gezwommen was, gehikte het met zeer veel moeite L. Kiehl, van Hoorn. - - - - - Een zanguitvoering werd gegeven, door het Chris telijk koor „Soh dep gloria", directeur de lieer H. van Beek te Landsmeer. Het Christelijk Hannoniegezelschap „Nul en Ge- neen".. directeur de lieer L, van Essen te Edam, I verbinding to krijgen. Aan de lijn werd een tros' vastgemaakt, waarmede litfl vaartuigje -nfgesleept werd. Daar do scliipper van de motorboot naar Wie- ringen terug moest, en dé reizigers naar Helder, werd, zoodra men in diep water gekomen was, losge- nougen oirecieur «e neer l, van rssscn tc naam, gooid ert ging ieder op eigen gelegénhcid verder, gat een inuziekiiilvoenng en begeleidde den zang der UIaai. de ,^jrania" ankerde, teneinde even zijn opva- talnjke zendmgbezoekers(sters). Ietwat vreemd te renden in de gelegenheid te stellen, op adem te midden van deze zang- en muziekuitvoeringen klonk komen. het gekrijsch der reigerkolonie, die boven in de I „liooge boonien" genesteld waren en ztcli nu en dan krachtig lieten hooren. VECHTPARTIJ Dit ankeren bracht niet veel moeite met zich, maar liet anker weder te lichten, ging tengevolge van de zware zeeën uiterst lastig.»Eerst na twee uur was men zoover, dat liet anker biina binnen boord was, maar op dat oogenblik brak het gehcele. boord van Aanbevelend, J. A. SCHAFT. i dobber-rarnerenii ONZE WEGEN Zooals men weel, is de Wegenbelasting met 1 Mei in werking getreden. Uit het Wegenfonds zullen dc gelden geput worden, voor verbetering der wegen, waarvoor globaal 600 mill, noodig geacht wordt. Hoe liet geld hiervoor te vinden.' Bij oen op brengst van voorshands ruim 6 millioen guldon uit de Wegenbelasting en .'eveneens ruim 6 miilioen uit Rijwieliiclasting, gevoegd bij hel bedrag, dat nit an dere middelen door het Rijk zal worden ten koste gelegd '1.5 millioen en door andere onderliouds-- plichlingen 5 millioen gulden, samen 22 millioen kan gerekend worden, dat gedurende een 25 A 30-jarig tijdvak de noodigc middelen. voorhanden zullen zijn". Aldus de Regcering. Later heeft de Minister van Waterstaat beloofd, dal de regecring zou probcercii, om het in 15 a 20 jaar klaar tc spelen. - In de Kamer wensclitc men een nog kortoren ter mijn, maar veel werd er doOr de Regeering niet voor gevoeld. Mocht hel lijdvak verkorl worden, of ook als op zekeren lijd mei buitengewone energie ge werkt wordt, dan zal liet Rijk voorschotten geven en dus, zooals de Minister van Financiën zei: „als bankier fungeeren", IN DE LUCHT Men is dezen zomer wel erg druk bezig om voort gang te maken met „de verover hm der lucht"Dc eene/'Oceaanvlucht volgt Op de andere, steeds groo- ler worden' de afstanden, die men zonder stoppen aflegt cn liet is lang niet buitengesloten, dat binnen korten tijd een reis om de wereld .per vliegtuig wordt ondernomen'. Jules Verne's reis in 80 dagen, bij liet "Verschijnen van het boek nog slechts mogelijk met veel fantasie, 't wordt dan 'n boemelreisjo. En steeds meer mensehen maken van het luchlvoer- tuig gebruik. 01 over ja Jen de vliegtuigen in gröote massa de lucht zullen doorkruisen, zooals nu de schepen de zee, of de auto's de wegen? Wie zal het ihans nog een onmogelijkheid durven noemen? Dat nu voor het vliegen over andere landen ook nog'heel wat papieren noodig zijn, dit zal zeker en als ge 's avonds uitgaat kunt ge soms hunkeren naar lets verfrisschends Dan is Cascade-drops een uitkomst is bij Uwen winkelier ver krijgbaar m speciale Cascade- zakies 5 18 ets pet ons. FABRIKANTEN VAN «INQ-PEPERMUNT EN ITALIANO- WM&p- Yoor H.ir. Winkeliers -bij N.V. GEBE. EIIO RunnerendZaandam. goh: aldaar en R. D. uit Aalst, Beiden hadden in de ibriek reeds twist gehad en even voor h<jt beëindi gen van den werktijd verliet D. de fabriek reeds, om achter een boom op v. T. tc wachten. Zoodra deze verscheen, liep hij op hein toe. Hij gaf hem een he- vigen slag tegen liet hoofd. Dc aangevallene trok een mes en bracht D. een gevaarlijke wonde toe in den lillik. De dader heeft zich later vrijwiLtig bij de politie aangemeld en een volledige bekentenis afge legd Hij zeide uit vrees gehandeld te hebben, politie beeft hem in arrest gehouden'. Door de groole droogte in Centraal- en West Queensland, zijn tusschen de drie en vier millioen schapen in deze districten omgekomen.. Over één jaar —'maar 't zlil wel 1929 wordenI hoopt men zie groole nieuwe rschutsluis le IJmuiden klaar te hebben, alsmede de veranderde toegang tot de zee (liet Noordcrhoofd der dammen is dan inede verplaatst). Ma-ar dc schepen moeien niet alleen in en door de sluis kunnen, maar ook het Noordzee kanaal tot Amsterdam kunnen bevaren. Daarom zal ook liet Noordzee-kanaal verruimd worden, voorl'do- pig wil men een kanaalverruiming tot stand brengen, waarvan de kosten, zonder die van do onteigening, zijn begrool op 12.250.000 gulden. strubbelingen mering ingetreden en was er geen sprake meer van zeilende naar Helder le komen. Dies besloot men ter plaatse den nacht door le brengen. Gelukkig bood hel jacht voldoende slaapgelegenheid aan. Maar tie tegenspoeden waren nog niet geëindigd. Te ongeveer half vier in den morgen brak een ge weldige storm uit; de windsnelheid steeg tot 21 M. iie# seconde. Onder die omstandigheden kon van zei- ien niets komen. De wind was na zes uur weer gaan Je hggcn en van Z.O. geruimd naar Z.Z.W. Na negen uur des morgens evenwel stak de wind met ver nieuwde kracht op, bereikte zelfs le half 12 bijna een orkaankracht, n 1. een snelheid van 29.5 m. per seconde en ruimde naar Z.W'. Door den krachtigen wind werd het anker los geslagen en het jacht met los anker voortgesleept. Na moest het anker worden gekapt en moest men iu ded feilen stond verder zeilen. Dicht bij" dé Heldersche kust, op slechts enkele honderden Meters uit den wal, kwam de geweldige windkracht; het jacht luisterde niet naar net roer, Cl iel (iVJl l J Cl 1 V 1 M IO I.V1 UV Al A Vv L AAIAUA AAv* A wwl liet voorzeil scheurde en de toestand werd hachelijk. Het grootzeil hield het nog uit. Men was op ondiep water en stond voor-de keus, aan den grond le ge raken, of 7. g. te halzen, d.w.z. het zeil om te gooien. Men besloot tol deze laatste manoeuvre; met een onlzetlcnden klap kwam de boom over en sloeg het bakboordswanl stuk. liet nu vóór den wina lig gende vaartuigje vloog nietgroote snelheid weer lerug naar Wieringen Met een geweldige vaart gipg het verder. Wederom kwam nieif- veilig voor de haven van Hen Oever op Wieringen. Maar de „Ura- zijii begrool op «...„w.. Hel Kanaal zal dan een bodembreedte verkrijgenz - -- van 73 M., een bodemdiepte onder kanaalpeil van I Jlllslorde in het geheel niet naar het toer, kon 12-50 M. (13 M. -NAP.) cn beloopen van 3 op 1.1 d dan ook wel beter worden; tegenwoordig zijn nog veel paparassen .noodig. Men zou zeggen, daL de controle in de lucht anders niet gemakkelijk is cn aanhouding haast onmogelijk, tenzij hij landing. Of dti' vliegtuigen later ook zidk een groole verbetering zullen toonen, vergeleken hij die van thans, als het geval is met de Oceaanschepen van nu, vergeleken Dij do eerste scheepjes, waarmee de aerde wert oin- geseylt? Het spreekt vanzelf, dal hel pensachtige werk, dat dc droogmaking der Zuiderzee is, ook m liet buiten land dc aandacht trekt. De „Holland Ejxpness" wijdt een in iiet Engelsch geschreven hoofdartikel aan dc droogmaking, om don vreemdeling naar deze beziens waardigheid van Holland te trekken. „La Justice" schrijft: „Do goede God schiep de wereld, behalve de Nederlanden, die door de Hol landers zelf werden geschapen". De „Kölnisehe Zeitung", spreekt van een werk „zoo ccnig en grootsch, als geen ander cultuurvolk heeft aan te wijzen". De „Times' noenit de droogmaking een der groot ste ingenieurswerken van deze eeuw en het blad kan slechts dc stoutmoedigheid en de ondernemings lust bewonderen van lien, die het. plan ontwierpen, terwijl hel alle succes bij de uitvoering loewenscht. Henry Havard, de vriend van Nederland, schreef o.a.: „Het is noodig, dat heel Europa nogmaals de oogen vestigt op dit kleine hoekje grond, veroverd op de elementen, geschapen door het genie 'van den mensch, behouden door zijn onvermoeibare volhar ding". w diepte onder kanaalpeil. Het totaal dor kosten van de verruimingswerken, builen die van aankoop en onteigening, wordt dus op f 17 millioen geraamd. - t Door de provincie zal 53.9 percent van de kosten der verruiming worden bijgedragen. .11. Dinsdagmorgen reed een auto op weg naar Brussel op den Rollerdamsugheweg bij Delft, waarin gc/elen waren Mevr. Geertsema, wonende aan den ltaamweg le Den Haag met een logé. Ter hoogte van dc scheepswerf „Boot", wilde (le chauffeur een autobus van de C A.B.-onderneming, welke voor hem uilrecd, passeeren, doch op hel moinenl, dat hij naast den autobus kwam, weck deze voor een wielrijder naar links uit. Het gevolg was, dal tie au^o van Mevr. G. op zijde godrongen werd en van den hoogen berin van den weg in een on diepe sloot stortte. Plotseling sioeg een vlam uit den carburateur van den motor en spoedig - stond de auto in lichtelaaie. Dc chaufleur, die zich aan liet stuurrad had vast geklemd, wist zich bet eerstuit liet geheel omge keerd liggende voertuig te werken. °Met vee! moeite gelukte liet hem hel portier te openen en de beide dames, die op den hemel van de'kap van den auto waren Wijven liggen, te redden. De auto was totaal vernield. Daarin bevond zich een belangrijke hoe veelheid paarlen, welke echter, nadat het vuur ge- bluscht was, door de politie is teruggevonden. Het Rollerdanische raadslid Coremans, is na zijn échec bij de verkiezingen, plotseling van het raads- tooneel verdwenen. Wet kwam hij tol dusver trouw de presentielijst teekenen, doch overigens bleef hij uit de raadszaal. De „Tel." verneemt, dat de heer Coremans voor deze handelwijze een goede reden heeft. Onlangs werd voor de rechtbank bij verstek drie wekeri ge vangenisstraf tegen hem geëischt wegens opruiing. Bij vonnis werd hij veroordeeld tot 25 gld. boete. Binnenskamers was den heer Coremans te kennen gegeven, dlU hij thans nog tot boete was veroor deeld, maar hij moest beloven, zich in het vervolg mocile, die werd aangewend om liet grootzeil te strijken, was vurceefsch; als een verwarde massa lagen de touwen dooreen en alles was ontzet. En al die vierentwintig uren waren de opvarenden zonder eten aan boord. Inmiddels was uit Helder liul[> aangerukt. Men begreep daar, toen dit verschrikkelijke" noodweer uit brak en men, met Wieringen tclefoneerende, ten ant woord had gekregen, dat de schipbreukelingen dajr iiiet«aan wal waren gegaan, dat zij in nood verkeer den. De lorpedoboot G 16 werd uitgezonden met een reddingsvlet van de N.- en Z.H. Reddings-Mij. op sleeptouw. In bet Amsteldiep werd de reddings vlet losgemaakt, om dc schipbreukelingen le zoeken; de G 16 bleef in het diepere gedeelte wachten. Lang, zeer lang zochten de mannon, zonder iets te- vinden on ware niet op een oogenblik de zon doorgebroken, zoodat men do witte zeileir van het jaoht had zien glinsteren, zij zouden Wellicht onverrichterzake zijn teruggekeerd. „Het was net een vogeltje op het water", vertelden zij, „wij konden het niet onder scheiden en het is touter toeval, of hoogere be stiering, dat yij het ontdekten. Het was iioog en hoog tijd, dat wij kwamen, een half uurtje later en de opvarenden waren wellicht met het scheepje zelf le gronde gegaan". Hel water stond reeas half weg in de kajuit. Hel was nog lang niet gemakkelijk, de vier men sehen over le brengen. Een voor één zijn zij over gesprongen; „de dame was nog het flinkste meneer." Daarna moest de terugtocht worden aanvaard naar de G 16. Het kostte den wakkeren mannen nog eenige uren roeiens, alvorens hen een sleepboot van de Zuiderzeewerken nabij Den Oever oppikte en ze naar de torpedoboot sleepte. Daar kregen de schip breukelingen brood en koffie, maar de wederwaar digheden van dit tochtje maakten, dat er weinig ©er aan liet voedsel werd bewezen. En te ruim f uur waren zij weer veilig en wel to Helder (N. v. h. N.)

DDM | 1927 | | pagina 1