BINNENLAND ♦Oosthulzen. In de onlangs op 21 Maart ge bonden Raadsvergadering bleek, dat de rekening over 1905 der Armvoogdy, Afdeeling Etersheim sloot met een batig saldo van f 1778.005 ♦Broek in Waterland. Voor de aanbesteding van het timmerwerk der Banne Broek in W., over het jaar 1906, waren ingekomen 5 inschrijvings biljetten K. Bakker f 319, B. Hoon f 310, Ohr, Tinkelenberg f 285, Jb. Haringbuizen f 279 en J. de Oude f 259. Den laahsten in schrijver is bet werk gegund. .♦Broek in Watertand, De op 22 Maart j.l. vastgestelde kiezerslijst 19061907, vermeldt een getal kiezers van 296, of wel 8 meer dan over bet jaar 1905—1906. ♦Broek In Waterland. Den len April a.s. Aul het 25 jaar zjjn geleden dat onze dorpsgenoot, de heer J. v. Zanea Kz., werd aangesteld als brievengaarder aan het hulppostkantoor alhier. ♦Broek In Waterland. Volgens opgaaf van deu heer Inspecteur der directe belastingen, werd door de vergunninghouders in deze ge meente over 1905 ingeslagen 4794 L. sterken drank, tegen 4557 L. in 1904 en 4433 L. in 1903. ♦Warder. Voor ongeveer vier jaren geleden werd op krachtig voorstel van de zijde des Burgemeesters, besloten, een aanvang te nemeu tot net verbeteren van den gemeenteweg. By gedeelten is dit werk voltooid en gepasseerde week heeft de stratenmaker er de laatste band aan gelegd. Een klein gedeelte voor bet huis van Rejjnders is nog in den bestaanden toestand gebleven, of dit moet blijven als berinnering aan bet verledene, weten wjj niet, doch behalve dit, is de weg voor voetgangers en fietsrijders nu prachtig. Wel kan men nog niet met een ♦Beemster, Het alhier te houden Concours belooft een paar groote feestdagen te wordeu. Den 10 Juni (le dug) is de wedstrijd van de Fanfaregezei3chappen en des avonds zal eene Bioscoop lichtbeelden vertoonen en naar men ons mededeelde is de Gymnastiekvereniging .Hercules* aangezocht om eenige tableaux te geven. Assenlelft. De Raad dezer gemeente heeft tegen 1 Mei e.k. eervol ontslag verleend aan Mej, A. Harder, als onderwijzeres aan school No. I. Oosthuizen. Zondagavond j.l. gaf detooneel-., vereeuiging .Voorwaarts* van Purmereud eene openbare uitvoering m de Kolfbaan van den beer J. Igesz. Opgevoerd werd ,Het Zevende Gebod,* Burgerlyke Zeden-Komedie in 4 be drijven, van Herin. Heyermans Jr. In adern- looze stilte werd het stuk van 't begin tot 't einde gevolgd. Jammer, dat de opkomst niet talrijker was. De vereeDiging had een stamp volle zaal verdiend. Dr. Gorter te Purmereud. Buiksloot. Mej. R. Kessler, onderwijzeres alhier, heeft tegen 1 Juli e.k. ontslag als zoo danig aangevraagd. Een snoek in een kelder. STADSNIEUWS MARKTBERICHTEN. Pu roterend, Dinsdag '27 Maart 1906. Aangevoerd69 stapels kleine Kaas. 0 E» R. its opvolger de Hon gaten met geweld wil dwingen, dan heeft Hongarije zelf geen leger. En ook, al werd Hongarije zelfstandig, dan zon bet toch niet machtig genoeg zijn, om zich tegen Rusland of Tnrkjje te verdedigen. Maar dan zon Oostenrjjksch Polen zich ook wel willen vrijmaken en dan was de beweging ook in Russisch Polen niet te stniten en er zon groote agitatie komen in Pruisisch Polen en dan werden de Grootmachten eerst recht wakker en dan zon men eerst recht aan het einde'van bet begin zijn, R. 'n prachtige' mand met bloemen overhandigde. Ook Mèj. P. Lantenga sloot zich b~ij de woorden van den spreker aan, en noemde het een -eer, met genoemde dame gespeeld te hebban. Eaar vnrige rossen voor een vigelante er over een, doch onze voorouders moesten zich be helpen met een planken padje. Wjj gaan dus vooruit. Nu van de bermen, zoowel binnen als buiten de gaten' en laagten nog eens goed aangevuld, de onoogelijke nietsdoende met bun hoofd boven het water uitstekende palen er uit getrokken en onze gemeenteweg zal, zoo men schooling en bruggen, alsmede de weg zelve goed onderhoudt, veel minder aan onderhouds kosten vorderen dan vroeger en beter bestand zijn. Bjj dit alles zien Kerkebuurt en Speel plaats bjj de school, waar naar do oude steenen zijn verhuisd er nu ook netjes uit. Den tweeden dag, 7^pndag 17 Juni, is er wedstrijd van de Harmoniecorpsen, 's avonds een eerewedstrijd, daarna een groot vuurwerk. Blijkens nevenstaande advertentie zal 31 Maart a.s., een grooteD dag zijn voor de be oefenaars van het edele damspel, voornamelijk in de omgeving van d» Beemster. Indien één plaats kan bogen op een roemrijk verleden by het dambord, dan ie het voorzeker de Beemster. Vele in woners onzer plaats waren destijds een schrik voor de deelnemers aan wedstrijden. Tot zelfs bniten de grenzen van ons land drong hun roem door. Doch de laatste jaren boorde men bet dam- Bpel byna niet noemen. De jongeren, waarvan vele bedeeld met de scherpzinnigheid der oude veteranen, traden niet meer in het strijdperk, doch bepaalden zich wellicht tot een partijtje aan den buiselyken baard of bij een buurman. Volkomen begrypelyk is het dus, dat vele met groote belangstelling den uitslag tegemoet zien van 3l Maart, wanneer de sluimerende krachten van het publiek zullen uitkomen. Wy hopen dan ook dut de deelneming aan de gemeenschappelijke party tegen den Heer de Haas zeer groot zal zyn en dat ook van Formerend de beste krachten zullen uitkomen. Dat ieder deelnemer zyn uiterste krachten zal inspannen is buiten twyfel. De Heer de Haas is in de damwereld over bekend. Zoo lastig als Z,Ed, is op het dam bord, zoo aangenaam is hy in den omgang. Hot is bepaald een sympathiek meyscb en blyft zulks als overwinnaar zoowel als over wonnene. Dat wy bier in beide omstandigheden Z.Ed. mogen leeren kennen. Ook den daarop Volgenden dag (Zondag) hopen verschillende damspelers den beer de Haas in ,Het Hoerenhuis* aan te treffen. De heer de Haas zal daar ook dien dag nog blyven. Over de spelers willen wy niet uitweiden, daar deze in een vorig nummer uit Purmereud vol doende zijn besproken. Na afloop van 't stuk trad de Voorzitter van .Voorwaarts,* de beer P.' Beets voor 't voetlicht en bracht hulde en dank aan onze dorpsgenoot» Mej. M. Bierman, Afd. Oosthuizeo Afd. Hobrede 474.23 85.59s de Wed, Hopkas voor 't afstaan harer zaal. oorts deelde Z.E.A. mede, dat de aangifte van nieuwe leerlingen zal plaats hebben op- Woensdag" 12 April a.s., én de nieuwe leercus- sua zal 'aanvangen pp Zaterdag 21 April. Wederom trad 't Muziekkorps' op tn speelde ,La Petite Siréne* van Ooquelet. Ten slotte trad de Vierde Klasse op met (Vacantie,* Cantate voor Kinderkoor van J. Worp. Dit toonwerk werd over't geheel goed uitgevoerd. De daurin voorkomende 3 stemmige Meisjeskoren waren weder heel lief en zuiver zoomede de solo's, die echter door twee meisjes werden gezongen. We kennen niet hunne, namen, doch ze verdienen 'n complimentje voor haar flink optreden. Om 10 nor was alles afgeloopen. De kinderen hebben weder veel pleizier gehad. Ditmaal echter wel wat te veei pleizier', want de orde onder dat volkje liet wel wat te weuscheu over. Vrijdagavond hield Dr. Gorter van Bussum eene rede in hél; Heerenlogement, daartoe uit- genoodigd door de Afdeehug van de S. D. A. P. te Purmereud. De beer J. VetJbz., voorzitter, opende met een woord van welkom, aan de tamelijk talryke uanwezigen, de vergadering, bet jammer vin dende voor het te wachten debat, dat de, beer Wieretra elf uur moest sluiten. Dr. Gorter optredende, licht toe 'net verschil tusschen de S. D. A. P. en de Anarchisten. "^Niet alleen hier, maar ook in het buitenland bestaat strijd tusschen sociaal-democraten en anarchisten. Overeenstemming bestaat in beider doeiopheffing privaatbezit, maar verschil in de taktiek, in de strydvoenng. Beide partyen wenscben de tegenwoordige maatschappy te veranderen in een etaat, waarvan de productie-middelen in het bezit der arbeiders komen en die producten te verdeelen op eene wyze, dat ieder lid van de samenleving kan genieten van de beschaving. In zooverre volgen de ideën van beide partyen een lyn. Elke sociaal-democraat moet zich bewast zyn dat de taak die hy beeft te vervallen een groote taak is; niet te bereiken dan door strijd en een strjjd, die zwaar en moeielyk is, want de kapitalistische klasse is in bet bezit van reusachtige krachten, n.l. geld, kennis, leger, politie eu kerk, alle stoffelijke engeeste- vjyke kracht is aau den kant der kapitalisten. Deze drganiseert zich tegen de arbeiders in patroonsbonden, by v. in het haven vak,drukkers vak, boawvakken enz. Deze bonden hebben zich beter en vlugger georganiseerd dan de werklui, omdat ze beter dan werklui de kracht begrypen die m organisatie schuilt. Die pa troonsbonden, syndicaten, cartels en trust, vragen ook met naar het geloof van hun deel nemers, zy orgamseeren zich terwille van hun belangen. Staakt men bjj een patroon, dan is de baas bang voor concurrentie, voor het verlies van klanten en denkt allichtgeef maar toe, maar by een fabrikant, aangesloten aan 'n trust, waar, zdoali in Amerika, 50 fabrieken een monopolie vormen, zegt bjjga je gang, I wordt dus zwakker - - 'f. die een gastrol vervulde, waarby bjj haar tevens ♦Oosthuizen. J.l. Vrijdagavond had in bet lokaal Sjoukes alhier, eene vergadering plaats van de afdeeling „Oosthoizen" van bet,Witte Kruis" ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Door ingesteldheid van den Voorzitter, den heer D, A. Schotsman, werd deze geleid door den Secretaris Dr. de Mejjere. die de aanwezigen, welkom heette. Vervolgens las hy een scbry ven voor van onzen vroegeren Voorzitter, den heer H. G. Kist, thans Eerelid, te Amsterdam, welke bjj deze gelegenheid der Vereeniging, alles goeds toewenschteu. Daarna werd het woord gegeven aan den heer Dr. Stieler, van Westwoud, welke met zjjne lichtbeelden aantoonde, op welke manieren de verontreiniging van h«t drinkwater plaats heeft. Zijne hoogst leerrijke voordracht mocht veel bjjval verwerven. Aan bet eind der bijeenkomst, dankte de Voorzitter, Dr. Stieler, voor het gehoorde op. dezen avond en sloott de bijeenkomst. Hoogst voldaan keerde men huiswaarts. Kwadijk. Tot predikant bjj de Ned, Herv. gemeente te Aardenburg is beroepen ds. W. van Roggen, alhier. Edam. Aan den heer L. E. Steenhuisemfis op zijn verzoek, wegens vertrek naar Steenwyk, eervol ontslag verleend als leeraar aan de Rijksnormaallessen alhier in zjjne plaats is benoemd de heer T. Riet. In de gemeente Haringcarspel, waar veel diphthentis heerscht eu de school reeds voor de tweede maal is gesloten heeft thans de Gemeenteraad besloten eene verordening te ontwerpen en terstond te doen afkondigen, waarby verboden wordt kinderen uit gezinnen, waar diphteritis heerscht, op straat te laten gaan. 9 De heer G. Keuken, opzichter van het water schap (Starnmeer en Kamerhop," zal den 1 April a.s. 40 jaren die betrekking hebben ver vuld. In al die jaren heeft de thans 77-jarige zjjne werkzaamheden met lust en jjver verricht, zonder ooit door een ander behoeven vervangen te worden. By den Heer Igesz, grutter en handelaar in fourage-artikelen te Opmeer (N.-H.) is iu- gebroken en voor een bedrag van f 3400 uit het bureau ontvreemd, Naar de ,N. R. Ct." verneemt, heeft de minister vtfn binnenlandsche zaken aan de gemeentebesturen een opgave gevraagd Van het aantal door het burgerlijk armbestuur be deelde personen boven de 65 jaar. Waarschjjnlyk staat dit in verband met de te verwachten wetsvoordraeht op de invaliditeits- eu ouder domsverzorging. - De vereeniging .Alcmaria", tot bevorde ring van het vreemdelingenverkeer te Alkmabr, heeft besloten den 17en en 18en Juli te houden le. een bloemencorso2e. eene hardraverjj in den Stadshout. Op den avond van den eersten dag zal een bloemenfeest op het Doelen veld worden gegei en (denk aau de twiBten tusschen de verschillende provinciën in ons vaderland), tot men lang zamerhand besefte dat al die verdeeldheid onzin was, omdat men dezelfde belangen tegenover het buitenland had te verdedigen. Toen dat beseft werd, organiseerde mén zich «d vormde den Staat der Nederlanden. Die Staat dient niet alleeD voor het buiten land, doch als 't noodig is ook tegen de arbei ders. Zoo ziet ge dat de strjjd is een reuzen taak en alleen in het voordeel der werklieden Is: le hun aantal 2e dat zy de arbeid in handen hebben. Om de kracht van het kapitalisme te breken hebben de werklui noodig: kennis,organisatie en tucht; dit tracht de Sociaal-democratie te bereiken, om met vrucht den stryd te voeren en de soc. dem. voeren de politieke stryd omdat daardoor alleen de stryd tegen het geheele kapitaal geToerd wordt. In de vakbonden strydt men alléén tegen de vakpatroons, dat is een klein 'gedeelte van het internationale kapitaal. De soc. depa. strjjden ook voor onderdeden tegen de taiacht van het kapitalisme, b.v. in pensioeneering voor alle arbeiders, maar als politieke eisch stellen we: algemeen kiesrecht. Dat wil de bezittende klasse niet. Wat leert dit: dat klaste tegenover klasse staat in den pohtieken atryffi dit zien de anar- chiaten niet, deze zien met nat de stryd van den vakbond tegen het kapitalisme, slechts een deel van den stryd is, daarom geeft de politieke stryd der soc. dem. meer dan d« strjjd der anarchisten, die geen deel nemen aan den strjjd vau den arbeid tegen het kapitaal. Waarom willen wy den politieken strijd? Omdat (daaraan door de geheele massa der ar beiders kan worden meegestreden. Neen, zegt de anarchist, wy bepalen ons tot den dagelykschen stryd in de vakbonden. Dit is onvoldoende! In Engeland is men 100 jaar werkzaam ge weest om 2 millioen van de 13 millioen werk lieden iu de vakbonden te brengen. Het uit geoefende vak is vaak een beletsel lid te worden van een vakbond, meetn byv. de landarbeiders. Eenmaal is door een der beste organisators 30.000 landarbeiders in één vakbond bijeenge bracht, doch slechts voor korten tijd. Zomers hebben ze geen tijd 's winters zyn de afstanden te groot en het loon te klein om iets voor den vakbond af te> staanmaar aan den poli- en op deu tweeden dag een avondfeest. Bjj hoogen waterstand worden soms zonder linge zaken beleefd. Te Lindeu gebeurde o.a, het zonderlinge Voorval, dat een zekere L. een snoek van 2'/i k.g. in den kelder ving. Op welke geheimzinnige manier die visch aldaar is terecht gekomen, is voor een ieder een raadsel. Vrijdagavond j.l. was t weer'n feestavond voor de leerlingen onzer Stedelijke Zangschool. In ,de Doelen* zou 't zoogenaamde examen gehouden worden niet prysdeeling aan hen, die in 't afgeloopen jaar 't vlytigst geweest waren en zich 't best hadden gedragen. Als altyd geschiedde deze uitvoering in tegenwoordigheid van Burg. en Weth. als commissarissen dezer Stedelyke inrichting. Het Stedelyk Muziekcorps, mede 'n onderdeel er Stedelyke Muziekafdeelingen, opende met laze Away* Marscb vau Holzmann. Daarna zongen dé-leerlingen der Eerste Klasse onder leiding van huu onderwyz^r, den heer J. P. Groot, de traditioneel geworden liedjes ran J. Worp. Vervolgens .Miniatuurtjes* van Oath, van Rennes, volgens de aankondiging te zingen door 2 Meisjes vau de 4de klasse, welk» ze eens hupsch aan de jongere leerlingen zullen voorzingen. De tweede klasse zong eenige kinderliederen van Cathariua van Rennes. De derdê klasse zong 'n (Kerstcantate* voor 2 en 3 stemmig kinderkoor van dezelfde componiste. 1 Alles geschiedde met piano begeleiding, zoodat de IegrÜDgen goed op toon bleven. De meisjes zongen heel lief; de jongens wel wat al te laid in de tweede stem. Vervolgens nam de prjjsuitdeeling'n aanvang, waarna pauze werd gehouden en den hfeer Groot 'n cadeau werd overhandigd, bestaande uit 'n huishoudelijk artikel. De burgemeester bracht hulde aan den onder wijzer voor deze schooné uitvoering en hoopt dat 't hem nog lang gegeven moge zyn, met z'n leerlingen saaien te werken. Dank aan 't Muziekcorps voor z'n medewerking, dank aan staak maar. De economische door dw trust. Bovendien de groctate macht, de Staatsmacht in het bezit zjjude der kapitalisten, doen zy in uitersten nood, een beroep pp die macht en de Staat, de organisatie der kapitalisten geeft gehoor aan dat beroep. Spr. hermnert aan de staking havenarbeiders te Rotterdam en de spoorwegstaking. In vroeger dagen was men meer verdeeld; Heken' stryd kak'; arbeider deelnpment" Naast kennis, a Ier, ook? r'fcfl wy voor oi en die lantste is niét töschtijfkoi (fee* tocht zooidsih tarnen te doen **t üeri Vel WÖdoeft. t om dienen de Me.' éemoerateiT «tafc'ljjpfcifc'S leggen bij de beslissing tan'de raeerdarbeitti Onze opvatting' daaromtrent is beter dsin der anarchisten, die vandaag lid van depiigty, morgen weer als individn in strijd handelaar met de opvatring der meerderheid in bobos gelederen- V' Spr. citeert hierop Nieuwenhuis en Corne-1 lissen en stelt steeds in bet liebt dat bjj dé-' Anarchisten het individu voorop gesteld wordt. Op zichzelf bevathet anarchisme mooie beginselen, maar in den strjjd tegen het kapi-w talisme levert het geen praktische reéultaten. Staat men als individu tegenorer een trust of sterke patroonsbond, dan lacht men om die individu's en met bommen werpen verdrijft, men niet het kapitalisme. Het beginsel der anarchisten houdt de organisatie tegen. De anarchisten noemen als een der bezwarênm^ tegen het socialisme: Als de Socialisten dé staatsmacht veroverdn, dan worden wjj ajiealp staatsdienarenzie de posterijen, het spöor-A-^ wezen, hebbeD zy het beter als andere arbeiders. De Soc.-democraat zegt: jbekjjk het beter, de productiemiddelen moeten in handen der Arbei ders, grqep naast groep, mijnwerkers, ipü' arbeiders, bakkers, meubelmakers enz. enz., totale groepen vormen de maatschappij. Wi is nu de Staat? Nergens 1 Iets zal er echter van gezag overblijven eu-ï/ dit is de regeling van de productie, die zal moeten C geschieden door daartoe aangestelde mensches,-'' maar ook dit zal ep democratische wjjze ge* schieden. Het 2de bezwaar dat de anarchisten aan voeren1 a is; jelui, soc. dem., strydt zoo voor hervor-^.J miugen, dat je het groote doel uit het oog verliest. Spr. zegtjarenlang heb ik mede gestreden - voor hervormingen, als kiesrecht, pensioen enz, en die strjjd h^eft my niet verwaterd, integen- deel, mjjn strijdlust voor het doel is er door vergroot. De groote beteeken is van den politieken strjjd i3, dat er steeds meer mensehen by ons komen en de organisatie wint. Verliezen we soms personeD, die niet meer meestrijden in de party, welnu, het socialisme dringt zich steeds sterker naar voren. Debat. Reijnders, anarchist, wonende te Amsterdam, zegt in hef debat, dat Gorter het anarchisme ontkleedt en zegtwat zie't er uit. Wjj vormen ons eene andere voorstelling van den overgang als de soc. dem. Trouwens de bewering van Gorter dat we 'bjj de verwezenlijking van het socialisme geen staat zullen hebben en slechts eenige menschen die de productie zulleu regeleD, is volstrekt met waar. Aan de hand vau het Erfurterprogram, de catechismus van de soc. dem., betoogt spreker dat hier van geen-vrije groepen sprake zal zjjn, evenmin als van de opheffing van hetloonstelsel. De maatschappy zal, volgens het program der soc. dem, worden een groote onderneming; een reusachtig bedrjjf. Die regeling druischt tegen ons gevoel van vry taan. Vrijheid bestaat niet m den toekomst der soc. dem., men mag dit meenen, maar de vrijheid van hej individn is weg. Was met Gorters taktiek te bereiken dat meer brood en meer vreugde was te brengen in het gezin( dan volgde ik die taktiek, al is vrijheid myn hoogste goed. Wanneer loonarbeiders weigerden te werken, dan was geld geen macht meer! Krjjgt men eenheid door tucht? Neen, de soc. dem. party bewjjst dit, want denken Gorter, Trcelstra en Schaper niet verschillend over de te volgen tactiek? De S. D. A. P. heeft zelfs haar ontstaan te dankfen aan de verkrachting van een meerder heidsbesluit. Alleen waar allen staan op den grond van één beginsel is eenheid te verkrijgen. Tucht willen wy niet in de vakvereenigingen, wel willen we meedoen aan cjgn politieken stryd en die voeren, nyiar buiten, niet in het parlement, omdat met praten niets bereikt wordt. Wjj wenscben rechten voor het volkgeen papieren rechten. In Dnitscbland bezit men algemeen kiesrecht maar in verschillende Duitsche staten nam men het af. De organisaties van landarbeiders en zeelui is niet onmogelijk, maar hoofdvraag isjvoor den arbeider: hoe kryg ik het beter? Verwa teren doen de socialistenneem de Voorz. van deD gemeenteraad te Parjjs, die vroeger op en de op socialist, later met den Czaar stond te klinken. Zoodra kerk en leger niet meer staan aan de zyde van de bourgoisie, dan is de zege- ons. Punt voor punt nam de heer Gorter dejrede van deu heer Reijnders onderhanden. De tjjd ontbrak spr. om nog uitvoeriger te zyn, daar het klokje van elven geslagen had. De Voorzl vroeg aan den heer Reynders of hjj genegen zou zijn een debatavond met den heer Gorter te houden. Beide spr.'s namen dit aan en op later te bepalen avond zal dit ge schieden. De Voorz. sloot de vergadering. stapel Commissie kaas. 1 stapel Middelb. kaas. Kleine Klaas prjjs f 33.00 Commissie Kaas prjjs f Middelbare Kaas prjjs f 28. 1123 K. G. Boter f 1.20 tot f 1.25 gemiddeld f 1.22s per K. G. 415 Runderen, waaronder 159 vette en ?56- Melk- en Geldekoeien.

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1906 | | pagina 2