Eerste Blad PINKSTER CASCADE DROPS Haarlemsche Bankvereeniging Voir Ms 72 eest zenuwen overwerkte /ti^riha/txü's 'zettuwiaö&tim Uitgever: JAC. KROL - Beemster Schermers Nieuwsbode Klooster- balsem en de Fietser 30e Jaargang. Zaterdag 4 Jnni 1927. No. 23 H wmMS Ui 2 Mttt vftlïe ^dvörfsrrffën, itr cftï Blad voorfamrstide, worden gr af is geplaatst in Bezoekt de Eerste zaantandsatie Luncnropm, mmmm 115, Amsterdam De Cascade, I Cascade Drops I 'J Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 Verhuurt 8afe-L<|heUeii a f6.*»» per'jaar Brand- en DBItA tHVBMK lokettenkast PETER GKANDABAM. siroonoeden en ra|ma-siroohoeden Nieuwste dessins in Overhemden kóopr u bij'ons- een pond hest smakende üofffte B. Dobber - Purmerend INGEZONDEN* KORT NIEUWS Verslag TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL,' Padjedijk 3 I Bij* Uwen1 winkelier verkrijgbaar, in speciale Cascade* zakjes èi 18 cent per ons. De fabrikanten van King-pepermunt en Italiano. r In haar a Groote sorteering in ook in wit met slappe boord. Zeer nieuw! Zelfbinders, Dassen 'en Strikjes Engelsehé Petten Slappe en Stijve Hoeden DUBBELE BUURT 6 - PURMEREND Gemeenteraad Oost huizen. VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling^ 6 0 Cent per kwartaalj franco per post, Advertentiën in te zendén vóór Donderdagavond J 0 nur, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIËN: - 15 regels'60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote Jetters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief, Bewijsnummers gratis, Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Wet nieuwe leven, dat men met Kerstmis nauwe lijks hopen of vermoeden kon, dat men rtiet Pa- schen in de eerste kiemen begroette, staat nu in vollen bïoei en kracht. Nu ontwikkelen zich in snellen groei de bloemen, die de kiemen bevatten van de .vruchten van den oogst. i* „Onze lieve Vrouwe, die weerdige bruid, i Zij liet haar vallen al op het kruid, Alle die bloemekens die sproten daar uit: De dobbele pioene, Die staat er al zoo groene". Ja, en de groene weiden zijn overstroomd met liet geel van de boterbloem, het licht-paars van de Pink sterbloem en het zachte madeliefje verschuilt zich nederig er tussclien. En ae seringen bloeien nog, 'de Meidoorns geuren en de rozen zwellen. De natuur is thans op het mooist getooid, ondanks de gure weken, die achter ons liggen; 't is alles geur en kleur. En de vo gelen zingen hun loflied daartusschen en verhoogen daardóor de feeststemming. Ja, 't is Pinkster, het feest der bezieling, der geestdrift. s. Van de drie voornaamste Christelijke feesten is Pinksteren de sluiting of het slotfeest: de volkomen verheerlijking van Jezits, de stichting zijner eerste gemeente. Na de tijd van moedeloosheid worden zijn disci pelen met nieuwe geestdrift, met nieuw vuur, dat uit den hemel scheen neergedaald, bezield. Nu gaan zij weer langs d oude wegen, Met nieuw geestdriftigvuur tot U. Zijn volgelingen zullen de wereld ingaan, bereid om de hun opgelegde taak te vervullen, trots smaad en hoon en lijden. Eerst in 305 werd door de, Kerkvergadering van Elvina het Pinksterfeest als Christelijke feestdag in- gesteldfen slechts voor één dag. Paus Urbanus II neeft den duur van het feest in 1094 op drie dagen bepaald. In onze omgeving heeft men hier en daar nog Pinkster-drie. De oude Israëlieten hadden hun Pentecote, aldus genoemd, omdat het vijftig dagen na Paschen werd gevierd: daarom werd het ook wel het feest der zeven weken genoemd. 't Was oorspronkelijk een dankfeest voor den oogst doch werd tater levens gemaakt tot een gedachfleuiö- feest aan de wetgeving op. Sinaï, Pinkster, het feest van de geestdrift, maar van geestdrift voor het ideële, het sclioone, liet goede. Voor het materieel© loopt men wel warm in onzen tijd en in veel opzichten is dat niet af te keuren. Op technisch gebied hebben we steeds nieuwe en groote resultaten te boeken en als met geestdrift wordt ge sproken bijv. over het feit, dat een! rede van onzen "Minister van Koloniën in Oost en West wordt ver- Staan, dat een telefoon-gesprek wordt gevoerd lus- schen öns land en Java, dat een aviateur den tocht van New-York naar Parijs volbrengt in ruim 33 uur, dat de resultaten, die onze geleerden be reiken, en waardoor zie wereldberoemd; zijn, ook de roem van ons landje verhoogen, alles goed en best, maar al die technische vooruitgang brengt de menschheid 'nog niet op een hooger idiëbl plan en dat is het juist waarnaar de wereld uitziet. Als we rondom ons zien in de schoone schepping, dan is daar een wonderbare harmonie in toon en in kleur bij alle verscheidenheid. En aan die harmonie onder de menschen, een harmonie, die Van Eeden in zijn Kleine Johannes identiek'stelde aan liefde, üan" die harmonie ontbreekt helaas nog zoo yeel. Mogen steeds meerderen met bezieling etigeest drift die harmonie trachten te brengen onder de menschen, onder de volkeren, al zullen zij ook vaak spot en hoon moeten deelen. De .hoogtij in de natuur werkt aanstekelijk in op de menschen. Zij wedijveren als 't ware met de na- tuur, om ook alles op z'n mooist te laten zien. In en om huis wordt alles zoo keurig en netjes moge lijk gemaakt en vóór Pinkster moet ook de Pinkster- Eroiik in orde. zijn, voor de kinderen vooral. K et niet alles mooi en nieuw zijn, dan toch zoov. mogelijk alles opgeknapt. En dan met Pinkster er op uit, of gasten verwacht, 't Is, uUgaanstijd: de mooie plekjes trekken om die schoonheidze "geven natuurgenot. En eiders wordt sport, muziek or zang beoefend, waarvan ook zeer velen willen genieten. Er is keuze genoeg. Moge het weer meewerken, opdat duizenden door de'afwisseling door de Pinkstervreugde gesterkt en gestaald hun arbeid straks weer hervatten. Wij .wenschen aan de tallooze Pinkstergangers, ge zellige en prettige dagen. Wi '////////////////////////////a ontstaande uit de helder vlie tende beek, springende van rots op rots, vormt het aan- P '-> trekkelijkste beeid van onge- reptezuiverheidennatuurlijke ,frischheid. I ontleent haar naam aan de natuurlijkefrischheidvanhaar aroma's en de zuiverheid der samenstelling en vormt daar door de ideale verfrissching voor wandelaars en touristen. Q (WETTIG GEDEPONEERD) j.. t\ 'a Voor H.H. Winkeliers bij N.V. GEBR. ERO Purmerend—Zaandam. »- Beleefd aanbevelend. Vergadering van den Raad op Woensdag 25 Mei jl„ des avönds 6.30 uur. Voorz,: Burgemeester C. D. Kaaskooper. Secretaris; de heer J. Sleert Jr. Do lieer J. Slager is wegens droevige familie-om standigheden afwezig. Na opening zegt de Voorz., dat dit een bijzondere raadsvergadering js, wijl ons Fanfarecorps jubileert en stelt spr. het öp prijs, na deze vergadering do Vereenigjng ten raadliuize met haar 35-jarig bestaan te kunnen complimenteeren. Hierna wordt overgegaan tot behandeling van punt 1 der agenda, n.I. vaststelling van het vermenigvul- digingscijfer voor de Gemeentelijke Inkomsten-ben "-sting, dienst 1927—1928. De Voorz. deelt daarbij mede, dat het vorige jaar circa f 19000.— uit deze post is ontvangen, doch waar in dit jaar de inkomsten van verschillende per sonen wel lager zujlen zijn, wordt deze post dit jaar geraamd op f 17000.—. Bij deze raming zou liet vermenigvulaigingscijfer op 1.3, evenals hel vo rig jaar, bepaald kunnen worden en stelllen B. 'en \V. voor, dienovereenkomstig te beslissen, Met alg. st. wordt dit cijfer vastgesteld. Hierna is nog aan de orde benoeming van oen Lid van de Schattings-Commissie voor de Inkomsten belasting, wegens bedanken van den heer W. Groot. De" Voorz, merkt hierbij op, dat het gewoonte Schijnt te worden, om voor een dergelijke benoeming steeds bedankjes te ontvangen. Om'dit nu deze keer je voorkomen, heeft de Voorz.' eerst eens hoogte) genomen, of een' nieuw te benoemen functionaris be dankt. Naar aanleiding daarvan komen B. en W. met de volgende voordracht; 1. J. Klok. 2. J. Vroom. Dc heer J. Klok wordt met 4 st. benoemd. Bij de rondvraag bespreekt de beer Van l.eijen nog den slechten staat van de klok te Hobredo en zegt de Voorz. toe, maatregelen te zuljen nemeh, dat daarin wordt voorzien. De heer Vet heeft nog enkele dpmerkingeu te maken, inzake de ingeleverde Candidatenlijst Vet— Timmerman, doch Wil daarmede maar wachten tot een volgende vergadering^ waarna de Voorz, de vergadering onder dankzegging sluit. Hoe heerlijk om met mooi weer langs de wegen teJ rijden, alle beslommeringen te ver geten en te genieten yap de mooie natuur en de gezonde buiten lucht. Maar elke medaille heeft haar keerzijde. Velen hebben last van zadelpijn en stijve spieren. Wist U niet, dat Kloosterbalsem ook daarvoor prachtig en afdoende helpt? Neem een pot Akker's Kloosterbalsem (60 cent) mee in Uw zadeltaschje en Uw fietstocht wprdt een onge stoord genot. En als ge het ongeluk hebt U te bezeeren of te verwonden, doe er dan dadelijk wat Kloosterbalsem óp, die de wond zuivert en geneest. Dan zult gij begrijpen, waarom men vanKloosterbalsen rèeds jaren lang zegt gOUd ZOO gOCO kalmeerert en worden gesterkt (Bulten verantwoordelijkheid van de Redactie). Mijnheer de Redacteur. Vergun mij een klein plaatsje in uw blad, -rj waar voor mijn dank, en wel naar aanleiding van hel laatste Gemeenteraadsverslag, voorkomende in „De Drie Meren" van -verleden week Zaterdag, over "het stichten ypn een centrale slachtplaats in Beemslpr. Nn wil ik daarover niet veel zeggen, schoon ik erg bang ben, dat dit een heel dure geschiedenis zal worden. Wij kunnen goedkooper onze slachtplaatsen zelf naar de eischen der wet latera inrichten, wat ook voldoende is, maar het is naar aanleiding van de meening van den heer Wagemaker, waarom ik dit zeg, die meent, dat er in zoo'n grooten poldtesr als Beemster, veel voor is te zeggen, om een eigen, slachtplaats te bezitten. Nu zou ik den heer Wagemaker willen vragen, of hij wel weet, ho-eveet, of liever fhoe bitter weinig er wel geslacht wordt in dezen grooten Polder, want ik meen, dat een groot percentage der inwoners, misschien wel het grootste, hun vleeschwaren betrek ken uit omliggende gemeenten. r In dit verband nu, Mijnheer Wagemaker, het spijt mij, dat ik u niet persoonlijk ken, ben ik zoo vrij, met U van meening te verschillen over een te stichten centrale slachtplaats in Beemster,. want niet alleen de slichtingskoslen, maar ook de ©xpjioi- latie-kosten van een dergelijke inrichting zullen niet gering zijn, En tenslotte nog dit: de Regefc-ring verplicht ons niet, het Publiek verlangt het niet, en de slagers willen het"niet. Hoogachtend, II. RIJSWIJK. vasi het Electriciteitsbedrijf te Schermerhorn, over bel boekjaar 1926. Door den bouw van landarbeiderswoningen op den Wcstcrtuin, had uitbreiding over een lengte van 200 Meter plaats. flct aantal aansluitingen bedroeg op 31 December 1925 voor licht 187, voor kracht 8 en verbruiksart 3, samen 4'J8, Op 31 Dcc. 1926 voor licht 197, voor kracht 11 en verbruiksart. 3, samen 211. Dc belasting in 1926 bedroeg 19.280.625, zoodat de vrijwillige bepaling voor dil jaar bedroeg- 19.280.625 maal 1 0.110 is f 771.225. r De hoogste stand kwam voor in de maand No venibcr. De vcrln-uiksduur per K.W. in 1925 bedroeg 1109 K.W.U., in 1926 1102 K.W.U., alzop een kleine teruggang. De spanning in het afgeloopen jaar gaf geen aan leiding tot opmerking; des daags varieerde deze van 230 tot -235, des avonds van 2^0 lot 225., alzoo normaal. -16 De stakihg van de mijnwerkers im Engeland bracht de prijzen der kolen omhoog. Het verschil in de) eerste met de laatste maand van 1926 bedroeg per K.W.U. f 0.90. De bouw van het bedrijf was in Maart 1927 vol tooid, z.oodat het thans 10 jaar bestaat. De bouwkosten iif het dorp hebben f 14000.— be dragen, de uitbreiding in Mijzen, woningbouw en Weslertnin f 7862.37. Op 1 Januari 1927 bedroeg dc oprichtingsschuld nog f 5050—. Na 3 5 1 jaar zal het bedrijf een schulden.loos net hebben, het welk in goeden staat verkeert. Na dien tijd kunnen' zonder prijsverhoóging gedeelten van het net wor <len gekabeld. De exploitatie in 1926 is gunstig, zoowel in balen als mat de stroomverilezen. De Balans is in debet en credit groot f 10518.15 dc Winst- en Verliesrekening f7760.97. Voor 1926 bedraagt de .winst van het bedrijf f 1201.61. ezel op den Rijswijkschen weg. - Op den wagen lag zijn jas met een portef-eiuiljje. inhoudende een partij ongeïnde kwitanties en een bedrag aan bankpapier, groot ca. f900.—. Toen de chauffeur even later zijn jas-wilde) aan trekken, bemerkte hij, dat zijn portefeuille gestolen was. Des avonds heeft een agent van politie de portefeuille met de niet-geïnde kwitanties op een grasveld, even buiten de stad, teruggevonden. L Het bankpapier was echter verdwenen. Van de daders tot dusver geen spoor. VERPLETTERD 1 Maandagavond is op den onbewahkten overweg bij den Middelweg te Uithoorn, een particuliere auto door den trein Aalsmaar—Uithoorn gegrepen. De in zittende 22-jarige heer Audijk uit Waddinxveen werd op slag gedood, terwiiL een dame,' die zich eveneens in den auto bevond, ernstige verwondingen h(a(- kwam. Zo werd per trein naar Amsterdam overge bracht en in het Wilhelmina-gasthuis opgenomen. De auto werd zwaar beschadigd, het treinverkeér on dervond vertraging. KINDEREN IN BESLAG GENOMENl Aan den deurwaarder in het dorpje Arnon, in Frankrijk, was jl. Vrijdag opdracht gegeven, beslag te leggen op de eigendommen van een der dorpelin gen, die sedert verscheidene jaren zijn belasting niet moer had betaald. - i Toen de deurwaarder het nederig huisje van den weigerachtig©!) belastingplichtige betrad, was deze mei zijn vrouw uit. De zes kinderen waren allen thuis. Het huisje zelf was vrijwel geheel ontruimd. Daar de deurwaarder van oordeel was, dat ,er nauwelijks eep. voldoende aantal voorwerpen was achtergelaten, om de belastingschuld te betalen, besloot hij de kinderen eveneens op de lijst der in beslag te nemen artikelen ta plaatsen en hij schreef. Ik heb beslag gelegd op en ter beschikking <ler autoriteiten gesteld, om te Verkoopen, een' tafel, een kast, vier stoelen, een kachel en zes jonge kinderen. 1 OMGESLAGEN Bij den stuw Borgharen, waar men aan h©t bag geren is, is Woensdagmiddag door den sterken wind een kiezelbak omgeslagen. Twee werklieden wis ten" zich te redden, de derde, zekere Jansen, ver dween in de diepte en kwam niet meer boven. KINDEREN TE WATER Maandagmiddag is op de Mare te Leiden" een wa gen, waarop vijf kinderen zaten, te water geraakt. De agent van politie J. Boon, sprong gekleed in de- gracht en slaag'eroin, vier kinderen te redden.'— Hel vijfde werd door een onbekende voorbijganger aan den wal gebracht. EXPORT NAAR DUITSCHLAND Dc Nederlandsche Spoorwegen hebben een boekie uitgegeven, bevattende de bepalingen betreffende roenten- en fruitvervoer ivan Nederland naar luilschland, waarin om. e©n lijst van de voornaam ste verbindingen voor liet vervoer van wagons fruit en-groenten, bevracht als ijlgoed van Nederland naar Duilschland, alsmede aanwijzingen voor de "Duitsche douane-behandeling zijn opgenomen. DROEVIG ONGEVAL In den nacht van Dinsdag op Woensdag is -in deM ondergrondsche werken van de Staatsmijn „Hendrik*^ te Brunssum, de 18-jarlge J. Lohman met zijn-hoofd tussclien een kolenwagentje bekneld geraakt. Hit is enkele oogenbliklfen laler aan dogevolgen overleden. DIEFSTAL Een Firma van den Rijswijkschen" weg te Den Haag heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een portefeuille met f 900—, Een der chauffeurs der firma had zijn vrachtauto een oogeablik stil gezet n::

DDM | 1927 | | pagina 1