de Nederlanden isee Wat wil allen zo nier onderschout meten. Lauimerenmarkt BRAND - -) VERZBKHOINC INBRAAK PDBMEIEl ÜMstraal G10). te EDAM. ONTVANGEN eerste soort Kosthuis aangeboden APVEnTEgrnEH Dienstbode. Donderdag 29 November 1906. 10" ssoliuitj e, Runderen,'*«Hron4ac 585 vette en 88 Melk- en Geldekoeien.. fj SUeren. oil Nuchtere' Kalveren. Prije ren f 11,— BURGERLIJKE STAMP BEEMSTER. KROMMENIE. Vrouwe Christina Helena Metelerkamp, Koopers en verkoopera genieten vrijdom van elnlsgelden. kapitaal Wij moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven. Maar wij zullen het komende gure jaargetijde beter dóórkomen naar mate wjj beter gewapend zijn. Hoe gezonder uw bloed, des te krachtiger z|jt gij. Wanneer gij nu, nu het najaar begint, bij tijds zorgt fuw bloed te zuiveren van de kwade sappen, en het te versterken door de/S AN GUiNOSE, dan zult gij uw weerstandsvermogen verhoogen en gij komt gemakkelijker den winter door. Want de SANGUINOSE is het beste middel dat de weten schap heeft uitgedacht ter zuivering en versterking van uw bloed. De SANGUINOSE dry ft de kwade sappen uit langs de natuurlijke wegen van de nieren, den lever en de ingewanden. De SANGUINOSE maakt uw bloed frisch en krachtigzóó dat het al uw organen rgkelyk voeden en krachtig maken kan. Gij kunt U geen beter middel verschaffenzelfs voor veel geld. Wanneer gij het een zes weken volhoudt, dan hebt gij éér de winter begonnen is. een flinke Sanguinose-k uur gedaan en zij zal u goed doen. Het zal u zijn alsof er nieuw bloed, nieuwe kracht, nieuwe gezondheid door uws -aderen stroomt, en de kwade sappen uit uw lichaam verwijderd worden. Zes flacons SANGUINOSE doen wonderen aan het gansche gestel! Wilt gij een greep doen uit de verklaringen van dankbare ge bruikers 1 Ziehier: Ik hond de Sanguines® voor het werkzaamste middel ter bestrijding van de bloedarmoede «n al hare gevolgen. Gij die dit leest, doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen. Gebruikt ook de SANGUINOSE, wanneer gjj geen baat vindt by de middelen die gij tot hiertoe genomen hebt. De SANGUINOSE is een buitengewoon krachtig middelzij is zuiver plantaardig, in het luchtledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen. De SANGUI NOSE kan n helpen. Zij wekt uw eetlust op verdrijft uw vermoeidheid verrijkt uw bloedveisterkt uw hersenengeeft krachtige zenuwen, ge neest verouderd maaglijdenoverwint hardnekkige hoofdpijnmaakt uw slaap diep en verkwikkend en bevordert een algeheele levensopgewektheid. Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die U veel kan doen winnen, eu bedenk het wèl: eene goede gezondheid is ook kapitaal. Tfoes gswiarsohnwd tegen namaak. De ECHTE SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1.50, 6 flacons f 8.12 flacons f 16. Te PURMEREND bij G. VAN BEEK (Firma F. P. Middelhoff Az.) en X. HOOGLAND. Maak eens kennis met ons nieuwe middel ,.VUCHBNH0NI9" voor Hoestenden. iMiige meubilaire Qoederen. 86 Paarden en Vewens. 201 Yètte Kalveren. Prp f 0.70 tot f 0.90 tot £26. a&Ö Vette Varken8. Prye van f 0.46 tot f 0.49 per K.Ö. re; 13 Magere Varkens. Prjje f %L— tot f 2$.— êC ooi Biggen. Prijs van f 8.— tot f 12. ^$421 Swapen f 23.4 f 34.50 t 400 Lammeren, f 18.— f 2f>.— 545 Ganzen f 2.50 4 f 3.25 per stok. 110 Zwanen f 4,— a f 5,—. Kipeieren f 7.50 tot f 8.—, pei; 100. Eendeieren f 0.00 if.per 100. Kievitseieren f 0.00 tot f 0.— p. stuk. 500 zak Appelen f 2.— i f 4.00 per zak. 800, zak Peren f 1— 4 f 3.50 p. zak. Vette Koeien, prijshoudend, handel matig, f 0.62 4 f 0.75 per K.G. Melk- en Geldekoeien prijshoudend, handel matig, f 140 4 f 260 per stak. Vette Kalverenhandel matigf 0.70 a fO.90 per K.G, Nuchtere Kalveren, h. vlug, f 11 4 f 23 per stok, Vette Varkens, handel matig, f0.46 4 f0.49 .oèf K.G. Magere Varkens, handel stag, f 22 4 f25.— per stuk. Biggen, h. matig, f 8.a f 12.— per stuk, Schapen prijshoudend, handel matig, f23 4 f 34.50 per stuk. 4 Lammereh prijshoudend, handel matig, f 18 26 per stuk. Alkmaar, Zaterdag 3 Nov. 1906. 3 Paarden f 125.a f 130.— p. st. 1 Koe 170.a 44 Nucht. Kalv. 8.a 22. 11 Schapen 18.— 4 a 22.— Lammeren a a 46 Mag. Varkens 15.4 20. 157 Biggen 4 t 14.— ?32 Bokken, Geiten2.4 8. kleine id. id. a 0.— a 0. kop Boter 0.70 a 0.80 p. kop Kipeieren 6.— a 7.p. 10O Alkmaar, Maandag 5 Nov. 1906. 4998 Koeien f a f p. st. 57 Vette Kal ver. 40.— a 110.p. st. jpkilo 0.85 4 0.95 16 Nucht Kalv. 8.4 18. 758 Schapen a 20.— 4 34. Lammeren 4 160 v. Varkens a 0.47 4 0.50 p kilo. 16 m. Varkens 16.4 18.p. st. Aan de Maandag gebonden najaarsmarkt waren aangevoerd 4998 koeien of 1890 minder daa het vorig jaarhandel ving, prijzen hoog. EEN VERKLARING UIT ALKMAAR. De opinie tan iemayd uit Alkmaar heeft usarde Voor ons, vooral wanneer die verklaring gelgk deze, gebaseerd is op een werkelijke ondervinding. De Heer H. de Heer, Omval Stompe Toren te Alkmaar, meldt ons: Met groot genoegen zal ik Poster's Rugpijn Nieren Pillen aan iedereen die aan de nieren lijdt, aanbevelen. Ik heb ze zelf ingenomen en een nitstekend resultaat bekomen; ruim een jaar sukkelde ik met hevige pijn in den rug en in de rechter zij, die zich uitstrekte tot in de lendenen en bêeaen. Ik was doorloopend zwaar vermoeid en had immer hoofdpijn en een door en door afgemat gevoel. De urine kwam zeer moeilijk en pijnlijk en met zeer kleine hoeveelheden, de lucht daarvan was zeer onaangenaam. Ik was bang dat zich nog meer complicaties in deze ziekte zonden voordoen, toen ik tot uiijn geluk bekend raakte met Uw pillen. Toen ik ze drie weken geregeld had ingenomen, gevoelde ik mij oneindig veel beter, van de pijn kon ik weinig of aiets meer bemerken en ofschoon ik thans nog niet volkomen genezen ben, kan ik toch niet nalaten te zeggen, dat uw genees middel mij veel goed gedaan heeft en hoop ik door het gebruik hiervan binnenkort geheal en al hersteld te zijn. Ik ondergeteekeade verklaar dat het boven staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wjjze die goeddunkt. De bovenstaande oprechte, eenvoudige ge tuigenis bewijst dat wanneer de niesen aange tast zijn, de rug zwak wordt; de pijn komt voort uit de nieren, die in het onderste gedeelte van den rug geplaatst zyn. Pleisters en zalren kunnen deze pyn met verhelpen, daar ze de nieren welke de smart veroórzaken,niet bereiken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen bereiken de nieren zelf en zijn een speciaal middel voorde nieren en blaas. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen geeft, dezelfde die de Heer H. de Heer gehad heeft. Zij zijn te Purmerend verkrijgbaar bij den Heer G. vaB Beek, Firma F. P. Middelhoff Az., Peperstraat 115. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 f 1,75 voor één- of f 10.voor zea doezen. PURMEREND. GeborenGeertje, d v Barend Crujjf en van Trijntje Nat. Bernardus, z v Johannes Nooij en van Wilhelmiaa Cobelens. Guurtje, d v Klaas Stiemer en vaa Jannetje Weys. GetrouwdJohannes Edses en Ltentje Dem- merg. Overleden: Anna Catharina Huisman, 22jr., dochter van Harmen Hnisman en van Elisabeth Agatha Kok. Rouke Henstra, 7 mnd., zoon van Thomas Henstra en van Catharina Maria Stam. Saartie Bronner, 77 jr., wed. van Jan Kassteen. Maria Adrian» Suzanna Pontman, 5 mnd., dochter van Jacob Pontman en van Aaltje van Westen. Geboren Adriaantje, d v Jacob Chrispyn en Alberige de Haan. Pieter, z v Reyer Kor ver en Kistóje FraBke. Trjjntje, d v Jan Dnbbeld en»»©eitje Molenaar. Ondertrouwd: Cornelia Ootes °.3 jr. en Im- meige Nomea 22 jr. ILPENDAM. Gehuwd: Arie Schoorl, j.m. 31 jr. en Dirkje Kuin, j.d. 20 jr., beiden van Ilpendam. BUIKSLOOT. GeborenJacob, z v Dirk Hartog en van Ariaantje Blees. Maria WiUemina Jansje, d v Maurits Ozinga en van Dma Michels. OverledenJohannes Jacob Smit, 59 jr., echtgeh. van Christina Gerredina Antonetta de Vos. Leonardos Petrus van Boheemen, 8 mnd zoon van Wilhelmus van Boheemen en van Maria Cornelia Breg. BROEK IN WATERLAND. Gehuwd: C. Bakker, 23 jr,en A.Smit,22 jr. Overleden: Barend Voortman, 82 jr., wedn. van Jansje Hermina Lappers. OOSTHUIZEN. GeborenAaltje, d v Pieter Bakker en Lijfje Vos. Roelof, z v Johannes Beers en Maartje Roelofs. Aaltje, d v Adolf de Wit en Aagje Beets. Gehuwd: Hendrik van Loon,26 jr.en Grietje Korver, 32 jr. WARDER. Overleden K. Bakker, 17 jr., zoon van K. Bakker Cz, (overleden) en van D. Vet. KWADIJK. GehnwdSimon LaUgenberg, 25 jr. van Purmerend met Grietje Plas, 27 jr. MIDDELIE. Geboren: Simon, z v D. Vos en A Klok. DE RIJP. Geboren Petrus, z v Petrus Jacobus van der Gracht eu Anna Hejjnis. GeborenCornelis, z v G. de Haan en M. Mjsen. Geertrnida, d v C. van Heijningen en B. J. Ph. Usee. Voor de vele bewijzen van belangstelling ODtvangen by het overlyden vau onze geliefde Tante, Behuwd- en Oudtante weduwe van Ma. H. A. C. Mbtklebkakp, be tuigen wy biermede ouzen hartelijken dank. 2 November 1906. G. S. REEHORST. Amsterdam M. G. REEHORST COLLABD. W. L. V. IJSENDIJK Purmerend Metblbbkakp. C. L W. v. IJSENDIJKL 's Gravenhagc J. G. METELERKAMP. Nijmegen R. REEHORST. Mevrouw JÜRGENSJulius vraagt door on voorziene omstandigheden zoo spoedig mogelijk een De groote NAJAARSLAMMERENMARKT te EDAM zal gehouden worden op N. DONCAN, Notaris te Purmerendzal op Vrijdag 23 November 1906, des voormiddag» 16 uur, ten huize van den heer MAARTEN DE GROOT aan da Veemarkt te PURMEREND, om contant geld, publiek verkoopen Tien koe best gewonnen LANDK00I, een flinke party atroo, een best paard, 2 boerenwagens, 2 driewielde karren, 1 hooischudder, paarden tuigen, een Arrenslsde. melkkarretje, hooi- schalen met gewiahten, voorts diverse boeren-, land- en timmergereedschappen. timmer- en brandhout, eene partij takkenbossen, een stel instrumenten tot het afnemen ^van kalveren en ein prachtig bekroond te Alkmaar 1903 met verguld zilveren medaille, benevens Huisraad en Inboedel en wat verder ten verkoop zal worden gepresenteerd. 1. VAN BEEK, notaris in de Beemster, zal op Donderdag 8 November 1906, des voormiddags 10 uur, ten huize van MUUS DE HAAN, aan het verloren-einde te Kwadük, om kontantgeld, publiek verkoopen: 9 Kalf koeien, 1 Geldekoe, 3 Kalfvaarsen, 2 Graskalveren, 4 Oonschapen, 10 Overhouders, 1 Boerenwagen, 1 Kapkar, 1 Dnewieldekar, 1 Melkkarretje met vat, Krui wagen, verder Boeren- en Landgereedschap en eenig Huisraad. De Notaris J. VAN BEEK in de Beemster zal op Donderdag 15 November 1906, des voormiddags elf «ur, in de herberg van Mejuffr. de Wed. T. DE LAN6E aan den Bsemsterburgwal te PURMEREND, publiek verkoopen: EEN HUIS, zynde 2 woningen met erf sn aangrenzend perceel Tuingrond, staande en ge legen aan den Zuiderweg, nabjj den fleekerweg (25 minuten gaanB van Purmerend) in de Beemster, Kadastraal Sectie E, nrs. 702, 703, 704 en 705, te zameD groot 95 aren, 77 centi aren, in buur by JACOB TAMIS Cz. en H. GREUTER. Te aanvaarden met Kersttijd a.s. De helft der kooppenningen kan als le hypo theek 4 4Va püt. op de perceelen gevestigd blijven. Nadere informatien ten kantore van ge noemden notaris. f %t>k „JP nm haao $mgm mwi I f 4000.00400 - .Laoojooaoo Prof. Dr. Nkstob Chabboïnibb, nit Brussel verklaart: «Mijn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slijmhoest, koortsen «n daarna ma zelen. Het kind was lusteloos, ongedurig 7«nuwachtig en bad hoegenaamd geen eetlust. Sedert zjj echter de Sanguinose gebruikt beeft is er by haar eene geheele verandering ten goeie gekomen. Myn kind is weer vroolyk en levenslustig, slaapt geruster, beeft weer goede eetlust en ge regelde goede spysverteering.* Mevr. E. J. ARIJS-PERIN. Amsterdam, 3e Helmersstraat 31. .De Sanguinose heeft mij steeds ge holpen. Op myn zwak, zenuwachtig gestel had de Sangninoss steeds een versterkenden en epgewekten invloed." Mevr. J. NIJLAND. Den Haag, Hugo de Grootstraat 69. aIk ben al 16 jaren lijdende aan de maag, zoodat ik het minste voedsel niet kon gebruiken zonder bezwaarik had ontzet tende pijnen in den rag sn gedurig suiongsis in het hoofd. Het was een verschrikkelijk lijden. Sinds ik met de 8ANGUINOSE begonnen ben is dit alles veranderd. Ik eet nu flink en myne kinderen verbazen er zich over dat ik nu alles gebruiken kan. !Aij weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had, zonder dat my iets had geholpen. Mej. R. DE KATER. Den Haag, Sirtemastraat 38. VAN DAM Co., De Riemerstr&at, Den Haag. HIAINZER ZUURKOOL tegen half November, by nette burgermen- schen, met vrye kamer en degelijke burgerpot. Br. franco no. J.85 GEDIKING'e Boekhandel Purmerend. De notaris D. G. VAN OS te Purmerend, zal op Donderdag 15 November 1906, des morgens om 10 our. ten sterfhuize van den heer C. REUS te PURMERLAND, om contant geld, publiek verkoopen: Te bezichtigen des morgen» vóór de veiling. Aanbevelend, De Notaris D. G. VAN 08 te Purmerendzal op Dinsdag 13 November 1906, des voormiddags 11 uur, aldaar, in het Hótel „het Paradys*. publiek verkoopen: 1. Een kavel uitmuntend WEILAND, aan den Zuiderweg te Wijde- Warmer, groot 7 H., 10 A., 10 C., in huur bjj den heer S. Dduh voor f 710.— per jaar tot Kerstmis 1911. 2 4 5. Eene HUISMANSWONING, Schur, wc» 52nBBMr? ®r? .Tier kaTe!® uitmuntend WEILAND, aan den Zuiderweg te Wijde- Wormer, te zamen groot 25 Hectaren, 64 Aren, 10 Cen tiaren, in huur bij den heer S. DAVIDS voor f 2400 per jaar tet Mei 1912 en Kerittyd 1911. Breeder by biljetten. Information ten kan tore van voornoemden Notaris.

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1906 | | pagina 3