Zondag, 25 Jiini. Noordholl. Nieuws-en Advertentie-blad.-Eenenvijftigste Jaargang- W. J. LAUWERS, Opticien. Hooiberglng. No. 2 Yart No. 99. VersohSnt DINSDAG en ZATERDAG. 'v Advertentiën van 1—5 regels 62"/» Cts., elke regel daarboven 121/» Cfc." Het auteursrecht van des Inhoud van dit blai wordt vsrsskwd ovsresakomstlg de wot van 28 Jan! 1881, Stbi. No. 124. Hoofdkraan KOESTRAAT. ToiophoMmumnMPi V. 40. Hulpbureau i WEER WAL D101. Brieven ea stnkken geüeve men te adjesaeeren aaA sOHUlTEMAKERS PURMERENDEp. COTJRAtlT,.Purmerend. iVertentiësDienstaanbiedingen en Liefdegiften a 25 Ct.' per 5 ïegéls, a contant, elke regel meer 6"''CV «onder kortïng^voorYïto^ Magazijn „DE BLAUWE BRIL", Gravenstraat l en 3, het eerste huis links vau den Nieuwendgk en Filiaal HeiligenwegNo. 58, Amsterdam, de meeste bekende en goedkoopste adressenvoor Bels- en Tooneelkljkers. Laat niemand reizen. geslepen Brillen, en Pinoe-Nez,Barometers, Thermometers, Verre-. mors 8BATIS. Zjj, die zloh na op o&s blad abonneerert, ontvangen de tot 1 Jull a.B. versol^nende ntun- Db Admintstkatie. OFFICIËB. 8EPEELTE FEÜILLETOIT BINNENLAND Wordt vervolgd. A b o n h e m e n t s p r ij s 60 Cents per drie maanden, franco per post/ 0.75. Advertentiën in -te zenden des Maandags en Vrijdags tot 's middags 2 tire. Ingezonden stukken liefst vroeger. Van 3 plaatsingen,'in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis. Bjj voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst.-'^0 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Y' Burgemeester en Wethouders van Purmerend brengen in herinnering, dat het verboden is ingevolge bet bepaalde by art. 107 der Alge meens EWi tie-Verordening dezèr,gemeente, om, zonde; hunne toestemming en anders dan met inachtneming der door hen te stellen voor waarden, binnen de gemeente stroo- of hooi- klampen te plaatsen bniten de gebouwen en Voorts, dat geen hoeveelheid van meer dan 1000 K.G. hooi zal mogeu worden geborgen in hetzelfde gebouw, zonder hun daarvan schrif telijk of mondeling te hebben kennis gegeven. Purmerendden 20 Juni 1905. burgemeester en Wethouders van Purmerend, C. L. W. VAN IJSENDIJK. De Secretaris a. i. J. P. VIS. Notulen van het--verhandelde in den openbaren vergadering van den Raad der Gemeente KWADIJK, op Zaterdag den 17e Juni 1905 desm.m. halfzeven uur. Tegenwoordig de Voorzitter en de heeren J. A. Pottgiesser, J. üitentnis Pzn., J. Molenaar, J. Uitentuis Jzn, en na opening, C. Groen. Afwezig zónder kennisgeving, de heer Di Laan Pzn. De vergadering wordt te ruim halfzeven door den Voorzitter geopend, de notulen'der vorige bijeenkomst gelezen en goedgekeurd. Worden behandeld. Ingekomen stukken als: a. verzoekschrift vau den heer fl. Drukker, in zjjne hoedanigheid van Directeur der Hol land American Company té Amsterdam, om voorloopige concessie tot het leggen vj>n rails in de wegen der Gemeente voor den tjjd van zes maanden. De Voorzitter deelt mede, dat deze zelfde week een adviseur dier Company zich alhier heeft vervoegd en er daarna een gecombineerde vergadering heeft plaat» gehad van de Dag. besturen van Middelie en Kwadjjk, waarin globaal de richting is aangewezen Besloten wordt de gé vraagde concessie te verleenen voor den tijd van zes maanden, onder nader te bepalen voorwaarden en behoudens goedkeuring van derden; i. procesverbaal van kasopname over het 2e kwartaal 1905.- De ontvangsten bedragen f 7928,38de uitgaven f 7431,32in kas werd bevonden de som van f 496,86. Boeken, kas en administratie werden in orde bevonden c. missive van heeren Ged. Staten waarbij wordt bericfn, dat de Rijksbijdrage wegens i) - Graaf Jozsi en graaf Felix Kaplinski geleken weinig op elkander, al3 zjj daar beiden stonden in de gang die nSUr de groote receptiezaal van graaf Balinski's paleis voerde. In die groote rèceptiezaal dansten de gasten juist een mazurka. Op dezen avond genoten de beide broeders, hetgeen al zeer zeldzaam voorkwam, van het zelfde tooneel. Beiden bewonderden de twee belles van WarschauDoris en Marya Balinski. Het was algemeen bekend, dat de beide graven de meest begunstigden onder de aanbidders van het schoon e zusterpaar waren. .Deze avond zal over mijn lot beslissen, Felix,* zei de luchthartig^ Jozsi, .en ik raad u ook aan thans uw geluk te beproeven.' .Ik denk dit ook te doen,* antwoordde Felix ernstig, en zijn oogen volgden de wolken van zacht mousseline die zoo nu en dan hem voorbij zweefden. .En als de oude graaf eens ons verzoek af sloeg,* merkte Jozsi op. .Dan bljjf ik ongehuwd. De volgende dans zal beginnen, Jozsi, gij zoudt verstandig doen met uw dame op te zoekeu.* Als ikr zooals gij; den gébeelen avond moest staan kijken, werd ik gek van jaloesie,* her- het geven van berhalingsonderwjjs over 1904 de som van f 38—bedraagt; d. verzoekschrift van de vereenig van Rjjn- steenfabrikanten. om bij het vaststellen der bóuw- en woningverordening die maat van steenen in acht te nemen, zooals in hun ver zoekschrift wordt vermeld. De Voorzitter zegt dat, waar de verordening reeds is vastgesteld eh zulke afmetingen bier niet gebrnikt worden dit verdoek hier niet van toepassing is e. ingediend wordt de'begrooting-der Ge zondheidscommissie over 1905, waarbij bepaald is, dat deze gemeente zal verschuldigd zijn, de som van f 21,33s, gerekend naar 4 et- per inwoner. Besloten wordt deze post op de ge- meente-begrooting 1906 te plaatsen. f. missive van Heeren Ged. Staten dezer provincie, houdende bericht, dat aan de Gemeen te eene buitengewone subsidie is verleend tén bedrage van f 200; g. dankbetuiging van B. en W. van Middelie, voor den hun toegezegden geldeljjken stenn tot het tot stand brengen van een rijweg; h. vervolgens wordt voorgelezen het verslag der commissie tot wering van schoolverzuim, benevens het verslag van het openbaar-onderwijs over 1904. Beiden voor kennisgeving aange nomen; Y Punt 3 van de agenda luidt r Vaststelling verordening stilstand jaarwedde onderwijzers ingeval van ziekte. De Voorzitter oordeelt het wensebeljjk een dergelijke bepaling in het leven to roepen, waar het geval zich toch kan voordoen dat onder wijzers of onderwijzeressen door langdurige ziekte verhinderd worden hdnne functiën waar te hemen en dit dan tot schade van de ge meente zou zjjn. Id gemeenten in den omtrek heeft zich zulks voorgedaan. Besloten wordt een besluit te formuleeren waarbij het uitkeeren van salaris ingeval van ziekte van onderwijzers of onderwijzeressen wordt bepaald. Hierna wordt aangeboden de Gemeönterëke- ning 1904, sluitende met een batig saldi van f 751,90. De Voorzitter zegt, deze rekeuiDg gedurende den bjj de wet bepaalde lyd ter visie te zullen liggen om daarna vast te stellen. Voor het nazien dezer rekening worden met meer derheid van stemmen gekozen de heeren J. Molenaar en J. Uitentuis Pzn., welke dit be reidwillig op zich nemen. Ten slotte wordt nog behandeld ëh vastge steld een suppletoir kohier der belasting op de hoDden over het dienstjaar 1905, tot een bedrag van f 1.75, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie. Bij de algemeens rondvraag spreekt de heer "Groot over de nieuwe woningen welke gebouwd worden volgens de Woningwet, h\j heeft hoofd zakelijk op hét oog de hoogte van den beganen grond achter die woningen vergeleken bjj die onmiddelijk grenzende aan de woning en acht nam Jozsi lachend, terwijl hij wegliep. „Uw somber gezicht zou zelfs de bjjen van een bloem verdrijven en ik ben nieuwsgierig of de leven dige Doris wel Ja" zal zeggen.* Toen het bal afgeloopen was, zocht de graaf BaliDski zijn beide dochters op, die in de kleedkamer in druk gesprek waren gewikeld. Het gelaat van den oudén man was eenigszins ontroerd^ doch er verscheen een glimlach op, toen hij zjjn beide kinderen zag. Hjj had allo reden een gelukkig vader te wezen, want Doris geleek op dat oogenblik in haar kleed van mousseline een zeenimf. Zij was baars vaders lieveling, en hoewel Marya weinig minder schoon was, had zjj toch altijd iets terugge trokkens. .Wel, kinderen, hebt gij van het bal geno ten?* vroeg de graaf. ,lk houd meer van een rustig leven; zulk een buitengewone drukte brengt altijd ongeluk.* En welk ongeluk doet u thans glimlachen, beste vader," zei Doris, haar arm om haars vaders hals slaande. .Het kan niet zeer ernstig zjjn." Marya bloosde. Zjj scheen te weten wat er gebeurd was. Dat is de tweede keer gedurende deze maand, dat ik zeker iemands aanbidder heb moeten te woord staan."Y - .Van mij of van Marya?' vroeg Doris lachend. .Het is ongelukkig,, maar ik moet deze man nén altijd even hardvochtig behandelen/ dit vooral daar, waar kinderen zijn gevaarlijk. De Voorzitter antwoordt de heer Groot, dat de bouwverordening hiermede niets te maken heeft, daar dit particulier terrein is wat echter de woning betreft, deze moet voldoen aan de bouwverordening. Overigens mets meer te'behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. ♦Monnikendam. De winkelier J. V. heeft zich weer prachtig tegen de Vreemdelingen gedra gen. Donderdagmiddag gingen-'n paar buiten- landsche dames op zjjn stoep zitten om de adressen op de ansichten te schrijven, die.ze elders gekocht hadden. J. V. dit ziende snelde naar buiten en Terbood de dames daar te zitten. Z\j, in hare onnoozelheid, vermoedden niets en bleven stil zitten. J. V., in woode ontstoken, gaf de schoonen na een tr&p, zoodat de inkt uit het kokertje aan hare borst over de klee ding stortte, 'die geheel bedorven is. Een der dames haalde de politie, maar daar deze haar niet verstaan kon, kuierde hij kalmpjes weer weg. Onze schoone teekénde echternauwkeurig den naam enz. op en gaf te kennen, dat ze in hooger beroep zou* gaan om schadevergoeding te krijgen. - J. V. maakt zich met dergelijke schandaal tjes hier zachtjesaan onmogelijk. ♦Monnikendam. De. Iriesvereenigingen alhier hebben nog niet bekend gemaakt welke heeren zjj kandidaat zullen stellen byj- de a.s. ge meenteraadsverkiezing. r~" ♦Monnikendam. In den loop der week ver spreidde zich hier het gerucht van brand buiten de stad, maar toen meu ter plaatse aan de Zedde kwam, bleek het indroge riet en oever gras-vlam gevat te hebben, zoodat niemand er letsel bekwam. ♦Monnikendam. Eene vronw alhier, die door den draDk gehe$gedemoraliseerd en lichamelijk eveneens verlamd is, verkocht deze week baar ,bed met toebehooren, met uitzondering van één kussen, waarop manlief zich hu behelpen kan. ♦Monnikendam. De 87-jarige weduwe S. bleef Donderdagmiddag eensklaps dpod, nadat ze 'n half uur tevoren nog smakelijk gegeten had. ♦Graft. Door de oudste leerlingen der school alhier werd onder leiding van de leden der Commissie tot wering van schoolverzuim met een der" booten van de Maatjj. Eensgezind heid" één uitstapje gemaakt naar Amsterdam, waar een bezoek aan Artis werd gebracht, waarna een paar uren hoogst gezellig in den speeltuin van het Tolhuis werden gesleten. Met de jongere kinderen werd een rjj toer door de Deemster gemaakt en den Damiddag doorgebracht in de Tuinbouw" bjj Purmerend. .Verondersteld dat wij den naam raden." .Twee minnaars dingen naar uw hand." Hoe moet ik een keuze doén? En voor'Marya is ook een minuaar. Hij" heeft gezegd, dat hij van geeü weigering wil weten. Wat u betreft, Doris, kan ik n zeggen, dat de Russische prins Aivarowsky verklaart..." Doris richtte zich snel op, gelijk een golf voor. zij de rotsachtige kustgeeselt. .Nimmer," zei zjj, haar rechterhand ballende; .ik ben de dochter van een Poolsch edelman. Maar wie is de andere minnaar, papa?" Felix Kaplinsky zegt .Wat zegt Eelix?" Doris deed, alsof zjj het zachte dons van haar kleed, dat geleek op de vederen vau een dnif, gladstreek. .Wel, Felix is evenals ik, trotsch, heersch- zuchtig en onwrikbaar. Hjj zegt ,Wel, wat zegt Felix?" vroeg Doris. „Dat gjj hem huwen moet." „En wat hebt gjj geantwoord, papa?" .Dat geen Balinski ooit iets gedwongen had gedaan." Doris lachte weder, en het was een-vrooljjke tóch,-die verschrikkelijk aanstekelijk was. „Wel, dan is het tech een uitgemaakte zaak, papa, dat het nu de eerste maal zal wezen, dat ik iets gedwongen doe. In dat opzicht zal ik origineel zjjn.* .Werkeljjk, papa, zjj moet hém niet huwen,* zei Marya ernstig, maar toch vriendelijk. .Papa, gjj moet weigerenziet gjj dan mét, dat zij Heerljjk zomerweder begunstigden beide feest dagen. r'. 7.7 YvY ',Y: Y YYVYY ♦Warder. Door den heer Jn. P. Visser is een renteloos voorschot <-groot f 125 verleend tot het aanschaffen van een centrifuge voor mnlkonderzoek, ten diensteder landbouwcursus. ♦De Rijp. - Woendagmiddag had hier'bij 't in aanboaw zijnde nieuwe post- ën telegraaf kantoor een zeer ernstig ongeval plaats. Door het opwippen van een paar planken, had de timmermansknecht A. Stubenitsky het onge luk van den 6 M. hoogen steiger waarop hjj zich bevond, naar beneden te vallen. Met een ernstige beenbreuk en een paar gebroken ribben, werd de ongelukkige opgenomen en in het nabjj gelegene Café .Cambriuus* binnen gedrageD, waar hem door Dr. Alberti de eerste geneeskundige hulp werd Verstrekt. Op een draagbaar werd hjj hierna naar zjjne woning gebracht. Naar wjj vernemen, is de toestand van den gewende, omstandighedon in aan mor- king genomen, vrjj bevredigend. 'Y ♦De Rijp. Woensdagavond werd door een 27-tal ingezetenen tot de definitieve oprichting - van eene-Bprgerkiesvereeniging besloten. -Jot Bestuursleden werden 'gekozen de Heeren Eisma, Sparnaay, Appel,' Kiljan, Verwer, Kos telijk en Moes, die volgens 't goedgekeurde reglement hunne Bestuursfunctiën onderling zullen verdeelen. Maandagavond zal opnienw eene vergaderihg worden belegd,tot het stellen van 3 kandidaten voor den Gemeenteraad. Dit ja^r zullen ah leden van den Raad dézer Gemeente aftreden, de Heeren Geerke, Van Vloodorp en Rot. ♦Broek in Watertand. Ons fanfarecorps gaf Zondagavond j.l. wederom een concert op de Wilhelmioatempel. Als altjjd was er nogal belangstelling.. We constateeren nogtDaals;dat het corps, al gaat het dan ook langzaam,vor deringen maakt. De rhythmus valt te roemen, maar de stemming is Dog verre van rein en daarbij zoo nu en dan niet bepaald streelend voor't gehoor. *Broil in Waterland. De milicien K. Bakker is voor den militairen dienst afgekeurd, wegens een slecht gezicht. Het opvolgend nummer 0. Veen te Uitdam, zal in 1906 zjjn plaats moeten vervangen. Y Y V 7 ♦Ransdorp;'' De hooioogst is hier in vollen gang. Over het algemeen staat het ér goed voor. De weilanden staan best, zoodat er overvloed van gras is. Waterland heeft met droogte veel voor, bjj hoogere polders vergeken. ♦Landsmeer. De Antirevolutionaire Kiesver- eenigiug alhier, heeft besloten bjj de a.s.. her stemmingen voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer in het district Zaandam, de candidatuur van den Heer de Boer te stenhen. vY ;Y';- Y'-/ In dezelfde vergadering werd besloten voor hem niet begrjjpt. Jozef zegt, dat zjjn broeder Doris niet bemint.* Maar Doris sloot vlug haar zusters moncl met kassen. ,Stil, gjj klein, dwaas ding. Wjj zien wel hoe Joszi u met zjjn mooie praatjes om zjjn vinger windt. Gjj en papa weet zeer wel, datr ik van Felix meer houd dan van iemand anders ter wereld, en niemand van u zal neen tegen hem zeggen. Bovendien, ik ken u zeer goed, papa. Ik denk dat onze beide minnaars thans -in de bibliotheek wachten en dat gjj reeds ,ja" tegen hen hebt gezegd. Spreek de waarheid, kleine, »limme vader.* De oude graaf lachte. „In allen gevalle, Doris, verwacht ik, dat gjj neeD tot Felix zult zeggen. Hjj is te trotseb." „Welk een slecht profeet zjjt gjj, papa; uw hart zegt u, dat ik niemand anders zal trouvren dan Felix.* ,7' „Wel, ga dan je gang maar. De nieuwe tijden zjjn slechte tjjdeD. De jongelieden regeerph hun ouders. Doris, ik wenschte, dat gjj dien ryken Engelschuian gehuwd hadt. Hjj zou u uit ons arm land weggevoerd hebben.* Tien minuten later was Doris alleen met Felix in de groote bibliotheek. De ongeduldige Jozsi was met Marya ver dwenen in de ledige danszaal en de oude graaf zat met zjjn zuster te praten over' het onvërY mjjdeljjk dubbel huweljyk 7 k

Krantenviewer Waterlands Archief

Schuitemakers Purmerender Courant | 1905 | | pagina 1