i jjjjg naam Miami Eerste Blad De DM Oude Kazen Mj DOBBER - Ponerend IN DE MEI DE POOLSTER MANTELS JAPONNEN PULLEN VOER" Uitgever: JAC. KROL - Beemster Bezoekt de Eerste zoaniaodsche Luncisranm, ffieuaiendijk UB. lasten» Bij Scheren PUROL 1 Schermers Nieuwsbode bekendmaking. Ondergoederen Moderne Kousen en Corsetten KORT NIEUWS fu SOe Jaargang. Zaterdag 14 Mei 1927. No. 20 k* TELEF. No. 10. POSTREKENING No., 67061. POSTBUS No, 3 Bijkantoor Purmerend; R. MOL, Padjedjjk 3 Alle AdverteutiSu, in dit Blad voorkomende, worden 8BATI8 geplaatst in STEMMING! voor de verkiezing van do lodon van den GEMEENTERAAD. Sluiting Kantoren. In alle landen heeft de zeeman thee gedronken goedehetere en fijnste kwaliteit. Wij kunnen gerust aannemendat hijwat het artikel thee betrefteen fijnproever is. Doch nog nooit heefl hij van Overzee een pakje thee voor zijn vrouw medegenomenwant daar vindt ïiy' juist zijn kop thee H heerlijkst in zijn eigen homewant het is: KËG's THEE. KEG's THEE i& VERKRIJGBAAR BIJ ALLE WJNKELIERS In prijzen van 48, 42, 39, 37, 32 en 30 cent per ons VRAAGT OOK KEG's THEE IN HALFPONDS-PAKKEN 40+ f 179 per stuk géén P|jn en naschrijnen of stukgaan der hold, Indian men vódr het Inzeepen de baardoppervlakte inwrijft met Doos 80, Tobe 80 ct behoeft U nooit te zoeken. Ze heeft een vaste plaats, die niet verandert. Zoo is het ook met KING pepermunt. De naam HING is onafscheidelijk verbonden aan de opwekkende eigenschap pen der echte pepermunt-olie. ZIJDEN TRICOT DAMES U vindt steeds Iets nieuws bij PCHMEHEMIt in vela soorten verkrijgbaar, bij A Zenuwachtig, Overspannen en Slapeloos Mfjnhardt's Zenuwtabletten DE DRIE lai voor VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per post. Advertentiên in te zenden vóór honderdagavond 10 nor, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIËN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. Burgemeester en Wethouders van BEEMSTER brengen ter. openbare kennis, dat op WOENSDAG 18 MEI 1927, eene STEMMING zal worden gehou den ter verkiezing van de leden van den GEMEEN TERAAD. De stemming vangt aan des morgens te acht uren en duurt tot des namiddags te vijf uren. Volgens art. 72, tweede lid, der Kieswet, is ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is -aan deze stem ming, deel te nemen, verplicht zich binnen den voor de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht aan tc meidien bij het stembureau, in het voor hem op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict, behalve bij het bestaan van een geldige reden van verhindering. Hij, die aan dezen plicht niet voldoet, is strafbaar volgens art.' 149 der Kieswet, luidende: De kiezer,-odie niet voldoet aaïi de verplichting, op gelegd "bij art. 72, tweede lid, wordt, tenzij den rechter van een geldige reden van verhindering blijkt, gestraft met berisping of met een geldboete van ten hóógste drie gulden. Indien tijdens hét plegen van'de overtreding nog en twee jaren zijn verïoopen sedert eene vroegere veroordeeling van'den schuldige wegens gelijke over treding onherroepelijk is geworden of de deswege opgelegde geldboete vrijwillig is betaald, wordt geld boete van ten hoogste tien gulden opgelegd. De uitspraak is aan honger beroep noch cassatie onderworpen. Indien de straf van berisping woydt opgelegd aan een afwezig gebleven beklaagde, wordt een schrifte lijke vermaning wan den Kantonrechter, om aan de verplichting, opgelegd bij art. 72, tweede lid, in het vervolg te voldoen, aan den veroordeelde van wege het openbaar Ministerie beteekend op de wijze, voorgeschreven hij art. 144 van het Wetboek van Strafvordering. Voorts wordt in herinnering gebracht art. 128 van 't Wetboek van Strafrecht, hetwelk luidt als volgt: „Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste één jaar". Beemster, 9 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. De Burgemeester va$j BEEMSTER herinnert perso nen bij wie en bestuurders van bijzondere enderne mingen en-instellingen waarbij personen, die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrekking zijn, voor zoover niet bij algemee- nen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend, dat zij volgens art. 55 der Kieswet verplicht zijn te zorgen dat ieder van dezen, die bevoegd is bij de te nouden stemming tot de keuze melde te wer ken, gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags daartoe gelegenheid vinde. Voprls dat genoemde personen en bestuurders vol gens art. 56 van genoemde wet verplicht zijn, voor zoover arbeia wordt verricht "in fabrieken of werk plaatsen, te zorgen, dat in het arbeidslokaal, en zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het -grootste of wel xn meer dan één arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen vóór en op den tot stemming bepaalden tij a op een zichtbare wijze is opgehangen eene door hem o.t van hunnêntwege onderteekende lijst, de uren, in art. 55 bedoeld, vermeldende, voor élk afzondérüjk of groepsgewijze of voor allen gezamen lijk. iii - Nog wordt in herinnering gebracht dat volgens art. 151 der Kieswet overtreding van de artt. 55 en 56 dezer wet wordt gestraft met hechtenis van s. ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden, Beemster, 9"Mei 1927. De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. Burgemeester en Wethouders van BEEMSTER brengen ter algemeene kennis, dat,* in verband met do op WOENSDAG 18 MEI a.s., in deze gemeente te houden stemming ter verkiezing van de Leden van dgn Gemeenteraad, rie der gemeente. benevens het dien dag voor h; Beemster, 9 Burgerlijken Stand, ten zullen zijn. Burgemeesteken Wethouders voornoemd, W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. Aanbevelend, J. A, SCHAFT. in gewrichten en ledematen, alsmede hoofd en kiespijn, verdrijft men, met Proefbuisje 25 ct. Bij Apoth. en Drog. De Meimaand is weer in het land. Daar huiten wordt gearbeid, niet alleen door de inenschen.Ziet cr blad en kruid, boom en heester maar eens op aan. Kijkt vooral naar de vruchtboomen; zij geven zich niet aan improductieve^- arbeid over, maar werken voor den tijd, dat de mensch komt met mand en ladder, om te plukken. En toeh: zij tooien zich juist door hun werk: zij pronken in de voorjaarszon, zij schikken zich op m hun bruidstooi. Mei is van ouds de bruiloftsmaartd, niet enkel voor de vogelen en de bloemekens en de boomgaarden en de wouden ën de velden en akkers, waar alles froéi is en bloei. Het zijn ook de menschel!, die de lei in zich voelen; Mei was vanouds de Bloei-, de Liefde-, de Vrouwen- of Maagdenmaand. Dé Liefde, waarvan Vondel zingt, in zijn loflied op Cupido. Toen de goden nog op 'den Olympus woonden, trok vrouw Venus' dartel wicht op ter jacht. Gewapend met den boog, den welvoorziönen koker op den rug, mikte zij echter niet op het ge dierte des velds. Haar spitse, doeltreffende pijlen troffen hooge hemelbewoners en nietige aardbewo ners. Wie daarmee in het hart geraakt werd, kwam onder de bekoring van de min. Doch allen, ook de meuschenkinderen leerden den last der, minne-kete nen dragen met een blij gelaat en lichten tred. Want,' zegt Vondel er ten kenspreuk bij „Lyefde verwinnet al!" En wat ook moge veranderd zijn, wat er al ver dwenen is in der tijden schoot, één is er gebleven Cupido, de schalksche Rode van Amor, die nog altijd rondwaart, zijn pijlen afschiet en jonge harten treft en samenvoegt tot vrede+vreugde en liefde. Zeden, gebruiken en manieren mogen zich wijzigen, 'mogen nog zooveel verschillen bij de groote ver scheidenheid van volken, de liefde blijft en is altijd en overal dezelfde. Als die liefde even rein en onbaatzuchtig is ais do natuur, i dan geeft ze levensmoed en levenslust, ook xn droeve tijden, die vaak niet uitblijven, want de ware liefde vraagt niet, nog minder eischt ze, maar ze gééft: zij duldt en draagt, ontziet en leidt, vergeeft en verzoent. Ze is onuitputtelijk met tiaar goede gaven, evenals de Natuur. Onder de minder begeerde gaven, die ons iu de Meimand worden gebracht, behoort het biljet ter in- invulling voor de Inkomstenbelasting. Hoewel ieder weet, dat de Staatshuishouding evenmin'als een ge woon burgerlijke, zonder geld +an worden gedreven, gaat dit inschrijvingsbiijm veler humeur bederven. En dan is het eigenaardig, dat ieder meent, dat hij te veel betaalt en buren en kennissen te min. En dan wordt op allertex manieren getracht, de belasting te ontduiken, door goochelen met cijfers. 't Is bij zeer velen zooals bij „de nette mensch". waarvan Charivarius spreekt in zijn versje: UIL HU De boekhouder goochelde met wissels en met hooge bedragen, welende, dat hij controle niet be hoefde te vreezen. Geregeld zond hij de staten met de bedragen der wissels naar Duitschland, doch een trouwe weerspiegelijig van wat het filiaal inde -en uitgaf, leverden deze niet. Zoo op het eerste gezicht wasJde staat in orde, doch bij aandachtige beschou wing deugde er al heel .weinig van. Verschillende wissels, die hij zelf geïncasseerd had, kwamen er bijv. niet op Voor en ook in andere opzichten ver duisterde hij geld, zöo bijv. biji betalingen aan het kantoor. De contanten gebruikte hij ten eigen |iate. Want deze boekhouder leidde een dubbel leven en kon zoo doende heel wat geld aan. Tenslolte begreep de directie te Hamburg niet, dat er zulke hooge debiteuren in Holland waren. Een der firmanten, kwam over en bevond* dat de gansche boekhouding niet klopte. 1 De dader, die bogfepen had, dat het misliep, verdwefen, doch een inspecteur van het bureau Wannbesstraat zat hem op de hielen. Hij begaf zich in gezelschap naar een woning iu de Indische buurt en daar wachtten zij eenige uren. Tenslotte kwam een familielid poolshoogte nemen. Deze man werd gevolgd en zoo kwam de politie achter de schuilplaats van den dader. Een arrestatie vond plaats en bij fouilieering ont dekte men een pas geïnd bedrag van f 600.— in zijn portefeuille. Ook werd een wissel van ruim f 1000 op de drukkerij „Vooruitgang" op de Keizersgracht aangetroffen. Het plan was geweest, ook deze tc in nen en vervolgens naar 't buitenland te vluchten. Do arrestant bekende op z'n. mirilt een bedrag van f60 000.gebruikt te hebben; de politie, die de hoeken aan een voorloopige beschouwing ondér- wierp, gelooft evenwel, dat het 'bedrag de f 100.000 nadert. Wegens verduistering, gepaard met valsch- heid in geschrifte, is de dader ter beschikking van de Justitie gesteld. Natuurlijk zijn er ook, die juist door den -"^Zomer tijd" worden verblijd. In elk geval is de kans niet OPLICHTING! Voor een winkel te Bristol stond een oude, grijze groot, dat die Nieuwe Tijd wordt afgeschaft: 't is I straatmuzikant cn speelde eenige deuntjes op zijn nu eenmaal Wet en er zijn tai van wetten, die de j viool Daarna opende hij de deur om een aalmoes tc een best vindt en de ander fataal. I vragen, welke'de vriendelijke winkelier hem niet wei- Wie met officieele zaken te maken heeft, dient gerde. Hierdoor aangemoedigd, verzocht de oude zich tenminste naar den wettelijken tijd te regelen, lnail om een kleine gunst: hij wilde zijn middagmaal Ook de spoor we g-m a a t s ch a p pij e ndie ook met in-1 gaan gebruiken, en ten einde daarbij geen last vain gang van 15 Mei hun zomerdienst invoeren, houden 1 zün instrument le hebben, verzocht hij beleefd, zich aan'dien tijd, wat ze ook wel verplicht zijn met] dit eenigen tijd in den winkel te mogen neerleggen, het oog o.p het buitenland. Wij moeten ons m I Ook dit Stond de winkelier hem toé. dezeti ook wel naar het buitenland schikken, 't gaat! Na enkele minuten ging de deur opnieuw open en natuurlijk niet aan, dat in ons kleine landie tegen 1 een keurig gekleed heer, klaarblijkelijk eeri welva- den algemeenen stroom wordt ïngeroexd. Enfin,-Jrend zakenman, trad binnen. Hij kocht iels, betaalde als we nu ook maar eens werkelijk zomerschem tijd tegemoet gaan! Ook de Wegenbelasting treedt in werking, gelijk met den Zomertijd, ook ai weer 'n meerder begeerde gave, natuurlijk voor hen, die motorrijtuigen bezitten. Maar onze wegen zijn slecht, zeer slécht zélfs en als we nu tenriïinste door die belasting flinke, goede wegen krijgen, dan geeft dat ook baudenbespanng en'dus voordeeL Maar van meerdené zijden wordt beweerd, dat ons wegen plan niet deugt: de opzet is te krenterig, zegt men. Niet door wat verbroeden en verbeteren van het bestaande komt er een goede oplossing- maar rechte, zeer breede en nieuwe we gen dienen in ons land in da hoofdrichtingen te worden aangelegd, met daarop zijtakken naar» dc voornaamste plaatsen. Zoover is het nog lang niet zou een van de thans levenden, dat ooit wel zien? In de Mei. We zijn begonnen met 't poëtische, maar het prozaïsche ontbreekt niet in deze Mei én zal ook wel* nooit ontbreken ook in de tóekómst. En toch ondanks de guurheid ook nu weer, ondanks de onaangename dingen, is on blijft het ook mu „de onvolprfezen Mei". Voor H.H, Winkeliers bij: N.V. GEBR. ERO PurmerendZaandam. „Ik ben een net mensch en ik hoüd niet van liegen, Ik zie in onwaarheid, in draaien, bedriegen, Iets schandelijks en soms iets gevaarlijks; Maar als ik moest liegen omtrent mijn verrïiogep, Dan heb ik mijn leven lang altijd bedrogen, Dan lieg en bedrieg ik nog jaarlijks". Zoo'n enkele imaal worden de lui'+i de val ge dreven en storten ze „geweteusgeld", of moeten voor den rechter verschijnen. En de wetgever moet zoo nu en dan de mazen van de wet weer hier en daar nauwer maken, omdat men er nog weet door te kruipen. Er zijn er ook, die „deserteeren"' en hun vader land verlaten, omdat ze elders minder behoeven te betalen, terwijl ze toch graag Nederlander blijven en van dat Nederlanderschap zoo af en. toe ook nog profijt trekken. Nu zijn de deserteurs, die hun vader land verlaten oni de dienstpjiclit te ontgaan, straf schuldig en wanneer ze eens weer binnen de gren zen komen en gesnapt worden, krijgen ze -niet weinig straf. De belasting-deserteurs laat'men maar vrij loo- pen; ze worden bij bezoek aan ons land in het ge heel niet lastig gevallen ook. Nu is er bij de Tweede Kamer een Wetsontwerp ingediend met' het doel, van die rijke builenlandscho Nederlanders tenminste, nog iets voor de schatkist binnen te krijgen; erg gemakkelijk zal dat niet gaan en als de heeren niet verkiezen tc betalen, zai men in veel gevallen achter het net visschen. Het moei lijkste is, om ze tot betaling te dwingen, wat met de inwoners zelf wel gaat. Of de lui dan ook door het „dreigend gevaar' hun blijde stemming in de Mei „bedorven'' zien, valt le betwijfelen. Voor dit jaar gaat midden-Mei de Zomertijd weer in, ook een van de minder begeerde gaven, tenminste voor een groot deel der plattelands-bevolking, die meent, zooals we eens lazen: De Zomertijd geeft nijd, De Zonnetijd verblijdt. dokkei - PunereDi en wilde Weggan, toen' zijn oog op de oude viool viel, die buitengewoon zijn belangstelling wekte. Hij informeerde, hoe het instrument zoo in den winkel was'gekomen, nam het op cn begon het te bespelen, Hij bleek een kenner cn vond de viool prachtig. Ver nemende, dat liet instrument aan eeix ouden straat muzikant toebehoorde, gaf hij den wensch te kennen met den man in contact le komen, om over den koop te onderhandelen. Daar de winkelier hiet wist of de violist spoedig zon terugkeeren en de heer niet veel tijd had, verzocht deze den winkelier voor, hem de zaak in orde te maken, waarbij de winkelier bij zijn aanbod tót 20 pond sterling mocht gaan. De heeu zou dan later terugkomen. Toen de oude vioolspeler weer in den winket kwam, werd hem gevraagd, df hij zijn instrument niet wilde verkoopen. Neen, hij was daar-toe niet be reid, wam het vertegenwoordigde zijn broodwinning. De winkelier bood hem 5 pond st, vervolgens 10, daarna 15, doch alles te vergeefs. Eerst toen hij zijn bod tot 18 p st. verhoogde, bezweek de oude man voor de verleiding en deed hij, mot een bloedend hart, afstand van zijn trouwen makker. Hij „streek het geld op en verdween. Toen de SLACHTOFFERS VAN NATUURRAMPEN Het aantal dooden tengevqfge van den tornado, die aan het eind der vorige woelt in Amerika heeft gewoed, bedraagt 225. Er werden niet muider dan acht staten door geteisterd. Volgens een niet-officiccle raming zijn er iengevoj ge der overstroomingen van den Missisippi en de stormen in het westen en het centrum van Amerika, in het geheel 778 personen gedood en 3500 gewönd. Voorts zijn 365,0tJ0 personen dakloos en staan er 144000 vierkante Eng. mijlen land ouder water. Door de stormen zijn 37 steden verwoest. RAADSVERKIEZING KROMMENIE De uitslag der gehouden raadsverkiezingen is- Gekozen zijn 3 S.D.A.f., 3 Vrijz. Dem,, 2 R.K., 2 Communisten en 1 Antx-Rev. De S.D.A.P. en V. D. verliezen .elk een zetel aan de Communisten. BERGSTORTING Door een bergstorting in de nabijheid der stad Tiflis, werden twee huizen vermeld. Tot dusver zijn veertien lijken van slachtoffers gevonden. De uit graving wordt /voortgezet. VERDUISTERING Op het Amsterdamsch filiaal Van een groote druk- inktfabriek te Hamburg, was eeji 40-jarige boekhou der .werkzaam, die het volste vertrouwen vau de di rectie genoot. Controle op hetgeen hij in de boeken schreef, kwam uiterst sporadisch voor en zoo kon het gebeuren, dat de boekhouding een geweldige chaos wérd en dat de fabriek voor een zeer groot bedrag benadeeld werd, aldus de „TeA.' heer op het afgesproken tijdstip niet ver scheen, kreeg de winkelier argwaan. Hij bekeek het kostbare instrument eens wat nauwkeuriger, eü haal de er een (heusehen) kenner bij. die» het schatte op een waarde van enkele guldens. SCHIETWEDSTRIJDEN TE AMSTERDAM Dc belangstelling voor de op 21, 25, 27 en 28 Mei a.s. te Amsterdam te houden schietwedstrijden, georganiseerd door de'Gewestelijke Landstorm-Com missie in Noord-Holland voor de Stelling van Am sterdam, blijft toenemen. Ruim 1060 leden hebben zich reeds nu voor de wedstrijden opgegeven. De wedstrijden bestaan uit: Korpswedstrijden voor afgevaardigde drietallen; Personeele wedstrijden; Per soneele wedstrijden voor Officieren en Leiders; Vaste, Baan wedstrijd; Eerebaan-wcdstrijd; Vrijebaan-wed- strijd en Gouden Medaille-wedstrijd. Na afloop van de wedstrijden op A8 Mei a.s. zullen evoluties en demonstraties le paard worden gegeven, terwijl alle deelnemerss buiten Amsterdam zijn uit genood igd voor een bezoek aan het Kol. Museum. ZIJN EIGEN VERORDENING Een bestuurslid van den polder Urseni is door den gemeente-veldwachter verbaliseerd, omdat hij in strijd met de Poldorvcrordening, zijn eenden liet los zwemmen. NED. SPOORWEGEN Reizigers, die onderweg in ee!n hoogere klasse Willen overgaan of verder willen rei zon dan /het station van bestemming van hun plaatskaart, zullen wederom aan den conducteur kunnen bijbetalen; men moet echter, vóór dat men in- de hoogene klasse stapt, of vóór dat men doorreist, den conducteur waarschuwen, anders is men strafbaar. VUEG-ONGEVAL Boven Longevillc lez Mctz zijn twee militaire vlieg tuigen tegen elkaargevlogen. Beide vliegtuigen vlo gen in brand. De inzittenden, een luitenant; een adjudant en twee korporaals kwamen hierbij om het leven. zullen Uw zenuwen kalmeeren en sterken en -o i Uw slapeloosheid verdrijven. Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten;

DDM | 1927 | | pagina 1