ITALIAN O Truien, Vesten en Overhemden KOET 9SIEUWS. ROOFMOORD IN DEN HAAG Opruiming van \H£T NIEUWE vtw KING-PEPERMUNT Aan cfe Ingezetenen van Beemster. - met 20 pCt korting. Hoestmiddel .1 ts verkrijgbaar bij de meeste ;r goede winkeliers,en wordt af-, i gewogen in Italiano-zakjes S 20 cents per ons. DE FABRIKANTEN Voor Winkeliers bij: N. V, GEBR. ERO—— Purmerend—Zaandam. BEEMSTER Dê plaatselijke Afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, had Donderdag jl. een propaganda-avond georganiseerd in „Het Hoe renhuis ,Adie, de heerschende g^iep in aanmerking genomen, door een tamelijk flink getal belangstel lenden -werd bijgewoond. De Voorzitter, Burgemeester De Geus, opende 4e bijeenkomst met een welkom, wees op het doel van het Instituut, dat niets anders wil dan handhaving van- en steun aan het wettig gezag, niet door revo lutie,doch door evolutie; het vaderland getrouw, ook in donkere dagen; in verband hiermede herinne rende aan de Novemberdagen van 1 18, toen de Landstorm paraat was, alsmede in den tijd der wa tersnoodrampen. Nadat het le couplet van het oude Wilhelmus was gezongen, werd op het witte doek de Land storm-film geprojecteerd, wat een duidelijk .beeld gat van al wat het Instituut als zoodanig beoogt en waarhij vele en inooie kiekjes werden gegeven van verscheidene Landdagen in verschillende steden ge houden, met de daaraan verbonden wedstrijden en oefeningen. Dit jaar zal een Landdag worden gehouden in Alkmaar. De heer Stadegaard gaf op uitstekende wijze een door hem vervaardigde propaganda-voordraclit ten 'beste en oogstte veel bijval. Na de pauze kregen we le zien de mooie Ko ninklijke Biografie-film, die ons een stukje geschie denis uit het Oranje-huis toonde. Ecnige kluchtige nummers verwierven mede veel bijval en. de Beèmster-film was een waardig slot van dè vertooningen. Dc heer Oolders, de ijverige Secretaris van het verband Alkmaar, waartoe, ook Beemster behoort, gaf'in afwisseling met de films, nog een korte, doch duidelijke uiteenzetting van het doel van den Bijz Yrijw. Landstorm, wat tot resultaat had, dat een 7- lat jongelieden zich als lid liet inschrijven. Nadat door Burgemeester De Geus, de hceren Stadegaard en Poel nog het woord was gevoefd, o.m. dank brengende aan diegenen, die tot het \yelslagon van dezen avond hadden medegewerkt, wend het officieele gedeelte gesloten en bleef uien nog ge- nhmen tijd zeer gezellig bijeen, onder het genot van een dansie. De Afdeeling Beemster van den Bijz. Vrijw. Land storm, kan met voldoening op dezen nvond terugzien BEEMSTER In de expresselijk daarvoor een voudig versierde zaal van dien beer A, KooiL Jz., gat onze Gymnastiekvereniging "„Hercules'' Wqens- dagavond hare jaarlijksche openbare uitvoering vopH de Eere-leden, Donateurs, oudicrs der leerlingen en genoodigden, die in grooten getale waren opgekómen. Nadat de Voorzitter der Vereeniging, tte/neer ft. Middelburg, een kort openingswoord halfgesproken, werd liet met zorg samengestelde programma afge werkt, en wet op een wijze, die allen lof verdient. Elke afdeeling,zonder onderscheid, voerde haar nummers correct uil en gaf blijk van het willen en kunnen en van dc uitstekende leiding van de heeren Jb. Visser en D. Olij, welke laatste de Dames- en Meisjes-afd. onderwijst De dans der dames, ef- fccDol belicht door de gekleurde schijnwerpers, verwierf- a'ls—vanzclf-ccn _bijzo_ntler_applaus, Na de pauze kregen we een beeldspraak, tussclien God „Hercules" en het „Hollandsche Volk'voor gesteld resp. door dea heer C. ICwadijk en Mej. R. Buurs, wat ten doel had, propaganda te maken voor de Olvmpische Spelen in 1928. Beide hoofdfiguren kweten zich uitstekend van huu taak, terwijl ook de andere medewerkenden, voorstellende de verschillende takken van spost, of wel de' vertegenwoordiging van verschillende naties, in het succes deelden. Het was een zeer mooi slot van v den avond, en de Voorzitter der vereeniging was "dan ook zeker aller tolk, toen deze na afloop eenige hartelijke woorden van dank richtte tot den auteur, den heer C. Kwadijk, en Mej. Buurs, voor hare welwillende medewerking, waarvoor ze bloemen ontving, als mede aan de andere optredenden. „Hercules" heeft 'het publiek weer een mooien avond verschaft, en wij wenschen haar lieden Za terdagavond, wanneer de 2e uitvoering,tegcïi entrée, voor ieder toegankelijk, in „Het Hoerenhuis" zal plaats hebben, eenzelfde succes toe. Eenige ingezetenen hebben zich tot een Commissie gevormd, die zich ten doql stelt, gelden bijeen te Brengen tot leniging van den inood van het gezin A. HASTER, in het Zuider^ad, dat door ziekte en tegenspoed in hulpbehoevende omstandigheden is geraakt. Eén der kinderen wordt thans in een sana torium verpleegd, terwijl onlangs een 16-jarig doch tertje is overleden. De overige kinderen zijn ook niet sterk. De Commissie doet bij deze een beroep op» de Jiefdadigheidszin van haar plaatsgenooten en lioopt 0 daarmede het gezin voor ondergang te behoeden Met vergunning.van den Heer Burgemeester, zal in den loop van de volgende week een rondgang wor den gehouden, om de bijdragen in ontvangst te nemen. Het-is de bedoeling van de/Commissie, om de gelden in hoofdzaak te bestemmen voor een behoor lijke toerusting van het bedrijfje, waardoor het mogelijk zal zijn, een goede opbrengst daaruit te verkrijgen, - Op deze wijze gesteund, zal het mogelijk Zijn, het gezin in maatschappelijk opzicht op de been te helpen en te houden. Daarvoor wordt Uw steun ingeroepen. DE COMMISSIE. Beemster, 20 Januari 1927. DE Rijf Ons Fanfarecorps „Kunst na Arbeid" zal zijn jaarlijksche winteruïtvoering gevenop Don derdag 27 en Zaterdag 29 dezer in „Het Rijper Wapen", van ,den heer Schoone, met medewerking van het Duo Kok, van Wormerveer. Er wacht, ons düs een genotvolle avond, waar van zeer zeker velen zullen profiteeren. Zie adv. WEST-GRAFTD1JK De heer C. v. d. Oord, al hier, heeft de gevierde humorist Daan Pool geënga. geerd en wel op Zaterdagavond 29 Januari. Men make van deze gelegenheid gebruik; de hu morist. weet het publiek zeer -te amuseeren en zal ook hier zeker, als overal eiders, met succes op treden. Men leze de desbetreffende advertenttie in het eerste- blad. Maandagmorgen, op klaarlichten dag, heeft zich in een der huizen, gelegen -aan een der grootste en drukste verkeerswegen in Den Haag, een verschrik kelijk drama afgespeeld. in perceel Bezuidephout 165, gelegen tusschen de Mariastraat en de Carpentierstraat, tegenover het café „Dc Bonte Koe", woont de familie Wilk, be staande uit vader, moeder, en twee kinderen, een jongen van zestien en een meisje van elf jaar. Vaifer en moeder dVijven daar -een winkeltje in kantwerken, waarbij vader meestal de markt afreist, en moeder is dan- alleen thuis.'' Zoo was het ook Maandagmorgen. De zoon, die op de H.B.S, loopt, had eerst om 10 uur les en was eVen vóór tien uur de deur 'uitgegaan. Het dochtertje is op de Duitsche school aan den Wasse- naarschenweg en was al vóór 9 uur weggegaan; de vader was met zijn handelsartikelen naar de markt gegaan, ongeveer kwart voor 9. i'oen dc jongen even vóór 10 uur wegging, liet hij, zooals gewoonlijk, moeder alleen thuis. Tegen kwart over twaalf kwam hij weer het eerste uit schooi en vond toen tot zijn bevreemding, de winkeldeur dicht, hoewel niet op slot. Zijn moeder was noch in de huiskamer, noch in den winkel en op zijn roepen kreeg hij geen gehoor. Hij ging daarop naar de keuken, waar hij eengeweldigen schok op deed door een ontzettend tatereel, dat zich daar voor hem vertoonde. Ineengedoken, 'met het hoofd tegen den muur,' lag daar zijn moeder, badende in een ontzettende plas bloed. Het meest verschrikkelijke drong-echter nog niet tot hem door, want hh ^meende, dat zijn moeder gevallen was en daardoor een wonde had opge- loopen en in allerijl ging hij naar den buurman, den fruitwinkelier Huisman, om daar hulp le roepen. De winkelierster ging vandaar met hem mee en bij nadere beschouwing bleek haar, dat hier een vreeselijke-misdaad had plaats gehad. De hals van de vrouw was met een scherp voórwerp doorge sneden cn het geheele gezicht en lichaam was met bloed bedekt. Ook bad zij ernstige hoofdwonden, die er op duiden, dat de schedel met een hard voorwerp was ingeslagen. Daarbij bleek, dat zij een angstige worsteling had doorgemaakt, want het hoofdhaar was nat van liet angstzweet. Ook de vloer was met een plas bloed bedekt. Haar eerste werk \yas, de politic en den Genees kundigen Dienst te waarschuwen. Een brigadier van pöiitie was spoedig aanwezig en deze waarschuwde onmiddellijk de politioneele autoriteiten. Intusschen was ook de auto van den Geneesk. Dienst verschenen, maar deze dokter kon niets meer verrichten, -dan alleen den dood constó- teeren en verklaren, dal een andere doodsoorzaak dan misdaad uitgesloten was' Trouwens, dit bewezen ook al vrij spoedig de bevindingen van de politie. In auto's na elkander, kwamen de hoofdcommis saris, de heer van TSant, Commissaris Kramef van de afd. C., waaronder moorden ressorteeren, recher cheurs van de Centrale 'Recherche, met politiehon den, cn even later een auto mot den substituut-offi cier/van Justitie, Mr. Enger, en den rechter-comnlis- saris, Mr. Van Asperen. Dat hier een roofmoord in het spel was, bleek uit het feit, dal alle laden cn kasten opengebroken wa ren, terwijl verder de situatie >n de keuken duidelijk aantoonde, dat er een hevige worsteling had plaats ;ehad tusschen het slachtolfer en den moordenaar, leer waarschijnlijk heeft er eerst in den winkel een woordenwisseling plaats gehad en is de vrouw ten slotte naar de keuken gevlucht om achter hulp te roepen. Dit beeft cle misdadigers weten te verhinde ren en vandaar, dat hij op zulk een beestachtige wijze de vrouw heeft vermoord. Het wapen, waarmede de misdaad is gepleegd, was niet meer in het huis te vinden, natuurlijk is daaromtrent een uitgebreid .onderzoek ingesteld, maar zonder eenig resultaat. Andere sporen werden 'ook niet gevonden en alles wees er op, dat de mis dadiger met groote omzichtigheid heeft gehandeld, zegt d^ „Ites.-bodo' Zoo heeft liijj alvorens de woning le verlaten zich eerst gereinigd, om niet de aandacht te trek ken. Wat hem dan ook wel gelukt Sschijnt te zijn, want niettegenstaande de drukke buurt en het feit, dat naast het luns, waar de misdaad is gebeurd, een drukke truitzaak is, waar voortdurend klanten in ca uilloopen, heeft niemand iets bijzonders gemerkt. Ook van de worsteling beeft niemand iets gehoord Wel heeft de buurman rechts, een meubelzaak, eenig kloppen op den muur gehoord, omstreeks kwart voor elf, maar daaraan geen bijzondere aan dacht—geschonkenDa—moordenaar heeft .dns,.._\yel bijzondere veine gehad, want ook tijdens zijn gru- weiwerk schijnt hij door klanten in den winkel niet gestoord, al zal hij zeer waarschijnlijk wel de deur van den winkel op slot hebben gedaan. Voor zoover is nagegaan kunnen worden, zijn voor hem de financieele resultaten van den misdaad nogal beduidend. Volgens jnndedeeling van den echtgenoot, die on middellijk door zijn dochtertje van de markt was ge haald, was uit een geldkistje een bedrag van f 50.— verdwenen. Verder had hij ook nog een bedrag van ongeveer f 700.— in een der kasten verborgen eü ook dit was er uitgehaald. Verder 'had hij zijn vrouw des morgens voor hij wegging, een bedrag gegeven voor een wissel, welke gepresenteerd zou worden. Dit geld had de vrouw in een1 bisciiiltrom- mel gelegd, wijl ze het elk oogenblik noodig zou kunnen hebben. Dit heeft de bandiet niet vermoed, want dit geld was nog volkomen intact in den trommel aanwezig. Verdere sieraden oi kostbaarhe den, welke trouwens ook niet in groote hoeveelheid aanwezig waren, worden niet vermist. Demoorde naar schijnt, toen hij liet geld gevonden had, verza digd te zijn geweest en vertrokken te zijn. Omtrent de resultaten van de politie kan nog weinig worden gezegd. Alles wijst er wel op, dat het niet gemakkelijk zal zijn, den dader te vinden. De vrouw was dood en bepaalde sporen zijn niet achtergelaten. Vast slaat, dat de misdaad omstreeks elf uur is gebeurd. De melkboer, die tegen '10 uur komt, is nog geholpen, want er stond een kan melk op de toonbank. Verder zijn door een expeditie-onderne ming twee pakken gebracht, maar hoe iaat dit ge weest is, was nog met bekend. Toen de jongen thuis kwam, en even over twaalf mevr. Blok, die verkoopster isin, het filiaal van Huismans, ae vrouw vond, was deze al koud. De politie is ter oore gekomen, dat een persoon die niet heel gunstig bekend staat, des morgens in de nabijheid van het perceel is geweest. Deze wordt opgespoord, om te onderzoeken; of zijn alibi betrouwbaar is. Maar zooals men begrijpt, zijn dit heel vage aanwijzingen, die nog weinig houvast gaven Toch moet liet wel iemand zijn geweest, die niet geheel en al oningewijd was Wat later vernam het blad nog, dat er tusschen 'elt uur en half twaalf een wissejlooper met drie wissels is geweest, een van f 521—, een van f321 en een van f 428.—. Hij is den winkel ingegaan, maar kreeg geen gehoor. Hij heeft herhaaldelijk ge- roepenT'maar hoorde niets. Hij is toen weggegaan met het achterlaten van het bekende wisselbriefjc. Dit duidt er op, dat dus de moord voor dien tijd reeds gebeurd moet zijn. Bij het weggaan heeft hi de deur van den winkel dicht getrokken. Nu is gebleken, dat het geld van den wissel van f521—, dat de vrouw in een etenspot had gelegd, nog aanwezig is, maar het geld voor de beide an dere wissels, dat in het schrijfbureau lag, is ver» dwenen. Aangezien er bijna nooit veet geld 'in huis is, zou geconcludeerd kunnen worden, dat geen onbekende de dader is. De man zelf heeft ech ter geen enkel vermoeden. Dit is nu de derde, brutale roofmoord in de Resi dentie op klaarlichten dag. Eerst in de Engelen burgstraat, toen in de De Riemerstraat en nu. op het drukke Bezuidenhout. Natuurlijk trok het bewuste perceel den gehee- len middag veel aandacht. De vele pojitionolele auto's voor de deur in deze drukk$ straat midden in de middaguren, lokten veel menschen hierheen. De verslagenheid in de buurt is natuurlijk groot Zoowel de man als de vrouw zijn in Poolsch Oosten rijk1' geboren, rrniar woonden vóór den oorlog in Antwerpen. Zij zijn daar .bij het uitbreken van den oorlog gevlucht èn naar Dcrk Haag gekomen. Eerst woonden ze op bet Spui, madr nu al zes jaren op 't Bezuidenhout. De vrouw heet Wilk—Press en was een zwakke, tengere figuur, een gemakkelijke prooi in de handen yan'een bandiet. Zeer waarschijnlijk heef b de moordenaar de vrouw ook met een stoel op het hoofd geslagen, de pdot van den stoel, die elders werd gevonden, was met bloea bevlek l. De kinderen z,ijn voorloopig bij buren onderge bracht. Toen de vader kwam, sprong de jongen op en brak in snikken uit. De vader, zelf met Be traande oogeu, trachtte hem te kalmeeron. „Wij kunnen er niets aan doen, jongen, wij hebben het niet kunnen doorkomen. Hel is gebeurd, het heeft zoo moeten zijn'". Het meisje, Ida, riep in kinderlijke woede uit, terwijl de tranen haar over de wangen liepen: „O, vader, zoo'n gemcénrik, zoo"n schurk. Moeder heeft toch nooit iemand wat gedaan." Oh, wat is dat geméén!'" De politie- heeft nog 2 personen als getuigen ge hoord. ,jl'e Jo den loop van den ochtend in, iden' winkel waren geweest, i De politic stelde zich voorts in verbinding met Dr. Hesselink te Arnhem, die in deze zaak als des kundige' zal optreden. Een nader bericht meldt: Een jongedame had aan commissaris Kramer mee gedeeld, dat zij even na 12 uur eenf verdacht indi vidu in de nuurt had ziep loopen cn verder op den' Bezuidenhoutsclieweg eenige woonwagens had zien rijden. Hoewel dit uur ,niet klopt met het ver moedelijke tijdstip, waarop de moord is geschied, heeft de commissaris eenige' rechercheurs per auto de woonwagens nagezonden. Dc wagonbewoners werden tusschen Wassenaar en Leiden ingehaald en de wagens werden grondig onderzocht, de menschen werden gevisiteerd, doch er werd niets gevonden, zoodat de rechercheurs onverrichterzake terug keerden. Een agent had Zondag eenige bekende Haagsche inbrekers op het Bezuidenhout zien passceren. Deze zijn Maandag gearresteerd, doch zij hadden een volledig alibi, waarop zij des avonds weder op .vrije voeten zijn gesteld. De Minister van Justitie, Mr. Donner, heeft Dins dagmiddag aan de Haagsche politie-autoriteitenmee gedeeld, dat hij een belooning van f 1000.— beschik jaar st^jl voor den persoon, die de politie zoodanige aanwijzingen verstrekt, Omtrent den géheinizinnigen roofmoord aan liet Bezuidenhout, dat daaruit de veroordeeling van den dader volgt. De „Tel. meldt nader, dat bij hel onderzoek nog het volgende is gebleken. Zooals bekend is de moord gepleegd in .het kleine keukentje. Hier Re- vonden zich drie stoelen, n.l. een, waarop een mandje met vleesch stond, een ander, waarop bloed vlekken van hel slachtoffer, en de derde, waaraan niets bijzonders tc bespeuren viel. Op het keukentafeltje bevond zich een yerscli brood, enkele snecd-jes brood er los bij cn een broodmes, waaraan niets opgemerkt werd. Voorts stond er een kop, gevuld met koffie op tafel, Er 1 heerschte niet <le, minste wanorde. Wanneer een worsteling zou hebben plaats gegrepen, dan zou (hl in dit kleine vertrek zeker bemerkt moeten wordmi Uit dc situatie hebben de poiitie-autoritcfilbu) opgemaakt, dat de vrouw op den met bloed be vlekten stoei zal en met den dader, die vrij zeker haar niet onbekend was, gepraat heeft. Vermoedelijk bij liet vertrek van haar aanvaller, heeft de vrouw, terwijl zij nog op den stoel zat, onverhoeds met een zwaar ijzeren voorwerp een tweetaL slagen op het hoofd gekregen. Daarna is zij van den stoel ge vallen. De veronderstelling, dat de vrouw in den winkel reeds bedreigd werd," en naar de keuken gevlucht zou zijn.-wnrdt-door- de in -de. keuken ge vonden situalie tegengesproken. Dc moordenaar heeft na afloop van zijn bloedig bedrijf, zich niet gereinigd. Tenminste hel fonteintje met handdoek en zeep in de keuken werd onge- hfciiikt aangetroffen Een aan den winkelier toc- behoorende bijl en hakmes, die nog in het kastje waren aangetroffen, vertoonden geen enkel spoor, dal zij gebruikt waren. Het aantreffen van het versche brood op de keukentafel bewijst nog, dat de vrouw, voordat de bakker, die, zooals gemeld, voor een dichte deur kwam, in de buurt 's morgens nog brood heeft gehaald. Blijkbaar Iiecft zij nog enkele snecdjcs genut- ligdv want er ontbraken er eenige aan het brood Dat voorts een kop koffie ingeschonken stond en de dader in de keuken ontvangen werd, doet meer en meer de, overtuiging post' vatten, dat menUiier met een bekende te doen had, die de vrouw niet in den winkel wilde laten staan. Een onbekende zou zij zeker niet achter hebben laten komen. Hoewel uiteraard niet alles uit het voorloopig on- (ierzoek kan worden medegedeeld, kan wel wor den verfbkord, dat de politiq geen enkel spoor ver onachtzaamt. AANGEREDEN Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur reed de heer S. van 't Hof, deurwaarder te Eist, met zijn auto over den opbewaakten overweg aan den Krananburg weg. Zijn wagen werd met het voorste gedeelte door de machine van den passeerenden D-trein ge grepen en 'n geheel eind meegesleept. D'e wagen werd geheel vernield. De bestuurder kreeg won der boven wonder geen letsel. De chauffeur van de firma Buijs uit Nijmegen, die van den anderen kant naderde, kon nog juist zijn wagen tot stilstand brengen. Door de gemeentelijke autoriteiten, werd meer malen gewaarschuwd voor het gevaarvan dien overweg. Er is destijds door het gemeentebestuur geprotesteerd tegen het opheffen van de bewaking. JEUGDIGE BOEFJES De politie te Alkmaar heeft twee jongens aan gehouden, n,i. den 17-jarigen H. en den 16-jarigen T., die betrokken waren bij de in den laatsten tijd le Bergen' gepleegde inbraken in villa's, ook o.a. hij die van ji. Zaterdag in pension „Holland". De jongens hadden net gcstolene in de ruimte on der de muziektent te Bergen verborgen. Toen de politie hen Maandagavond achtervolgde, heeft een der jongens een revolverschot op een veldwachter gelost, waardoor deze een schampschot aan zijn rechterarm kreeg. Een derde medeplichtige, zekere B., is voortvluchtig.' Deze schijnt ook in het bezit te zijnz van het gestolen geld uit het pension „Hol land". De beide aangehoudenen hebben, naar nader gemeld wordt, thans bekend, zich aart een 8- tal diefstallen te hebben schuldig gemaakt. De politie kreeg verdenking legen hen, doordat een hunner, de nog voortvluchtige B., in Alkmaar bij een goud- en zilversmid poogde, een gouden horloge te verkoopen. De politie heeft thans, al het ontvreemde, dat verborgen was onder de muziektent te Bergen, in beslag genomen. De beide gearresteerden zijn beiden afkomstig uit Bergen. e VERDUISTERING - Dé politic te Enschede heeft aangehouden oen bedrijfsleider van een textielfabriek, daar ter stede, wegens verduistering van éen groot bedrag, o.a. door het indienen van Valsche loonlijsten. Deze verduisteringen loopen over verscheidene' jaren. Ook de arbeiders der fabriek zijn benadeeld. De aangehoudene kon deze verduisteringen ple gen, omdat hij een positie van vertrouwen genoot De aangehoudene had gedurende geruimen tijd kans gezien, de loonen van arbeiders, die niet moer in de fabriek werkten, te boeken, 'en zich het i geld toe te eigenen. Ook gaf hij te hooge loonen op en stak zelf liet verschil in den zak. De arbeiders, moesten hierdoor te veel belasting betalen. Met overuren en op allerlei andere wijze liad hij eveneens fraude gepleegd. FABRIEKSBRAND In den nacht van Maandag op Dinsdag is een groote uitslaande brand uitgebroken in de Timmer- labriek van de firma Kaub aan de Lange HeerenveSt te Haarlem. Om twaalf uur werd de brand door derf directeur ontdekt. Hij stond in zijn slaapkamer, die uitzicht geeft op do fabriek. Daardoor kon hij waar nemen, dat het gedeelte, waar de afdeeling kisten- makenj is gevestigd, in brand stond. Hij trachtte met zijn zoon met een 5-tal snelblusschers het vuur te dooven, maar al spoedig bleek dit onmogelijk. De brandweer was spoedig ter plaatse en gaf met 22 stralen water. Door dit krachtig optreden was men om ongeveer twee nur het»vuur meester, al moest nog lang daarna water gegeven worden. De brandweer slaagde er in, het grootste gedeelte vaji de fabriea te behouden, o a. ae machine-afdeeling. Een gedeelte van de fabriek is -evenwel uitgebrand, waaronder 20000 pakkisten, een groote partij ge zaagd hout en een aantal balen houtwol. De brand is vermoedelijk Ontstaan in de pak- kistcn-afdeeling. De schade is aanzienlijk en wordt door verzekering gedekt. DE REIS NAAR AMERIKA THANS ONDER IEDERS BEREIK! Onder dezen titel geeft de Holland—Amerika—Lijn een- boekje Uit, waarin de goedkoope reizen naar Amerika en Canada in de Nieuwe loeristen Derde" Klasse worden beschreven. De nieuwe klasse is opgericht, teneinde aan per sonen, wien de reis na ir Amerika in de eerste of tweede klasse om financieele redenen te bezwaarlijk - is, de gelegenheid tc bieden op goedkoope wijze en geheel afgezonderd van de landverhuizers naar Amerika te reizen. De reizigers worden aan boord 'ondergebracht in goed ingerichte kajuiten Voor twee of vier personen. Talrijke badkamers staan den pas- giers ter beschikking. De Toeristen hebben verder een eigen eetzaal, een rookkamer en ruime wandel- dekken, waar zij zich met allerlei dekspelen aange naam kunnen verpoozen. Dc prijs van den overtocht van Rotterdam naar Ncw-Vork in de Toeristen-Klasse is slechts weinig hooger dan het gewone derde klasse-tarief. Op re- lourbiljétlcn, die gen geheel jaar geldig blijven, staat de Holland—Amerika—Lijn een reductie van twintig percent toe. Op deze wijze kan men, als toerist, te gen betaling van 462.50 gulden, een retour-biljet Rotterdam—New-York—Rotterdam verkrijgen. Slechts 462 50 gulden voor twee zeereizen van elk 9 10 dagen. Voor dit bedrag legt U aan boord van eert der wereld-bekende scnepen der Holland—Amerika Lijn in circa 20 dagen 6000 mijlen af, slaapt U in een comfortabel ingerichte hul en1 ontvangt U da- gelijks drie voortreffelijke maaltijden. Verschillende reis-programma's zijn nog in het. l^oekske opgenomen. Voor wie een mooie vacantie- reis willen maken, is dit een prachtige gelegenheid. Men vrage het gratis boekje aan bij de Directie te Rotterdam, die U alle inlichtingen verschaft. HET EEREN DER DOODEN „Als er in onzen vrienden- of familiekring iemand gestorven is, komt in liet mensclienhart de drang op, otn nog éénmaal den heengegane een stoffelijk be wijs van o'nze genegenheid te geven", schreef on langs N. T. aan het „Hhld.", „En wij zenden een bloemengroet, want het zijn altijd weer bloemen, dio ons 'n tolk moeten zijn bij vreugd zoowel als smarl. Hoewel hel verre van mij is, een doode dien groet te wéllen misgunnen, komt, als ik zoo veel bloemen op <to graven zie vergaan, wal eens do gedachte bij mij op: hoe jammer. „Het is dc idee van het schenken", zal men mij antwoorden. "Zoo is het ook, inaar toch hoe ver gankelijk blijft deze gift! En wat een tijdelijk eer bewijs, Maar hoe zou men op andere wijze van zijn deelneming en vriendschap kunnen getuigen? zal menigeen dan vragen. Het antwoord op die vraag is thans uit Zweden tot ons gekomen. Ook daar. zijn stemmen opgegaan legen de te groote overdaad van bloemen bij begrafenissen. Men wist daar geen antwoord, tot een edete vrouw, Alma Hedin, een denkbeeld opperde, dat tot een mooi doel leidde. „Laten wij", stelde ze voor, „het geld, dat wij anders aan bloemen en kransen uilgeven, in het op lej richten bloemeufonds storten. Dit fonds zendt de familie van den overledene een keurige kaart, in mooi ontwerp,.waarop de naam vermeld wordt van hem ot haar, die bloemen wenscht te ge ven, doch het daarvoor bestemde bedrag gestort heelt in het Bloemeufonds. De familie weet dan, dat daadwerkelijke belangsUAling werd getoond. Wie voor dit denkbeeld voelt, zet onder de advertentie, waarin het overlijden van een. familielid wordt be richt, dc woorden „Gedenk het Bloemenfonds". Uit liet Bloemenfonds wordt een stichting opgericht, het Bloemenhof genaamd -en bedoeld als Tehuis voor ouden van dagen, die geen fortuin hebben en daar tegen den kostenden prijs hun leven verder kunnen slijten. Hel Bloemenhot wordt omgeven door een tuin met veel bloemen en bloeiende heesters, geplant ter eere van de -dooden en lot—vreugde - vande- levenden. In Zweden heeft dit sympathieke denkbeeld zoo veel opgdang gemaakt, dat er reeds een Bloemenhof in Stockholm lot stand kwam, waar htmderd oudjes hun intrek hebben genomen. Een tweede Bloemen hof is noodig geworden cn staat gereed om weldra 180 oude lieden een dak te bieden. De grond is een geschenk van de stad Stockholm. Is dit geen waardige wijze om onze dooden te ceren _/./\Vic de schoone gebouwen ziet met hun sclmt van levende bloemen, en weet, wat een nul en geluk zij geven, zal beseffen, dat onze geliefde dooden gaarne hun bloemenovervloed zouden af staan voor dit liefdewerk". BURGERLIJKE STAND, BEEMSTER. Geboren: Cornelis, zoon van A. Leegwater en Slagt. Overleden: Willem Zot, 76 jaar, weduwnaar van E GrünC' Neeltje Wiediik, 47 jaar, echtgenoote van D. de Jong Gerrjt Köhne, 87 jaar, weduwnaar van B. Kooij. r PURMEREND. Geboren: Maartje, dochter van H. Heiloo en A. tie Bruijn Cornelia, dochter van C. Nat cn W. Bant»— Johannes Hermanus, zoon van J. Bakker en J. G. Sander. 4 Getrouwd: Wilhelm Verhijdo, 25 jaar, van Bever wijk en Maartje Koning, 27 jaar. Overleden: Johanna Thcrcsia de Gier, 9 maanden, dochter van J. P. de Gier en C. A. de Wit. DE RIJP. Geboren: Petrus Johannes Cornelis, zoon van J. C. van Straten en A. Stoop. Levenloos aangegeven kind van J. C. van Straaten en A. Stoop. ILPENDAM. Geboren; Jan, zoon van P. Geugjes en G. Onrust. Getrouwd: J. A. P. Verhaar, 34 jaar en G. Oude- jans, 21 jaar J. Tromp, 31 jaar en Cli, M, de Haan, 18 jaar. Overleden: Anna Nuijts, 10 maanden, dochter van G. Nuijts en A. de Boer Jannetje Waal, 19 jaar, dochter van S. Waal en D. Hoogland (overleden).

DDM | 1927 | | pagina 7