i»jgMj si i me» -Eerste Blad KEG'S THEE Plantaardige oliën Paschen. Uitgever: JAC. KROL - Beemster NIEUWE ENGELSCHE PETTEN Zier wie eorieerino in Slappe Mee Overhemden en Zelfbinders Bezoekt de Eerste zaaniandscne lunchroom, nieuwdiik ns. Amsterdam Gemeenteraad Ilpendam. overwerkte zenuwen Klooster balsem en Zaterdag 16 April 1927. Schermers Nieuwsbode ■em, fuuuLcL PETER GRAWOADAM. Prima Meubelen m nog Firma C. Keg - Zaandam PURMEREND Enorme voorraad en de Fietser ,Gfcen goud zoo goed" KING den laagsten prQs MIJNHARDT'S Hoofdpi jri- -tabletten Paascltgebrulkeu. MijriAandi's a^e/nu/urtxwMim 30e Jaargang. No. 16 Alle Advertentiën, in dit Blad voorkomende, worden GBAT 18 geplaatst in Doos 30*60,Tube 80ct BijApoth.enDrogistea Brieven uit Grootschermer TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: R. MOL, Padjedijk 3 FRANCO HUIS Firma J. STEEHI Meubelmakerij een half-jaar zondereen kachel, doch geen dag j Tonder een pijp Ae 1753 HEERENBAAI *^Helange\an rijpe inbakken jp. ons WrIJfwas 25 ct. per potje Rood - Wit - Bruin Vele reizen naar China en Indië heeft de zeeman reeds gemaakt en vele thee-plantages werden door hem bezocht. Het viel hem steeds op, dat de fijnste pluk der beste tike- struiken steeds tot eindbestem- ming kregen Daarom drinkt de zeeman thuis JRlJd VOLGT ÓOK U DIT GOEDE VOORBEELD I DUBBELE BUURT 6 PURMEREND zijn dikwijls opwekkend en vei sterkend. Pepermunt-olie wordt verkregen door een kost baar distillatie-proces Doordat pepermunt uitsluitend ochtei natuurlijke pepermunt-olie bevat, vindt U ze zoo krachtig en toch zoo lekker. U vindt bij ons steeds iets nieuws èn voor K i esp ij"r» tabletten Eveneens in buisj'es van ©O en 3 O cent bij apoth. en drogisten r KORT NIEUWS -tfy DE DRIE MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling6 0 Cent per kwartaal, franco per post, Advertentien in te zenden vóór Donderdagavond 10 nur, groote liefst vroeger. s Wanneer het lente worden zal? Schermutseling wordt hoorbaar uit de Velden De dood stijgt uit, hij gaat nieuw leven melden 't Is lente en het Paaschfeest is tiet {eest Van nieuw leven, opgroeiende uit het oude. Het zaad vergaal in >de aarde, opdat de nieuwe plant er zich uit ontwikkele- het oude blad verwelkt en ver gaat, om plaats te maken voor het nieuwe. Het oude gaat heen en 't nieuwe groeit op, maar het beste van hetgeen heengaat blijft 't is de kiem .van liet nieuWe, boven den dood verrijst steeds het leven. Dat is de blijde Paaschboodschap, het Paasch- wonder, dat zien in duizenden vormen steeds en overal weer openbaart en waarvan de Paaschge- hruiken de symbolische vormen zijn. Overal in de natuur viert het jonge leven zijn len tevreugden uit; aan het menschenhart 'wordt ook in deze dagen iets van de heerlijkheid des levens openbaar, de zekerheid, dat Ondanks alle verganke lijkheid, het beste, het edelste hlijtt. —Onder groote belangstelling is de nieuwe zaak van den heer J. Kaïj jl. Zaterdag geopend. Een 9-tal bloemstukken fleurden het toch af zo.o gezellige lokaaltje aardig op. Tot diep in den nacht bleet men gezellig bijeen. Vooral het magnifieke biljart trok veel liefhebbers. GS.V. trok Zondag naar V.A.F.C, in Alkmaar en moest het onderspit delven- Met 8—3 werd G S.V. ingemaakt door een 10-tal V.A.F.C.-ers, waar van één niet minder dan 5 doelpunten voor 4>jn rekening nam. Dat moet morgen beter gaan, hoor jongens. Het is jullie laatste wedstrijd, de strijd tegen D.T.S. Zorgt, dat dit nu weer eens een over winning wordt. Publiek zal er wel volop komen De mededeeling van de vorige week, aat GS.V. voortaan club- en kleedlokaal bij J. Kaïj zou hebben, behoeft eenige verbetering; het kleedlokaal blijft waar hel tot nu toe was. We zullen deze week weer kunnen genieten van het afrijden van Russische ketten. De Groot- schermer importeur van deze beestjes de bekende „Piet van 't Dijkie' ontvangt as. Dinsdag rijn tweede bezending. Dat zal weer bezoekers trekken! Woensdagavond vergaderde „Huisvlijt en Flora- ha". De opkomst was best te noemen. Een 11-tal leden waren tegenwoordig. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om het Bestuur, dat onvol tallig was, aan te vullen. Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen: Mej. H. van der Goot, Mej. M. Schermer en de heer P. Schennerhorn. Het Bestuur bestaat nu uit J. Q. Borgwat, Voorz "IJ. Molenaar, Secretaris, Mej. H. van der Goot, Pen- ningmeesteresse, Mej. M. Schermer, 'I. Slooten, T de Geus en P. Schermerhorn, leden. Medegedeeld werd, dat de volgendei stukken uit- ereikt zullen worden: 1. Colëus, 2 Geranium, 3. "nolbegonia, 4. Varenplantje. Voor het 4e had de heer T. de Geus liever een andere plant gehad, maar wijziging was nu niet meer mogelijk. Het aantal leden der vereeniging is plm. 65, even als het Vorige jaar. In de e.k. Bestuursvergadering zullen de werk zaamheden verdeeld worden voor het uitreiken der stekken m Mei. 't Meerendeel der vergaderden bleet .nog een poosje gezellig bijeen, onder het ge not <%an Radiomuziek. Eersten Paaschdag zullen de Grootschermers met hun gasten kunnen genieten van de uitvoering van „Thaüa". Gegeven wordt „Beurskoorts' Zie advertentie. De oude Dokterswoning zal afgebroken worden door een combinatie van „sloopers". Er waren 3 bil jetten ingeleverd door de volgende liefhebbers: P. Wiedijk f 160.—, IJ. Molenaar f 282.82 en A. Kos ter en J. Pilkes te zamen voor f 403.Aan de) hoogste inschrijvers is het gegund. Voor 1 Mei moet de zaak opgeruimd zijn. Dat zal een drukte geven in ons. stille dorpje! 1 i <J. ge Ki PRIJS DER ADVERTENTIËN: 15 regels 60 Cent, elke regél meer 12 ctgroote letter» naar ^plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief Bewijsnummers gratis. in de nieuwste kleuren. Laat de meening varenx dat duurder zijn! Bij gebruik wel duurzamer en daardoor goedkooper. Meubelen zijn prima Prijzen zijn concnrreerend q Voorraad is zeer uitgebreid Dubbele Buurt 7, bij de StoJJeerderij KoemarktPurmerend. Telefoon ECHTE FRIESCHE kapitaal betalen en de Purmer veel aan de ge meente geeft en tujna nooit iets vraagt. Deze nets- uitbreiding zai plm. f 2000 kosten. 4 Hierna wordt het vermenigvuldigingscijfer v. het belastingjaar 1927-1928 evenals voorheen, vast gesteld op 1. 5. Als laatste punt der agenda wordt met 6 tegen 1 st. op den heer Nooij, de burgemeester benoemd als gemachtigde van de gemeente voor de Banne Purmerend. - Rondvraag. De heer Beets dankt voor de vriendelijke woorden bij den aanvang der vergadering tot hem.gericht, en dankt tevens, als afgevaardigde van de Purmer, den Raad voor het genomen besluit tot electrificeering van een Purmergedeelte. De heer Tromp informeert hoe het komt, dat bij Aanbevelend, J. A. SCHAFT. Hoe heerlijk om met mooi weer langs de wegen te rijden, alle beslommeringen te ver geten en te genieten van de mooie natuur en de gezonde buiten- lucht. Maar elke medaifle heeft haar keerzijde. Velen hebben last van zadelpijn en stijve spieren. Wist U niet, dat Kloosterbalsem ook daarvoor prachtig en afdoende helpt? Neem een pot Akker's Kloosterbalsem (60 cent) mee in Uw zadeltaschje en Uw fietstocht wordt een onge stoord genot. En als ge het ongeluk hebt U te bezeeren of te verwonden, doe er dan dadelijk wat Kloosterbalsem op, di^ de wond zuivert en geneest. Dan zult gij begrijpen, waarom men reeds jaren fang zegt 1 Vergadering van den Raad op Zaterdag 9 April, des nam. 2 uur, onder Voorzitterschap van den Burgemeester Alle leden zijn aanwezig. Bij het openen der vergadering heet de Voorz den heer Beets welkom, die wegens ernstige ongesteld heid de vergaderingen eenige malen niet heeft kun nen bijwonen, en fehoiteert hem namens den Baad met zijn herstel. Vervolgens worden de notulen na lezing onveran derd vastgesteld. Ingekomen stukken Van Ged. Staten eenige goedgekeurde raadsbe sluiten tot verkoop en aankoop van land en in ver band met dit laatste een goedgekeurd besluit tot gefdleening. Kennisgeving. 2, Van de Vrijz. Dem. Kiesvereemging te Den lip een adres, inhoudende bezwaren tegen de licht- puntenbelasting van het G B B. en venioekt, deze belasting in te trekken, desnoods die verminderde ontvangsten te brengen ofr de straatverlichting B en W. adviseeren, daar niet op in te gaan. :{Zou de lichtpuntenbelasting afgeschaft worden, dan zou zulks aan verminderde ontvangsten f6100— per 'fis jaar bedragen. De winst over het afgeloopen jaar bedroeg ongeveer f 2600—, dus dat zou dan een verlies opleveren van f 3500—, indien do lichtprijs ïaar bedroeg ongeveer f 2600. verlies opleveren van f 3i op 25 cent per K.W.U. gehandhaafd bleef. Het bedrijf moet, zegt de Voorz., zoo mogelijk worden 'gehouden, opdat het bedrijt, wan" Het bedrijf moet, zegt de Voorz., zoo krachtig "ijk worden 'gehouden, opdat het bedrijt, wan neer het voor extra kosten komt te staan, zjooals aanstonds het electrifioeeren van den Westcrwcg in de Purmer, men zulks uit eigen middelen kan betalen Geldleenen als het niet noodig is, lijkt den Voorz uit den booze. Bovendien, zegt de Voorz., zijn er velen bij het G.E.B. aangesloten die per jaar nog niet eens 10 K.W.U. verbruiken en schaffen we de punfenbelasting af, dan "zouden dezulkeh heelemaal niets aan het bedrijf betalen en gewis zöu dan het licht weer 35 ct, per K.W.U. worden. De heer Klooker acht het niet rechtvaardig, dat bezitters vpn meer dan 5 lichtpunten voor die laatsten niets behoeven te betalen. Spr. zou het rechtvaardiger vinden, de 5 zomer maanden, als er bijna geen licht gebruikt wordt, geen lichtpuntenbelasting te heffen en voor de overige 7 maanden alle lichtpunten te belasten. Spr. denkt, dat het verschil. in ontvangsten dan niet zoo' heel groot zou wezen. De "heer Tromp vindt het een onbillijke regeling om liet aantal lichtpunten boven de 5 niet te belas ten en daarentegen het eerste en dus het allernood zakelijkste lichtpunt het zwaarst te belasten, nl. met een gulden «n de overigen met 25 cent. De Voorz. zegt, dat hoewel de bakkersfirma voor 't eerste perceel het hoogst Inschreef, men voor 't tweede perceel, het slechtste van haar heele maal geen bod kreeg en Rijkenberg, hoewel voor het le perceel lager, voor het 2e perc. echter ook had ingeschreven voor 'n prijs, dien B. en W. alles zins aannemelijk vonden, en om nu Rijkenberg alleen het slechtste land te geven, waarvoor door de meeste [inschrijvers met was geboden, wilden B.en Wi.niet Bovendien zou de bakkersfirma' het land gebruiken om het door paarden te laten afgrazen, waardoor de kwaliteit van het land er jiiet op zou vooruit gaan Het bleek, dat ae Raad zich heet goed met deze zienswijze kon vereenigen- Voorts besprak de heer Trofnp de wenschelijkheid 0111 op de straten in de nabijheid van het schoolplein borden te plaatsen mot het opschrift „Voorzichtig, hier is een school". Spr. had laatst een foto ervan gezien in „Het Volk" en die mpatregel voldeed uit stekend De Voorz. zegt, dat deze vergadering voor den heer Tromp eemgszins te laat komt, daar zulke bor den, /ooals door hem bedoeld, reeds in den maak zijn Het was, zegt de Voorzitter, de aan dacht van B. en W. ook niet ontgaan. Hierna wordt de vergadering gesloten. HM1ELS In buisjes 60 en 3 O ct Allerlei plaatselijke, heidensche gewoonten, wer den na de invoering van het Christendom als van zeil sprekend, christelijk omgeduid en opgenomen onder de Paaschgebruiken. Paus Gregorius de Groote hechtte zijn goedkeuring aan de kerstening van heidensche gebruiken, wat [tot nog (oe oogluikend was toegestaan. Augustinus, door hein naar Engeland gey.onaen om de An gelen te liekeeren, zou zich in arren moede hebben be- klaagu dal hij deze heidenen niet kon afhouden van de vereering van steenén en heilige böomen. Gregorius zou geantwoord hebben „Snij er een kruis in en laat ze hun gang gaan' Ai die heidensche Paaschgebruiken zijn terug te brengen op liet groote natuurfeest, do Lento-op- sl.inning De zinnebeeldige beteekenis van liet Paaschei is het ontbolsteren van de harde schaal, waaruit het nieuwe leven ontspruit 1 - 1 Door alle eeuwen heen, zijn do eieren beschouwd digsti lichtpunt!betreft, kon dit op de een of andere I a|.s .symbolen van vruchtbaarheid, zii waren in manier opgelost worden, spr.zou het van harte ouden lijd gewijd aan Ostara, de godm der lente, en lAAllllnhnil moon A>-»-» /Ia hulnehnrt Haah IJl tnol/lzisn I rv i 1- 0 ,N?V. Voor H.H. Winkeljers bij: GEBR, ERO Purmerend—-Zaandam. De heer Vet is het met den heer Tromp eens, voor zoover het de /waarste belasting van liet noo-| toejuichen, maar om de belasting door te trekken I Uan Holda.de godin der vruchtbaarheid, over de lichtpunten, die men meer dan 5 he/it, daar Ir, de „stille week" voor Pasehen luiden is spr met voor, aangezien hij zelf bijv. 26 licht-1 ]{(»u t)l de Romaansche landen ai Let. Volgens i.__n ir„. j 'iden tol In •Ulk I y, gebruik teruggekeerd en hangen zo rijkbeladén weer in uil k' do klok- Volgens een /ttï- punlen heelt Het zou noodzakelijk moeten leiden tol I rijke legende zijn ze naar Rome gegaan oin geze- oen aanzienlijke beperking van het lichtgebruik getal te worden. Maar op Paschen zijn ze weer D(r .heor Klooker vindt 't bctalén naar het gebruik ferucflekcerd «11 hnnf/f>n 7Pi rnkrhtt!nri«n w«*pr in u„i 1 11 1 u tlhun"Klokket6rens, om°mct krachtige stemmen het De heef Bakker verklaart zich voor het voorstel I ft.est der opstanding uit te beieren over de velden .nl, a,. i/La Va" de," omzfet komeg crz En voor Jong cn oud bnu.utcn ze geschenken in ging de Raad op het idee van den heor Klooker 111,1 den vorm van eieren irtee. Htot gebruik, in eieren aan zou beslist de tegenwoordige omzet stork ver-1 kostbare geschenken te verbergen en te geven, is minueien. l hier niet veel bekend. Een Amerikaansch millionnair }msl n' n°' <luuFst' «"dal ',ie' meest gebruikt J r;,^ wilde een vriendin, een tooneelspeelster, eens wordt. De meerdere lichtpunten Worden door elkan-| bijzonder eedenken Het - der gerekend, nooit zooveel gebruikt 1 gezonden ei was zoo groot ikt met gouden harten met iij den- Gem. vonden»^ 0.35 70 JI.A ui stemming gebracht, st, aangènomen. 3 proces-verbaal van kasopname bij ontvanger, waar alles 111 orde werd bevondei 2. Een voorstel van B. en W.„ om 0.35 lana te verkoojxm aan K. Wals Jz. voor f 55lb wordt bij acclamatie goedgekeufd. 3 Voorstel tot elcctrificape van den Westerweg 111 de. Purmer, benevens- de -straatverlichtiag langs I dien weg, wordt ook bij acclamatie aangenomen. De Voorz. brengt in herinnering, dat deze zaak een I paar jaar geleden ook al in den Raad is behandeld, doch door te geringe toezegging van aansluiting der| bewoners van dien weg, kon toen niet tot uitbreidingI van het net worden overgegaan. Thans, nu uit de Purmer weer stemmen z'jn op-| gegaan voor ejectrificeering, meenden B. en \V., die| bewoners ter 'wille te moeten zijn, temeer daar het I algem. I1CI1 ecn kostbaar ,ptfBelsnoer bevatte" Weer een andere' damo ontving een Paaschei met een sndepeng prachtig zingend kanarie-vogeltje er in. ijr G.E B. het nu uit eigen middelen kan bekostigen, I de 9 toegezegde aansluitingen van t de 26 aldaar f staadUe perceelen al een heel eind de rente van 't I kalmeeren en worden gesterkt door Buisje 75ct Bij Apoth en Drogisten T ••RINSES JULIANA Lid van den Raad van Sfato. Zooals men weet, zat Prinses Juliana,-; volgens de desbetreffende bepaling van den Grondwet* - dot de Prins van Oranje en de dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van do kroon» nadat het 18e jaar is vervuld, van rechtswege zitting hebben in den Raad van State, eerlang in dit hoog» Staatscollege zitting krijgen. Naar het Hbld. verneemt, ligt het in de bedoeling, in verband hiermede in een der eerste dagen van Mei oen plechtige buitengewone vergadering v van den Raad van State te honden, wftke door de Konin gin zal worden gepresideerd. MOOIE ENTRéE GEWENSCIIT In ta< van plaatsen is liet vooral in de omgeving - van het station aantrekkelijk en mooi Daaru| blijkt, dat menig gemeentebestuur het vart belang heeft ge acht, de vreemdeling, die van buiten dej plaats bin nenkomt, reeds terstond een prettigen indruk to jeven. Mocht hem dan daarna nog wel iets anders reffen, dat minder mooi is, de eerste) indruk zaï hem toch als vriendelijk en aangenaam bijblijlven. Maar de lijden veranderen en die verandering heeft meegebracht, dat heel veel bezoekers van buiten mét meer binnenkomen van dén kant van het station, maar langs andere wegen per autobus, rij- wiei eqz Iedere stad en olk dorp heeft nu zooveel entrée's als er toegangswegen heen leiden en nu Is liet velen opgevallen, daH,dezo entrée's niet altijd even mooi zijn. "8 t De Voorzitter van de Ned. Mij..voor Tuinbouw cn Plantkunde meent dan ook, dat, waar velen langs an dere wegen dan van het station binnenkomen, 'er nog heet wat te verfraaien valt en hieraan de noo- dige aandacht nioet-gcwijdi - Ook van den A N. W. B. en andere corporaties la in dezen medewerking te verwachten. Waarschijnlijk zat een Commissie liet vraagstuk itader 'onder da oogon zien en plannen uitwerken. IFtAARL. BANKVEREENIGING Naar wij vcrricmen, zal aan de op 29 April a.s. te houden Algenieene Vergadering van aandeelhou ders der Ifanrlemsche Bankverceniging worden voor gesteld, een dividend uit te keeren van 6 pCt. op de preferente aandeden en 41/,. pCt op de gewone aan deden. AUTO-ONGELUK Woensdagmorgen om half vier is te Laren (N.-H.) een auto-ongeluk met doodelijken afloop gebeterd. Op de Naarderstraat kwam iut de richting van Naar- den een auto van de garage Coppens uit Hilversum, achter een met paard bespannen -vrachtwagen aan rijden. De chauffeur wilde links passeeren, maar zag toen uit de tegenovergestelde richting een grooteu verhuiswagen naderen. Hij remde uit alfa macht, de auto slingerde daarbij tegen een zwaren den nenboom links van den weg Het linkerachterwief en de achteras braken ar, maaf de wagen zwaaida naar het midden van den weg, terwijl eoh der inzit-1 tenden er uit geslingerd werd. Eerst zestien Meter verder kwam de geheel ver melde auto tot stilstand, na nog met den verhuis wagen in botsing gekomen te zijn, waarbij de paai den verwond werden. -•< De op den weg gevallen man, de 38-jariga L. Brouwer uit Hilversum, bfeef zieltogend liggen Oil stierf na enkele oogenblikken aan een schedelbreuk. Een der vier andere inzitténden had nog schrammen en een gekneusde rib bekomen. Het gezelschap had de auto gehuurd, 'óm fjet handgeld van een hunner die als koloniaal voor Indiê geteekend'hadin Am' sterdam te verteren. - 1 J uh.-*

DDM | 1927 | | pagina 1