SNIPPERS en reis naar Jnaie DE BIOSCOOP Uitgever: JAC. KROL - Beemster voor een neeriiiK oeoaK Koopt men mr Bezoekt de Eerste zaaniandsctie Lunchroom, meuuiendiik us. Amsterdam Schermer s Nieuwsbode van/1.25 Uarhensmarhi iel. 148 rurmerena DIENSTPLICHT. a 18 cent per ons, bij I v 11 KORT NIEUWS Verhuurt Safe-Loketten a f6.— per Jaar Brand» en IMBBAABVRIJfE lokettenkast De zuiverheid Aanbevolen HEERENBAAI 30e Jaargang Zaterdag 18 Juni 1927 TELEF. No. i0. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend; R. MOL, Padjedijk 3 Mq Jldvsrïsrrfïërr, in dif Blad voorkomends, worden g ral i s geplaafsf in in den lande willen gaarne een reis naar Indië maken. De - belangstelling voor onze koloniën groeit met den dagde vliegmachine en de radio bréngen ons schoone Insulinde veel dichter bij ons. Wij gaan onze kennis over Indië. steeds vergrooten, want ieder inden lande wenscht up to date te zijn. Overgang naar de aanvullingereserve, voor de U.L.O.Sóhool te Mldden-Beemster. Openbare Raadsvergadering Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 In haar CASCADE DROPS Een flescli fijne CASCADE DROPS ECHTE FRIESCHE VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling, 6 0 Cent pet kwartaal, franco per post. Advertentifin in te zenden vóór Donderdagavond lOnur. groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVKRTENTIËN I5 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. J' Bewijsnummers gratis. <s«r De Burgemeester der gemeente BEEMSTER brengt onder de aandacht van lrelanghebbenden, dat, behoudens onvoorziene omstandigheden, op 1 Octo ber 1927 naar de aanvullingsreserve zullen overgaan de gewone dienstplichtigen <ler Landmacht van de Lichting 1912, metuitzondering van hen, die dc eerste oefening met oen andere lichting hebben be ëindigd. De tot de aan Vuil Ingsreserve behoorendc dienst plichtigen zijn liestenul oriv in geval van mobilisatie eerst na de algemeene oproeping in werk'etijken dienst te worden opgeroepen en om' dan op te ko men bij de depots. De rijksgoederen verstrekt aan de dienstplichtigen, die op genoemden datum naar bedoelde reserve overgaan, zullen -v niet uitzonde ring van het zakboekje in December 1927 moeten worden ingeleverd. Blijkt hij de inlevering, dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den vereisch- ten staat verkeereij, dan stelt de dienstplichtige, wien het aangaat, zich o.a. aan liestraft'ing blooj. Nader zal aan belanghebbenden worden bekend gemaakt wanneer en waar*de inlevering moet plaats hebben. -*-• Beemster, 15 Juni 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. <f iP1 villi vi* i l 'N\*T reu oiis niet Shackleton naar de Zuidpool, doort woestijnen en hemelhóoge gebergten: ze laten ons de laatste, dagen van Pömpeji. zien en laten ze(lfs voorwereldlijke monsters op het doek verschijnen. Hel zijn hiel alleen amusementfilins, die gegeven worden; de wetenschap heeft z.elfs ontdekkingen aan haar te danken; we denken b.V. aan dc micro-films. In liet onderwijs zal het bewegende liehtbeeld een steeds belangrijker plaats innemen; de industrieele tlm is van groot nut en dient motie als retfame- mitlilel, men denkt:. bijv. aan dè films van Van Xelle, tie 'Maggi-films, de Holland-film, die in Ame-. rika voor onze bolgewassen propaganda maakt, enz. •En nog is tic film niet aan liet einde van baar moge lijkheden.- ze begint nog pas. Maar elke medaille heelt twee kanten. En behalve veel goeds, kan door den film ook kwaad worden geslicht: tie strijd over tie filmcensuur is tiaar om hel te bewijzen: Het bioscoopbezoek door kinderen (natuurlijk als vermaak, niet tie z.g. schoolbioscoop) vervult velen met bezorgdheid. En crimineeje des kundigen en psychologen ineenen dan ook van een „filingevaar" te kunnen sproken en in zoover sta tistieken een zijde van de Waarheid Ireliehten, schijnt hun oordeel niet zonder grond. Maar hoe hot zij, tic film' heeft zich nu eenmaal in de moderne samenleving een groote plaats ver overd, tlio haar onmogelijk meer kan worden ontno men. We. moeien bok' bier tic minder goede invloe den zien le beperken; die geheel wegneiiilen zal 'natuurlijk wel niet gaan. En dóór zeer bevoegden is tic niceiung uitgesproken, dat, eer we 50 jaar ver der zijn, de boekdrukkunst misschien door de greo- tere eif praclischer werking van tie rolprent in de schaduw zal: zijn gesteld. (Opleiding voor M.U.L.O.-diplojna's A. B.) Burgemeester en Wethouders- van BEEMS1EH brengen ter kennis van belanghebbenden, dat tic ge- legenneid is geopentl voor liet doen van aangifte van NIEUWE LEERLINGEN voor bovengenoemde School. De nieuwe cursus zal aanvangen op DONDERDAG den 1 SEPTEMBER 1927. Aangiften worden ingewacht hij het hoofd, tier U.L.O.-school, den lieer .1. HOEKSTRA, vóór 20 J-uli 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. (Art. 41 van de Gemeentewet.) Aanbevelend, J. A. SCHAFT. De Voorzitter van den Raad der gemeente BEEMSTER brengt ter kennis van de ingezetenen, dat eène vergadëring van den Raad door hem is belegd tegen Maandag den 20én Juni 1927, des namiddags.len 2'/8 ure, in de daarvoor bestemde zaal ten Raadhuize dezer gemeente. Beemster, den 15en Juni 1927. De Voorzitter van den Raad voornoemd, W. DE GEUS. Be gropte concurrent van de Schouwburg is een kind Van dezen tijd. 't Is ineenen we, nog goen veer tig jaar geiedéii, dat. in een kleine kelder ïn l.anjs voor '11 zéér klein -publiek dé eerste ce-lluloid-fiini, vervaardigd door Pathé, wero afgedraaid. En nu is de bioscoop veel meer Verspreid over de wereld dan het theater, In Parijs is zelfs het. ge weldige Théatre du Vaudeville veranderd in één bioscoop eh reeds meerdere schouwburgen -. hebben de rolprent óp het tooneel zien verschijnen. De film draait overal en de film-industrie is van beteekeinS. Het filmbedrijf in de Vereenigde Staten neemt, ge- rékend naar Tiet aantal er bij betrokken- personen de derde, en gerekend naar het in de verschillen.de> ondernemingen belegde 'kapitaal} de zevende plaats in de industrie daar te. lande,-in. De voornaamste filmmaat'sciiappijen liebbén honderden bioscoop-the aters en de kapitalen, welke dié maatschappijen bij de vervaardiging hunner monumentale films verbrui ken, grenzen aan het. ongelooflijke. Aan de „film sterren" worden reusachtige sommen uitgekeerd,- ze zijn niet nationaal, maar in de geheelc weréjd treden ze op. Ook Engeland heeft zijn film-industrie, die zich echter met de Amerikaansehe niet kan meten. In een rapport, voor een paar jaar opgemaakt, werd medegedeeld, dat de ca. 5000 bioscoop-theaters door niet minder dan 1.075 875.000 personen werden be zocht. 80.000 tot 100.ÓÖO personen vinden hun be staan in tiet filmbedrijf; ongeveer 70 inilliocn voeten fiimband worden iedere week door de projeetié- toestellen gedraaid. Van meer belang dan de Eugelschc film-mdustne is de Duitsche: hiér neemt het Üfa-coneern, dat met een kapitaal van 45 millioen goudmark werkt, een voorname plaats in. Behalve tallooze andere uitga ven, aan de film gewijd, verschijnt te Berlijn zelfs een film-dagblad; hieruit blijkt ten duidelijkste de van CASCADE-DROPS wordt gewaarborgd door de voortdurende contróle van Dr: van Hamel Roos en Harmens te Amsterdam. is bij Uwen winkelier ver krijgbaar in speciale Gascade- -v zakjes 5 18 ets. per ons. rABRJKANTCH VAN KING r PCPERMUNT IN ITALfANO, Voor II.TI. Winkeliers bij N.V. GEBR. ERO PurmerendZaandam groote belangstelling,'die een •dergelijke uitgave mo gelijk maafet. Ook de andere landen brengen films op de wereld markt: Sovjet-Rusland heeft een filmschool, welke een voorbeeld heet. Vooral echter onder invloed van de Vereenigde- Staten, het laud, waar een dollar in een werkzame hand binnen <mn meiischcudeeljlijd. kan. aangroeien lot een onmetelijk fortuin, is de film een ware triomftocht over de wereld begonnen en daarbij doorgedrongen lot in de meest afgelegen des- sa'^ van onzen Indischen Archipel.

DDM | 1927 | | pagina 1