»B MBMf teaaai ifflï ilateo Eerste Blad Haarlemsche Bankvereeniging llarhgRsmarht Formerend Diep in uw huid KloosteiWsem Uitgever: JAC. KROL - Beemster Bezoekt de Eerste zaaniaiidscneiuncitroom, meuiendilK uo. fimsierdam Steeds sneller. Vraagt onze Romeo Hei flederiandscn Belgisch uerdrag Schermers Nieuwsbode Zaterdag 26 Haart 1927. No. 13 TELEP. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmérend; L. ;MOL, Bern.- Nieuwentijtstr. Allé AdvertentiSn, in ditBlad voorkémeudo, worden 8KATI8 geplaatst in 1 KIESWET. j| Bijkantoor Purmerënd yerhuitrl #ale-Lohelien üi f6.— fier jaar Brand- en INBHAAHVRIJIf: lokettenkast Telefoon No. 42 j- Openbare Raadsvergadering. bij festiviteiten geen voordeeliger adres! Wijn bij hoeveelheid, extra korting. Ongeopende flesschen worden teruggenomen Glaswerk gratis in bruikleen Bestellingen franco thuis. Krachtige smaakvolle ITALIAANSCHE Wijn f f.25 per flacon merk WESSANEN LAAN f 9 95 per baaltje van IÖ0 pond AKKER's tabletten t. twerkqn zónder-kramp of pijn. óv Oooa. cent., De uitvinding van de auto.- KORT NIEUWS verworpen. yfCcf ttttf een pakje Douw Egberts Echte Friesdie Heerenbaai,, hoort qe ma goede zs< meer m Douwe Egbert MEREN VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling^^*} Cent per kwartaal, franco per post. Advéifentiën in te renden vóór Donderdagavond tO nnr, .groote" liefst vroeger. PRIJS DER ADVÉkTENTIÊN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement,volgens tarief. Bewijsnummers gratis. _l-IUII.ll I 11 1 II Ml Burgemeester en Wethouders "van BEEMSTER bpengep ter openbare kennis, dal de op lieden door hen Vastgestelde kiezerslijst voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad, van 23 Maart tot en met den 21sten April a.s. ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzag? Us nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift, en stemdistrictsge wijze jn uitreksel, ver krijgbaar is. Tot en met den 15en April a.s. is ieder bevoegd bij het Gemeentebestuur verbetering van de door dat' Bestuur vastgestelde kiezerslijst te vragen op grond, dat hij zelf of" een ander, in strijd met qe wet, daarop voorkomt, niet "TOMètomt, of niet 1 behoorlijk voorkomt.' Beemster, 22 Maart 1927. Burgemeester en Wethouders^ voornoemd, W. DE GEUS, Burgemeester. W. MOLENAAR, Secretaris. Aanbevelend, J. A. SCHAFT. S3 In haar 1 (Art. 41 van de Gemeentewet.) 'De Voorzitter van den Raad der gemeente BEEMSTER brengt ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd tegen Donderdag den 3ten Maart 1927, des namiddags ten 21/jUre, in dè daarvoor bestemde zaal ten Raadhuize dezer gemeente. Beemster, den 25en Maart 1927. De Voorzitter van den Raatl voornoemd, W. DE GEUS. Voor honderd jaar, toen ide spoortreinen kwamen, waren er in ons land nog velen, die meenden, dat snel-trekschuiten eigenlijk liet meest verkieslijke ver voermiddel waren. Maar., de stoom is a.h.w. in de menschen zelf gevaren en de zucht' naar snelheid wordt steeds grooter, Alles moet steeds harder en hnrdeP, op allerlei gebied zijn wereldrecords van ssnelheic. en altijd weer* probeert men die records te verbeteren: zwemmen, wielrijden, auto's, —'het moet steeds beter, sneller. En Öe houders van wereldrecords in snelheid op een otander terrein, ze worden bejubeld, als voortreffelijke personeh gehuldigd. Lezen wc soms niet, dal bijv. ons land trotsch kan zijn op Moes kops, is det_Noorsche zwemmer Arne Borg hier niet als een groot man ontvangen en gehuldigd? Maar al die sport-snelheden hebben geen betee "kenis voor het algemeen.' Anders is het, als het verkeer sneller wordl. toen Jules Verne zijn Phileas Fogg in 80 dagen de reis om de wereld liet volbrengen, was dat nog grooten- deels fantasie, maar het duurde niet lang of met de muil-stoomers en express-treinen werd r liet moge lijk, om in veerkorter tijd het. wereld-rondje af te snelheid was de roem, de Irots van de zonen -der 19e eeuw. maar voor den zpon der 20ste eeuw is dat alles eigenlijk kinderspel. Hij wil nog harder, nog sneller. En de vliegmachine kwam. In de eerste jaren dezer' eeuw was het nog een „probceren maar til spoedig kon men kleiiïë trajecten afleggen In 19u8 was de tocht van Blériot over het Kanaal een gebeurtenis. De oorlog bracht het vliegwezen op bijzondere wijze vooriiit; liet doel, dat men er toen mee beoogde, was zeker betreurenswaardig, maar na den strijd werd het vliegtuig voor burgerlijke diensten meer en meer gebruikt en het getal lucht lijnen voor liet vervoer, van personen, mail en goede ren, werd steeds grooter. En wat de veiligheid be treft. gerekend naar de groote afstanden, die er mee woraen afgelegd en het gebruik, djjt er van gc- maakttyordl, is deze percentsgewijs beter, dan bij 'de meeste land-vervoermiddelen. En het vestigen van nieuwe luchtlijnen over grootere afstanden, met alleeq: van lauct tot land, maar van werejddeel tot werelddeel, is een zaak, die zeker spoedig haar be slag zal krijgen. De tochten van een Cobden van Engeland naar Britsch-Indië, van Van der Hoop naar Batavia en meër andere, dienden, teneinde de routes voor .eerr geregelden luchtdienst te bestudeeren. Wé-weten, >aai reeds een beperkt luchtvervoer uit ons land naar Marseille, in aansluiting met de booten der Rolt- Lloyd en van Sabang naar Bata via en Socrabaija, de overtocht van de. mail al weer vrij wat heeft bekort. En dit alles is nog maar een begin, ruun mm Men behoeft in deze dagen van evolutie geen Jules Verne te zijn, om Oen geregeld verkeer boven 'de aarde te voorspellen en als toekomstige werkelijkheid aan te nemen. De stoomboolen en treinen krijgen in de eerstvolgende jaren een geduchte concurrentie, ze zullen voor reizigersverkeer op groote afstan den steeds minder worden gebruikt. En de mensch van 2000 'misschien wel in 1930 zal grtnne- keu om de bekrompenen», die nog per „m(ctaien schuitje' reizen. Ol men, zooals reeds werd ge toeken <1. per luchl- taxi naar de opera zal snorren, zulks blijft le bezien Maar dit is wel zeker, dal het groote verkeer spoediger dan nlcn denkt, door de lucht zal geschie den, In dit vebband doet het goed, dat ook ons land mee kan doen, dat het een vliegtuig-fabricago bezit, dio kan mededingen op de internationale! markt en dat we, behalve over bekwame construc teurs, ook over koene en vaardige bestuurders be schikken, zoodat we niet behoeven achter to staan bij andere landen, wat betreft het lockoms^gc. \cr- kecr boven de aardel bindt Akker's Kloosterbalsem den strijd .aan met rheumatiek en spierpijn. Heerlijk I wrijfmiddel, zet het zijn verzachtende zuiverend en genezende werking voort tot de kwaal overwonnen is. Door ieder ge bruiker geprezen bij brand- en soijwonden, winterhanden en -voeten en alle huidaan doeningen. Rel, tel, let,- antwoordt de machine, in schoon regelmatig rythjne. Langer dan een uur luisterden wip diep bewogen naar het eentonige gezang. Wat geen tooverfluil der wereld had kunnen volbren gen, vermag thajis mijn machine. Deze Nieuwjaars nacht maakte' ons tevredener, dan wanneer de> ge he,ele wereld ons geluk hatl gewenscht. Onze een voudige werkplaat^ was de geboorteplaats van een nieuwen motor geworden. Dc niQtorenbouw ontwikkelde zich nu snel en de firmanten en geldschieters van Ben/, dachten niet dan aan groote winsten. Benz dacht nog altijd na over hei probleem van den zelf rijden den wagen maar zijn iirmanten wilden daar niets van weten waarom hij uit de firma trad en met don koop man Roze een nieuwe firma oprichtte. Nu ging men aan het werk om den cerslen motorwagen te bouwen, maar hocwei sommige bezwaren bevredi- gend werden opgelost, wilde hel maar niet gelukken om de problemen omtrent den vcrkocler, den ont steker, den vergasser en de kraehl-overdraging op lo lossen. In 1883 getukte hel hem eindelijk een motor fiets klaar 1e krijgen Hierover schrijft hij weer zeil „In liet voorjaar van 1883 had mijn levens droom een grijpbare gestalte aangenomen. Opget- lievcn uit de wereld der -gedachten en geplaatst m de wereld der werkelijkheid, stond het jongste kird der techniek op een zekeren dag op mijn fabrieksplaats. Door aandraaien van liet zwingwiel probeerde ik het leven Jn te bi,'izijn en daar, het gelukte. Dadelijk trok het alle aandacht door een vreeselijk knetteren. De gelukkige vndór beproefde het kind le laten loopen cn ook* dat gelukte. Thans begint hij weer met nieuwen moecf aan zijn automobiel te werken cn in liet najaar van 1885 was hij reeds zoo ver, dat hij op zijpuitvinding patent kon nemen. t In 1888 waagde Mevrouw Benz den eersten rit met haar man en beide zoontjes in een Bejiz- wngeftnaardo.- Müncliener tenlooustelling, waar hij de gouden medaille verkreeg. Van dien tijd af werden overal automobielen ge maakt en steeds werden nieuwe verbeteringen '-aan gebracht, zoodal de auto een hooge graad van vol komenhcid bereikte. Voor Benz hadden Daimler cn Maibdck al een mo torrijwiel gebouwd, maar Benz was de eerste, dio een motorwagen met electrische ontsteking, water koeling, enz vervaardigd heeft Dc uitvinder beleefde ook don tijd, waarin zijn uilvinding cqn hooge vlucht hedfl genomen Dij Apotn.'jn Drogisten Tc land is de auto meer en meer hot vervoer middel geworden, dat de spoortrein beconcureort De uilvinder, van dc automobiel, levens van een naar hem genoemden motor is Karei Benz, die in 18*11 te Karlsruhe werd geboren als zoon van een trein machinist, De vader stierf kort na de .geboorte van zijn zOon bij een treinongeluk. Reeas gis kleine jongen was voor Karl hét hoog ste ideaal een trein; hij plaatste in dc woonkamer alle stoelen achter elkaar, die dan,een trein' voor stelden. Hij teekende verscheidene malen.per dag een danig rookende locomotief, want een loeomótiof, een wagen zonder paarden was voor hem alles! Op hel gymnasium, aan de hoogescliool, steeds stond hel bij hem vast, dat hij een nieuwen wagen, zonder paarden moest uitvinden, die niet man rails gebonden was. Hij leerde spoedjg de houw van locomotieven praclisch kennen en kwam in Mann heim op een technisch bureau. In dien tijd kreeg hij een rijwiel cadeau; een van bout, met houten wielen cn ijzeren handen, om er op vooruit te komen, moest hij zwaar trappen en bil begreep, dat de mensclienkracht door een machi ne móest worden vervangen en de groote vraag „hoe' Jiet hem nu .geen oogenblik los. ln 1871 richtte hij een eigen Werkplaatsui De uitvinding van dengasmotor gaf hem de over!in ging, dat hier de oplossing van het raadsel te vinden was. In den Nieuwjaarsnacht stelde puj zijn vrouw de eerste zelf gebouwde motor voor. Hierover schrijf., hij zelf: - De Eerste Kamer heoft Donderdag met 33 leg. 1V stemmen liet NederlandschBelgisch Verdrag verworpen. - Dc stemmen waren als volgl gegroepeerd* v Vóór het verdrag: 7 Katholieken (de heeren De Jong, Ilaazevoet Steger, Van Lanschol, Heerkens Th ijs sen, Haff mans en Janssen). 4 Sociaal-Democraten (de heeren Wibaul Bugge, Hermans cn Mevr. Rothuis—Smit). 1 C h r - II i s t o r s e h e (de heer Van Wassonaer) l Anti-revolmtionairen (de heeren Colijn Anema, Diepenhorst en de Vlugt) en 1 Vr ij z.- Democraat (de heer Van Embijfen) Tegen het verdrag* <i Liberalen (de heeren De Muralt, Van den Bcrgh, Koster, Van Nagell van Ampsen, Smoen ge cn Rink), 7 Sociaal-Democraten (de heeren Mollma* ker. Polak, Danz, de Zeeuw, Mendels, Ossendorp cn Lindeijer), Chr.-Historisch en (de heeren Van der Hoeven, De Vries, De Gijselaar, Verkouteren, De Vos van Steenwijk en de Savornin Lohman), 2 Vrijz.-Democraten (de heeren Westerdijk én Slingenberg), c/ ECHTE rKJESCME HEERENBAAI De 3 Anti-revolutionairen (de heeren Veer, Briët en Croles) e,n 9 Katholieken (de hccrcn Blomjous, Mi- chiels van Kessenich, Verbeijen, Artz, De Wit, Fransen, Dobbelmann, Van der Lande en Van Voorst tot Voorst). Verwacht Wordt, dat er lusschen Nederland en België geen nieuwe directe onderhandelingen meer ■zullen worden gevoerd. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Van Karnebcek, heeft aan dc Koningin ontheffing ge vraagd van, zijije functie. G. N. seint uit Brussel aan het-Hbldf. liet verworpen zijn van het verdrag was hier onmiddellijk bekend, maar daar er in Brussel mis schien twee dozijn politici wetqn, wat er nu precies in dat verdrag slaat, liet liet het publiek! totaal onverschillig, te meer, daar het nieuws uit China veel meer de aandacht vraagt. In Vlaamsche kringen herhaalt men de bekends argumenten, dal men als gevolg van '.deze veql werping een herleving van net annexionisme ver wacht en dat, deze een zware slag voor den groei der groot-Ncderlandsche gedachte en dér Vlaam sche Ncderlandsche toenadering beleekent, aange zien liet publiek niet weet, wat er in dat verdrag staal en slechts hoorde en nog hooren zal, dat Nederland de toegestoken Belgische vriendenhand bruut afwees. Men hoopt.'nu maar, dat Nederland spoedig een weg zal vinden, om België van het tegendefel de overtuigen, maar ziel niet goed, hoe dat zal kun nen gebeuren. i MISHANDELING Zondagavond, maakten een drietal jongemannen te 'I wij/.elerheide zich schuldig aan rustverstoring De gemeente-veldwachter S. van der Hoek, gelastte hun te verzwijgen. In plaats van te gehoorzamen, mvcn ze hein brutale antwoorden en gingen met fiun getier door. Een schermutseling was natuurlijk het gevolg, mei het resultaat, dat de jas van een der strijders gehavend werd. De jongemannen verwijder den zich. Niet lang daarna zochten ze Van der Hoek we,er op en noodigden hem uit, om het beschadigde kleedingxtuk te Indalen. Natuurlijk weigerde de veld wachter, zegt de „L. Crt.". Hij raadde „de eischers tot schadevergoeding" zich verstandig 1e gedragen en naar huis te gaan. „Je wou zoo even slaan, nietwaar?" kreeg hij (en antwoord, „Sla er nu maar op in, man, en anders zullen we je naar huis sturen". Van der Hoek maande hen nog steeds aan, om kalm te blijven en naar huis te gaan, toen plotseling een hunner met een geopeipd mes op oen veld wachter toevloog. Deze sprong terug om densteek te ontwijken, met het gevolg, dat hij in een'grep pel slapte en meteen kwam te vallen. Voordat de veldwachter zich kon oprichten, had zijn belager zich als een tijger op hem geworpen en weer flik kerde het mes. De aangevallene wilde hel mes afweren, maar werd getroffen aan de pees van een zijner vingers. Voorts, werden hem verschillenda snijwonden toegebracht aan het hoofd, den nek on door de uniform in de knie. De ongelukkige veldwachter leed veel bloedverlies. Iter auto W hij onmiddellijk naar» dr. C. L. Bou- man te Twijzel vervoerd, die hem' verbond. Daarna is men doorgereden naar Buitenpost, alwaar de bur gemeester mei het geval in konnis is gesteld. Bij de marechaussee ie Buitenpost werd assistentie ge vraagd. De brigade-commandant, dc wachtmeester eil een der marechaussce's slapten in den auto, die hen weldra bracht op de plaats, waar het misdrijf werd gepleegd. Het gelukte hun niet, den dader te pakken, daar deze reeds 't hazenpad had gekozen. Maandagmorgen is, door de. marechaussee van Bui tenpost de dader te Leeuwarden aangehouden. Het is de 2Ü-jarige 11. \V„ schilder te Zwaagwesteïnde. Hij heeft volledig bekend en is opgesloten in de kazerne te Buitenpost. Het onderzoek wordt voortgezet. De autobusondernemer te Twijzelcrheide, durfde uit angst voor wraakueming, de tnarechausse niet weer naar Buitenpost terugbrengen. OPLICHTING henigen tijd geleden werd aan de jiirocteur van de Mjj. „Fejo"', welke te RotterdamÉbn Schiedam een 12-tal winkels in koloniale wai® exploiteert, dooi- iemand, die zeide namens de nrma van \V. te komen, een offerte gedaan voor do reiniging en reparatie der markies-rolluiken der Fejo-winkels. Men kwam overeen, dat de 12 stuks voor 142.— schoongemaakt en nagezien zonden worden. De mar kiezen werden daarop afgenomen en weggehaald. Daar do Maatschappij „Fejo" niets meer hoorde, meende men, in verband met het zonnige weer, de reinigingsfirma tot eenigen spoed te moeten aan- zfetten. Toen bleek echter, dat er geen firma Van W. bestond en dat men dus het slachtoffer van een handig oplichter was geworden. IN DE BUS Het vorig jaar bedroeg het aantal buspassagiers te Londen niet minder dan 1671 millioen, meer-dan bet dubbele van het voorafgaande jaar.

DDM | 1927 | | pagina 1