Dil nummer Mal uit 2 bladen Eerste Blad I Mie inidKszei femtHMB ld Jongens* in alle maten Uitgever: .JAC. KROL - Beemster Schermers Nieuwsbode Ook al Malaise. Bezoeiit dB Eerste zaaniaedsene iwiram, mautpendiix lis, Amsterdam FKISOBAAI MODERNE HOEDEN. SOKKEN, DASSEN ENZ, Uw heerlijk kopje KEGs THEE Klooster- Wandelaar 80e Jaargang Zaterdag 11 Juni 1927. No. 2i balsemende TELEP. No, 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 j&lle jWverfeTTftën, ttr dtf Blad voorkomende, worden gratis geplaatst in HérllaUii^soefeiilogen. Dienstplicht. mm Wanneer U weetdat U uit een pond REG's 1HEE 280 koppen thee schenkt 'dan stelt U zich 'alléén tevreden mei de BESJE theewant goed uitgerekend, kost een kop REG's IEEE E bijna niets. Eiken flag zijn wij in de weer, de fijnste theeën voor U te keuren en de samenstelling zoo te makendat IJ blijft verlangen naar KEG's THEE In prijzen van: - 48, 42, 39, 37, 32 en 30 cent per ons Hoest-, Keelpijn-, Zennw-, Laxeer-, Hoofdpijn-, Kiespijn-, Staal-, Maag- 404Wegende circa 4 pond f 1.75 per stub Goed èn prijswaardig zijn onze prima bewerkte 50-40-35-30 etJ per/ipond PURMEHEIV» KORT NIEUWS to 1 r DE DRIE MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per post, j AdvgrteatiCn in te zenden v0ór Donderdagavond IO oor, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIÊN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote Iettersj naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. (Art; 31; le lid, en art. 33 der Dienstplichtwet) i i '1 Do Burgemeestervan BEEMSTER roept de hier onder vermelde dienstplichtigen bij deze op, om in 1927, ieder op den achter zijn naam aangegeven da tum voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst te komen? HENDRIK HASTER, Lichting 1924, Regiment Vest Art, 2e Schoolconip. Datum van'opkomst. 14 Juli 1927. 'Plaats van opkomst: Harderwijk, bij het 7e Reg. In{ 4 JACOB LEEGWATER, Lichting' 1924, idem, 3e Schoolcomp, Datum, van opkomst: 18 Juli 1927. Plaats.van opkomst: Naarden. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naai de desbetreffende publicaties op de gemeentelijke aanplakborden. Beemster, 8 Juni 1927. De Burgemeester voornoemd, r i i W. DE GEUS, MBMMPSWM De Burgemeester van BEEMSTER brengt ter openbare kennis, dat het inschrijvingsregister voor de Lichting 1928 met een <hj#ruit opgemaakt alpha- betisch'register, van hedeiftot eri met 20 Juni as ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage liggen Binnen dien tijd kan een ieder tegen .de registers, bij een met redenen omkleed verzoek schrift bezwaren inbrengen. Het verzoekschriitmoet worden ingediend bij den Burgemeester van Beem ster. Beemster, 11 Juni 1927. - De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. Ziezoo, de verkiezingen Voor de Staten en voor de. Gemeenteraden zijn weer achter den rug en-als er niets bijzonders gebeurf, kan de kiezer weer twee jaar rusten, wanneer weer Kamerverkiezingen aan de orde zijn. 't Zou te wenschen zijn, dat na de verkiezingen de verschillende soorten van reclame meteen ook niaar verdwenen, er zijn plaatsen, waar langs muren en kaden de aanbevelingen voor. verschillende lijsten en candidaten langer dan een zittingsperiode zichtbaar zijn, En of die reclame: dat gesmeer met verf, de groote en kleine biljetten nu wjerbelSjk zooveel geeft? Als in het najaar weer verkiezingen in Ame- rika worden gehouden met het oog op de Presidents keuze, dan staan we versteld over de grootè bedra gen, die daar door de 2 of 3 partijen worden uitge geven. Maar als we eens wisten, hoeveel er hier - te lande bij verkiezingen wordt uitgegleden voor reclame, enz., dan zou dat stepplig ook een heel bedrag vormen. 1 En dan wordt er hier te lande ook nog een heel bedrag uitgegeven, wat heelemaal geen effect kan sorteeren, door de verschillende groepjes, wier lijs ten niet het vereischte aantal stemmen van den kies- deeler behalen; daar is het gold weg, want ook de stemmen zijn weg, zonder eenig resultaat hebben r-, die menschen hun toclit naar de stembus volbracht. De wetgever probeert doör allerlei bepalingen die ;k kleine groepjes ..weg ie krijgen, maar in ons separis- tisch landje lukt zoo iets niet gauw. En dan het groot aantal met-stemmers, ondanks den stemplicht. Wij hebben laatst kunnen lezen, dal maar een deel, van de ongeoorloofde thuisblijvers vervolgd is en dat dit nog al een aardig sommetje - heeft gekost. Het zal nog wel een poos duren, eer we zoover zijn, dat ieder zonder reclame of dwang zijn of haar kiesplicht vervujt. ,Of thet ooit zoo ver zal jkomen In elk geval is er heel wat beweging gemaakt en weinig verandering'gekomen; er is malais© oök in de politieke Winkel. - Er zijn ook velen, die het tegenwoordig parlemen tair gedoe beu zijn en meeneaij dat h<pt parlementaire stelsel op zijn laatste beenen loopt. Als bewijs hiervoor wordt aangevoerd, dat het Communisme aan den eenen kant en het Fascisme aan den anderxjn kant steeds "verder om zich heen - grijpen. Maar we gelooven niet, dat er in ons land, voor welk uiterste dan ook, een meerderheid gevon den zal worden. Men vergeet,, dat de toestanden en verhoudingen, hier geheel anders zijn dab ze in Italië waren, wat wel blijkt uit het oordeel van een ter zake kundig Engelschman, over ode macht van het Fascisme,, wat we laten volgen: „Wanneer men de toestanden, welke in 1920 in Italië hcerschten, vergelijkt met den tegenwoordigen J bloei, is men ontzet over het kwaad, dat een ma s' derne natie kanworden, toegebracht, alleen door de zwakte van haar politieke leiders. Zeven jaar ge- leden stond de Italiaansche schatkist aap den rand van een bankroet, de kosten van het levensonder- houd stegen voortdurend, ambtenaren waren onï i koopbaar en de openbare -diensten 'functioneerden slecnt: geweld en afpersingwerden - ongestraft uit- geoefend door «de- plaatselijke communistische orga- nisatie's, het intlustrieelè leven van het land was lam "- geslagen,, doorcrat- de *eene staking op de andere Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Billijk en goed zijn Mijnhardt's Geneesmiddelen. Ze worden bereid in eigen fabriek onder toezicht van Apotheke volgde; communistische werknemers maakten zich meester van de fabrieken en deelden er de lakens uil; de meerderheid van die Italianen, welke zich aan Wet en orde hielden, hadden aljen eerbied voor hun siappe regeering verloren en daarmede alle hoop voor dé toekomst der natie Uit dien poel van wan hoop en ellende beeft Italië zich opgewerkt tot den best Reorganiseerden staat van Europa en wel door dit éene moedige en verstandige leiding. Het is nog geen vijf jaar geleden, dat Mussolini, verontwaardigd over het onvermogen en de besluite loosheid van zwakke, zij het goedbedoelende peli- Uci, al hetgeen leefde in de harten van alle Italiaai sche patriotten, omzette in een daad, door de nat? aan zijn gezag te onderwerpen". Intussclien is men op zoek naar hervormingen, die verbetering moeten brengen en welke het aan zien, dat het verloren heeft, bij de groote massa weer wat zal verhoogen. Anderen meenen, dal er een hcele verandering in het raderwerk van den staat moet worden gebracht en dat.de Wetgevende Macht ver deeld moet worden, er zou dan bijv. een economi sche Raad moeten komen, die over Sociaal-econcr- nomische zaken zou moeten beslissen, lipt tegen f woordige parlement heeft naar hun meeping te veel leden, aie van de politiek hun beroep maken en die niet in staat zijn dikwijls .om de zaken te beoordotës len. Enfin, dat er malaise is, wordt door haast ieder een erkend, maar nu het geneesmiddel. Daarover zul len de heeren het wel niet gauw eens worden en moeten we dus zoo maar wat vooortsukkelen Houdt ge er van een ferme wande ling te maken en tens lekker een paar uur te loo- pen De heerlijke buitenlucht staalt zenuwen en spie ren. Maar pas op voor doorgeloopen voeten. Behandel Uw Voet zolen voor ge vut huis gaat mfct wat Akker's Kloosterbalsem (60 cent) en ge kunt zeker zijn geen last van doorloopen te hebben. Klooster balsem reeds,meèr dan een kwart eeuw onvol prezen als een werkelijke balsem, bij wonden en open plekken, ook zonder weerga als wrijfmiddet bij rheumathiek, spit. spierpijn. Zijn veelzijdige, snelle en afdoende werking maken Kloosterbalsem tot het middel, opgetogen "ret ®0Ufl 200 gOgfl i ëï2 riicK duur- .N.V;Douwe Epberfs Tabaksfabrieken. o nbeivaakte oy er we g en Bij Haarloo, onder de gemeente Borculo, is eeif auto uit Rotterdam door den trein, komende uit Borculo, gegrepen en totaal vernield Van de drie - inzittenden werd er één gedood, een licht en een zwaar gewond. Deze overweg is buitengemeen ge vaarlijk; aan lieide kanten wordt het uitzicht door hoog opgeschoten rogge bemoeilijkt. ONTVREEMD Een dame uit de 3e Ilelmersstraat te Amsterdam heeft aan de politie kennis gegeven, dat zij in de Hnarlemsche tram een damestasch, inhoudende o a. een credietbrief, groot r 15.000.f160.— aan bankpapier en f5— zilver heeft laten liggen en dat deze tasch vermoedelijk door onbevoegden is weg komen. Eenige uren later beriéhtte zij, dat haar le/e tasch en credietbrief per post waren toegezon den, doch dat zij nog vermist o a. het genoemde bankpapier, haar.damestasch, twee paar handschoe nen, zakdoekjes en het zilvergeld. BRUTALE INBRAAK In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft, in den Grooten IJpolder een brutale inbraak met geweld pleging plaats gehad In een houten keetje midden in den polder, een, eind voorbij het Tuindorp Oostzaan, woont geheel alleen een 71-jarige landarbeider, die door het hou den van kippen in zijn onderhoud voorziet. Omstreeks drie uur in den nacht, werd de oude man, die in'een bedstede sliep, door eenig gestom mel wakker en toen bleek hein, dat de deuren van zijn slaapplaats gesloten waren, doordat er een kast voor was geplaatst. Met alle kracht, waarover de grijsaard beschikte, duwde hij de deuren open, maar op hetzelfde oogen- blilc bracht een hem onbekend persoon hem waar schijnlijk met een stuk hout een slag toe. Doordat hij den klap afweerde, kreeg hij den stag op een zijner polten. De indringer nam onmiddellijk daarop de vlucht. Toen de aangevallene daarop uit zijn bed kwam, bleek hem, dat zijn kleeren, die op een stoel hadden gelegen, wai"en doorzocht en dat daaruit een por- temonnaie, inhoudende ongeveer dertig gulden, was ontvreemd. De indringer, die door liet ontwaken van den be- A VREEMD BROOD In IJsland bakt men brood van gedroogde visch, in Ierland van aardappels, in Italië van kastanjes, in Rusland "wordt het in tijden van hongersnood zelfs van boomschors gebakken ii DE VROUW LAAT ZICII GELDEN ln Zweden ware;» in 1913 slechts 8838 vrouwelijke rijksambtenaren, tegen 82 275 mannelijke Maar de vrouw verdringt hier ook meer en meer in de amb ten; in 1926 wfis het aantal vrouwelijke ambtenaren toch 17 777 en dat der mannelijke 83 156 Als dal zoo voortgaat, zullen de vrouwen ook" luer bp den duur de baas zijn, GEWELDIGE BRAND ftaar het agentschap Orient-Radio meldt, brak in een boring der petroleummaatschappij Steaua Ro mana te Moreni een geweldige brand Uit. De vlam men sloegen over naar de naburige - baringen. Zeventien personen zijn verbrand en als verkoolde lijken teruggevonden. bleedings tukken, die Jagen te smeulen, werden door den bewoner gebluscht. De politie tracht thans den dader van dezen brutalen overval op te Sporen. GESCHAAKT Te San Diëgo, jn de Ver. Staten, heeft een avia- teur op listige wijze een meisje geschaakt, dat hein eerst een blauwtje had laten loopen. Dc 30-jange vlieger, Charles Lavotte, had het meisje, met name Noreen Burte, tot een vliegtochtje uilgenoodigd, welk aanbod het meisje aanvaardde, onder beding,dat haar verloofde, een zekere Dr John Steen, den tocht zou medemaken Toen het meisje met haar verloofde eenmaal in de machine gezeten was, verzocht Lavotte Dr. John Steen even int de vliegmachine te gaan, om een deel van dc landmgs-inrichting te inspecteeren Zoodra de doctor uit de machine was gestapt, zette de vlieger den motor aan en steeg de lucht in met het meisje, waaromtrent luj een vriend had verklaard „Als ik er eenmaal in mijn machine heb, dan zai zij met mij trouwen, of wij zullen samen den dood ingaan' Dc vlieger zou met het meisje koers hebben gezet naar Califormë BOMMEN-AANVAL Vreemdelingen hebben Woensdagavond geduren de een bijeenkomst van de leden van de debating- afdceling der Communistische Partij twee bommen^ geworpen in de Zakenclub te Leningrad. Het gebouw werd vernield. Zes en twintig personen werden ge wond Do beide mannen ontkwamen. JUWEELENROOF Te Boulogne heeft een belangrijke juweelenroof plaats gehad: Een zekere Mrs Field, diej van Londen gekomen was, om het weekend in Frankrijk door te brengen, had een doosje bij zich, dat juweelen ter waarde van 30 000 gulden bevatte. Zij droeg het doosje naar het douane-kantoor en legde bet (laar op een tafel neer voor het onderzoek cioor de douane-beambten In een paar seconden tfjds, terwijl ze even naar haar kruier omzag, waren dc juweelen verdwenen. Onmiddellijk werd .er alarm gemaakt, doch alle politic-nn sporingen bleven vruchteloos Vermoed wordt, dat de diefstal gepleegd is door iemand, die met het/elfde schip als'Mrs Field gereisd hèeft en haar daarna niet uit het oog heeft verloren. ZWAAR ONWEER Een 60lMal kinderen, die tijdens een uitstapje te Murtlc, bij Aberdeen, op een grasveld aan het spe len waren, werden door een zwaar onweer over vallen, gedurende hetwelk een groote vuurbal mid den tusschen hen inviel. Een groot aantal sloeg tegen den grond en verklaarden later, dat zij een hevlgen. schok in de beenen hadden gevoeld. Eén jongen was tijdelijk blind, een ander vertoonde op zijn dij de tcekening van een varen, terwijl een meis-t je op haar arm allerlei krassen had. Het terrein, waar de vuurbal was neergekomen, was geheel ver schroeid. Geen der kinderen heeft blijvend na deel van hel ongeval ondervonden. Gedurende hetzelfde onweer sloeg de bliksem op de metalen stop van'een flesch met spuitwater; welke gedragen werd door een verpleegster, die met een groep kinderen' te Millfimber, eveneens bij Aber deen, wandelde. De, flesch sljbeg met geweld uit elkaar en het glas.vloog overal heen, doch niemand sverd gewond. 'skVv

DDM | 1927 | | pagina 1