Wereldnieuws. Frankrijk. Transvaal. 4 Rusland. LEVENSWOORD. Van eigen bodem. Congres der Socikle Katholieken. 8 De earato steen voor 't Vredespaleis. De Pers over 't weggaan van Mr. Van Honten. Rectificatie, Lang® vingers. Uit de Provincie. - STADSNIEUWS ,i A Groote Schietwedstrijden te Purmerend. TENTOONSTELLING van de TEEKENSCHOOL. (Kruimeltje s.) De toestand tnsschen de Japansche en Amerikaanscbe regeering is gespannen. In China hondt men zich met allerlei prelimioairen voor een constitntioneelen regee- ïingsvortn bezig. Een Amerik&ansch blad, „de New-York Herald* meldt dat ie Manilla op de Pbilippjj- nen een samenzwering ontdekt is, die ten doel - had het droogdok te OloDgapo in de Incbt te doen vliegen. De belooning, indertijd' uitgeloofd voor i het vatten van den meester-oplichter van Köpe- nick, is thans onder de rechthebbenden verdeeld. Te WiSmar in Mecklemburg, waar Voigt vroeger woonde, werd de hofschoenmaker Hil- brechfc met 200 mark bedacht, de commissaris van politie Zimmertnann en de pohtie-man Haase kregen ieder 125 mark uitbetaald. In Calabrië schijnt dat jt alleen de rechters zich voor elke vrijspraak laten betalen, maar blijken ook valsche-munters te zijn. Te Londen komende maand een anarchisten congres van 1500 nihilistenhet doel is om opnieuw 'n terroristische beweging voor te bereiden. In Saksen zal het kiesrecht, dat zooals men weet zeer ten achter is by andere landen, eindelijk worden hervormd. DeFransche Wijnboeren. Daar de bewoners nit den omtrek van Roubia van plan waren, aldaar een manifestatie te houden tegen den gemeenteraad, die zijn ontslag introk, zonden de autoriteiten 150 gendarmes met 't bevel overal in den omtrek de wegen te be waken. De burgemeester van Cette heeff een schrij ven van den legercommandant ontvangen, dat op hoog bevel de legerrevne op 14 Juli dit jaar niet te Cette zal plaats hebben. Het departementaal comité van verweer voor de Oostelijke Pyreneeën, zal in de komende vergadering de volgende punten bespreken 1. Of de ontslagen der gemeenteraadsleden gehandhaafd dienen te worden. 2. Of men 't ontslag der algemeene raden moet eischen. 3. Of men moet weigeren bij de eaD tonale verkiezingen te stemmen, met aödere woorden, of men de algemeene kiezersstaking zal procla- rneeren. Marcelin Albert richtte van uit de gevangeuis een toespraak tot ,zijn volk*. Te Johannesburg is weer in een hotel een bom ontplofd, drie dooden, velen gewond, Rand-Staking. De stakers houden een onderhoud met generaal Botha. 500 vertrokken gisteren per fiets naar Pretoria om den generaal te z ggen, dat de toestand ernstig is, daar 4000 man van plan zijn, den arbeid neer te leggen en 'het syndikaat zien niet voor mogelijk bloed vergieten verantwoordelijk stelt. Zou 't waar zijn? Een arbeider, be- hoerend tot het revolntionnair socialistisch comité te Petersburg, 'n zekere Pedoroff, dezer dagen gearresteerd, heeft bekend de moordenaar van dr. Jolles te zijn. Hu doodde den hoofd redacteur van de „Rnsskia Viedumosti* op bevel van 't comité. Ook een anderen politieken moord heeft by op zyn geweten. - ft Een zekere Kazantzeff zette hem tot deze misdaden aan. Hy verlangde ook van Fedoroff, dat deze e§n aanslag op graaf Witte zou plegen, doch toen hy hem de bom daarvoor overhan digde, wierp hij hem Kazantzeff zelf in 't gezicht. Na zyn bekentenis, vroeg Fedoroff, of men hem ter dood wilde veroordeelen, daar zyn geweten hem dag en nacht geen rust liet, en by ten slotte tocb£zelfmoord zou plegen. |Over den toestand in Portugal vertelt het T Berliner Togeblatt* het volgende: Het is den premier Franco gebleken, dat Som mige hoogwaardigheidsbekleders tien s&tyraalf van de meest verschillende baantjes tegelijk uitoefenen, d.w.z. ze Btryken er het geld voor op. Een Portugeesch diplomaat b.v. heeft zich tot gezant in Peking laten benoemen, op een jaarlyksch inkomen van 60,000 francs. Van andere functies krijgt by jaarlijks ongeveer 150,000 francs. De man is nooit in Peking geweest. De familie van één der vroegere ministers krijgt nog ge regeld diens salaris uitbetaald, hoewel de man reeds sedert jaren niet meer tot de levenden behoort. Op de Staatsbegrooting komt sedert jaren een subsidie dan een klooster voor, dat nooit bestaan heeft. Minister Franco hoopt door het afschaffen van dergelijke buitenissigheden jaarlijks meer dan' 30 miilioen francs te kunnen nitspareD, wat op een begrooting van 400 millioen nogal wat zeggen wil. Geef u, zooals n bent, met nw deugden en gebreken en de mensehen zullen u meer achten, dan wanneer u 'n voorbeeldig mensch schijnt en verdacht wordt 't niet to wezen. De punten van het K. S. Congres, dat 10 en 11 Augustus te '3 Hertogenbosch zal ge houden worden, luiden le sectie. «Het Verzekeringswezen'. Inleider de heer B, J. Grobben te Dordrecht. Ilde sectie: .Verkorte arbeidsdag', Inleider de beer A. van Rijen te Tilburg. lilde °"ctie. „Vrouwen- en kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen*. Inleider de heer P. A. Bosch te Gulpen. De voorbereidings-commissie bestaat nit de heeren le sectie. H. Brouwer te Hilversum lie sectie. Jos. van den Hoeven te 's Her- togenboscb Ille sectie. J. W. Smit te Amsterdam; En dat tot rapporteurs zijn benoemd de heeren le sectie. A. C. Hoes te Tilburg. (De tweede rapporteur dezer sectie kan nog nïfct worden medegedeeld.) lie sectie. A. A. van Hamersvetd en D.M. Lange te Amsterdam; Ille sectie. Henri Hermans te Maastricht en J. de Groot te 's Rertogenbosch. Tachtig vereenigingen hebben reeds inge schreven om hare afgevaardigden naar het congres te zenden. De plechtigheid begiot om half drie. 1100 personen wórden genoodigd, als de leden der Vredesconferentie, het Oorps-diplpmatique, de leden der Staten-Generaal, van den Haagschen gemeenteraad, vertegenwoordigers op gebied van den vrede enz. De vorstelijke familie zal de plechtigheid niet bijwonen. Bouw van 't paleis duurt vermoedelyk drie jaar. .Land en Volk* zegt: ,Wij hebben voor de groote gaven van nir. Van Houten niet mÏDder eerbied dan zyn vurigste bewonderaar. Toch kunnen wy ons in zyn heengaan slechts verheugen. .De Tyd* betoogt: fDe heer Van Houten toonde zich steeds, zoowel in de Eerste als iü de Tweede Kamer, onder al zyn liberale medeleden, de bitterste en meest principieele tegenstander van allen, die hy „kerkelyken* noemde. Op de stemmen van Ckristelyken in den lande, voor welke politieke positie ook, kan de heer Van Houten natuurlijk geen aanspraak maken. Van hef standpunt der liberale party echter ware het plicht geweest een zóó geheel bniteu- gewone politieke persoonlijkheid, een parlemen taire kracht van zóó groote oorspronkelijkheid en zóó grondige kennis van staatsleven, niet uit odb Parlement te doen verdwijnen." In het ,Soc. Weekblad* schryft de heer E. M. Meyers .Het verwijt, dat hem (mr, v. H.) zoo dik wijls gemaakt is, dat hy in den loop derjaren zijn uiterst vooruitstrevend standpunt verlaten heeft en oerconservatief geworden is, mist zyn grond. .Het Centrum* zegt: ,Hy gaat dan verdwijnen uit het Parlement, deze veteraan van de liberale party en het anti-clericalisme. En hy gaat'verdwijnen, niet door het toedoen van zijn principieele tegen standers, de mannen der rechterzijde, maar omdat hy werd losgelaten, uitgeworpen kan men wol zeggen,doorzijn eigen geestverwanten. .Onze hulde-groet by zyn afscheid geldt zyn bekwaamheid, zyn vernuft, zyn „durf" niet zyn beginselen I* meesteres Heeft men je daar misschien de deur uitgegooid Het meisje, dat van angst half bewusteloos was, zou zeker nauwelijks in staat zijn geweest om hem te antwoorden, maar Krieger gaf kera ook geen tijd om nog meer vragen te doen. In korte woorden deelde hy den schoenmaker mede wat Marinka hem verteld had omtrent hetgeen op dien avond was gebeurd en op nadrukkely- ken toon voegde hij er by. Ge behoeft het gezicht van uw-nicht maar te zien om u te overtuigen, dut ze niet gelogen heeft. Dergelijke brutale mishandelingen nu geven onmiddelijk het recht om hetdienstcon- tract te verbreken en als haar naaste bloed verwant zult ge niet weigeren Manuka zoo lang bij u op te nemen, tot ze een anderen beteren dienst heeft gevonden. Ik denk er niet aan. Waarmee moet men zoo'n ding anders opvoeden dan met slaag Jammer van eiken slag, die met raak is. Bij my heeft zij den spanriem ook reeds vaak ge noeg moeten gevoelen en als ze morgen vroeg niet goedwil.ig met mij naar de houtvesters- woning teruggaat, kan ze hem weer voelen hoe groot en lang ze ook gewotden is. Ge hadt U de moeite werkelijk bunnen besparen, meneer Als ge hier thuis behoordet, zoudt ge geweten hebben, dat bet hier geen mode is zich met de aangelegenheden van anderen te bemoeien, die daarom niet-hebben gevraagd. De beambte moest wel tot het inzicht komen dat hy het bier met een bijzonder onaaugena- meu styfkoppigen man te doen had, en ofschoon hy zeer beslist optrad, w»3 by in werkelykheid niet weinig verlegeu, want het ontbrak hem aan elk middel, waardoor hy den man bad kunnen dwingen de menschelykkeid tegenover zyn niebt in acht te neiüen. Nehat lag op Bobeetnsch gebied, en zelfs wanneer bet hem door zijn officieele zending niet verboden ware geweest zich als Saksisch politiebeambte bekend te maken, zou hy den Boheemschen schoenmaker waarschijnlijk ook in die kwaliteit heel weinig hebben geïmponeerd. Zyn goed hart had hem daar een leelyke poets gespeeld, want hy moest zich voorbereiden op een niet malseke berisping wanneer zyn supe rieuren kennis kregen van-zijn inmenging in deze zaak, welke geheel en al buiten zyn werkkring lag. Maar hy had nu eenmaal in zyn ruwe en onbarmhartige belrekkiug .een groote mate van mènsehlievendheid bewuard, welke niet toeliet werkeloos toe te zien wanneer zwakken en weerlooze voor zijn oogen onrecht werd aangedaan en hy had dit ongelukkigge schepsel zijn woord gegeven, dat hy baar niet onbeschermd aan de handen van baar pynigers zou overlaten. Deze beiofte moest hy onder alle omstandigheden honden zeis wanneerdaaruitonaangenaamhedea voor hem zouden ontstaan. In het artikel (Zaterdagnnmmer) Een netelige kwestie^ stond een onduidelijke zin, doordat de woorden per ongeluk verkeerd geplaatst werden. 15den regel van boven staat: dat de theorie der anto-sugge3tie leert, in boever de mensch zelfbeïnvloeding, enz. moet zijndat de theorie der auto-suggestie (is zelfbeïnvloeding) leert, enz. t Ked, Een beambte by de posteryen iD den Haag is doorLde politie aldaar geknipt. Hij werd verdacht van diefstal van geldswaarden, tot een bedrag van ongeveer f 18.000, uit een postzak. Hy was conducteur van de brievenmalen. Toen men hem arresteerde werd nog een groote som by hem gevonden. Een later bericht meldt dat de man bekend beeft, iu den trein het touwtje, waarmede de zak is dichtgebonden en waaraan een gelakte label is vastgemaakt, door gesneden en aldus den zak geopend te hebben. Bij zyn fouilleering werd op hem gevonden een bedrag van bijna f 17.700, zijnde op enkele guldens na het bedrag, dat -met een der aan- geteekende stukken was verzonden. Hy was gehuwd en vader van 2 kinderen. Hy heeft de doorgesneden eindjes touw weer aaneengebonden en aidus den zak weer dicht gemaakt. De weggeworpen stukken zyn tot nu toe, ondanks ijverig zoeken, nog niet terug gevonden. *£dam,' Eindelijk was de langverwachte avond door. Voor een stampvolle zaal werd Vrijdag j.l. daar Mej. A. A. Meier met baar talrijke leerlingen de .De Ruiter cantate* uit gevoerd en met veel succes. Het tooneel zag er beelderig uit. Ofschoon er wel enkele kleine vlekjes ook deze opvoering aankleefde, was den totaal-indruk zeer gunstig, bijzonder vol deed ons de jongeheer Konijn als de held van den avond en de jongeheer Kernkamp. Flink en levendig klonk z'n zang, wat zaghy er kranig uit, deze jeugdige zanger, die zoo aardig acteert, werd hartelijk toegejuicbd door 't talrijk publiek, evenals de jongejuffrouw C. Groot, 't Waren allen levende schilderijtjes die 't oog aangenaam aandeden. Voorwaar geen gdtnakkelyke taak om met zooveel kinderen 'n cantate uit te voeren, we hebben Mej Meier bewonderd en stemden even als 't publiek van harte in met de welverdieüde hulde Mej. Meier gebracht, toen in de pauze Mej. H. Waroiolts haar in welgekozen woorden namens alle leerlingen 'n prachtige mand met levende bloemen .aanbood. *Edam. Naar wy vernemen is Edam's Fan farecorps zeer goed (2den prijs) uit bet strijd^ perk getreden, ter gelegenheid van het poncours te Amsterdam. (Zondag.) *Broek in Waterland. Maandag j.l. was bet 40 jaar geleden, dat de heer C. de Vries, höofd der school te Zuiderwoude, zyn plaats verwierf ald° onderwijzer. Namens de onderwijzeres en kinderen, ontving hy een aardig cadeau. *Broek in Waterland. De heer J. T. H. Hof man, hoofd der school te Uitdam, staat op de voordracht als zoodanig te Oostzaan. *Broek in Waterland De heer P. de Boer en mejuffrouw N. Bakker, slaagden voor het overgangsexamen H. B. S, te Amsterdam res pectievelijk van de 3e naar de 4e en van de 4e naar de 5e klasse. *De Rijp. Onze, vroegere plaatsgenoot, de heer J. van Leeuwen, heeft dezer dagen met gunstig gevolg eindexamen afgelegd voor de Indische klasse der Hoqgere Burgerschool te Wagen iu gen. *llpendam. Dinsdag 23 Juli a.s. zal alhier verkiezing plaats hebben van een lid van den gemeenteraad, tot vervulling der vacature, ont staan door liet bedanken van den heer H. J. Woelders, wegens vertrek naar elders. *Purmerland. Tot lid voor den gemeenteraad id door de kiezers alhier by meerderheid van stemmen candidaat gesteld de beer K. Has. *0osthuizen. De hooibouw is alhier nog in vollen gang, enkelen hebben het hooi al binnen er wordt niet veel geteeld en het zal wel wat broeien, hetgeen voor de kwaliteit ook wel goed is. De weideó halen aardig op, doch de land lieden verlangen naar warmte en ze hebben hoop, daar de roerdompen (watervogels) hunne schrille geluiden 's avonds laten hooren. Een vers in de mond dei landlieden zegt «Roerdompen geluid, »Geeft een warme huid.a Moge het waarheid bevatten. *Oosthuizen, Naar wij vernemen is de feest commissie die het vorig jaar zulk een prachtig Ge kunt niet in ernst van plan zjju, meneer Rassek, uw nicht nog weer bloot te stellen aan zulk een wreede behandeling, zei hy op den toon van vriendelijke overreding. Reeds het verstand uioet u zeggen, dat dit niet gaat, want als iemand wegens deze schandelijke verwaarloozing uwer plichten als voogd een aanklacht tegen u indiende, zoudt ge gemakke- lyk een gevoelige straf kunnen opioopen. Ge bruik daarom uw verstand, man, en houd Marin ka voorloopig by u. Zy' kan u immers in uw huishouding behulpzaam zijn, tot er wat anders voor haar is gevonden. Mijn huishouding doe ik zelf en voor onnutte eters heb ik geen brood. Spaar dus alle onnutte praatjes en laat uw rytuig niet langer wachten. Ik wil ook graag gaan slapen. Krieger moest nu wel goed- of kwaadschiks besluiten om gebruik te maken van'net laatste middel, van een middel, dat hem zuur genoeg viel, want hy was geen man met. geld en moest vau zyn bescheiden inkomen een groot gezin onderhouden. Hy haalde zyn portemonnaie nit den zak en legde een blinkend tienmarkstuk naast de lamp op de tafel. Wordt vervolgd)-. feest ter gelegenheid van Koningin's veraarjaards heeft georganiseerd, .weer druk in de weer, eggg. kan men spoedig iiet programma tegemoet zien|l| J-S De VereeDiging .Eendracht maakt machtV-ï alhier, is voornemens in 't scbietlokaal aehter 't hotel „de Doele", op iederen Zondag e> Woensdag van de maand Augustus dezesjaarg 'n schietwedstrijd te houden met Flobert-Buks -<i en Ryks-Cylind -rgeweer. De prijzen zullen bestaan uit fraaie kunstvoorwerpen, welke op den verjaardag van H. M. de Koningin (31 Aug.) zullen worden uitgereikt. 't Programma luidt als volgt:-- Wedstrijd I. A. Flobert-Buks, B. Cylinder- geweer, uitsluitend voor de ingezetenen van Purmerend, die op 'n schietwedstrijd nimmer 'n prys hebber behaald. Wedstryd II. C. Flobert-Buks, D. Cylinder- geweer, uitsluitend voor de ingezetenen van 5 Purmerend. Wedstrijd III. E. Flobert-Buks, uitsluitend voor Dames. Wedsttyd IV. F. Flobert-Buks, G. Cylinder- geweer, opengesteld voor iedereen. Eere-wedstryd V. H. Flobert-Buks, Cylinder- geweer. In de wedstrijden 1, 2, 3 en 5 zal geschoten worden om fraaie kunstvoorwerpen, terwijl in den wedstrijd IV 70 procent van de ontvangst zal worden uitgekeerd. Eere-Voorzitter der vereeniging - is de heer B. H. Jürgens, Voorzitter de heer F. de Haan, respectievelijk kapitein-commandant en late luitenant der thans ontbonden dienstdoende schutterij alhier. Ieder zal zich nog wel herinneren met welk een groot succes voor eenige jaren den eersten schietwedstrijd werd gehouden. We vertrouwen, dat die deelneming zich ook in de algemeene belangstelling zal mogen ver heugen. Moge 't aantal deelnemende Dames ook nu weder groot zyn! Onder leiding vau hunnen instructeur, den heer Jb. Visser, maakte de jongens-klasse van de gymnastiekvereniging .Volharding' Zondag j.l, 'n watertochtje met de boot van den heer Govers naar Alkmaar, Bergen en Egmond aan Zee. 't Was 'n mooie, zonnige dag, zoodat de joDgelui ontzettend veel pleizier hadden. Nog was door den jongeheer Jafi van der Velden aan de anderen 'n aardige verrassing bereid. Deze namelijk had 'n werkelijk keurig vaandel samengesteld, dat veel bekijks had, In optocht ging 't '8 morgens daarmede naar' da boot en evenzoo by den terugkeer naar de plaats van ontbinding. -— Ook „Hollandïa" ging dien dag 'n water tochtje maken met een der booten van de directie Zürhmulen naar Haarlem en Zand- voort, waar 'n genotvollen dag werd doorge bracht. By aankomst marcheerde .Hollandia* onder" de liefderijke tonen van de Nederl. Salon-Capel, naar het Concertgebouw „Amicitia", waar de vereeniging werd ontbonden. 't Was Zondag langs ons Kanaal druk met pleizierbooten uit allerei richtingen. Purmerend bezit hu ook 'n Voetbalclub. Wel is die reeds in Mei door eenige jongelieden opgericht, döch men heeft dit niet aan de groote klok willen hangen, omdat eerst een en ander moest aangeschaft worden, alvorens men met de werkzaamheden kon aanvangen. Een en ander ging natuurlijk met kosten gepaard. Zondag j.l. nu kwamen de jongelui met van vreugde stralende oogen ons mededeelen, dat de club- thans in werking was getreden aanvankelijk met 17 leden. De oefeningen zullen gehouden warden Zondags van 6 tot 8 uur (iu den zomer natuurlijk) bjj de Purmerbrug op 'n stuk land, daartoe welwillend afgestaan door den jheerC. van Baar. 't Insigne dragen de jongelui vóór op de pet met dé letters P. V, C.- De Tentoonstelling van onze Stads-Teekeu- sebool, gehouden op Zondag j 1. van 12—4 uur in hare lokalen op de Gouw, mag uitstekend geslaagd genoemd worden. Over de belang stelling van ouders der leerlingen en particu lieren viel ook ditmaal niet te klagen. We hebben ook nu weer een en ander met genoegen bezichtigd. In 't benedenlokaal waren 'n massa bouwkundige teekeningen opgehangen die ons deden zien van welk groot nut deze afdeeling is van de Teekensebool, opdat onze jongens, die 't timmervak, 't smidsvak, 't men- belmakersvak enz. wenseben te beoefenen, later degelijke ambachtslieden zullen worden in de Maatschappij. Keurig was hun werk en buiten gewoon zuiver waren de teekeningen afgewerkt. Aan den heer W. Postema, stads-architect, 'n woord van eer en hulde voor z'n uitstekend onderwijs. De trap opgaande, zien we twee lokalen. Boven vóór zagen we handteekeningen van 't eerste leerjaar, verdeeld in twee afdeelingên, terwijl 't daartegenover gelegen achterlokaal dient voor 't tweede en derde leerjaar. Ook hier zag alles er keurig afgewerkt uit, waarvoor de leeraren H. vaD der Worp, H, Aspersing, C. Petras en JaC. Jongert Jz., mede alle eer en hulde verdienen. In 't byzonder maken we nog melding van de teekeningen naar de natuurverschillende huishoudelijke voorwerpen, planten en bloemen en^in hare natuurlijke kleuren, geschilderd naar 'n nieuwe wyze van kleuren, namelijk met droge verfstof. Onzen stads-teekenmeester, de heer H. van der Worp, veteraan fn 't vak, mag daarvoor 'n dubbele hulde niet worden onthouden. Ook waren in deze zaal eenige fraaie schil derstukkeu tentoongesteld, afkomstig van de leerlingen op den privaat-schildercnrsns van den heer Van der Worp.'

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1907 | | pagina 2