N ESTLE Aanzienlijke Duigenverkoop. MELK te koop gevraagd Stoom-Carrousel, KINDER MEEL. 6 sis INII-REGiBAfflN, De RENTE-CASSA Waar hangt ïïw geluk van af. Dankbetuiging. Standplaats; Kippenmarkt, over het geheel* land sen uniforme basis voor belastingheffing wordt aangenomen, zoodat niet meer ran twee personen met dezelfde draagkracht, waarvan de eerste in Amsterdam, de tweedjb ten platten lande woont, de eerste zoo oneindig veel zwaarder wordt getroffen dan de tweede. Dit stelsel sou dan tefens een einde maken aan de hoogst onrechtvaardige vrijstelling der boeren van de bedrijfsbelasting, al verdient het ernstige overweging, ja is het beslist wenschelijk te noemen een verschillende maatstaf van belasting van inkomsten nit bedrijf en nit vermogen aan te nemen. Daarnaast zou een belangrijke wijziging der ersdneele belasting wenscnely k zijn, daar deze elasting absoluut geen rekening met de draag kracht houdt en die belastingschuldigen het meest knoeit, die het minst verdragen kunnen. Een tweede pant, dat ik dan in verband met die financieële Terhouding bespreken wil, is de uitvoering van verschillende sociale wetten en wel speciaal van de woningwet, daar juist die wet aan de gemeenten tamelijke offers vraagt. Het schijnt dan wel, alsof de gemeente besturen van oordeel zijn, dat zjj die wet niet moeten uitvoeren vóór het rijk zelve hun de geldmiddelen verschaft heeft, een meening, die zoo zi) bestaat, volkomen in strijd is met de wet, die aan het slot gelast, dat alle ministerieel» Departementen, Autoriteiten, Colleges en Amb tenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Er is nu wellicht geen wet, die zoo slecht door da gemeente-autoriteiten wordt uitgevoerd dan juist die woningwet; gelyk de heer Goeman Borgesius in de Tweede Kamer ter gelegenheid van de begrootingsdebatten opmerkte, valt er bij di% gemeentebesturen een geest van lam lendigheid waar te nemen, waar het betreft verbetering van woningtoestanden, die het dringend noodig maakt, dat zij eens uitdruk- keljjk aan hun plichten ia deze herinnerd worden. Het spreekt natuurlijk van zelf, dat dit niet voor alle gemeentebesturen geldt, er zijn gelukkig ook nog enkele lofwaardige uit zonderingen, doch over het algemeen hebben de gemeentebesturen in dit opzicht wel noodig dat er eenigen drang op hen uitgeoefend wordt Wanneer wij toch nagaan, dat er na het in werking treden der wet tal van particuliere' vereenigingen zijn opgericht of reeds bestaande corporaties het initiatief genomen hebben tot het oprichten van flinke arbeiderswoningen en wij bemerken dan, dat verreweg het grootste deel van die vereenigingen' er door de Jan Salie-geest van het bestuur der gemeente, waar zij gevestigd waren, het bijltje bjj hebben moeten neerleggen, dan wordt het ons eng om het hart bij de- gedachte, dat waar de wetgever zoo zyn uiterste best heeft gedaan om met behulp van particulier initiatief en gemeentebestuur den werkman een frissche woning te verschaffen, dit Schoone doel een voudig wordt verijdeld door de handel wijze van dit laatste bestuur, dat toch als openbaar lichaam beter zijn plicht moest begrijpen. En aan den anderen kant is deze uitslag niet alleen bedroevend voor den arbeider, maar ook voor diegenen onder de meer gegoeden die door het oprichten en steunen dier ver eenigingen alles hebben gedaan, wat in bun vermogen was, om de woningtoestanden te verbetereu en die nu eenvoudig door heeren burgemeesters en wethouders met een kluitje in bet riet worden gestuurd, zonder pogingen aan te wenden om die vereenigingen aan de noodige gelden te helpen. Laat ons echter hopen, dat de heeren Rink en De Meester een middel zulfen vinden om de uitvoering der woningwet met kracht door te voeren, ondanks den onwil en de tegen werking van de plaatselijke autoriteiten. 28 April 1906. MARKTBERICHTEN. Parmerend, Dinsdag 8 Mei 1906. Aangevoerd114 stapels kleine Kaas. 0 stapel Commissie kaas. 2 stapel Middelb. kaas. Kleine Kaas prijs f 31.— Commissie Kaas prijs f Middelbar® Kaas prijs f 28. 1870s K. G. Boter f 1.05 tot f 1.15 gemiddeld f 1.10 per K. G. 376 Runderen, waaronder 184 vette en 192 Melk- en Geldekoeien. 13 Stieren. 1 Paard en Veulens. 277 Vette Kalveren. Prijs f 0.70 tot f 0.90 per K. G. 475 Nuchtere Kalveren. Prys van f 10. tot f 24. 114 Vette Varkens. Prijs van f 0.49 tot f 0.53 per K. G. 138 Magere Varkens. Prijs f 18.fg&f 36.— 336 Biggen. Prijs van f 9.totJI?ï4.— 2669 Schapen f 20.— 5. f 28 1700 -Lammeren, f 8.a f 15. Kipeieren f 2.90 tot f 3.40 per 100. Eendeieren f 4.25 af.per 100. Kievitseieren f 0.00 tot f 0.p. stuk. -zak Appelen f af - per zak. zak Peren f af p. zak. Vette Koeien, prijshoudend, handel matig, f 0.54 a f 0.72 per KtG. Melk- en Geldekoeien prijshoudend, handel matig, f 120 af 240 per stuk. Vette Kalveren, handel matig, f 0.70 a f 0.90 per K.G. Nuchtere Kalveren, h. vlug, f 10 a f 24 per stuk. Vette Varkens, handel matig, f 0.49 af0.53 per K.G. Magere Varkens, handel matig, f 18 a f 36.per stuk. Biggen, h. matig, f 9.— a f 14.— per stuk Schapen prijshoudend, handel matig, f 20 a f 28.per stuk. Lammeren prijshoudend, handel matig, f 8 a f 15 per stuk. Maandag 7 Mei. Op de jaarmarkt waren 3382 runderen aangevoerd, Pryshoadend met vlaggen handel. Melkkoeien f 130 f 280. Geldekoeien f 110 a f280. Pinken f30 f 110. Alkmaar, 'Zaterdag 5 Mei 1906. 6 Paarden f 70.— k f 150.— p.st 104 Koeien 60.a 220. 149 Nucht. Kalv. 8.— a 18. 770 Schapen 15.a 33. 1313 Lammeren 10.— k 17. 144 Mag. Varken» 16.— 24.t 213 Biggen 12.— a 15.50 48 Bokken, Geiten3.'a 7. 27 kleine id. id. 0.50 a 1.50 kop Boter 0.50 a 0.60 p. kop Kipeieren 2.90 a 3.50 p. 100" Alkmaar, Maandag 7 Mei 1906. 6 Koeien f 170.a f 260.p. st. 136 Vette Kalver. 45.— k 100.p. st. jPkilo 0.80 ii 0.95 89 Nucht. Kalv. 8.a 18. Schaap i a 143 v. Varkens 0.48 a 0.53 p kilo. 63 m. Varkens 16.— a 19.— p. st. Hoorn, Zaterdag 5 Mei 1906.' Tarwe f 8.a f 8.5Ö per mud Gerst 5.— 5.25 Haver 4.t4.50 Groene 13.— Br. Boonen 10.50 12.g Witte 12.- 14.- Mosterdzaad 22.25 Karwyzaad 13.25 —r. VEE, BOTER enz. 7 st. Paarden 80.— 150.atuk. VeuleDS i 44 Koeien »160.— ,240. 455 Schapen 20.30. 1805 Lammeren 10.14. 61 Kalveren 9.20. 236 Biggen' 9.— 13. ff ff 20 Geiten Ö.80 Kipeieren 3.— 2860 kop Boter 0.55 Handel vlug. 16.- 3.25 0.57 s Ingezonden Mededeelingen. [Mejkvösdsel voor Kinderen en Zieken. Reclame. Hat is zeker dat het geluk niet kan bestaan zonder eene goede gezondheid. Als gy ziek zyt, weet ga het beter als iemand anders. Vele lieden die lijdende waren, die ongelukkig waren, hebben de gezondheid terug gevonden, het geluk, omdat zjj advertenties lazen. Zjj hebbei er de aanwijzing gevonden van het geneesmiddel dat hen genezen Jheeft. De Pink Pillen geven steeds bewy'zen van genezing en hst valt U gemakkelyk te zien of Uwe ziekte geljjkt op die der genezene personen, wier certificaten wjj pubhceeren. Als gy dezelfde verschymelen hebt, zullen de Pink Pillen ongetwüfald voor doen wat zjj voor hen gedaan hebben. Het schynt zonderling te zeggen dat het geluk somtyds afhangt van het lezen eener advertentie. Zulk3 is evenwel de zuivere waarheid. De Heer Christiaan, Bleekstraat 16, te Ginneken schreef onlangs Sedert' langen tyd was ik door algemeene zwakte aangetast. De geringste krachtsinspan ning liet mjj geheal en al uitgeput. Deze zwakte verspreidde zich niet alleen aan myne ledematen, al mijne organen leden er onder en in 't bijzonder mijn maag. Al de genees middelen, die ik genomeD heb, hebben myn toestand niet kunnen verbeteren. Alleen nadat ik de Pink Pillen gebruikt had, waarvan ik zoo vele wondervolle genezingen gelezen had, heb ik mij irerlicht gevoeld. Ik kan bevestigen dat van af den derden dag van behandeling my beter gevoelde en dat ik zeer snel genezen ben geworden. De Heer Parys, Wachtmeester,Commandant der brigade van de Koninklijke Maréchanssés te Sneek, schrjjft ,Ik ondergeteekende verklaar dat mijne vronw van eene vreeselyke maagziekte genezen is geworden, die haar vreeslijk deed lyden. Ondanks *1 de voorgeschrevene behandeliugen, die zy op nauwkeurige wyze volgde, veran derde baar tpestand met. Zy leed steeds. Zy beeft toen de Pink Pillen willen nemen, waarvan zy de zoo merkwaardige genezingen gelezen had. De Pink Pillen hebben haar een goeden eetlust, eene goede spijsvertering gegeven en hebben al hare ongemakken doen verdwijnen. Het is niet mogelijk deze kompleete gene zing niet aan de Pink Pillen [toe te schryven, want de andere geneesmiddelen hadden op haar geen invloed gehad. Veronachtzaamt d® aanwijzingen niet die U gegeven worden door hen, aan wien de Pink Pillen goed gedaan .hebben. Volgt hun voor beeld, als gy geene bevrediging met de behan delingen die gij tot op heden gevolgd hebt. De Pmk Pillen zyn een buitengewoon krachtig geneesmiddel en zy kunnen U genezen.' Kijkt naar geen kleine uitgave, die U veel geld kan doen winnen door U een volmaakte gezondheid te geven, die U in staat zal stellen U met lust en ijver om Uwe bezigheden en zaken te bekommeren. De Pink Pillen zyn onovertrefbaar tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, alge meene zwakte, maagziekte, rheumatiek. Prijs f 1.75 de doosf 9,per 6 doozen, verkrijgbaar by Snabilié, Steiger 27, Botter dam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor PURMEREND en Omstreken by G, VAN BEEK, Firma F. P< MIDDELHOFF Az., Peperstraat, Pvrmerend, L. DE WOLF te Purmercnd. OF 0HB2BZ0XK. ■i Benige inwoners van Hoorn kannen U zeggen waar het te vinden is. Indien gy Ijjdt aan de een of andere jenking der hnid, aan prikkelende huiduitslag of droge aambeien, dun zoekt gy natuurlyk naar verlichting. Een*aantal inwoners vin Hoorn hebben een* geneesmiddel gevonden om huidziekten van ouden datum te genezen. Zy spreken er over. Lees dit Mejuffrouw M. Klein, wonende Pietershof te Hoorn, meldt ons: Gemimen tyd ben ik aangedaan gewéest met een huidziekte, namelijk ypen hevige uitslag en jeuking in bet aangezicht. *Men jvas het niet over eens, wat het eigelyk was, doch waf ik er oök voor gebruikt had, alles was vruchteloos gebleven. Verlichting bekwam ik slechts nadat ik Uw Foster's Zalf gebruikt bad, een paar dagen na de eerste Aanwending, kon ik-reeds verzachting bemerken en veertien dagen later was dit onaangenaam 'ongemak totaal verdwenen. Uit erkentelijkheid zal ik dan ook niet nalaten Uw geneesmiddel te recommandeerenwanneer ik iemand mocht ontmoeten, die op een dergelijke wijze ljjdt. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt. Verzeker U dat men U de échte Foster's Zalf geeft, dezelfde die Mejuffrouw Klein gehad heeft t Ze is te Purmerend verkrijgbaar by den vHeer 6. VAN BÊ£K, Firma F. P. Middelhoff Az., Peperstraat 115. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1.75 voor één- of f 10,voor zes doozen. BURGERLIJKE STAND PURMEREND OndertrouwdJan Boon en Lena Schermer. Dirk Heiloo en Jantje Temper. Jacobus van Gessel en Elisabeth Moerbeek. GetrouwdJan van Leer en Catharina Geer- truida 't Hoen. Harmen Ipema en Stjjntje Stiemer. Willem Temper en Grietje Meijer. Overleden: Maria Peek, 74 j., echtgenoote van Pieter Vos. Catharina Steltenpool, 64 j., echtgenoote van Cornells Kok. BEEMSTER. GeborenJan, z. v. Dirk Regter en Geertje Kloek. Dirk. z. v. Cornelis Schot en Antje ^Roderwyn. Dirk, z. v. Klaas Sehagen en Geertruida Catharina van Bohemen. OndertrouwdArian Brouwer, 25 j. en Trijntje Roos, 24 j. Getrouwd: Jacob Roet, 25 j. en BetjeOude- jans, 23 j. Petrus Adrianus Stroomer 29 j. en Klazina Dnjjn, 23 j. Overleden: "Aafje Knip, 14 jd. v. Pieter Knip en Elisabeth Scbuitemaker. GnetjeSmit, 28 j., echtgen. van Pieter Kooy. Wolmet Lakemond, 64 wed. van Reijndert Middelburg. Simon Out, 84 j., wedn. van Catharina Roelofzen. ILPENDAM. GeborenTryntje, d v Jan Wals en Trijntje Broers. Gerrit, z v Keyer Klooker en Hilletje Blees. Ondertrouwd: Jan Smit, j.m. oud 22 jr. van Zaandam en Maartje Schaap, j d. oud 24 jr. van llpendam. GehuwdGerrit Smits, j.m. oud 29 jr. van Broek in Waterland en Grietje Blees, j.d. oud 29 jr. van llpendam. Cornelis Schreuder, j.m. 21 jr. van Landsmeer en Elizabeth de Waal j.d. oud 21 jr. van llpendam. OverledenGrietje Knegt, 7 wkn., d v C. Knegt en E. Schaap. Aart Schaap, 81 jr., wedn. van Marytje Poulusd. Wals, eerder geh. geweest met Trijntje Bruyn. DE RIJP Geene aangiften. GRAFT. Geboren: Elisabeth, d. v, Hermanus Witte en Geertje Ploeger. Getrouwd: Simon Woestenburg en Maartje Gerrnes. KWADIJK. GeborenGeertruida, d. v. G. van Donkelaar en G. de Graaf. MIDDELIE. Getrouwd: M. Worp, 23 j. en G. Vink, 22 j., van Edam. OOSTHUIZEN. Getrouwd: Johannes Pieterse,24j.,weduwn. van Cornelia Zondag, van Zaandam en Geertje Beets, 19 j. Cornelis Ott, 23 j. en Marytje Houtman, 21 j. Hendrik Roelofs, 26 j. en Trijntje Ott, 27 j. Klaas Berkhout, 23 j., van Beets en Jaunetje Groenhart, 22 j. Josephu? Willem Niemann, 25 j. en Elisabeth Kos, 23j. van Beemster. OverledenAart Wals, 63 j., weduwn. van Hillegond Benjemin. Pieter Leguit, 69 jaar., weduwn. van Geertje Buitenhuis. Simon Ott, 53 j., echtgen. van Engeltje Balk. BEETS. GetrouwdCornelis Oly, weduwn. van Trijntje de Wit en Grietje Kelderman. Pieter Kok, van Avenhorn en Gnetje Visser. Jacob Smit, van Beemster en Antje van der Pijl. Antonius Langereis, van Oudendijk en Anna Breve. Overleden: Maartje Pauw, 87 j., weduw van Jan Ubbels. OUDENDIJK. GeborenGrietje, d. v. Pieter Beunder en Ariaantje Klerk. Getrouwd Jan Bakker, weduwn. van Maartje de Wit en Trijntje Brouwer, weduwe van Jacob Metselaar, van Berkhout. OverledenPieter Hes, 21 jaren. BROEK IN WATERLAND. Geboren: Dirk, z. v. J. Bakker en G. v. d. Nadort. OndertrouwdP. Weidema, 22 j. en M. E. Buitenhuis, 22 j. Getrouwd A. Bakker, 21 j.en H.Kwik 20j. C. BregmaD, 23 j. en A. Schreuder, 22 j. MONNIKENDAM. Getrouwd Jan Veltrop, 30 j., van Amsterdam en Gunrtje Wals, 24 j. KROMMENIE. GeborenNicolaas Petrus, z. v. A. J. Winter en C. J. M. Verzellenberg. OndertrouwdJ. Luyt en M. Kryfema», vut Wormerveer. .Getrouwd: C. Lont en H. Luyt. P. Groot van Westzaan - en D. Hartman. J. Olof, van Wormerveer en J. van Lnyt. ADVERTBmËa Op den 15 Mei hopen mjjnp geliefde Kinderen FSEDERIZ TBim MAARTJE 088SBAAR hunne 25-jarlgeEchtvereenlglag te Heer- Hugewaard te herdenken. Hunne dankbare moeder, Ondergeteekenden bedenke* hiermede beleefd de Inwoners van Purmerend voor hun financiëeleu steun en vooral het Damescomité voor hare flinke medewerking, Zoodat de Ver liezen, welke zy leden by den brand hunner woningen, thans weder gedeeltelijk zyn hersteld. W. KROON. J. P. KRAAK. Deurwaarder G. VAN OORSCHOT te Kampen zal op Dinsdag 15 Mei a.s., 's middags om eéi uur, op de Werf en ten verzoeke van Mevr de Wed. L. A. P. VAN LISSA te Kampen, wegens opheffing der zaak, publiek verkoopen Ongeveer 60.000 verschillende soorten eiken duigen- en bodemstnkken, waaronder karnduigen, 28 dms. Vi vats heel en half boter, heel en half zeepduigen cn bodems, lloofje», ankerduigen, 22 en 18 dms. diff. soorten Emmer- en Oorduigen, Polsen, Amerik. pypduigen (roodstip) en een mooie party gekloofde wagenspaken, voorts diff. gereedschap enz. enz. Betaling 1 Aug. 1906. Te zien op den rerkoopdag van 'e morgens 10 uur. Intnsschen zijn genoemde goederen tegen verminderde prijzen sit de hand te koop. van J. Schipper - Purmerend SC is HET BESTE voor de Veestapel. ~mi Prijs per flesch f 0.60. TE KOOPi in hond 6500 Liter, zeer gemakkelijk vervoer baar. Te bevragen en te zien by W. UITSLAG ER. Bokkinghangen hoek Barentszplein fe Amsterdam. Aan hetzelfde adres TE KOOP een van 4'/i P.K. Dagelijks in werking te zien. Heerengracht 179 (geb. Associatie-Cassa) Amsterdam. Kapitaal1.000.000.-. Reservefond*1.035.822.48. Rentevergoeding roor Gelden k deposito. Met 1 dag opzegging (bedragen tot 5000.direct te 3 pCL ontvangen). Met 10 dagen opzeggingg,. Voor 1 maand fixej 2 en 3 maanden ffxe3(/i 1 jaar fixe3'/, Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) l/i pCt. onder den Prolongatiekoers, van 10 tot 40 Koeien. Aanbiedingen worden ingewacht by K. JON KER Klz., N. Leliestr. 134 te Amsterdam. Aan hetzelfde adres kan een MEISJE geplaatst worden van ongeveer 16 jaar. G. F. VALE's houdt rich voor een druk bezoek aanbevolen. V ff ff 100. kop en Wkd. D. OSSEBAAR—JoraïT en Kinderen. OoHhuizen, 5 Mei 1906. Gearriveerd

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1906 | | pagina 3