Bil nummer Beslaat mi 2 manen Eerste Blad EERSTE BEEMSTERSCHE RADIO-CENTRALEI Haarlemsche Bankvereeniging Gelderscjie Worst DOBBER - Hoogstraat Griep Abdijsiroop Uitgever;, JAC. KROL - Beemster In het wespennest. -■* De lekkerste Purmerend Kinderen PUROL Schermers Nieuwsbode rm.v w/êêê \z»% is?hem l buy srsr-ds x Gfalcleet Aanslultingskosten lO.—Abonnement slechti 2.-- per maand nd I -mm Verhuurt Safe-Loketten a f 6.— per jaar Brand- en INBRAAkVRIJE lokettenkast Hoofdhuid en Onberispelijk Haar. 80 cent per pond lm m mi 4m M 80e Jaargang. Zaterdag 29 Jannarï 1927. No. 5 TELEF. Nq, 10. PjOSTREKENlNGNo. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor PurmerendL. MOL, Bern. Nieuwentijtstr. Alle Advertentiën, in dit Blad voorkomende, worden GK A TI 8 geplaatst in CENTRALE-HOUDER P. VAN VUURE CAFÉ „DE NIEUWE TUINBOUW" Heden werd ons door het Gemeentebestuur van Beemster concessie verleend. - Geeft U thans op als abonnS: De E.B.R.C. verstrekt tf een afwisselend programma van uitstekende Muziek, Sprekers en Voordrachten. Zondagsmorgens vanaf 8.36 tot 12.20 uur Kerkdiensten, Muziek, enz. Spre enz. fleMl de Eerste zaaniondsctie Lunchroom, meuuiendilK lts, Amsterdam Bijkantoor Purmerend Telefoon No. 42 In haar 885. 3$ 385 koopt U bij Zeer ernstig levens-gevaar: KORT NIEUWS AKKER'» IJC'f rif p jl'f IP li K"** VERSCHIJNT ZATERDAGS. Abonnementsprijs, bij vooruitbetaling60 Cent per^ kwartaal, franco per post. AdvertentiCn in te zenden vóór Donderdagavond to uur, groote liefst vroeger. PRIJS DER ADVERTENTIÊN 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters j naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. Wie de bewoners van een wespennest sart, door in het nest te roeren, krijgt de wespen op zich af en als er zeer veel zijn, wordt dat gevaarlijk. Dat ondervinden de Europeanen in China. Toen in 1911 het oude rijk der Mantsjoers had afgedaan en de republiek er voor in de plaats kwam, bleek al ras, dat er van een eensgezind China geen sprake was. verschillende generaals wilden de eerste zijn en het werd burgeroorlog, zonder eind. Het schijnt, dat er nu zoo wat twee partijen zijn, de Zuidelijken en de> Noordelijken en van een Chineesche Regeerinfr-over het heele uitgestrekte gebied met zijn hónderden Europeesche ook een macht, aie zich als de regeering wil doen gelden. t Maar al hebben de gele broederen .onderling ruzie over de mócht, in één opzicht zijn ze gelijk en denken ze gelijk: ze haten de Europeanen, die als roofvogels hier en daar stukken gebied in hun macht hebben genomen, onder den naam van „con cessies". We mogen al vast blij zijn, dat- er geen Nederlandsche concessie is en België heeft al vast vrijwillig afstand van zijn niet veel beteekenende concessie gedaan. Maar het is in de eerste plaats te gen de Engelschen, waartegen de haat gericht is, hoewel ook Franschen, Spanjaarden, Amerikanen en ook Japanneezen tol „de vreemde duivels' wor den gerekend. De Engelschen hebben eerst hun concessie .al moeten ontruimen en gelukkig maar hebben ze toen geen geweld gebruikt; misschien voelden ze Aanbevelend, J. A. SCHAFT. 385 king zou komen. Intusschen werd de Engelsche zeemrtCht in Oost-Azië geducht versterkt en ook Amerikaansché oorlogsschepen en soldaten werden naar de Chineesche wateren gezonden, om in geval zulks noodig mocht blijken, op te treden tot bescher ming van onderdanen-en eigendommen.' In Rusland ziet men met genoegen naar wat, er thans gebeurt: vanuit Moskou is voortdurend ge werkt, om ook de Chineezen tot bojsjewieben te hekeeren. Als men ook daar het bolsjewisme ging aanhangen, dan'zou de Russisch-Chineesche macht groot genoeg zijn, om met gewéld tegen Wést-Eu ropa op te trekken. Zooals altijd in dergelijke gevallen, zijn er zoo wel in Engeland als in China, menschen, die - meestal om daar profijt van te trekken wel graag zouden zien, dat er op los werd gehakt, maar dit zou zeker te betreuren zijn: daardoor zou de haat natuurlijk in elk geval toenemen. Worden dan ook de uitgebreide voorzorgs-maatregelen, die de Engel sche Regeering reeds heeft genomen, noodzakelijk geacht en niet in strijd met oe verzekering, dat te genover China een uiterst tegemoetkomend en 'vriendschappelijk, standpunt wordt—ingenomen. er zijn ook, dje de militaire maatregelen onnoodig uitgebreid eti daarom gevaarlijk noemen. Ook in de Chineesche pers- werd heftig tegen de troepen versterkingen te keer gegaan en geconcludeerd, dat China met een schending der verdragen bedreigd schijnt te worden. De berichten uit het Verre Oosten zijn den eenen dag wat geruststellender dan de andere, maar ïn alle gevalleij' is het er gevaarlijk, vooral voor de vreem delingen. Ook de Chineezen zelf achten zich hier en daar met veilig en in groote massa's trachten ze het gevaar te ontvluchten. Zooals men weet, zijn 'er ta] van Katholieke missies in China en hier en daar heeft men geweldige anti-Katholieke bewe gingen: reéds zijn er velen gedood; natuurlijk gaat het ook niet gemakkelijk, om in het uitgestrekte rijk van uit het binnenland een groote haven te berei ken; de afstanden zijn groot en bij de vijandelijke gezindheid der bevolking" jegens de vreemdelingen, die met den dood worden bedreigd, is het reizen Wel Uitermate gevaarlijk. Tal ben waardoor de toestand nog verwarder en gevaarlij kec wordt; het gespuis is meer dan ooit gemakkelijk op te zwepen en onware beschuldigingen vinden graag gèloof, als het vreemdelingen betreft. Zpo wer den te Amoy zeven kinderlijkjes, die kort geleden begraven waren, weeropgegraven in verband met een beschuldiging, dat de kinderen door de katho lieken verminkt zouden zijn. 1 Het is natuurlijk, dat het nog wel eenigen tijd De verzachtende, genezende en zuiverende werking van Purol is niet beperkt tot de huid van handen en gelaat maar deelt zich mede aan de gansche menschelijke huid. Daarom is Purol ook het aangewezen middel ter verzorging van de hoofdhuid. Iemand die eiken ochtend slechts een weinig Puroi eerst even tusschen de beide handen wrijft, dan door de haren en daarna met de, vingertoppen goed in de hoofd huid, zal weldra ondervinden dat hoofdroos én huidschilfers verdwijnen dat het haar dadelijk zachter wordt, wat glanzender en donkerder getint, en dat het den geheelen dag onberispelijk blijft zitten. Purol is verkrijgbaar btj alle ófo gisten in doozen van 30 ct. en tuben vaü 80 ct. zal duj'cn, voor alles rustig is in liet groote rijk. Maar het is te hopen, (jat de strijd der gele brdto- ders onderling met al te lang meer duurt en dat in elk geval geen bloed moge vloeien door inmenging van een der belanghebbende groote mogendheden Niet alleen aan de Westkust van den Stillen Oce aan is groote beroering, ook >aan de Oostkust, in Middel-Amerika, is het niet rustig. Sedert de onaf hankelijkheidsverklaring van het Spaansche gezag. nu ruim honderd "jaar geledon., —heeft men in dc Republieken van Middel-Amerika zoowat gere geld revolutieV Er zija altijd heerschzuchtige ge- noraals, die opstand maken, omdat ze zelf geen president zijn, ze zeggen natuurlijk- omdat het land niet goed geregeerd wordt.Nu heeft men in Nicaragna ai weer een heele poos twee vechtende partijen, maar de Vereenigde Staten hebben daar ook „belangen' en trachten invloed uit te oefenen op den gang van zaken. En ook in Mexico gaat het de heeren in New-York niet naar den zin, ui verband met maatregelen tegen de bezitters van petroleumvelden in Mexico. In de Zuid-Amerikaan- sche Staten komt men met kracht tegen die in menging van Oom Sam op- men vreest er.de over- heersching der groote, rijke Republiek. De Presi dent van Mexico wil de kwestie aan /een scheidsge recht onderwerpen, maar hoorei oók de groote meerderheid der Senaats-commfssie daarvoor gezind is, wit President Coolidge er in geen geval iets van weten. We zijn nog wel niet in „Vredelund' aan/ gekomen! Nu wij weer verkeercu in den tijd van boomlen snoeien en boomen réden, Willen wij tot ernstige waarschuwing een geval van verregaande roekeloos heid mededeelen, dezer dagen in ons G.E.B, plaats gehad. Een onzer plaatsgenooten kwam op het denkbeeld, een zijner boomen eens goed onder handen te ne men. In plaats van daarbij touwen ta gebruiken, gaat hij zoo maar een groote tak afzagen, met het gevolg, dat deze op het laagspanningsnet valt,'waar door een stroomdraad doorknapt. De waarschuwing, welke wij hieraan1 willen ver binden is: iaat zulk werk,door deskundige men schen verrichten, om groote onkosten te voorkomen Verleden jaar heeft een ingezetene een schade van f250.— op deze wijze veroorzaakt, waarvan hij de helft moest betalen. Toeii nu de draad gebroken was, heeft de een met zijn klomp de draad zooveel mogelijk verwij derd. Maar iemand anders heeft met zijn bloote. hand de draad aangepakt en deze op een., hoek van een kruispunt bij elkaar gelegd, en dal,v terwijl klaarbUibelijk dc draad onder spanning Mono. Hi. had gelukkig droge klompen aan en heeft met zijn andere hand niets aangeraakt, dat geaard was, maar. op dat oogenlik liep hij in letterlijken zin met den dood in zijn klompen, Tweede waarschuwing: Blijf; wanneer zulk,een ongeval heeft plaats gehad, vgn de draden af. Alléén wanneer levensgevaar dreigt, óf het verkeer belem merd wordt, kan verlegging geschieden door een droge lat of «droge fietsband, nooit echter met blooie hand. Tegen vier uur is telephonisch bericht van dit ongeval gegeven bij onzen chef-lijnwerker, die tegen kwart voor zes thuis kwam. Bij dat telefonisch be richt is echter aangeraden, iemapd bij de gebroken draad de wacht,te doen houden. Toen wjj kwart over zes ter filaatse kwamen, lag de draad in groote kronkels op den hoek van een kruis, een oppervlakte van IQ vierk. M. inne mende en terwijl de draad onder spanning stond, blijkens het geregeld flikkeren, stond er niemand bjj. Voor H,H. Winkeliers bij N. V. GEBR. ERO PurmerendZaandam. Was er een nieuwsgierige voorbijganger geweest, ot hadden kinderen er mee in aanraking gekomen, dan' waren de grootste ongelukken in liet gewirwar van kronkelende draden te verwachten geweest en zou de roekelooze boomensnoeier aan een straf rechterlijke vervolging niet zijn ontkomen. Derde waarschuwing: "Stuurt in dergelijke geval len zoo spoedig mogelijk bericht aan at het jierso- neei van liet bedrijf en ook aan de politie en houdt de wacht bij de draden, ter beveiliging \au voorbij gangers, Het geval is thans gelukkig goed afgeloopen, maai wij houden ons hart vast bij ae gedachte, wat hat kunnen gebeuren door de verregaande onachtzaam heid. Men heeft verkeerd in zeer ernstig levens gevaar. - GEM. ELECTR. BEDRIJF. DE DIRECTIE. DE TWU1JVERWEG in een vergadering van liet distriet Noord-Holland Noord, van don Bond van Bedrijfsautohouders, in 'Nederland, is een motie aangenomen inzake liet sluiten van den Twuijverweg, nabij Alkmaar, voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen. In deze motie wordt aangedrongen op opheffing der sluiting en hel brengen van genoemden weg in een voor het verkeer goeden toestand. 11 ie de was do bestuurder ïiict voldoende meester ,vnn het stuur, althans hij reed eerst tegen h-et café ,;Smit' aan cn toen, tot grooten schrik der om standers, pardoes in de Drentsche Hoofdvaart. In allerijl werd hulp geboden, zoodat de inzittenden, 2 heeren gered konden worden. Ze waren met den schrik en een nat j>ak vrijgekomen. Met vereende krachten werd later dc auto op het droge gebracht. De voorruit was gebroken terwijl alles natuurlijk vol water stond MIST Januari heeft 011s veel donkere, trieste dagen ge bracht, met kille, grauwe nevels: alles heeft dan een vale, grauwe kleur, en' doet huiverig aan. En demenschen gaan, gedoken in mantels en jassen, langs de straat, hoewel van een lage temperatuur geen sprake is. -De wind waait maar zonder ophou den uit het Zuiden, maar het zijn geen zoete Zuiden windjes, waarnaar we in het voorjaar verlangen misschien blaast hij dan uit Oosten en Noorden. De hoop op een behoorlijken winter moeten we nu wel opgeven, want over enkele dagen is het Vrouwendag, 't Kan nog winter worden echter, daar van zijn tal van voorbeelden, maar* hij zou nu inin der goed te pas komen, dan een maand geleden In elk geval is het echt miezerig weer, waarover baast ieder klaagt. j NED.-BELGISCH VERDRAG Door een aantal (85 pCt.) hoogleeraren van de Technische HoogeSchool te Delft, is aan de Eerste Kamer een adres gezonden, waarin de meening wordt uitgesproken, dat door de aanvaarding van het ontwerp Nederlandsch-Belgisch Tractaaf: lo. belangrijke politieke aangelegenheden niet op v restatie ander belangrij'ke voordeelen uit ae geografische ligging voortvloeiende, zouden worden prijsgegeven; 3o. onzekerheid blijft bestaan omtrent grootte der economische opofferingen, welke door ons land in naaste en verdere toekomst zouden moeten -worden gebracht. 1 1 Adressanten spreken de hoop uit, dat de Eerste Kamer het verdrag in den huldigen vorm niét zal aanvaarden en den weg zal weten- aan te wijzetn, waarlangs een voor beide Rijken bevredigende op lossing kan worden verkregen. 1 iSSs De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, sUjmopïossende en genezende werking van Akker'» Abdij*iroop bijzonder geschikt is ter bestrijding eij genezing van griep,"influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkige» hoest en de' meeste., ziekten der luchtwegen. zuiverend, verzachtend, genezend. Alom terknigbav ia loket» van 230 gntn I.50 550 gtam ƒ2.75 en 1000 gtam ƒ4,50, 8°' uo LORD LISTER Jr. Een jonginensch, volle dertien jaar oud, vervoeg de zich te Hilversum bij een sigarenhandelaar aau de Langestraal en bestelde daar vier zware sigaren en een doos sigaretten. Het moest maar even ge schreven worden op rekening van zijn vader, die zoo juist een barbierszaak had,geopend in perceel no. 70 van die straat. De winkelier gaf het ge vraagde mee; even later ontdekte hij, dat no. 70 nog totaal onbewoond was. Het ondernemende jongmensch, zijn zegetocht vervolgend, vond in de Koningstraat een onbeheerd staande auto, tocbehoorendc aan een dokter, die juist bezoek bracht aan een collega. Hij stapte er Ne in en reed er mee weg Maar reeds op den Nèuweg achterhaalde hem de gerechtigheid, hen surveillee- rend agent, opmerkzaam geworden door het zeer AGENT GEBOEID Op het schiereiland Wirral, in Cheshire, hebben Dinsdagmorgen drie inbrekers een politie-agent be wusteloos geslagen en geboeid. De politie-agent ver raste de heeren, toen zij bezig waren in het station in te breken. Hij greep een hunner vast, terwijl de twee anderen de vlucht namen, doch na een kwar tier kwamen zij terug, om htm kameraad te ont zetten eir sloegen den politieman met een ijzeren staaf bewusteloos. Vervolgens boeiden zij hem.met zija eigen "boeien bonden zijn handen en voeten met touw, sleepten hem driehonderd Meter4verder en sloten'hem in een kamer op. Later kwam de politie-agent weer tdt bewustzijn en slaagde er in, zich te bevrijden. Dc inbrekers hadden intusschen een brandkast ge forceerd, doch daaruit niet meer dap een bedrag van een honderd gulden gehaald. EEN AANRANDER De vroegere Marine-soldaat Badina,die bij de muiterij der Fransche vloot in de Zwarte Zee was betrokken en dientengevolge tot gevangenisstraf ver oordeeld werd,is opnieuw met de justitie in aan raking gekomen. Eigenlijk had Badina lid van den Parijschen meenteraad moeten zijn, doch toen hij destijds loor een groep sabotisten werd gekozen, zat hij nog in de gevangenis, zoodat zijn verkiezing ongeldig werd verklaard. In 1925 viel hij onder de nieuwe amnestie-wet en werd in vrijheid gesteld. Hij boos toen -hel beroep van straatventer. Dinsdagnacht echter, toén een jong meisje met haar ouders huiswaarts keerde, werd zij eensklaps op den boulevard Magenta door een -onbekende haast om vef geloopen en meteen was zij haar taschje kwijt, waarmede het individu er van door was. Toen een paar rijwielagenten hem achter volgden, liet hij het taschje vallen. Hij werd niette min geknipt en bleek Badina te zijn. Natuurlijk beweert hij het slachtoffer van een ,jgerechtelijke dwaling" te zijn, maar de politie houdt iiem voor alle zekerheid nog maar wat vast. DROEVIG ONGEVAL Maandagmiddag is tusschen Garmerwolde en Ten J Boer, op ongeveer acht K.M. afstand van Delfzijl, een ernstig auto-ongeval gebeurd. 1 Van de richting Ruischerbrug kwam Notaris Kos ter uit Ten Boer, met zijn auto, waarin twee zijner [klerken, die als getuigen ,bij een te passeeren acte zouden optreden, een stroowagen achterop gere- I den. De notaris, die den auto zelf bestuurde, cn met een matigen gang reed, wilde juist den wegen passeeren, toen hij plotseling uit tegenovergestelde richting een anderen auto met groote snelheid zag naderen. Dc chauffeur daarvan trachtte zijn wagen tusschen den auto van den notaris en den strem-* wagen te wringen. De notaris trachtte dezen chauf feur nog te beduiden, even met passeeren te wach ten. Hij remde daarna met volle kracht met alle Vier remmen. Het was echter te laat en de botsing was onvermijdelijk geworden. Beide wagens 'werden vrij ernstig beschadigd. in den aankomenden auto, die uit Delfzijl afki stig bleek te zijn, en bestuurd werd door zeloe Broekema, zat een Duitsch matroos. Meijer geheel ten, van het Nederlandsche s.s. „Birksland"', dat te Delfzijl was binnengekomen. De man was aan boord vrij ernstig gewond. Door zijn behandelenden ge neesheer, was hij per auto voor spoedopnemxng naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen gezonden. Men was er dan dadelijk na de aanrijding allereerst op bedacht, hem uir den auto te halen. Reeds waren maatregelen getroffen, om den patiënt met grooten1* aan. De misdaden kwamen alle aan het licht. j j)c chauffeur uit Delfzijl verklaarde, eerst ver blind te zijn geweest door de lichten van den auio van den notoris, doch later zeide hij, dat hij de kluts totaal kwijt was geweest. De man werd bovendien zelf eenigszins gewond. DRAADLOOS TELEFONEEREI*_ Londen is nu draadloos-telefonisch verbonden met I ■New-York. Of er nu een, druk gebruik van 'gemaakt j zal worden? Een gesprek van zes minuten kost f" ponti sterling (360 gin.), diis is het hog al prijzig. WINKELDIEVEGGEN Een winkelierster aan de Kerkalle te Velp, deelde de jpolitie Dinsdag telefonisch mede, dat even te voren drie vrouwen in haar winkel geweest waren (jpi iels te koopen. Na haar vertrek meende zij ech ter enkele voorwerpen te missen. De recherche spoorde de bewuste vrouwen in de Kerkstraat ®p en zij bleken bij onderzoek inderdaad verschillende goederen uit den winkel te hebben gestolen, o.a. zelfs een schop. Onder dc kleeding had een der vrouwen ook nogl een aantal kousen en schorten verborgen, die uit' een winkel in de Emmastraat ontvreemd waren. j Ook iti een anderen winkel waren nog goederen gestolen. Tegen de vrouwen werd proces-verbaal opgemaakt. CHARLIE CIIAPLIN Vrijwei de gelieele wereld bemoeit zich op het oogenblik met het cchtscheidingsproces van Char lie Chaplin, den beroemden filmacteur. Te New- York, waar hij op het oogenblik nog altijd op ver haal tracht te komen, wordt hij achtervolgd door een leger voortvarende journalisten, <lie de gemoeds stemming van Charlie liefst van minuut tot minuut zouden volgen. Charlie heeft nu maar, om zich van de tijciroovcnde individueele belangstelling der jour nalisten te bevrijden, de heeren collectief ontvangen in het huis van zijn advocaat, Nathan Burkan, en 'n uur lang geantwoord-op de hem gestelde* vragen. De merkwaardigste uitlating van Charlie Chaplin was daarbij, dat hij, naar hij gelooft, best met zijn vrouw had kunnen opschieten, als hij maar niet te maken had gehad met de voortdurende tusschen- komst van zijn, overigens zeer gewaardeerde schoonmoeder! Maar hoe het ook gaan moge, Charlie onverbeterlijke optimist als hij is! behoudt zijn vertrouwen in de vrouw en hoopt, dat hij in <|e naaste toekomst wederom verliefd zal worden, Want zonder vrouw verklaart hij, heeft de kunst niet veel waarde. Intusschen heeft Charlie* liet, tengevolge van de beslaglegging door de Regeering op zijn vermogen,! zoo krap, dat hij zelfs het geld, noodig voor zijn taxi's, moet leenen. Charlie teekent zijn benarde positie zelf humoristisch als volgt, er zijn in Call- fornië twee „gold rushes' geweest, de eerste heeft lang geleden plaats gehad, de tweede pas dezer dagen Mag men de verklaringen der pers gelooven, aan mag Charlie zich verheugen in de sypipathie- van het publiek, hetgeen voor een filmspeler "ook; in zijn persoonlijke narigheid een groot dióg is. 5 WAARDELOOS? Als de markt overvoerd wordt, daalt de waarde win het desbetreffende product. Zal het zoo ook gaan .mei liet zilver? Een Noorsch scheikundige is cr in geslaagd, lood tot zilver om te vormen en heeft -verklaard, zeer spoedig in statu te zullen Zijn om dagelijks 2 ton zilver te produceeren. Zal het dan met onze riksen en guldens gaan als met de papieren Marken en francs en zullen zoo zoo goed ais waardeloos worden? BOND v. STAATSPENSIONNEERING Het Hoofdbestuur van den Bond voor Staatspensi- qpneering heeft aan alle Tweede Kamerfracties een brief gezonden, waarin wordt betoogd, dat, gezien het toenemende aantal van hen, die niet zijn ver zekerd volgens de Ouderdomswet, allengs voor een overgroot deel der NederJaiidsclie niet-bezittende bevolking wederom de treurige toestand zal herle- ven aan Welken de wetgever in 1919 door dei Ouderdomswet met haar overgangsbepalingen feen eind heeft bedoeld te maken. Naarmate het aantal ouden en armen toeneemt, neemt, aldus de brief, de urgentie toe van den maatregel, door den Bond voorgestaan: liet toekennen van een recht op staats pensioen, zonder voorafgaande premiebetaling, aan aljc vrouwen en mannen, die daaraan op 65-jarigem leeftijd behoefte hebben. Gelet op deze urgentie, verzoekt het Hoofdbestuur bovengenoemd aan de Tweede» Kamerfracties, te Willen mededeelen, of zij bereid zijn. in de Tweede Kamer, telkens wanneer de gelegenheid zich voor doet, de aandacht er op doen vestigen, hoe-nood— zakelijk een spoedige -invoering van het staatspen sioen is, alsmede om iedere poging tot invoering van dat staatspensioen te steunen, en haar invloed op de Partijbesturen te doen gelden, opdat staatspen- sionneering naar voren worde gebracht bij de aan staande verkiezingen van leden der provinciale Sta ten en later bij ae verkiezingen van leden" der-'Sla- ten-Generaat. vallen en bezeeren zich vaak, terwijl def kleineren dikwijls last hebbenvanroode of ge smette hhid, Dit verzacht en geneest men met Doos 30, Tube 80 ct. f 'Pi ifjlli m-ff IS 1 In. w m ■i,ï" i1 ÏT f- Hl f •t S v i k*

DDM | 1927 | | pagina 1