de Nederlanden m 1845 Opalii® f ®3É@@p Publieke Verhuring ZangvereeulglBg „Ontlening Genoegen". Te huur: Boerenknecht, Haar maag deed haar lijden. Ilevensw Ibrand INBBAAK TE KOOP BOUWTERREIN, N.V. Het Landbouwkantoor „Noord-Holland" Reclame - De Pink Pillen hebben haar verlost. MARKTBERICHTE» Reclame BURGERLIJKE STAND ADVERTENTIE!* - TRIJNTJE SANT, VAN LAEK, Wegens vertrek naar buiten een MellS,- 5E5^.jEft3t3ft, ruim 3 vaten per dag. in DE RIJP, Notaris NIEUWLAND. 1. Het Grasgewas der dijken en wegen en de na-weide daarvan. 2. Het Binnenvischwater (aan ingezetenen) en, verkoo- ping van het in 1907 te trekken kroos. ALSMAAR. op Dinsdag 5* Februari a s yv, s v S g .-' af SFW r.'-' '- 4\*. - i-S' i -. l den root dame rl i sneeuw- 'as 't toot Tan Terrs den Wei n er niet iitanden L ijsbaan, X uur uit- ïi rs). v hier, rerg. ster, zih n Hoorn, era). Alkmaar, naar, rib -hoorn, 'n (9 paren), -ihier met ieder 'n met Meg orn, ieder lijk a.inM r besloten rde uit te deel viel maar met tweede 3e 0. Schenk 6. Kaan en dames roortreffe- ende Ned, am. 3 na afloop au met^n ram dat 't ider heeft rt. Dat we i hoyden, elEd. heet rg was zijn i. Spreker □lijk hulde igheid aan rezen, ve, niette- Ier buiten- jk hebben de heeren ewerking; ons geko- 1 de prys- En hen, nachtigen, moedigen. om door en lauwer inedebe- its aan de n Tadema, wisten te 3ter3 voor Hun taak cte aan de nns steeds enseht de 3ters nog- ze voor 't gunstige» e en hare dat we b§ |- dewerking aus.) iat in den ie* zullen I n> we, zoo 't Bestuur men tot 'i ir~ oonrydertf. 't, dat in dooit 't, v arm water e lang?.-- ilasse, afd-j rereeniginjj ,Amicitia-| i'n h eerlijt| de belang-1 r 'a avonds I was waar.| s zaal voort raard, datfj eel kranigi I i ganschen I ng van den I ep, samen* j ens werd I am ze tof| èschilleudef iplaus, dn'f el, was d*®| e onmBM^I «Brnggroepen,® die ook weder door, kunstlicht beschenen, 'n prachtig effect maakten. Uit den aard der zaak kunnen we de verschillende uitgevoerde nummers niet afzonderlijk bespre ken. Alle werden in één woord behondens 'n enkele mispas over 't algemeen netjes en correct uitgevoerd. Even als Mej. Kampman als leidster van de meiejes-afdeeling alle hulde verdient, kunnen we dit óók getuigen van den heer Jb. Visser als leider der Jongens-afdeeling, Had deze ten vorigen gare daarvoor tot z'n leedwezen moeten bedanken, weldra bjeek 't dat men hem als lteidêr niet kon-missen. Daarom klopte 't Bestuur van «Volharding" op nieuw bij hem aan, waarvan 't gevolg was, dat hij zich list overreden en de leiding op nieuw aanvaardde. Hoe ernstig hij z'n betrekking opvat, bleek nit deze keurige uitvoering. Ook nu werd deze afgewisseld door eenige znngvoordrachten, op de piano begeleid door den heer Prijs, met medewerking van één heer eenige dames, die, als altijd, zéér in den smaak vielen. Vooral die van «Coquette dames" muntte tevens uit door keurige costumes. Onze Purmerender jongens hebben weder kranig en flink gewerkt. Vette Varkens, handel vlug, f 0.43 a f 0.47 per K.G. Magere Varkens, handel matig, f 18 - a f 25.per stuk. Biggen, h. matig, f 8.— f 12.— per stuk, Schapen prijshoudend, handel stug, f 22 a f 30.per stuk. Overhonders prijshoudend, handel stug, f 18 f 25 per stuk. Hoorn, Zaterdag 26 Jan. 1906. P r» fft v P n r/v Uw maag is om zoo te zeggen uw eerste bediende. Gij zegt haar: «Eet dat, drink dat", én zij moet eten of drinken. Houd daarbij wel-> in het oog dat gij haar menigmaal die bevelen te hooi en te gras geeft en wanneer de behoefte er aan zich niet doet gevoelen. Toch moet zjj zoodra gij den mond hebt geopend gehoor zamen en slikken. Zij kan niet tegenspartelen en zich verzetten, zij kan alleen één ding doen, u doen lijden, wanneer gy te veel van haar gevergd hebt en zij niet meer kan. Dan wreekt zjj zich en doet u pijn. Gelukkig dat wanneer uw maag u doet lyden, de Pink Pillen door haar te genezen n weder verlossen. De Pink Pillen hebben Mej. Wessel, Broeraveld 27, Schiedam, verlost. Tarwe Gerst Haver Grauwe erw. Groene Vale Br. Boonen Witte Paarde Mosterdzaad Karwijzaad 6.50 a f 4.75 8.75 13.50 11.- 12.50 9.50 13.- 6.50 20.25 17.25 7.50 per mud K9K -X VEE, BOTER enz. 7 Paarden 36 vette Schapen 6 Kalveren 99 Biggen Kipeieren 875 kop Boter Handel matig. Alkmaar, Zaterdag 26 Jan. 1906. 5 Paarden f 100.ft f 250.p. 2 Koeien 19 Nucht. Kalv. 34 Schapen 31 Mag. Varkens 98 Biggen 4 Bokken, Geiten kop Boter Kipeieren 0.65 5.50 Mej. Wessel (portret Diggelen) «Na gedurende jaren, schrijft zjj, aan de maag en de ingewanden te hebben geleden en alle mogelijke geneesmiddelen te hebben gebruikt, wanhoopte ik te genezen. Ik was niet meer in staat eenig huiswerk te verrichten. Eindelijk gaf men mij den raad de Pink Pillen tonbe- proeven. Ik heb die gebjuikt en kan i®ep mijne beurt ze aanbevelen, want zij hebben mij van m\jn slechte maag genezen en mij een uitstekende gezondheid weer gegeven." De Pink Pillen versterken en wekken de*maag op, zq bevorderen de spijsvertering en ontwik kelen de eetlust. Zjj hebben een machtige werkiDg op hst bloed ep genezen bloedarmoede, bleekzucht,•neurasthenie, en rheumatieb. Pïijs f 1.75 de. doos, f 9.per 6 doozen verkrijgbaar by Snabilié, Steiger 27, Rotter dam, hoofd-depötbotfder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel, Ook echt verkrijgbaar voor PURMEREND en Omstreken bij G. VAN BEEK, Firma F. P. MIDDELHOFF Az., Peperstraat, Purmerend, en L. DE WOLF te Purmerend. Purmerend, Dinsdag 29 Jan. ,1907. Aangevoerd47 stapels kleine Kaas. 0 stapel Commissie kaas. 1 stapel Middelb. kaas. Kleine Kaas prys f 33. Commissie Kaas pry's f Middelbare Kaas prys f 29.50 1 795 K..G. Boter f 1.50 tot LI .60 gemiddeld f ls55 per K. G. 170 Runderen, waaronder 94»^ette en 76 Melk- en Geldekoeien. 5 Stieren. 26 Paarden en Veulens. 61 Vette Kalveren. Prys f 0.75 tot 0.95 per K.G. 172 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 12. tot f 25. t 825 Vette Varkens. Prijs van f 0,43 tot f 0.47 per K.G- 24 Magere Varkens. Prys f 18.—tot f25. 160 Biggen. Prys van f 8.tot f 12. 381 Schapen f 22ft f 80.— 600 Overhouders, f 18.a f 25. Ganzen f ft f per stuk. 64 Zwanen f 5,ft f 7, Kipeieren f 5.— tot f 5.80 per 100. Eendeiereu f 0.00 af.per 100. 10 zak Appelen f 2.ft f 2.50 per zak. 16 zak Peren f 3.ft f 2,50 p. zak. Vette Koeien, prijshoudendhandel stug f 0.64 ft f 0.76 per K.G. Melk- en Geldekoeien prijshoudend, handel stug, f 140 ft f 240 per stuk. Vette Kalveren, kakidel matig, f 0.75 a f 0.95 per K.G. Nuchtere Kalveren, h. vlug, f 12 a f 25 per stuk. Alkmaar, Maandag 28 Jan. 1906. 3 Koeien f 200.ft f 260.p. st. 49 Vette Kalver. 40.a 106.— p. st. p kilo 0.90 a 1.— 29 Nucht. Kalv. 8.ft 20.— 3 Schapen 20.- ft 25. 271 v. Varkens 0.43 a 0.46 p kilo. 24 m. Varkens 16.— ft 18.— p. st. EEN WENK VAN AMSTERDAM. Hier is een wenk, die menigen man en vrouw dienstig zal zijn. Hy wordt ons gegeven door iemand uit onze nabyheid, een Amsterdamsche. Mejuffrouw Sterk, wonende Pieter Nieuw- landstraat 84 te Amsterdam, deelt ons het vol gende medeSedert ik gedurende veertien dagen Uw onschatbare Foster's Rugpijn Nieren Pillen heb ingenomen, ben ik zoo goed als genezen van eeu nierziekte, waarmede ik heel wat ellende en pijn had te doorstaan. Ik had onop houdelijk een door en door afgemat, vermoeid gevoelhet was alsof ik geslagen was. Reeds bijhet opstaan 's morgens scheen het mjj toe alsof mjjn beenen hun dienst zouden weigeren. Ik had veel last van hoofdpijn, mijn maag was geheel van streek en dikwyl3 kon ik niet het minste voedsel inhouden. Ik had deze ziekte overgehouden uit myu laatste bevalling en ik had onophoudelyk een zware persing op de untie. Men zeide my dat ik aan een nierkwaal onderhevig was en het drukte mij zeer terneer, dat ik hiervau niet beter kou worden. Het was toen, dat ik me een doos Foster's Rugpyn Nieren Pillen aanschafte en reeds direct bekwam ik hierdoor verlichting. Met het volste ver trouwen zal ik dit geneesmiddel kunnen aan bevelen aan hen die lijden, zooals ik voorheen. Ik oudergeteekende verklaar dat het boven staande waar is^en machtig U het publiek te maken op elke wijze die IJ goeddunkt. De kritieke periode. Dit tijdperk in het leven eener vrouw brengt immer onaangename en dikwijls gecompliceerde omstandigheden met zich mede. De natuurlijke krachten vermin deren en de afscheiding ge=cbm!t niet zoo goed als voorheen, daar een gedeelte der af te voeren stoffen thans in het lichaam blijft. Het is dan dat Foster's'Rugpyn Nieren Pillen een bijzonder genezende waarde hebben en dat zjj de natuur behulpzaam zyn om de doorgangen schoon te houden, terwyl zjj het gestel verliohten van de onreinheden, welkezich daarinopgehoopt hebben. Verzeker U dat men U de échte Foster's Rugpyn Nieren Pillen geeft, dezelfde die Mejuf frouw Sterk gehad heeft. Wy waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Zjj zyn te Purmerend ver krijgbaar by den Heer G. van Beek, firma F. P. Middelhof? Az,, Pepórstraat 115. Toezehding geschiedt franco na ontvangst van postwissel ft f. 1.75 voor één- of f, 10—. voor zes doozeu. PURMEREND. Geboren: Cornells, z*v Cornelis Kelderman en van Klasma Duim. Geertje, d v Jan Ste kelbos en van Geertje Plas Maartje, d r Cornelis de ^Boer en van Marytje de Boer. Ondertrouwd: Sybren Posthumuseu Klaartje Apken. Overleden: Petrus Brinkman, z Petrus Johannes Brinkman en van Petronella Wever, oud 1 maand. Trijntje Sant, wed. van Volkert Simon Ohmstede, oud 75 jr. BEEMSTER. Geboren: Jacobus, zv Adriaan Vlaar en Antje» Bakker. Aaltje, d v Gerrit Koeman en Catharina Kool. Ondertrouwd: Klaas Ruijterman 29 jr. en Jannetje Leegwater 28 jr. GetrouwdPieter Kwast 22 jr. en Jannetje Blokker 23 jr. ILPENDAM Getrouwd: Klaas van Berge,Jongrn., oud .24 jaar, van Amsterdam en Trijntje Schaap, jonged oud 22 jaar, van Ilpendam. Overleden i Adriaan Deun, oud 64 jaar, ongehuwd* zoon Van Adriaan Deun en Tan Jannetje de Jager, beiden orerledtn. DEN'HAAG (vroeger Zutphen). Directie BENNY.I KAPITAAL'f 4.000.000.001 RESERVEFONDS i ruim 1.200.000.00 BUIKSLOOT. GeborenSybrand, z v Sybrand Groot en van Immetje Margaretha Peerdeman. Etje, "Carel Bakker en van Janna Vet. Elizabeth Cornelia, d v Johannes Frederiks en van Aagje Heins. Overleden Antje Engel, oud 32 jr., eehtg. van Pieter Heins. Maartje van der Hulst, oud 64 jr., wed. van Sjjmen Antonio Goede. MIDDELÏE .ebpren Dirk, z v J. Pranger en G. Vroom. Sjoukje, d v C. Molenaar en A. S. de Vries. MONNIKENDAM. Geboren: Johanna Catharina, d.v.Johannes Lenior en van Aagje Seholte._ Overleden s Jan Bart, 79 jaar, weduwnaar van Tryntje van Vuure. Sent Groot, 79 jaar, weduwnaar van Grietje Mik. WARDER. Ondertrouwd: Jb. Nierop, jongm. van Mid- delie en G. bij 't Vuur. BROEK IN WATERLAND. Getrouwd: C. Schot, oud 22 jaar en G.Kel derman, oud 23 jaar. Chr. Bakker, oud 27 jaar en G. Heyloo, oud 24 jaar. KROMMENIE GeborenNeeltje, d v P. Oosterhoorn en G. Akkies. Jan, z v C. Kok en 0. Grootes. OverledenP. van der Stroom, oud 83 jr., wedn. van A. de Jager. s PONDEN TÏE Plaatsgebrek noodzaakt ons eenige berichten enz. te laten liggen. Rkd. Heden overleed in den ouderdom van 75 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw weduwe van den Haer V. S. Ohmstedb Je. J. RIJKMANS—Ohmstede. Dtifi. j T B rukmaNS. H. OHMSTEDE. A. OHMSTEDE-OÜD. V. S. OHMSTEDE V.Sz. M. J. F. OHMSTEDE- Hilversum. C. OHMSTEDE. Purmerend, 24 Januari 1907. Purmerend Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden by het overlijden van onze ge liefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuff. ANTJE BRANDENBURGH, betuigen wy onzen hartelijken dank. Namens de Familie, A. DEKEMA, Purmerend, 28 Jan. 1807. Ex.-Test. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden by het overlijden van onze ge liefde Echtgenoote en Moeder, NEELTJE FOK, betuigen wij onzen hartelijken dank. Mede namens kinderen, H. BEETS Pz. PwmerJan. '07. (gem Ilpemltm). Te bevragen bij A. VOS, Van der IIoop- straat 69, Amsterdam. i op WOENSDAG 13 FEBRUARI 1907, II uur, 1. 2. in bet Café «Alkmaar Packet" morgens van Een zeer goed onderboudene best be klante WINDKORENMOLEN, genaamd ,de Reiger", qjet Erf, a/h Zuideinde, ip de Rijp, groot 1 A., 80 C. Een net ingeriebt goed onderhouden BURGEFIW00NHUIS, waarin handel in fQUrafle-artlkalan met goed succes wordt uitgeoefend, met Erven, aldaar, naby het vdrig perceel, groot 2 A., 26 C, Een HUIS, in tweeën bewoond, met Erf, aldaar, groot 1 A., 88 C. eu Twee aaneengedamde stukken zeer best WEILAND, aan den Zuiddyk in de Oos- tervenne, in den Eilandspolder, gemeente de Rijp, groot 1 Hektare, 9 Aren. Alles beboorende aan den Heer P». MET en te' aanvaarden de perceeelen Nos. 1, 3 en 4 dadelijk na de betaling der kooppenningen en perceel No. 2 den 1 Mei 1907. Inmiddels uit de hand te koop, te, bevragen by dan gebruiker en bewoner van perceelen Nos. 1, 2 en 4, den Heer V. OTJES, in de Ryp, by wien nadere inlichtingen te bekomen zyn. 4. De notaris D. G. VAN OS te Purmtrend, zal op Donderdag 7 FebruarN907, des avonds 7 uur, in bet locaal «De Doele* te Purmerend, ten ver zoeke van de Werkman3vereeniging «Vooruit", publiek verkoopen: DERTIG PERCEELEN gelegen te Purmerend, aan de Zuidzijde van en aan_ de VOORUITSTRAAT, zjjnde de Noordzijde van die straat reeds bebouwd. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden notaris, alsme'de by den heer H. C. OUD, Voorzitter der Werkmans- vereeniging. A Hen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zyn aan, of iets onder hunne berusting hebben, behoorende tot de nala tenschap van Mejuffrouw ANTJE BRANDEN BURGH, overledea te Purmerend 6 Januari 1907, worden verzocht daarvan opgaaf of be taling te doen ten kantore van notaris D. G. VAN OS te Purmerend, voor 15 Februari a.s. op Donderdag 14 Februari 1907, 's morgens 9 ure precies, in de herberg van J. SLOOTEN, te Wijde-Warmer, van: Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap WijdeWormer, J. KLOMP, Dijkgraaf, J. J. 't HOEN, Secretaris. een geheel vrij HUIS, bev. 4 kamers, keuken, zolder, voor- «n achtertuin, gelegen ZulderWog (Beemster), 2 min. van Purmorend. Te bevr. by Jb. HOUTMAN, Zuiderweg. Er wordt gevraagd oen by P. J0NGES, Kanaaldijk, naby Purmerend. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat krachtens besluit heden door de Algemeene Vergadering der Vennootschap genomen, met ingang van heden eervol ontslag is verleend aan den Hoer JOH. C. DE WIT, Dirocteur dor Vennootschap. Nament den Raad van Commissarissen, H. MELCHERS, Voorzitter. A DR. W AGEM AKER, Secretaris. De Directeur,- G. W. MELCHERS. Alkmaarden 23en Januari 1907. OPENBARE UITVOERING van de ZANG- VEREENIG1NG «ONDERLING GENOE GEN", directeur de Heer J. PAARDEK0PER Jr., 's avonds 8 uur, m het lokaal «Amicltia", van den Heer E. Semein*, met welwillende mede werking van: Mejuffrouw L. SIMONS, Sopraan; den Heer L. J. H. JEPKES, Bariton; de Zangvereenlging „Harmonie", van Beemsteren het Muziekgezelschap «Symphonla". O.a. zal worden opgevoerd: «Lentenachts fantasie'' cantate voor Soli, gemengd koor en orkest. Compositie v. d. Heer J. Paaedekopbb Je, Entree f 0 50. KAARTEN Zijn te verkrijgen bij de Heeren J. DE HEER, Kaasmarkt en G. C. DEKKER, Peperstraat. Plaatsbespreking op Maandag 4 Februari q.s., van 12I '/a uur af 0.10 per persoon. TEKSTBOEKJES ft f 0.10 verkrygbaar in de zaal. Kunstlievende leden hebben toegang met 2 huisgenooten. HET BESTUUR, fsM .tH 4 - -*Kt- C -\ «ft* l2Zl

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1907 | | pagina 3