Eerste Blad- Haarlemsche Bankvereeniging G r i e p Abdijsiroop Uitgever: JAC. KROL - Beemster nwMUiUM Bij de uitvaart. Bezoekt de Eerste zaaoiandscne Lunchroom, nieuwendiik m, Amsterdam De uiereidooppeekast in 19ZS. ITAUANO Schermers Nieuwsbode DIENSTPLICHT. VerÜuurl Safe-Loketten a ff O.— per Jaar i Brand- ep INBRAAKVRIJIE lokettenkast CR ZIJN OPGETOGEN OVER 30é Jaargang. Zaterdag 1 Januari 1927. No. 1. TELEF. No. 10. POSTREKENING No. 67061. POSTBUS No. 3 Bijkantoor Purmerend: L. MOL, Bern. Nieuwentijtstr. Alle Advertentiën, in dit Blad voorkomende gorden GRATIS geplaatst in INSCHRIJYlftG Oudejaarsavond. H Biikantoor^Purmerend 283 283 Telefoon No. 42 t in haar AKKER*. MOEDER DE KINDEREN KORT NIJSÜWS. 1 - VERSCHIJNT ZATERDAGS.' Abonnementsprijs^ bij vooruitbetaling5 0 Cent per kwartaal, franco per post. Advertentiên in te zenden vóór Donderdagavond 10 uur, groote liefst vroeger, PRIJS DER ADVERTENTIÊN: 15 regels 60 Cent, elke regel meer 12 ct., groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement volgens tarief. Bewijsnummers gratis. v voor den De Burgemeester van BEEMSTER, 'maakt be kend, dat,in JANUARI as. voor den /dienstplicht 'moeten worden ingeschreven personen, die geboden zijn in 1908. Vpor de aangifte ter inschrijving zal in bet bijzon der gelegenheid worden gegeven'ter Gemeentte-Stecre- tarie. op .Woensdag 12 en Donderdag 13 Januari 192/, van 9—12 uur voormiddags. 'Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar do zich op de gemeentelijke aanplakborden bevin dende publication, terwijl ter GemeenJte-Secretariq padere. inlichtingen zijn te bekomen. -"Beemster, 16 December 1926. t 1 De Burgemeester voornoemd, W. DE GEUS. Èen jaar is weer vervlogen; Het ging voor onze oogen Gelijk een damp voorbij Zijn blijtfe en droeve dagen, Zijn zegen en zijn plagen 't Is al voorbij, voorbij 1 ■Aj Maar al wat wij bedreven, Staat boven opgeschreven, «Voor liet aangezicht van God; Hij weet ol on^e harten In voorspoed en in< smarten Betrachten Zijn gebod. B. TEN KATE. it Van de dooden niets dangoeds! 't Valt, wanneer we een geliefden doode naaf de laatste rustplaats brengen, niet m"Oeilijk,smaar kunnen wé het ook zeggen, nu we dit jaar ter ruste brengen1? Zooajs de zakenman aan het einde des jaars zijn boeken nagaat en de winst- en verliesposten samen telt, zoo laten wij, wat in dat laar gebeurde, „aan ons geestesoog voorbij gaan. We letten nu niet in de eerste plaats op wat bet groote wereldgebeuren aan gaat, maar lezen bovenal in het boek des levens, waarin van dag tot dag en van jaar tot jaar ons levensgebeuren staat opgeteekend. Er zijn er, dio daar met van houden: het is zoo weinig opwekkend wat er geschreven is, het is, vol gens anderen, nutteloos en sentimenteel. Wat voorbij is, is immers gedaan en gedane Zaken nemen geen keer Wat baat het, of we ons aftobben met het ver leden, het heden en de toekomst baren zorgen genoeg en we zouden, door tedenken aan het verleden, misschien onze taak maar verzwaren. Maar zelfs onder die velen is er nog memgieen, bij wie de natuur sterker is dan de leer, vooral op den Oudejaars-avOnd. Dan komt toch ons levensge beuren als vanzelf tot ons. En waarom zouden we dan ook niet zeggen: Oudejaar, o laat ons rusten, Omzien, eer wij verder gaan. Omzien, eer wij En wat lezen we dan in ons levensboek op de bladzijden, waarboven 1926 Staat? Van voorspoed en tegenspped, van licht en donker meestal dooreen Voor den een staat het in het teeken der geboorte, voor den ander in dat der sterfte; het is ook, als al tijd geweest ;,een tijd van komen en van gaan". Oudejaarsavond, weemoedige herinnering aan onze dooden. Ln zoo memgen kring wordt een dierbaar gelaat gemist; de ledige plaatsen in den famüié-kring wegen op den Oudejaars-avond dubbel zwaar op het hart. Handen, waarin wij 'bij de jaarswisseling zoo gaarne dè onze legden, kunnen we laiet meer be reiken. En zullen we, ajls 'de volgende Oudejaars avond aanbreekt, er ook nog zijn en zal dat ons een zegen zijn? Oudejaarsavond, avond van weemoedige herin neri,ng niet alleen, maar ook van innige dankbaarheid voor alles wat ons Weef en voor wat het afgeloopen jaar jons voor jgoeds bracht, zeker wel met alles zooals- we het wenschten, maar toch zeker wel veel goeds. v En nu we toch de rekening opmaken, komt ook de vraag naar voren, wat \vij hebben gedaan en gegeven aan het jaar, dat voorbij is. Kunnen we zonder zelf verwijt aan de groeve staan? Hebben we mlet onze talenten gewoekerd en zijn we beter en wijzer ge worden in den loop van het jaar? We zullen maar hopen, dat de winstzijde ook, en vooral in dit opzicht, de verlieszijde overtreft. En in ieder, geval bij dp groeve de gelofte afgelegd,' dat we zullen trachten, in het nieuwe jaar in dat opzicht Zooveel mógelijk winst te hoeken. 't ls nacht, van "t zwindend jaar de la'atste nacht, En stil, diep stil, als bij een stervenssponde, Daar 't mind'rend leven brengt de laatste stonde Waarvan men 't eind in nngend zwijgen wacht. "«1 1 i AanbevelendJ^-As^SCH AFT Dé ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, sRjmoplossende en genezende werking van Akker's Abdijsiroop bijzonder geschikt is ter bestrijding en genezing van 7* griep, influenza, bronchitis, kink- hoest, hardnekkigen hoest en de meeste... ziekten der luchtwegen. zuiverend, verzachtend, genezend. AIonT Yefltnjgbaar in kokers van 230 gram 1 50 -550 gram if 2,75 «n 1000 gt.n» 4 50. Het is natuurlijk niet mogelijk, in een kort bestek alle gebeurtenissen, die mm oi meeir belangrijk wa ren, hier de revue te laten passeteren. Nog altijd doeu de gevolgen van den oorlog zich gevoelen op staatkundig en economisch terrein5 en zoekt men nog steeds den waren vrede te bereiken. Is men nu ïii net afgeloopen jaar goed gevorderd in die richting? Voor een jaar was kort te voren in Locarno een overeenkomst getroffen door de vier groote Europeesche mogendheden, die lioop gaf op een betere verhouding vol verwachting weird het ;aar begonnen Soms scheen liet, of de «óóst van Locarno verdwenen was, maar als een gelukkig ge volg er van is toch eindelijk ook Duitschdand .tot den Volkenbond toegetreden. De Vereenigde Staten hou den zich nog steeds afzijdig misschien moet het icer 'n eenheid worden dan tot itig aan het „En rekent d uitslag eerst m Europa nieer 'n eenheid worden dan tot aar gedacn u met, maar telt het doel affleen", kan men over den heden Maar Volkenbond en wat die gedaan lieeft om het vredes- doel te naderen, in 1926 tevreden zijn Frankrijk en België vooral kwamen door 't steéds lager worden van den frankenkoers, in zeer moeilijke economische omstandigheden, maar gelukkig heeft men door eendrachtige samenwerking der politieke partijen, hierin verbetering kunnen brengen In Zuid-Europa is de toestand nog geheel verschil lend van wat men elders heeft- Griekenland had .al weer een revolutie; Mussolini, op wien weer aansla gen werden gepleegd, concentreert nog steeds meer macht m zijn handen. Spanje en Frankrijk wisten sa men Abd^ei-Krim en de Marokkaansche stammen tot Straks zullen twaalf klokketonen dóór het lucht ruim galmeh en weer zal eën 'jaar achter ons liggen en in de oneindigheid verzinken. 4 Vaafwei; vaarwel, al \vat achter ons ligt, vaar wel,.gij. jaar, met zijn lief en [leed, zijn vreugde eg smart. Wij weten, dat de tijd geen rust kent. 1 Het oude jaar wordt Uitgedragen. woon langdurig conflict mijn-industrie en zat ia26 economisch wel met als een goed jaar kunnen boeken, vooral ook daar de oplossing van het conflict groote zorg baart voor de toekomst. De verhouding tusschen Groot-Brittannië en de verschillende dominions werd nieuw geregeld de verschillende deelen van het wereldrijk zijn nu bijna alle geheel onafhankelijk, alleen verbonden döor een personeele unie De bmnenlandsche politieke verhoudingen hebben de laatste maand tot een regeeringscrisis geleid, die nog niet is opgelost- de rechtsche partijen kunnen zich slechts noode schikken m den republikeinschen regeeringsvorm Na hevigen strijd heeft men een fi- nanCieele regeling met de Hohenzollers getroffen, die zware offers van de burgerij eischt. In Rusland heerscht nog het Sovjet-régime, al is het gfenoodzaakt geweest, om in veel opzichten zijn eigen beginselen te verloochenen in het bintaentond. het traent nog steeds op alleéjei wijzen zijn denk beelden te verbreiden in het buitenland en zoo mo gelijk revolutie's uit te lokken. Ook aan de op standige beweging op Java schijnt Moskou met vreemd te zijn geweest. Wat ons'land aangaat, de Regeeringscrisis, die voor een jaar reeds een paar maanden duurde, werd na nog een paar maanden eindelijk opgelost en hjot Ministerie De Geer,' steunende op geen enkele partij, schijnt nogal stevig in den zadel te zitten. Re economische toestand oVer 't gehfeel was nogal bevredigend, wat blijkt *uit de voortdurende-stijginp der^belasUHg-dpbrcrtgstrWalTïet iand- en tuinbouw bedrijf aangaat, dit kan niet roemen op goede finan- Cieele Uitkomsten. De prijzen van tal van producten liepen zoo terug, dat de kostende prijs van loon ep huur lang niet konden worden gemaakt, De vleeschprijzen, vooral van de schapen, onder gingen sterke 'daling. De lage waarde van den franc eu belemmerende bepalingen voor den uitvoer, wa ren daflrvan ?eker mede de hoofdoorzaak. DE STRIJD TEGEN VERVALSCHINGpN kan door de overheid worden aangemoedigd en gesteund, doch moec toen in hoofdzaak wor- den gevoerd door het pubhek zelf Men heeft er bij zijn inkoopen eenvoudig op te letten, dat men inderdaad dat gene ontvangt, waar voor men betaalt Wilt U genieten van de heilzame werking enden lekkeren smaak van dan heeft U een waar- borg van echtheid ln Bovenstaande verpak- king. waann dit nieuwe hoestmiddel 20 ets., per ons wordt verkochL Let dus op de ITALIANO-zakjes De fabrikanten van King-pepermunt onmaall zich op een pijpje van zijn geliefkoosde fabak genie' van de heerlijke qeur der 5TERTABAK verblijden zich rrief her lezen der leemqKe en 5 boelende reisverhalen, beschreven in de mooie Albums welke zu gratis ren qeschenne ontvangen Allen Voor Winkeliers bij N. V. GEBR. ERO PurmerendZaandam. Het jaar begon met groote overstroomingen lang onze rivieren en bijna het gelieele jaar door werden groote rampen vermeld, door stormen, wolkbreuken aardbevingen, enz Behalve de overstrooming in on eigen land, bracht een aardbeving op Sumatra groot schade, terwijl ook de storm aan onze kusten weer heel wat offers eischte; tal van visschersschepön vergingen en menig gezin werd in rouw gedompeld Ook nu hadden weer veel verkebrs-opgevalien plaats- dó weggenomen afsluitingen op tal van over wegen eischten ook nu meerdere slachtoffers, terwij op onze spoorwegen meerdere 'ongjelukken plaats grepen,» die het vertrouwen in de veiligheid met dat vervoermiddel vrij wat hebben geschokt. Inelndië werd een communistische poging om he gezag omver te werpen, beproefd; dé poging mis lukte, doch meerdere hebben in die dagen net leven moeten lalen tal van verzetslieden zijn geivangen ge nomen en zullen op N.-Guinea worden geïnterneerd Het verdrag met België werd net op het kantje ior de Tweede Kamer aangenomen Of de Kamer dat ook zal doeu, zal het komende blijken. F de Eerste jaar ERNSTIGE AANRIJDING s Dinsdagmiddag plm. half 2 had op de vlotbrug te Alkmaar een ernstig ongeval pjiaats, dat nog betrek kelijk goed is afgeloopen. Na .aankomst van de tram uit Purmerend, toen tal van personen, die niet met die tram waren meegekomen, zich op de brug bevonden, kwam de heer Mulder, schoenhandtelaar aan de Laat, met zijn auto van het Heiligland. Hij zag geen kans de menschen te passeiaren en reed dan ook eenigen van hen om,Ver, Een dezer voetgangers, zekere Van der Veld©, afkomstig uit Purmerend, doch wonende te Alkmaar, /werd het ernstigst aangereden. Hij wórd voornamelijk aan het hoofd gewond en is op last van Dr. Degenaar, die spoedig aanwezig was, naar het Stadsziekenhuis vervoerd. De heer Heidemann uit de Koningsstraat bij wieu v. d. V. thuis is en zijn zoontje, diebeideö werden aangereden, konden zich te voet naar huis begeven, hoewel zij nog al pijn hadden. Een meis je uit Schermerhora, dat bij -den heer Blokland, rijwielhandel aan het Luttik-Oudorp, binnengebracht werd, kon eenigen tijd later reeds weer vertrekken. Naar men aan de „Alkm. Crt." vertelde, zouden nog twee meisjes eveneens zijn overreden. De heer M. liet terstond na de aanrijdingen dip auto sloppen. Hi] werd door de politie, die direct aanwezig was, gehoord en het voertuig is meegeno men ter onderzoek naar de deugdelijkheid van de remmen. DOLLE KOE Te Sofia is ora den eersten Kerstdag een koe, diq naar hot slachthuis gebracht wierd, op straat plot seling dol geworden. Het beest rukte 'zich los cm rende verschillende hoofdstraten door. Een voorbij ganger werd door het dier op de horens genomen en in een groentenwinkel gesmeten, waar hij dood neerkwam Vervolgens verwondde het woeste dier verschillende menschen. Bereden politie werd ont boden om het dier af te maken Het paard van den eersten agent, die het dier naderde, werd gedood.) De agent trok zijn sabel en wondde de koe zwaar. Het dier maaklie eerst -echter nog verschillende slachtoffers voor het door de agenten werd neerge schoten. ln totaal zijn 30 personen gewond, van wie 16 levensgevaarlijk. Eén dezer is .reeds in hlet ziekephuis overleden. 0 VERSTIKKING In Het dorpje Bogen bij Koningsbergen/ zijn op den eersten Kerstdag*drie kinderen van vijf tot twee jaar gestikt, doordat een partij hooi, aat achter den kachel lag te drogen, begon te smeulen en te rokken De ouders waren bij buren op bezoek. WELDADIGHEIDSZEGELS Do verkoop van de Weldadigheidspostzegels loopt dit jaar vlot Voor zook-er zilt de globale opgave valt op te maken, zijn er nu in de eerste drie weken reeds meer zegels verkocht^ dan het vorige jaar in de geheele maand van verkoop. Dit betreft den om zet over het ganscli land Ten aanzien van bepaalde gemeenten zijn nauw keuriger gegevens beschikbaar. Zoo staat bijv. vast, dat m Den Haag thans reeds meer dan anderhalf maal zooveel zegels zijn verkocht dan het totaJLe aantal, dal daar het vorige jaar werd bereikt Ook de verkoop van de Jan Steen-briefkaarten is zeer bevredigend. Men kan aannemen, dat er tot dusver ruim 29 000 stel, dat is 120.000 kaarten, zijn verkocht. FELLE BRAND Een felle brand heeft de gebouwen, waarin de N V „Eerste Kamper Electrische Meubelfabriek'" v. b firma Biestprbos en Van Dijk as gevestigd, met alle maclunenën en voorraden binnen enkeje uren in de ascli gelegd De brandweer, spoedig ter plaatse en met volle kracht werkende, kón tegen cfe vuurzee weinig meer doen dan de'belendende perceeten be schermen Verzekering dekt de schade. Ook de arbeiders zijn voor geruimen tijd tegen de uit den brand voort vloeiende werkloosheid verzekerd. BRUTALE INBRAAK In den naqht van Maandag op Dinsdag, omstreeks drie uur, bemerkte de portier van het Centraal Sta tion te Amsterdam, tijdens zijn controlegang, dat de deur van het restaurant op het derde perron open stond Bij nader onderzoek bleek hem, dat het slot was opengebroken en dat ongenoode gasten oen bezoek aan hot reslaurant hadden gebracht Then Dinsdagmorgen de restaurateur kwam, werd vastgesteld, dat de nachtelijke bezoekers drie gulden uit de cassa, ecnige tabletten chocolade en eenico andere eetwaren hadden meegenomen

DDM | 1927 | | pagina 1