Bil Hammer Bestaat mi 2 Manen Eerste Blad HET IS JAPONNEN Uitgever: JAC. KROL - Beemster Schermers Nieuwsbode VARIA. D de nieuwste Stoffen* Eén op iedere vijf Nederlanders Kloosterbalsem 30e Jaargang. Zaterdag 19 Februari 1927. No. 8 TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: L. MOL» Bern. Nieuwentijtstr. AU©, Adverteiitiön, in dif Blad voorkomende, worden ÖRATH geplaatst iif opfdpjjiq Kiespijn rf tabletten iv- Bezoem de Eersie zaaniandsciie Loiudirom RiBUMdi lis, Amsterdam DOLANDS I B RECLAME B 1COGNAC en bij geiegenüeden Uw Toordeeligst adres JPOLAND Purmerend Vraagt gratis prijscourant f 0.50 per pond 0 |j=3ic=j|c=3|c=]l caialaiczjj |J verkeerden, dat ze 'niet Van Ti den bijzonderen smaak van WONDER I» Uit ME WEM II Jiaitscdiaiaioii Wij ontvingen de eerste zendingen nieuwe PETER EillAMtAIMM» Voor Dames- en Heerenkleeding n. Maat SPÖSO\ Fijne modellen, keurig bewerkt in alle moderne tinten KORT NIEUWS DE DRIE MEREN lad voor 1 VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling^ 6 0 Cent kwartaal, franco per post. Advertentiftn in te zeodea vóór'Donderdagavond 'O gfOote liefst vroeger. per uur, PRIJS DER ADVERTENTIÊN l5 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct-, groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief Bewijsnummers gratis. De zachte winter Slechte tuinbouw- uitkomsten Reclame Werkloosheid. 'n Zachte winter, zoo zonder sneeuw en ijs. Zoo kon het worden, tenminste hier te lande, al kwamen ook uit het buitenland en nog wel uit Zuidelijke lan den, waar sneeuw een zeldzaamheid is, berichten van hevigen sneeuwval. In Januari stonden-' de sneeuwklokjes hier en daar al in blöet, de tulpen staken ook de kop al boven den grond, de leeuwerik tierelierde reeds hoog In de lucht, de spreeuwen maakteri ook reeds lente-manoeuvres. Hot leek wel ia de war, de brandstoffenhandelaars - keken sip, zelfs werden hier en dgar de kolenpnjzen verlaagd, 't Was eigenlijk zoo niet goed: van Kerstmis tot Lichtmis of Vrouwendag behoorde het flink te winteren, werd er beweerd, je zou zien in April en Mei izou nu de kou wel komen, op een nipt gewenschten tijd. Zoo was 't ook in en dan ko men de ouderen van dagen los met hun verhaleln over Zachte winters en koude voorjaren. En ook de jongeren kunnen er nog van mee praten. In 1920 was het ook haast net als nu, maar in het laatst der maand begon het nog aardig te vriezen en in 1921 was het ook" weef zoowat hetzelfde. Maar pre cies zoo zou het nu tenminste niet gaan. De tweede week van Februari bracht winter: helder, frisch weer en stralende zon. Zou hel nu pog komen? Ja, 't was meer gebeurd en al naar den leeftijd keek men vrooiijk of bezorgd Maar al kwam er 's nachts een weinig ijs- 't bleef lichte tot matige vorst en de zon had pl zooveel invloed, dat er geen sprake was van vertrouwd ijs; allee hier en daar, waar men ondergeloopen land had, kon zonder gevaar een weinig worden gereden. Dn lang duurde het niet, want na eenigè dagen kwam de dooi weer invallen en kregen we weer echt voorjaarsweer. Maar in elk geval is de groei van de vroeg uitge komen gewassen een weinig achteruit gezet cn waar schijnlijk zullen er nog wel eens koude dagen komen, eer voorgoed de lente haar inlrede heeft gedaan De grond is echter toch wel wat doorgevroren, al is het niet koud genoeg geweest om de insecten te dooden, Jets, wal trouwens ook niet zoo gauw gaat, daar die Jyel goed beschutte plekjes uitkiezen. Over het weer in de eerste helft 'van Februari valt in elk geval met te klagen: de voorjaarsstormen zullen" echter no'g wel komen, maar ook die zijn nuttig en noodig, al hopen we natuurlijk geen storm rampen, te krijgen. De vorst deed al dadelijk den prijs van de kool cenigszins stijgen, maar het is nog altijd misère met de tuinbouwproducten.Dat hét vorig jaar slechte uitkomsten heeft opgeleverd, het werd ook door den Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland, den Heer Oud, van Purmer end gereleveerd in zijn rede, waarmede hij op 5 Februari de eerste vergadering dier Kamer in dit jaar opende, is maar al te duidelijk gebleken. We laten daaruit volgen: ,.In 1923 werden Uitgevoerd <114 583 ton aard appelen, met een opbrengst van f 21.791.0ÖO.—ter wijl in 1926 werden' uitgevoerd 491.970 ton aard appelen, waarvoor slechts f 21.611» 000.— werd ont vangen, dus een verminderde opbrengst bij een be duidend grooteren uitvo-er. Verder werden 'in 1925 uitgevoerd 109.38? ton \Vittc-, Savoije- en ROode hooi, met een opbrengst van f 5,831.000.—, terwijl in 15)26 werd uitgevoerd 97.772 ton, met een op brengst van f 5.286.000,—. De 16 veilingen in het gebied der Kamer van West-Friesland behaalde in 1925 een totaal omzet van f 9.024.773 ruim, tegenover voor 1926 bij een grooter omzet werd verkregen f7.9Ö0.492 Dit be- teekent dus voor die veilingen alleen al een achter uitgang van f 1.724.281.— of ruim 18 pCt. Alle veilingen gaven een verminderde omzet, behalve veilingen gaven een verminderden omzet, behglve Zwaag cn Blokker; de uitkomsten der fruitteelt Wat in die rede aangaande de Reclame gezegd 1 is, verdient zeker ook wel vermelding. Er wordt veel te weinig aandacht geschonken aan het beko men van een goed georganiseerden afzet van land en tuinbouwproducten, wil men werkelijk ontkomen aap de gevolgen, die de ongunstige en vaak ook wisselvallige (actoren met zich brengen, dan zal er van de betrokken organisaties een grooter kracht moeten uitgaan. Men vergete daarbij niet, dat succes alleen dan is te verwachten, wanneer de leiding in handen is van mannen,'die volkómen voor hun taak berekend zijn. Maar ook, wanneer een aan hooge eischen beant- woordende reclame wordt gevoerd voor onze bij uitstek goede Noortf-Hollandsehe producten. 0 Bewahdelt men dezan weg, dan zal men pok de daafSan verbonden kosten "willen dragen,-maar dan zal men,tevens, lettende op de dan verkregen resul- taten, gaan inzien, dat een bedrag van ruim 6000 gulden, ih zeven jaar door belanghebbenden, aange sloten bij/ het Kaascontrole-station N.-Holland, be steed aan reclame in binnen- ,en--buitotiland, voor ons zuivelmerk,» eerder aangemerkt kan worden als weggegooid, dan ais-—nïiTtig besteed geld. stilt men spoedig mgt nSlDirin isjes 75, A-0 en Apoth. en Drogist en Aanbevelend, J, A.'SCHAFT. j-Voorhet Diner i ah Sho/xmts In verband hiermede Werden de woorden aange haald van Sir Charles Higham, een bekend Engclsch deskundige op reclamegebied „Niemand in de we reld heeft het recht op iets," mdien hij niet den moed heeft, er om te vragen". En als voorbeeld werd aangehaald, dat de Californische boeren, die nu reeds 19 jaar het publiek gevraagd hebben, hun artikel le köopen, het jaar, eindigende 31 October 1926, twintig millioen kisten fruit tegen een waarde van 97 662.553 dollar hebben verkocht De kosten van advertceren bedroegen, 4dollar-centen per kist sinaasappelen en 7 cent per kist citroenen. Groote reclame-biljetten werden op de schuttingen en zui len geplakt in New-York, Baltimore, Chicago, Boston cn 218 plaatsen ten Westen van dc Missisippi. Drie millioen-stuks drukwerk werden onder ue ver pleegsters in hospitalen, in de opleidingsscholen en restaurants Verspreid, 28,796 transparanten werden op de ruiten geplakt,fl48.082 bezoeken werden door de controleurs afgelegd. Van cqu eemge jaren gele den in den handel gebracht nieuw model pers vobT sinaasappelen cn citroenen, om in restaurants en bars te worden gebruikt, werden in 1926 rui'm 6000 stuks verkocht. Totaal waren er 33 600 in gebruik, welke per stuk een verkoop van 50 kisten fruit opleveren' Uit het aangehaalde blijkt duidelijk, van, hoc groot belang een goede reclame is en liet is te wenschen dat onze zuivel-, groenten- en frimtelcrs en -expor teurs profijl zullen trekken van hetgeen hieromtrent is opgemerkt Dc tijden ziju slecht, maar gedachtig aan het „Ende, despereert niet'moot men niet bi. de pakken gaan neerzitten, maar flink de' zaken aanpakken. Door het zachte winterweer is dc werkloosheid te platten lande minder groot geworden dan door velen werd gevreesd en verwacht, althans in deze omgeving —„.In de groolc sleden is de werkloosheid niet veel minder dan een plaajj en natuurlijk 'wordt op allerlei manieren getracht liet euvel le vermin deren. Onze Minister van Binnemlandsche Zaken gaf nu in overweging, om een deel der werkloozen uit de grootste steden in Drente te werk te stellen Of daar wel veel van zal komen, zal zeer te bezien staan; in elk geval zijn er tal van-bezwaren aan de ten uitvoer-leggmg van het plan verbonden. Maar ook op andere wijze ontmoet men tal van bezwaren natuurlijk. In elk geval zijn er tal van groote wer ken onder handen, waarbij heel wat mcnschen te recht kunnen. Hier in de omgeving kunnen de cersle jaren heel wat lui aan de wegen werken en dan de Zuiderzeewerken en tal van kanalen ST Reeds velen, die in de meening Q pepermunt hielden, zijn later echte liefhebbers geworden door /üaAmnal\ dat iedereen er zoo op gesteld ia. Nergens windt men een merk dat met zooweel zorg bereid en daarbg voor zdó'n mahqen prüs verkrijgbaar Is. Welk merk is dat' df fai/oner der Nederlandsd» pjjprookers 4. Voor H.H. Winkeliers (bsj: N.V. GEBR. ERO PurmerendZaandam. ZEER MOOIE "AFWERKING - BILLIJKE PRIJZEN DUBBELE BUURT - PURMEREND E V. C. Ill—B. -F. 'C. I. Zondagmiddag half één vertrok B.F.C. 1, met de helft invallers, waaronder spelers uit het 2e elftal cn 2 adspiranten, naar Edam, om daar een wedstrijd té spelen tegen E.V.C. III. Om 2 uur floot de scheidsrechter beginnen en stelden,,beide ploegen zich in het veld op. E.V.C. blijkt TOllallig en allen in uniform, terwijl van de 10 B.F.C.-speiers er slechts 3 in uniform zijd, waar van te Edami gezegd werd: een bij elkaar geraapt zoodje. Leden, onze kleeding is: blauwwjtte trui, met zwarte of donkere broek I B.F.C. trapt af, doch weldra blijkt het gemis aan 1 speler, zoodat steeds een man van.E.V.C. ongedekt 't staat, waarvan dc gasthecren dan ook een dankbaar gebruik maken Cn reeds na een kwartier spelen een doelpunt weten te veroveren, 1—0. Wel weet B F C enkele gevaarlijke aanvallen ie ondernemen, doch zonjjer resultaat Van beide zijden wordt ligrd gewerkt en krijgt de rechtsbuiten van E V C, een paar prachtkansen, doch weet deze niet te benutten, zoodat de rust ingaat, met bovengenoemden stand voor E.V.C. Na zich verkwikt 'le hebben aan een heerlijke kop thee, die den spelers en grensrechters gratis werd aangeboden, kwamen beide vereenigingen weer in liet veld en werd niet de 2e helft van den wedstrijd aangevangen, wist haór spel beter te ontplooien dan voor de Met hernieuwde kracht kwam E V C. 'opzetten en rust, hetgeen ook niet zonder resultaat was, want spoedig na aftrap wist zij een tweede goal te maken en kort daarop de derde, waarna het spel van B F.C. dusdanig verslapte cn niet meer zoo vurig was als voor de rust; het lange veld speelde ook wél een rol daarin Daartegenover bloei' het spet van E.Y. C. steeds vurig en enthousiast, waardoor hun aan vallen dubbel gevaarlijk werden en zij ook spoedig den stand wisten te verhoógen tot 6—0, waarmede ook het einde kwam Nog zij vermeid, dat het terrein door de vorst en daarop ingevallen dooi in slechten toestand ver keerde en het spelen meermalen-gevaarlijk maakte. Geea wonder dan ook, dat de spelers 1>1 ij waren, toen voor einde gefloten werd. As Zondag speelt óns le elftal zou he waar zijn? tegen Z.F.C. 6, te Zaandam, welke momenteel No 1 is van de kampioens-prelenclenlen in onze afdeehng Waar wij tot op heden in deze competitie nog geen overwinning hebben kunnen boeken, ineen ik goed te doen, vanai deze plaats den leden-thuisblijvers eens op hun verecnigmgs-plichtcn te wijzen Bij de tot nu toe gespeelde wedstrijden moest ons steeds blijken, dat eenige lsle elftal-spelers en meest de/,eltde ontbraken» Dat dit deprimeercnd werkt, op do getrouwen, laat zich denken, vooral daar* zells een Bestuurslid, dal op de laatstgehouden Yer- gadermg er allen op wees', toch steeds zoo volledig mogelijk op le komen, nidt voor elke futiliteit thuis te blijven, slechts één van de vier gespeelde wed strijden mededeed. Ook zijn 'er ouders, die hun zoon tegenwerken in het bcoelencn der voetbalsport. Hun zouden wij toe wilien roepen Komt onze wedstrijden bijwonen, overtuigt U van de nuttigheid der sport en laat vrij Uw zoon! Ten laatste willen wij den niet-ojikómers er op wijzen, dal voor elke absentie l 0.50 boete gcëischt wordt cn verzoeken wij hun vriendelijk, het den Pen ningmeester toch vooral niet tc lastig le maken met het uitschrijven en ïncasseeren van boete-kwitanties. En nu leden, heler opgepast! Houdt hoogden ouden room van B F Cdé verecniging, die ook nu, inct Uw aller hulp nog vete overwinningen zal kunnen behalen OPMERKER. BOTER- EN KAASUITVOER De zeer groote boteruitvoer van 1923, n 1. 40 nnlliOen K G„ is in het afgeloopen jaar nog^verréf overschreden, n.l. 45_3 milhoen K G. Daarvan ging 31 millioen K.G. "naar Duitscliland en 8 millioen K 0. naar Engeland, hetgeen voor dit laatste land een^verdubbeling bctcckende. Dc kaas-export bedroeg 84 millioen K.Gwaar van 40 millioen K G. naar Duitscliland ging. Van die 84 millioen K G was phn. 35 millioen K G. Goudsche waarvan ruim 21 millioen KG. naari Duitscliland, cn 19 millioen K.G. Edammer, waarvan 15 millioen KG. naar onze Oostel.buren. Hieruit blijkt dus wel duidelijk, dal Edammer een 'grooter afzet heeft dan -Goudsche, hetgeen vooral met de 40 en 20 plus het gevat is. De eieren-export van ons land hep op van 44 millioen K.G.,, in 1925 tot 54 millioen K.G. in 1926, een stijging dus van pim. 22 pCt f ONSCHULDIG VEROORDEELD gebruikt AKKER's Gij zljt het dus niet alleen, die lijdf aan sUjfheid der gewrichten en rheumatische aandoeningen. In ons klimaat van regen, vocht en tocht, heeft één op vijf menschen last van bovengenoemde aandoeningen. AKKER'» KLOOSTER BALSEM heeft.bewezen de eigenschappen tc hebben stijve spieren spoedig weder lenig te maken, een gevolg van zijn warmteverwekkend -Vermogen en de groote doordringende kracht, AKKER'» KLOOSTERBALSEM, 's-avornjs aangewend, zet gedurende de slaap zijn verzachtende pijnstillende en genezende werking voort en tien tegen één dat men 's-ochtends ^ontwaakt zonder pijn. AKKER'» KLOOSTERBALSEM bij voort gezette behandeling geeft infmer resultaat. Prijs per pot van 20 Gram 60 cent Zéér groote potten i f 6 f 1,75 VECHTPARTIJ Dinsdagmiddag trachtte een reizend koopman aan de vrouw van den rijksveldwachter L. K tc Mij drecht iets tc verkoopen Dc vrouw weigerde echter iets van den man te nemen, waarna deze brutaal werd. De rijksveldwachter, die dit hoorde, gelastte den man daarop zich van zijn erf te verwijderen. Deze ging heen, doch op den weg gekomen, tartte hij den veldwachter, met hem te vechten. Met een gummistok gcwajiend ging deze op den koopman af, die op zijn beurt zijn mes trok. De veldwachter trachtte hem dit met zijn slok uit de liand te slaan, hetgeen hem ook gelukte Hij liep daarbij echter icenige diepe snijwonden aan de linkerhand op Hoewel hij lievig bloedde, wierp de veldwachter zich wederom op den koopman en sloeg hem daarbij zoodanig, dat hij met een deerlijk gehavend en be bloed gelaat achterover viel In zijn val trok hij den veldwachter mee en beiden tuimelden in het water naast den weg. De gemeente-veldwachter v. d V, aldaar en v. S. uit Witiiis, die juist aankwamen, verleenden hierna assistentie en brachten den koopman naar het raad huis. Een verhoor Werd hem afgenomen, waaruit bleek, dat-hij zekere E. was uit Doodewaard Hij zal Jgr-beschikking van de Justitie worden gesteld. De gewonde veldwachter moest zich onder me dische behandeling stellen. VROUW OMGEKOMEN Dinsdagavond brak brand uit in de boerderij van B Nijkamp, in de buurtschap Ernst hij Vaassei) In het huis woonde o.a Mcj. D. Brinkman, oen 51-jarige bcstedelinge van de diaconie dor Ned Ilerv. Gem te Ej>e. De vrouw, die zwakzinnig was; werd door de vrouw van Nijkamp naar' huiten ge bracht, doch door het instorten van den voorgevel zoodanig gewond, dat zij spoedig daarna overleed. De brandweer uit Vaassen en die uit Apeldoorn konden nagenoeg niets uitrichten. Alles gbng verlo ren Van de 13 sluks vee konden slechts een paard en een kalf worden gered. Het kalf moest nog wor den afgemaakt eg wellicht zal ook het paard het/elf de lot treffen. Alles was laag verzekerd, Van het huis bicven slechts enkele muurbrokken over. ZONDERLING HEERSCHAP Een jongeman, afkomstig uit een plaatsje in de huurt van 'Dordrecht, toonde al eenigen tijd veel ambitie, oai godsdipnstlecraar te worden. Tweemaal per week reisde hij per Dordtsche boot naar Rotter dam, om onderricht te ontvangen. De reis kwam hem op den duur te kostbaar en daarom vroeg hij aan de rccderij reductie, omdat hij toch 'n algemeen geestelijk belang zou dienen. De reederij weigerde hem 'n goedkooper vervoer toe te staan en toen liet de jongeman bij de druk kerij, welke altijd de passagebiljetten drukt, 100 vervoerbewijzcn maken. i De drukker vond het wel wat vreemd, dat de ree derij ditmaal slechts 100 biljetten bestelde en in formeerde daarom eens op bet kantoor van de ree derij. Daar bleek men natuurlijk van niets te yveten. De politie werd gewaarschuwd en toen de» jonge man het' bestelde drukwerk wilde afhalen; vond hij op de drukkerij een rechercheur, die hem ver zocht, even wat op tè schrijven, teneinde na te gaan, of deze jongeman inderdaad de opdrachtgever van den drukker was. De jongeman schreef inderdaad het verlangde briefje, maar hij deed dit met een ver draaide hand en ondertcekende het met een valschen naam De rechercheur bracht hem daarop over naar een politiebureau, waar hij tenslotte door de jnand viel cn een bekentenis aflegde,1 1 1 De jongeman, die den indruk maakte, niet heele- maal normaal te zijn, wérd daarop heengezonden. DROEVIG ONGEVAL i Men meldt uit Gotida, dat de plantsóenarbeider H. F \yirtz, die bij het boomensnoeien tengevolge van het omslaan van de ladder ernstig werd gewand, dezer dagen aan de gevolgen is overleden. Hij laat een weduwe met twee kinderen achter, f ONDER EEN WAGEN Te Delft is dezer dagen aan de Haagpoort de agent van politie T. van Velzen, toen hij'éen span op hol geslagen paarden tol staan trachtte te bren- gen, onder een beladen vrachtwagen geraakt. Met gebroken arm, gekneusde» schouder en* inwendig gewond, werd hij naar het gasthuis vervoerd. DE HOORNSCIIE JAAGSCHUIT Velen onzer zullen zich pog herinneren de bij de tegenwoordig vergeleken vervoermiddelen primitieve tloornsche Jaagschuit, dienst doende voor passagiers en goederenvervoer, tusschen iPurtnerend en Hoorn en de verschillende dorpen. Dagelijks vertrok deze van de Wagenbeurs en is sedert een veertig jaar opgeheven om plaats te ma- keu voor snellere en beterè vervoermiddelen, Aan deze jaagschuit zijn toch nog aangename herinneringen verbonden, zoowel privé als in het zakenleven cn dacht inderdaad dc Fa. P. Kaag Anthzn., Breed, Hoorn; er niet aan, om haar over bekende zaak te herdoopen, integendeel deze naam bleef gehandhaafd. - Ieder kind in West-Friesland en andere plaatsen, weet u te vertellen, waar deze zaak staat. Eén ding is echter zeker, dat de firmanten in hun zaak steeds niet den tijd medegaan en op het ge bied van koffie-, thee-,- tabak- en signrenlevering een woordje mee kunnen-"Spreken. En wel door voortdurend hun prima kwaliteiten tegen hun' be kende concurrcerende prijzen te leveren. Elke order wordt vlug, accuraat en met de meeste zorg uitgevoerd. Men heeft getracht door minderwaardige 'concur rentie, als het namaken van de zakken der Fa. Kaag, het debiet te schaden, eehler is direct een gerecn- lerlijke aclie ingesteld. Wie eenmaal in Hoorn komt, vergete .niet eens naar den winkel van Kaag»'te gaan, en teveans de schitterende ;pude gevel te bewonderen. En wie eens cliënt is, blijft dat voor iminer, want: Dc Koffie van Kaag Drinkt iedereen graagl i c vb j ia u AARDBEVING IN ZUID-SLAVlë Ruim 25 jaar geleden werd een inwoner van Hauio St, Pierre, Mouslier, des nachts met een hamer doodgeslagen. Zijn vrouw en een zekere Ilorg- nicr werden van 'dezen moord verdacht en tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Zijn we wel ingelicht, aldus het Hbld., dan heeft Horgnier, die na 25 jaar in de gevangenis is ge- het welslagen van de proef, die in de provineE» storven, heeft tot het laatste toe zijn schuld ont- Noord-Holland, uitgezonderd het Gooi genomen kend. Uil verklaringen van dc vrouw van Moustier, is met belastingbetaling op de postkantoren, geleid op "haar sterfbed gedaan, zou thans zijngebleken, tot dc ernstige overweging, de gelegenheid daartoe dat Horgnier werkelijk niet schuldig is, in het gehcelc ln nd ojien te stellen van 11 Het proces zal worden herzien. 'Juli a.s. af. BELASTINGBETALING OP POSTKANTOREN Via Weenen wordt thans wat meer bekend over de natuurcatastrofe, welke liet koninkrijk der Ser viërs, Kroaten ®n SLowenen heeft getroffen. Meer en meer blijkt, dat de aardbeving ren bij zonder heftig karakter heeft gehad, Vooral Dalma tic heeft zwaar te lijden gehad. In de voorafgaande dagen woedden hevige sneeuwstormen, zoodat tal rijke dorjicn totaal van het vorkcer waren afgeslo ten. Zij verkeeren thans in den grootsten nood, daar vele huizenzijn ingestort. De regeering hoeft maatregelen genomen om de zwaar getroffen bevolking tc hulp te komen, aange zien het uitbreken van een hongersnood dreigt. 'J'e Ma star -S>(eil Z.W. Van Scrajewo duurde de aardbeving niet minder dan lü seconden, gedurepda welke geweldige schade werd aangericht aan talrijke openb. en part. -gebouwen. Bij een aardverschui ving te Serajewo Kwamen 12 personen om; gewel dige rotsblokken stortten van de berghellingen in het dal. De bevolking in het geheelo land is door een panischen schrik bevangen. Uil dc te Weenen ingekomen berichten vyordt af geleid, dat de aardbeving in Zuid-Slaviê alle derge lijke rampen overtreft, welke in de laatste 50 jaar in Z -((.-Europa zijn voorgekomen. In het getroffen gebied Dalmatië en Herzego- wina vormden zich dadelijk benden, die de wan hopige bevolking begonnen uit te plunderen, zoodat dc regecring in allerijl sterke- militaire detachemen ten heeft uitgezonden, opt tegen die hyena's op te treden cn tevens om streken, waar gevaar 'dreigde, tengevolge van aardverschuivingen enz., af te zetten. UH den aard van de zaak loopen de berichten over het aantal dooden en gewonden sterk uiteen; dé eerste tclegramm«i noemden zelfs het» cijfer 600. De matericele schade wordt voorloopig geschat op een millioen dinar. Wegens de vernieling van tele foon- cn telegraafverbindingen, is het onmogelijk, voorloopig een juist beeld te krijgen van deu omvang wan dc catastrofe, maar wat reeds bekend is, wijst er wel op, dat men hier te doen heeft met een ramp, die een zware beproeving zal blijkeirivoor het jonge koninkrijk en zware eischen zal stellen aan zijn eco nomische. krachten om de geteisterde bevolking voor ondergang te behoeden. l

DDM | 1927 | | pagina 1