Zondag, 29 October. k NoordhoH. Nieuws-en Advertentie-blad.-Eenenvijftig-steJaarg-ang-. i si Kloosterhonig SI 1 Tweede blad. 'f i m 'i Advertentiën. yari 1—^5 regels, 62'/j Cts., elke regel daarboven 12'/» Ct. Eet anteursreoht van den inhoud van dit blad wordt verzekerd. overeenkomstig de wet.van 28 Juni .1881, iStbl. No. 124. Tdlephootinuftimar s N 40. Hulpburaaus WEERWAL D 101. Hoofdbureau b KOESTRAAT. v ..Brieven en stukken gelieve men te adresseeren aan SGHUITEM^AKERS PÜRMERENDER COURANT, Purmerend. B INN ENLANP Ingezonden Mededeelingen. Reclame. Melkvoedsel voorKinderenenZieken. Alle vroiiwdti mooten v deze gesohledenis lezen. Pink Pillen, ADVERTENTIËN „St. LAURA" bereid volgens een oud en beproefd reoept, ,-/■ VerschijntllINSDAGeriZATERDAG. r Ab-on n ein e-n t's p r. s 60 Cents per drie maanden, franco per post 0.75. Advertentiën iü" te' zenden des Maandajjs en Vrijdags tot 's middags 2 ure. Ingezonden stukken liefst Troeger, Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis; By voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst.. V Groote letters worden naar plaatsruimte berekend, V DienstaanbiedingenenLiefdegiften a S5 Ct. per 6 regel9, a cor^t, elke regel meör 5 .Ct., zon4^er kortlng ^oor Boekli. pf Poatdlrectie. ♦Monnikendam. De j.l. gehouden najaars- markt was niet zoo druk als 't vorig jaar en de aanvoer ook minder groot. Monnikendam. De lieer D. Klüt, directeur van bet Cbr. zangkoor „dd Lofstenj* alhier, ia in dezelfde fundtie benoemd aan een Chr. koor te Edam. - ♦Monnikendam. De roodvonk bepaalt zich tot dusver bü 'n paar sporadische gevallen en uitsluitend b\j kinderen. ♦Monnikendam. De zniderzeeharing begint zich, hoewel nog in geringe hoeveelheid, te vertoonen. - ♦Monnikendam, De loggermatrozen zijn deze week voor de laatste reis op de haringvangst in de Noordzee vertrokken, ♦Monnikendam. In de bouwvakken heerscht hier reeds een groote slapte en wie maar eenigszins kans ziet elders werk te krijgen, verplaatst zijn domicilie of onderneemt per fiets groote dagreizen. ♦Graft. Vanwege de afdeelfng „de Rijp van den Bond voor Staatspénsioneering* werd' Dinsdagavond j.l.|eene propoganda-vergadering gehouden in het lokaal van V, Visser alhier, met het doel een afdeeling „Graft* van den Bond in het leven te roepen. Als spreker trad in deze vergadering op, de Heer D. de Clercq van Bloemendaal. In «ene gloedvolle, met overtuiging uitgesproken improvisatie, die echter niet van overdrijving was vrij te pleiten, schetste Spreker het doel van den Bond en vooral de zegenrijke gevolgen van Staatspen- sioaeering. Het doel der afdeeling „de Rijp* word be reikt: staande deze vergadering werd een af deeling „Graft* opgericht met 20 leden. Dadelijk werd overgegaan tot de verkiezing van een bestuur, voorloopig uit 8 leden bestaande, Gekozen werden de HH. Ds. Van Leeuwen. Ds. Kosters en P. Bruin. De laatste bedankte echter en in diens plaat&WCrd gekozep de Heer J. Blauw. ♦Graft. Voor het berhalingsonderwijs, ge durende de cursus 19051906 aan de school te Graft, hebben zich aangemeld 14 jongens en 3 meisjes. ♦Graft. Door de HH. Ds. Van. Leeuwen en Ds. Kosters, worden pogingen aangewend om het sedert vele jaren in diepe rust verkeerende „Volksnüt*, wederom tot nieuw leren te doen ontwaken. Reeds zijn verscheidene personen als lid toe getreden. ♦Broek in Waterland. Een onzer nachtwachts, Tb. Houtman, die voor eene operatie aan zijne oogeD, tijdelijk naar Amsterdam gaat, zal worden "vervangen in die functie door J. Bakker werk man alhier. ♦Broek In Waterland. De melkboot „Germa- nia* is wegens hoogen ouderdom afgedankt. De heer de Best heeft nu.een andere boot in de vaart gebracht, zeer gerievelyk ingericht, welke buiten de boodige bagage, ruim 150 per sonen kan he vatten. Onze „stadvaarders" mogen dus over hun kaptein tevreden zijn. ♦Broek In Waterland. Dinsdagavond ten 9 uur deed zich hier een natuurverschijnsel voor, te buitengewoon om niet te vermelden. Terwijl het op dat uur, op de plek waar wjj stonden een minuut of vijf flink regende, zagen wij recht boven ons hoofdeen lichtblauwe hemel met schitterende sterren.. Voor een physióloog wellicht iets alledaags, doch voor een leek zeker iets bijzonders. Of was het misschien een „fata morgana* 1 ♦Kwadijk. Voor de betrekking van Hoofd der .school alhier hebben zich zes en vijftig sollicitanten aangemeld. Hoorn. De najaarsvergadering der leden van de Vereeniging tot Ontwikkeling vanden' Landbouw in Hollands Noorderkwartier zal gehouden worden op. Woensdag 15 November, des voormiddags half elf, in „De Witte Engel" alhier. - Zaandam. Met ingang van 1 Nov. a.s. zullen de Rykstelephoónkantoren te Koog-Zaandijk en te Krommenie, alsmede de eventueel aan deze kantóren rechtstreeks aan te sluiten perce len en openbare "spreekcellen, worden opgenomen in het telephoonverkeèr met de Belgische plaatsen, welke tot de gemeenschap met Zaandam zijn toegelaten. ♦Beemster. Woensdagvoormiddag 10 uur vergaderde de Raad onzer gemeente. Aanwezig alle leden, behalve de heer J. J. Groot, met kennisgeving afwezig. Nadat de Voorzitter de vergadering had ge opend, worden door den Secretaris de notnlen voorgolezen, welke worden goedgekeurd. Mededeeling werd gedaan, dat inplaats van den heer Koopman, als zetter der Dir. belastingen* was benoemd de heer A. Zijp. Verder dat door het D. boeken en kas van den Gemeente ontvanger was nagezien en dat alles in orde was bevonden. Aan kas was een bedrag van f 8711.59. Het snppl. kohier, van de belasting op de honden, werd goedgekeurd'tot een bsdrag van f 16.—, terwijl eenige af- en overschrijvingen volgde van de Begrooting 1905. Vervolgens werd weder in behandeling ge nomen het request van de Afd. Beemster van het Onderwijs-Genootschop, inhoudende ver zoek om vérhooging van traktement of kortere termijn van vérhooging. Hieromtrent ontstond nogal eenige discussie en werden niet minder dan voorstellen gedaan omtrent de wijzigiDg van de jaarwedde van de hoofden der scholen. L De heer Zijp stélt voor Aanvangsalaris f900 (als thans) met vier 5-jaafl. verhooging van f 85.— tot f 1240. - :.h - De heer de Goede wil Aanvangssalaris f 1000 met 4-jaarIijksche vérhooging van f 50.— tot f 1200. De heer Edel. Aanvangsalaris f 1000 met tweemaal vérhooging om de 6 jaar van f 100 tot f 1200. Burgemeester en Wethouders. Aanvangsala ris f 1000 met twee-jaarlijksche verhooging om de 5 jaar van f 50 tot f 1100 of direct salaris vati f 1100 zonder verhooging. De voorstellen van de Heeren de Goede en Zjjp werden verworpen, de hoer Edel trok zijn voorstel in, terwijl het voorstel van Jongens 5 tegen 5 stemmen ver wierf en dus de stemmen staakten. De verdere behandeling zal dus in eene volgende bijeenkomst plaats vinden. Hierna werd goedgekeurd de Begrootiug van het Burg. Armbestnqr 1906; ontvangsten'en uitgaven f 4069?18. De Gemeentebegrooting onderging nog al eenige verandering. Verschillende posten werden verhoogd; de jaarwedde van den Gemeente-geneesheer 'werd gebracht van f 700 op f 800; voor het schoon maken der schoollokalen werd bepaald f 25 zal worden betaald voor 't reinigen van ieder februikt en f 10 voor ieder ongebruikt lokaal. 7ed; Stieltjes kreeg f 10 vérhooging. Aan Wed. Zwart werd weder f 100 toegezegd als voorheen, terwijl aan het Fanfarecorps f 100 subsidie werd verleend. De Begrooting werd goedgekeurd met een ontvangst van f 46.310.575 en idem in uitgaaf. Niets meer te behandelen zijnde in openbare zitting, werd de vergadëring door den Voorz. gesloten en ging men in geheime zitting over. ♦Beemster. Zondag 5 Nov. a.s. zal de Lees bibliotheek van het Dep. Beemster der Maatscb. 't Nut van het Alg. weder worden geopend. De geheele bibliotheek is nagezien en ziet er weer keurig uit. Verschillende deelen zjjn opnieuw gebonden, terwijl vele nieuwe werken zijn aangeschaft en in den herdrukten catalogus opgenomen. - ♦Beemster. Naar we vernemen zal de heer D. de Clercq van Bloemendaal alhier den 16 Nov. a. s. in VHëërénhuja. optreden voor den bond Tan Staatspeusioneering afd. Beemster. ♦Beemster. Donderdag werd tegen J. Kr. en en P. v.Tw. alhier eene gevangenisstraf geeischt respectievelijk van 15 en«10"dagen; wegens mishandeling van D. J., op de kermis alhier. ♦De Rijp, Het bekende café Cambrinüs, thans bewoond door den heer P. de Jong is bij onder- handsche verkoop overgegaan in handen van den heer K. Hèuvel, Hotelhouder alhier. ♦De Rijp. Door den Heer Bosman, eigenaar van de Alkmaar-Packet,zal in de volgende week eene geregelde BQde-dienst worden geopend van hier naar Amsterdam. Ook; schijnen bij ge noemden heer plannen te bestaan, a.s. voorjaar met 't oog op 't toenemende groentenveryóer naar Amsterdam, nog een of meer booten ge regeld in de Vaart te brengeD. Edam. Op zeer luisterrijke wijze heeft het muziekgezelschap Apollo* Dinsdag 24 October, haar vijftigjarig jabilë gevierd. Jr:*./ Het orkest, dat voor die gelegenheid met èenigë krachten van elders versterkt was, bracht onder loiding van den heer directeur L. G. Jansen dsverschillende nummers uitstekend ten gehoore; herhaald applaus getuigde van de ingenomenheid van het publiek, vooral na de schöone uitvuéring van het Concert van Men delssohn;. 4 Met voldoening kan Apollo* „opdien feest avond terugzien, welke in alle opzichten ge slaagd mag genoemd worden. Aan deu voorzitter, den heer A. N.T.Teengs, werd een keurig geschenk vereerd, uit erken telijkheid voor het vele, dat hij voor,Apollo* heeft gedaan. Dén lip, Ds; F. J. de Holl alhier, heeft het beroep naar de Doopsgez, gem. te Medemblik aangenomen. .♦Landsmeer." Op Woensdag 1 November e.k. zal door het fanfarecorps Amieitia* alhier eene uitvoering gegeven worden op de boven zaal van den heer C. Govers. Door het provineiaal bestuur van Noord- Holland is o.m. aanbesteed: de voorziening der boorden van het Noord-Hollandsch kanaal, in drie perceelen, Ramingen f 15000, fÖCOOën f 7000, de massaJf 31000. Minste inschrijvers le perceel C. de Vries te Purmerend f 12160 2e perceel W. Bakker te Avenhorn f 7851 3e perceel F. van der Ster té Helder f 6143; voor de massa. H. M. van Meekeren te Hinde- •loopen, voor f 27363.- De commissie, bestaande uit de heeren Hazeloop en SnelleD, Rijkslandbouwleëraren, en de heeren Nobel en Zeeman, voorzitter en. penningmeester der Naamlooze Landbouw- en Handelsyereeuiging „Langedijk en Omstreken" welke voor de tweede maal is uitgezonden om een onderzoek in te stellen naar de teelt van slUjifckool in Duitschland is van liare reis teruggekeerd. Vau hare bevindingen zal een uitgebreid verslag verschijnen en wederom onder de leden der verschillende vereenigingeu verspreid. Strengs w?ntor. Voorteekenen van een strengen winter zyn er wel. De tmieren z\jn diep in den grond gekropen, terwijl meikevers zijn gevonden op een diepte van 75 c.M. In de omstreken van Breda heeft het Maandag gesneeuwd, wel een half uur achtereen. Ook heeft het daar de laatste dagen dapper gevroren. Tnsschen Doetinchem en, Wehl heeft een 29-jarige Duitseher in; den trein getracht zich door vergiftiging van het leven te berooven. Te Dinxperloo in den trein gestipt met het voornemen naar Arnhem te gaan, zette hij tot driemaal toe een fleschje aan den mond. Te Wehl werd hij uit den trein verwijderd en begoü de inmiddels ontboden geneesheer z\jn maag uit te pompen. De man is nog in leven. Men vermoedt dat het een misdadiger is, die uit Duitschland de wijk heeft genomen. Zijn naam is nog niet bekend. Ook te Wormerveer worden pogingen in het werk geëteld tot vorming van een plaatse lijk comité voor een nationale Re'mbrandt- hulde. Saanlandsc'ne Vprlotiog. De ontvangst, die dit jaar de loten van de zijde vah> het publiek ten deel viel, was onge kend. Alle loten toch zijn geplaatst en kon zelfs niet eens aan alle aanvragen worden voldaan. De eerste, tweede en derde prijzen werden jn Zaandam gewonnen. Bjj de haven te Volendam heeft het Ge meentebestuur van Edam eene leuuiug doen aanbrengen langs bet plankier der zee-zijde, een groote verbetering in het belang van de veiligheid. v;;?-ïé Er wordt in verhaald hoe eene vrouw hare; zwakte, kaar schele hoofdpijn genezen heeft hoe zij haar eetlust, haar slaap terugge vonden heeft. - De natuur schijnt zeer edelmoedig met de vrouwen geweest te zijn, wat betreft de on gemakken en ziekten, men heeft het .vrouwe lijk geslacht dan ook het zwakke geslacht ge noemd. Van' af het oQgenblik dat de jonge meisjes de korte rokjes verlaten tot op het- oogenblik waarop de leeftijd zich óp hen doet- gevoelen, doorstaan de vrouwen om zoo te';: zeggen een langdurige marteling. Zjj zpn- voortdurend onder dokters banden en zijn"; steeds zoekend naar nieuwe geneesmiddelen om een einde aan hun lijden te maken. Wat ga ik nu doen? vragen fcij zich af, wanneer aide beproefde geneesmiddelen schipbreuk hebben geleden. Het antwoord bevindt zich im de - ware geschiedenis van Juffr. A. Dippel 42jaar 'oud, wonende 151 Rozenstraat te Amsterdam.'. Het ergste was dat ik niet slechts een on gemak had, maar verscheidene ziekten. Ik at nauwelijks en het eten stond mij tegen, Ik was zeer zwak geworden en ik kon niet zonder hinder eenige minuten werken. Alaik eenjge trappen moest klimmen, óf wat hard liep, was ik terstond benauwd en had ik steken in de zijde.- Meent gij dat ik des nachts kon uitrusten In^'t gèheel niet, ik kon zelden in slaap vallen, 'zoodat ik Tdès' "mórgens bp bet - opstaan-- vermoeider gevoelde dan des avonds bij het naar bed gaan. Meeut gij, dat, al at ik weinig, mijne maag mij met rust liet? Neen, het weinigje dat ik at deed mp Treeselijk l\jden, want ik kon het neer slecht verteren. Ik had geen eetlust en toch had ik maagkrampen. Bovendien had ik bijna steeds schele hoofdpijn. Ik heb allerlei soort geneesmiddelen genomen, allerlei behandelingen gevolgd, doch alles te vergeefs. Somtijds bekwam ik wel eenige ver lichting doch slechts voor een of twee dagen. Ik was wanhopend en ik had er werkelijk gegronde redenen voor. W#b zal ik nu gaan doen, zeide ik tot mij zelf. Zal ik nog een nieuw geneesmiddel probeeren of moet ikfer rojj maar bjj nederleggen en lijden? Ik heb nogmaals een geneesmiddel willen pro beeren en daar ik van alle zijden over de wonders- voile genezingen metde rink Pillen had hoorëh spreken, heb ik de Pink Pillen ook genomen. Zij hebben mij gered. Hunne werkzaamheid is waarlijk snel en goed. In eenige dagen van behandeling verminderden mjjne ongemakken en' deze eenvoudige vermindering was voor mij eene groote verlichting. De Verbetering is toegenomen en al mijne ongemakken zijn te gelijkertijd verdwenen., Üe Pink Pillen hebben in eenige dagen een ziekelijken toestand overmeesterd, die gedurende zQÓ'n langen tijd aan alle behandeling' wéer- stand had geboden. De Pink Pillen hernieuwer van hét bloed, versterker der zenuwen zijn onovertreffelyk tegenbloedarmoede' bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, zenuwzwakte, maagkwalen, uitputting, rhenmatiek, zèuuwpyneh, heupjicht,' en onregelmatigheden. Prijs f 1.75 de doos; f 9.per 6 doozën, verkrijgbaar bij Snabilié, Steiger, 27, Rotter dam, hoofddepöthouder voor Nederland en Apothbken. Franco-toezending tegen postwisseLg^c;;;'ll Ook echt verkrijgbaar voor PURMEREND'WwïfCg en Omstreken bij G. VAN BEEK, Firma F. P. ^->1 MIDDELHOFF Az., Peperstraat, Purmerend. ---j L. DE WOLF te Purmerend, M is een onfeilbaar middel tegen HOEST VERKOUDHEID, AANDOENING ÖP Dl! LUCHTPIJPEN en LONGEN, KINKHOEST en ASTHMA. Verkrijgbaar in flacons van f 0.60, 1.00 en f 1.75 b'ij de Firma G. VAN BEEK, (firma F: P. Middelhoff Az.) Peperstraat, Purmerend. M

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 5